Річний звіт про діяльність закладу за 2018-2019 н.р.

Posted in Діяльність навчального закладу

 

zvit_direktora.jpg

Річний звіт про діяльність закладу за 2018-2019 н.р.

 

 

     На ринку освітніх послуг м. Кропивницького між навчальними закладами поступово виникла й постійно посилюється конкуренція, яка є актуальною і для нашого закладу ( враховуючи його місце знаходження і кількість навчальних закладів , що знаходяться поблизу). Одне з першорядних завдань, яке постало перед педагогічним колективом нашого закладу, полягає у формуванні та підтримці позитивного іміджу.

        Головною метою закладу є забезпечення реалізації права рівного доступу громадян на здобуття повної загальної середньої освіти; створення умов для виявлення і розвитку творчих здібностей учнів, залучення їх до систематичної науково – дослідницької, пошукової, експериментальної роботи; формування і розвиток соціально зрілої, життєво компетентної, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості, підготовленої до професійного самовизначення.

Відповідно до плану роботи закладу у поточному навчальному році адміністрацією здійснювався контроль за станом ведення ділової документації, координації різних форм методичної роботи; самоосвітньої роботи вчителів; проводились засідання педагогічних рад, наради при директорові, наради при заступниках директора закладу, засідання методичної ради, творчі звіти вчителів на засіданнях методичної ради.

     З метою впорядкування обліку, обробки, вдосконалення системи ведення необхідної документації у закладі оновлена номенклатура справ та поповнені інформаційні бази даних.

У розпорядженні педагогічних працівників вільний доступ до мережі Інтернету 11 кабінетах.

З метою інформаційно-методичного забезпечення організації роботи з педагогічними кадрами та підвищення якості навчально-виховного процесу в бібліотеці систематично оформлювалися тематичні виставки   («Радимо опрацювати», «Нормативно-законодавчі документи», «Творчий підхід вчителів міста до впровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського»), тематичні папки («Законодавчо-правове забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання», «Робота з обдарованими дітьми», «Профільне навчання»), готувалися експрес-інформації за публікаціями фахових газет та журналів, поповнювалася відеотека кращих уроків, методичних та позакласних заходів.

Постійно на сайті закладу надавалася інформаційна допомога педагогам з актуальних питань організації навчально-виховного процесу, висвітлювалися шкільні новини, розміщувалися матеріали методичних заходів.

 

Стан і розвиток шкільної мережі

               Важливим напрямком діяльності педагогічного колективу закладу освіти є збереження й розвиток шкільної мережі. На початку 2018-2019 навчального року в закладі було відкрито 35 класів, із них: 1-4-х – 16 класів, 5-9х – 16 класів, 10-11х – 3 класи. Мова навчання – українська. Станом на 05.09.2018 року загальна кількість учнів становила - 905. Середня наповнюваність учнів у класах складала 26 осіб.

Шкільна мережа

2014/2015

навч. рік

2015/2016

навч. рік

2016/2017

навч. рік

2017/2018

навч. рік

2018/2019

навч. рік

Кількість класів та учнів на початок / кінець навчального року

31 клас

804/783

33 класів

805/804

33 класів

852/854

 

34 класи

884/880

35/905
Середня наповнюваність 26 24 26 26 26
Охоплення профільним навчанням 1/19 учнів 1/19 учнів 4/88 учнів

 

4/100 учнів

3/80
Організація індивідуального навчання 3 учнів 1 учень 4 учні

 

2 учні

6 учнів

Інклюзія: 2 учні

Усі випускники 2018/2019 навчального року продовжують навчання та працюють, про що свідчать дані наведених нижче таблиць:

Клас Навчальний рік Випущено 10 клас ПТНЗ ВНЗ І-ІІ рівня акредитації ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації Працюють
9 клас 2014/2015 69 48 11 10 0 0
11 клас 27 - 1 6 18 2
9 клас 2015/2016 73 49 7 16 0 1
11 клас 39 - 0 15 23 1
9 клас 2016/2017 73 38 19 14 0 2
11 клас 39 - 3 4 31 1
9 клас 2017/2018 56 26 11 19 0 0
11 клас 48 - 3 5 39 1
9 клас 2018/2019 66 34 16 16 0 0
11 клас 44 - 2 3 32

6

1 (інвалід)

 

 

 

 

 

Отримання базової загальної середньої освіти учнями 9-х класів

№ з/п Навчальний рік Усього учнів 9-х класів Кількість випускників 9-х класів, які:
продовжують навчання в ЗНЗ в інших школах професійних НЗ

коледжах, ліцеях

технікумах

1 2014/2015 69 43 5 11 10
2 2015/2016 73 44 5 7 16
3 2016/2017 73 34 4 19 14
4 2017/2018 56 24 2 11 19
5 2018/2019 66 30 4 16 16

З метою доступу до якісної освіти у 2018/2019 навчальному році учнів навчалися за індивідуальною формою навчання:

№ з/п ПІБ Клас Термін навчання Наказ про організацію індивідуального навчання
1 Соколовський І.А. 1-Г 03.09.2018 – 31.05.2019 № 255-о від 31.08.2019 року
2 Клуєва Д.Д. 1-Г 17.09.2018 – 31.05.2019 №334-о від 17.09.2019 року
3 Шишка К.Е. 3–Б 26.11.2018 – 31.05.2019 № 476-о від 26.11.2018 року
4 Вовчок Д.А. 3-А 03.09.2018 – 31.05.2019 № 253-о від 31.08.2018 року
5 Григор’єв М.П. 6-А 25.03.2019 – 21.06.2019 № 120-о від 18.03.2019 року
6 Цуканов А.Д. 11-А 01.09.2018 – 31.05.2019 № 251-о від 31.08.2018 року

Уся документація була своєчасно розроблена, погоджена з батьками та затверджена керівником закладу.

     Всі вчителі дотримувалися виконання змісту навчальних програм, порядку оцінювання навчальних досягнень школярів відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

Кожен учень, який навчався за індивідуальною формою, був внесений у списки учнів класу, до якого він прикріплений. У шкільний журнал виставлені оцінки за ІІ семестр та Річні. Навчальні досягнення учнів, фіксувалися в окремих журналах.

Кадрове забезпечення

Протягом 2018/2019 навчального року навчально-виховний процес забезпечували висококваліфіковані педагоги.

У закладі працювало 76 педагогічних працівників.В тому числі: директор, 4 заступники директора з навчально-виховної роботи, 5 вихователів ГПД, 1 педагог-організатор, 1 практичний психолог, 1 соціальний педагог, 2 асистента вчителя інклюзивного вчителя. Окрім того, діяльність бібліотеки забезпечували 2 фахівця, а ДЮЦу «Сузіря» - 8 фахівців.

100% від загальної кількості педагогічних працівників мають вищу освіту на рівні спеціаліста та магістра.

За стажем педагогічної роботи:

 • До 3 років -2
 • 3-5 років - 5
 • 6-10 років – 12
 • 10 -15 років – 9
 • 16 – 20 років - 7
 • 21- 25 років – 9
 • Більше 25 років – 32.

У закладі протягом року працювало педагогів пенсійного віку – 14осіб.

Педагогічні працівники мають такі кваліфікаційні категорії:

спеціаліст - 13

ІІ категорія -11

І категорія- 10

Вища категорія -41

Мають педагогічне звання:

старший вчитель-18

вчитель методист- 9 учителів.

За високі результати у справі навчання та виховання школярів звання «Відмінник освіти України» удостоєні двоє вчителів закладу, а саме: вчитель фізкультури Граждан С.С., вчитель української мови та літератури Голик О.В.. Крім того ГоробецьО.В. відзначена нагрудним знаком «Василь Сухомлинський».

Плинність педагогічних кадрів у закладі за 2018-2019 навчальний рік складає 4%.

АНАЛІЗ

МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЗА 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Адміністрація і педагогічний колектив перебувають у постійному творчому пошуку продуктивних шляхів розв’язання проблеми, нестандартних підходів до організації науково-методичної роботи в школі.

Розроблено перспективний план поетапного її впровадження педагогічним колективом. 

Внутрішньошкільна методична робота здійснювалася відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Концепції національного і громадянського виховання, Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом МОН України від 08.12.2008 року №1119, Положення про шкільний методичний кабінет, затвердженого педагогічною радою навчального закладу 30.08.2013 року, Концепції розвитку й Перспективного планування закладу на період з 2016 до 2021 року, річного плану роботи, інших актів законодавства в галузі освіти, в тому числі МОН України, наказу по закладу від 01.09.2017 року № 255/о «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами закладу у 2017/2018 навчальному році».

Здійснюючи реалізацію науково-методичної проблеми закладу, членами педагогічного колективу на засіданнях методичних формувань (МО, ЦМО) вивчалися пам’ятки щодо формування ключових та предметних компетентностей учнів, були вироблені педагогічні правила щодо формування основних компетентностей учнів та створені моделі формування ключових компетентностей.

         Відповідно до наказу по закладу № 266 від 31 серпня 2018 року « Про організацію методичної роботи у 2018/2019 н. р.» школа працювала над науково – методичною проблемою «Формування та реалізація компетентісного підходу в навчально – виховній діяльності», ІІІ етап пошуково – дослідницька діяльність практичного спрямування: «Реалізація компетентісного підходу в навчальній діяльності». З метою підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників спрямувати методичну роботу в закладі у 2018/ 2019 н. р., на вирішення таких завдань:

-        упровадження в навчальний процес сучасних навчально-методичних і дидактичних матеріалів і програмного забезпечення автоматизованих систем навчання, систем інформаційного забезпечення занять, інформаційно-бібліотечних систем. Впровадження програмового забезпечення для проведення навчальних занять і упровадження їх в навчальний процес;

-        удосконалення змісту науково-методичної роботи, підвищення якості освіти шляхом оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання;

-        впровадження компетентісного підходу, програм допрофільної підготовки та профільного навчання, забезпечення учням можливості чіткого визначення у виборі профілю та організація їх якісної освітньої підготовки;

-        створення вчителями авторських програм і проектів, які доповнюють зміст профільного навчання, вдосконалюють систему виховної роботи;

-        забезпечення перспективних зв’язків між загальною середньою й професійною освітою, відповідно до вибраного профілю;

-        забезпечення учням закладу високого рівня знань й доступності освіти;

-        підвищення рівня професійної компетентності вчителів та упровадження сучасного ефективного досвіду;

-        проектування навчально-виховного процесу на демократичних засадах.

         Проведено ряд організаційних і методичних заходів:

І.       Для керівництва методичною роботою закладу створено науково – методичну раду. Склад методичної ради працював експертною комісією для внесення змін і доповнень до робочих навчальних планів, курсів за вибором, стратегії вибору профілю тощо. Проведено засідання методичної ради за такою тематикою:

І засідання:

1.      Аналіз методичної роботи з педагогічними кадрами закладу в 2017/2018 н. р. та завдання на новий навчальний рік. Розгляд та погодження річного плану методичної роботи в закладі.

2.      Розподіл обов’язків між членами методичної ради.

3.      Обговорення і затвердження планів різних форм методичної роботи на 2018/2019 н. р.

4.      Про розробку структури діяльності педагогічного колективу щодо вивчення науково – методичної проблеми закладу.

5.      Про науково – методичне забезпечення навчально – виховного процесу у новому навчальному році в умовах впровадження Державних стандартів освіти.

ІІ засідання:

1.      Про особливості підвищення кваліфікації педагогічних кадрів шляхом проходження курсів та участі у між курсових методичних заходах у 2018/2019 н. р.

Про особливості організації шкільних предметних олімпіад.

2.      Про підготовку та участь вчителів закладу у конкурсі «Вчитель року – 2019».

3.      Про результати перевірки календарно – тематичних планів учителів предметників.

ІІІ засідання:

1.      Про виконання рішень та пропозицій попередньої методичної ради.

2.      Про підсумки проведення Місячника молодого вчителя. Презентація досвідів роботи.

3.      Презентації досвідів роботи вчителів – учасників конкурсу «Учитель року – 2019».

4.      Про організацію та проведення предметних Місячників та тижнів.

5.      Про результати проведення шкільних предметних олімпіад та участь команди закладу в міських олімпіадах.

IV засідання.

1.      Про виконання рішень та рекомендацій попередньої методичної ради.

2.      Про підсумки підвищення кваліфікації медпрацівників шляхом проходження курсів та участі у семінарах при КОІППО у 2018 році та план на 2019 рік.

3.      Про ефективність роботи методичних формувань закладу, щодо здійснення ІІІ етапу роботи над науково – методичною проблемою закладу. Про вплив методичної роботи на стан викладання базових дисциплін у навчальному закладі.

4.      Про хід роботи по вивченню педагогічного досвіду вчителів.

V засідання:

1.      Про виконання рішень та рекомендацій попередньої методичної ради.

2.      Про вивчення рівня кваліфікації педагогічної майстерності вчителів різних предметів за результатами атестації.

3.      Про проведення творчих звітів педагогів, які атестуються.

4.      Про порядок закінчення навчального року, організацію та проведення ДПА у закладі.

5.      Про хід роботи щодо організації та проведення ЗНО у 2018/2019 н. р.

VІ засідання:

1.      Про виконання рішень та рекомендацій попередньої методичної ради.

2.      Про вплив методичної роботи на стан викладання базових дисциплін та рівень навчальних досягнень учнів.

3.      Про результати діагностики педпрацівників щодо змісту та структури методичної роботи на 2019/2020 н .р.

4.      Про результати роботи вчителів над виконанням програм:

-        Розвитку освіти міста;

-        Обдарована дитина;

-        Вчитель

5.      Про результати роботи над ІІІ етапом методичної проблеми закладу.

ІІ. Організовано роботу предметних методичних об’єднань .

У закладі організовано роботу 10   МО та ЦМО, які працюють над такими проблемами:

1.      МО вчителів початкових класів. Голова МО - Снєгова О.В., вчитель початкових класів, вища кваліфікаційна категорія, «старший учитель», проблема над якою працює МО «Удосконалення методичної компетентності вчителя шляхом впровадження інноваційних технологій».

2.      ЦМО вчителів суспільно – гуманітарного циклу. Голова ЦМО - Голик О.В., вчитель української мови та літератури, вища кваліфікаційна категорія, «учитель методист», проблема над якою працює ЦМО «Формування ключових предметних компетентностей у процесі вивчення суспільно – гуманітарних дисциплін».

3.      ЦМО вчителів математичного циклу предметів. Голова ЦМО - Жадан В.В., вчитель математики, вища кваліфікаційна категорія, проблема над працює ЦМО «Розвиток ключових компетентностей учнів шляхом впровадження інноваційних освітніх технологій».

4.      МО вчителів англійської мови. Голова МО - Соколенко Н.А., вчитель англійської мови, вища кваліфікаційна категорія, «учитель – методист», проблема над якою працює МО – «Формування, розвиток та удосконалення ключових компетентностей учнів засобами англійської мови».

5.      ЦМО вчителів природничого циклу, голова ЦМО - Зубко О.С., вчитель біології, вища кваліфікаційна категорія, «старший учитель», проблема над якою працює ЦМО - «Удосконалення різних форм і методів роботи з учням в процесі розвитку їх життєвих компетентностей».

6.      МО вчителів фізичної культури. Голова МО - Пузир В.В., вчитель фізичної культури, спеціаліст першої категорії, проблема над якою працює МО «Методичне забезпечення процесу зростання професійної компетентності педагогів, розвитку та саморозвитку їх творчих здібностей».

7.      ЦМО вчителів естетичного циклу та трудового навчання. Голова МО Кураксіна О.І., вчитель музичного мистецтва, вища кваліфікаційна категорія, «учитель – методист», проблема над якою працює ЦМО -«Компетентісний підхід – основа розвитку творчих здібностей учнів».

8.      МО вихователів ГПД, голова МО - Горєлік Т.К. – вихователь ГПД, асистент вчителя інклюзивного класу, спеціаліст І кваліфікаційної категорії, проблема над якою працює МО - «Формування й реалізація компетентісного підходу в діяльності ГПД».

9.      МО класних керівників 1 – 4 класів, голова МО Клюй І.С., вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, проблема над якою працює МО «Оновлення виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій».

10.    МО класних керівників 5 – 11 класів, голова МО Кураксіна О.І., вчитель музичного мистецтва, вища кваліфікаційна категорія, «учитель – методист», «Формування ціннісних орієнтирів у навчально – виховному процесі, як необхідна умова Нової української школи».

ІІІ. Запроваджено роботу постійного психолого-педагогічного семінару з проблеми : «Створення психолого – педагогічних умов для розвитку та соціально – психологічної адаптації учнів ». При відвідуванні засідань МО та ЦМО було встановлено наявність нормативної бази та інших матеріалів які забезпечують їх якісне проведення. Плани методичних об’єднань відповідають плану методичної роботи закладу, робота МО та ЦМО проходить відповідно до планів.

         У змісті засідань та роботи між засіданнями відображається найновіші досягнення науки, техніки, культури. Використовуються наочні та технічні засоби навчання. Усі вчителі ознайомлені з нормативними документами, Державними стандартами, мають спеціальну літературу з методики проведення занять, яка відіграє важливу роль у формуванні цілеспрямованих пізнавальних інтересів і навичок самоосвіти.

     Слід відзначити високу результативність роботи МО початкових класів, ЦМО вчителів суспільно – гуманітарного циклу, ЦМО вчителів естетичного циклу та трудового навчання, МО вчителів фізкультури. Під час перевірки документації вчителів було встановлено, що учителі сумлінно ставляться до її оформлення. Сплановано та виконано роботу голів МО та ЦМО щодо взаємовідвідування занять. Проведено виставку – конкурс на кращий поурочний план. Продовжено роботу Школи вищої педагогічної майстерності з проблеми : «Педагогічні аспекти майстерності вчителя».

         Організовано і проведено майстер – клас для вчителів початкових класів міста та області.

       Активно працювала школа молодого вчителя «Паросток» з проблеми: «Аспекти проведення сучасного уроку».

     Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. В період з 11.02 до 11.03.2019 року в закладі проходив Місячник «Я атестуюсь!» відповідно до наказу від 03 січня 2019 року № 05/о.

       Нова ситуація в суспільстві диктує нові соціальні завдання, зокрема, освітні. Потреба сьогодення – формування таких педагогічних кадрів, які були б не лише компетентними фахівцями, а й прибічниками впровадження інноваційних систем, оволодіння новітніми інноваційними технологіями, професіоналами, готовими до постійного фахового вдосконалення.

        Формування педагогічних умінь – це безперервний процес, який триває від первинного ознайомлення з ними до оволодіння уміннями на рівні педагогічної майстерності. Найчастіше він відбувається в два етапи, перший спрямовується на засвоєння теоретичних знань та практичних умінь, другий – на вдосконалення професійних навиків до набуття рівня майстерності. Перший етап проходить в умовах навчальних закладів, де здійснюється підготовка майбутніх фахівців. Щодо другого етапу, то він проходить упродовж практичної діяльності, навчальні вміння особистості поглиблюються та удосконалюються, накопичується особистісний навчальний та практичний досвід. Протиріччя між реальним рівнем професійної компетентності молодого викладача і сучасним вимогам до навчального процесу загострює необхідність пошуку шляхів її формування і розвитку, уточнення її структури.

   Педагогічний колектив нашого навчального закладу щороку поповнюється молодими спеціалістами, яким потрібно допомогти оволодіти професією педагога. На даний час в закладі працює 2 педагогічних працівника зі стажем до трьох років. Тому, роботі з молодими педагогами приділяється велика увага.

       Для якісного ведення навчально-виховного процесу працює методичний кабінет оснащений наглядними матеріалами, стендами, літературою, комп’ютерною технікою та мережею Інтернет. В кабінеті діє виставка методичних напрацювань наших педагогів з загальноосвітніх та спеціальних дисциплін. Необхідні матеріали можна знайти, як в методичному кабінеті, так і в бібліотеці ліцею, яка являється інформаційно-аналітичним центром навчального закладу. Навчання в школі здійснюється за таким алгоритмом.

           У вересні місяці директором навчального закладу видається наказ про організацію роботи школи молодого педагога. За молодими спеціалістами закріплюються досвідчені педагоги-наставники. Адже, процес адаптації молодих викладачів до навчальної діяльності значною мірою залежить від того, хто буде поруч із молодим спеціалістом, стане його наставником, підтримає його, допоможе знайти правильне рішення в складних ситуаціях, повірити у власні сили.

         Складаючи план роботи, ми адаптуємо його до потреб молодих педагогів, до їх запитів, адже всі ми починали свою діяльність і з власного досвіду знаємо, які питання чи проблеми виникають у новачків.

   Готуючись до занять з молодими спеціалістами, використовуємо елементи кращого педагогічного досвіду та напрацювання наших педагогів, які залучені до проведення занять і беруть участь у роботі школи тому, що кожен досвідчений працівник працює над проблемним питанням і може поділитися здобутками та власним досвідом з іншими.

        План роботи школи молодого педагога розроблено на три роки.

Перше засідання школи молодого педагога традиційно проходить на початку вересня. Ми ознайомлюємо початківців з плануючою документацію викладача, правилами ведення журналів теоретичного та виробничого навчання, загальними вимогами до уроку, типами, структурою уроків, раціональним використанням навчального часу та оцінюванням навчальних досягнень учнів.

   Протягом вересня-жовтня молоді викладачі відвідують заняття у досвідчених   педагогів та наставників, де набираються практичного досвіду роботи з учнями.   Наставники передають учителям-початківцям свої знання, вміння i навички, розвивають їхні професійні здібності, допомагають набути педагогічної майстерності.

     Велику цінність для формування вміння адекватної самооцінки представляє відвідування відкритих уроків та взаємовідвідування. Відкриті заняття молоді спеціалісти відвідують разом з заступником директора чи методистом. На обговоренні яких, мають можливість почути самоаналіз проведеного уроку викладачем, позитивні аспекти, зауваження та пропозиції. Під впливом аналізу відвіданих занять молоді спеціалісти по-новому оцінюють методи, форми, прийоми, які були використані на уроці, зміст уроку та навчального матеріалу. Проводячи відкритий урок присутні можуть відслідкувати розкриття змісту даного питання. Такий урок проводиться напередодні чергового засідання школи молодого педагога де згідно з планом роботи розглядається індивідуальний та диференційований підхід до учнів.

          Одним з пунктів плану роботи школи є розгляд методичних рекомендацій з розробки різнорівневих тестових завдань.

     Невід'ємною ділянкою роботи педагога є організація поза навчальної роботи. Адже він повинен проводити бесіди, анкетування, організовувати екскурсії, спілкуватися з підлітками, знати їх характер, нахили та здібності. Для вивчення таких питань залучається до роботи заступник директора з виховної роботи та психолог ліцею. Вони проводять практичні заняття зі слухачами школи. Заслуговує уваги заняття-практикум під час якого пропонуються варіанти вирішення конфліктних ситуацій «Привіт! Я – конфлікт». Така форма роботи дає позитивні очікувані результати у формуванні професійних компетентностей, а саме:

-         випробувати практичні поради і їх дію у спілкуванні;

-         застосовувати отримані поради у різних життєвих ситуаціях;

-         впроваджувати подібні методи і технології в своїй подальшій роботі;

-         проводити з учнями подібну роботу.

   На третьому році навчання знайомимо молодих педагогів з сучасними педагогічними технологіями, готуємо їх до інноваційної діяльності та фахового росту.

   Однією з форм навчання в школі є практичні заняття з використанням технологій інтерактивного навчання та використання в навчально-виховному процесі сучасних педагогічних технологій, для кращого розуміння їх суті та усвідомлення результатів застосування таких методик у викладанні різних навчальних предметів.

В кінці третього року навчання знайомимо слухачів із положенням про атестацію педагогічних працівників.

   Молоді викладачі не пасивні слухачі школи, а активні її учасники і вже мають певні позитивні результати. Разом з наставниками працюють над методичними розробками.

 Позитивні здобутки мають молоді педагоги у напрямку виховної роботи. Під керівництвом заступника директора з ВР, психологічною службою проводять з учнями анкетування, дослідження на різну тематику.

   У закладі працює два молодих спеціалісти випускники Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, а саме перший рік – Бабенко О.О., вчитель хореографії, третій рік Палій Л.С., вчитель фізики та інформатики. В школі організовано роботу школи Молодого вчителя «Паросток» під керівництвом Хмелюк С.О., вчителя англійської мови. З 25.09.2018 по 25.10.2018 у було проведено Місячник молодого педагога відповідно до розроблених заходів. Молоді педагоги прийняли участь у роботі міської «Педагогічної вітальні», зустрілися із творчими педагогами, переможцями фахових конкурсів та прослухали творчі звіти молодих педагогів 1 – 3 року роботи. 27.09.2018 року у закладі соціально – психологічною службою та вчителями - наставниками було проведено семінар для молодих педагогів «Привіт – я Конфлікт». 08.10.2018, Зайцева О.Б., вчитель фізики та Дрезналь І.Г. провели індивідуальні консультації на тему: «Ведення шкільної документації » з Бабенко О.О., Палій Л.С.. 05.10.2018 Хмелюк С.О., вчитель англійської мови провела індивідуальні консультації на тему: «Ведення шкільної документації класним керівником». Протягом місяця молоді спеціалісти закладу взяли участь у групових консультаціях для педагогів – стажистів за фахом з проблеми: «В.О. Сухомлинський про підготовку вчителя до уроку та шляхи його удосконалення». Також протягом визначених термінів вчителями наставниками були проведенні відкриті уроки для молодих, малодосвідчених педагогів та вчителів школи.   Молоді педагоги взяли участь у міських заходах. Вчителі - наставниками провели творчі звіти «Від мудрого наставника до творчого вчителя». Мезенцева О.В., психолог закладу, провела круглий стіл «Психологічні труднощі у адаптації вчителя – стажиста». 04.10.2018 року Завіною В.П., заступником директора з навчально – виховної роботи, проведено методичний діалог, щодо роботи молодих вчителів з шкільною документацією. 17.10.2018 на засіданні Школи молодого вчителя молоді педагоги презентували свою роботу. 24.10.2018року проведено виставку творчих доробок молодих вчителів «Вернісаж ідей молодих», а також конкурс на кращий конспект уроку.

       З 12 по 28 березня 2019 року, відповідно до наказу управління освіти Міської ради міста Кропивницького від 05.02. 2019 № 65/о «Про проведення декади «Ініціатива і творчість молодих» та наказу по школі № 59/о від 05.02.2019 року «Про проведення декади «Ініціатива і творчість молодих», у закладі проведено декаду «Ініціатива та творчість молодих». В рамках декади відповідно до міської програми проведення декади було розроблено і проведено такі заходи:

1.      Відвідування(взаємовідвідування) уроків, занять і позакласних заходів у молодих педагогів: 14.03.2019 року 1- А, клас, хореографія, вчитель Бабенко О.О., тема уроку : «Напівколовий рух ногою за точками з зупинками вперед, вбік, назад»;

19.03.2019 року, 8 – В клас, фізика, Палій Л.С., вчитель фізики та інформатики, Тема уроку: «Паралельне з’єднання провідників».

2.      Творчі звіти молодих педагогів «Мої перші успіхи і досягнення», Палій Л.О., вчитель фізики та інформатики, Бабенко О.О., вчитель хореографії, керівник гуртка.

3.      Круглий стіл з вчителями наставниками.

4.      Засідання школи молодого вчителя. На засіданні молоді спеціалісти ознайомилися з методиками включення освітніх компонентів з академічної доброчесності в освітній процес.

5.      Протягом декади посилено працював консультпункт, були проведення бесіди психологом закладу Мезенцевою О.В., щодо умов адаптації у закладі.

6.      Молоді педагоги відвідали міські методичні заходи:

1.      Відкриття декади «Ініціатива та творчість молодих». Творчі звіти молодих вчителів.

2.      Галерея творчих доробок (виставка методичних і дидактичних матеріалів, розроблених молодими вчителями).

3.      Методичний діалог «Перші роки роботи в школі: проблеми і успіхи» з молодими вчителями фізики, математики та інформатики.

7.      Вчителі закладу Цибуля Н.О., Завіна В.П., Жадан В.В., Ботвінова Л.М., та методист ЦМСПС Безкоровайна О.М., провели майстер клас для молодих педагогів міста 20.02.2019 року.

8.      26.03.2019 року, відповідно до листа управління освіти Міської ради міста Кропивницького, від 22.03.2019 року № 206 «Про проведення Тижня молодого вчителя, присвяченого 80 – річчю утворення Кіровоградської області та 100 – річчю від дня народження І.Г. Ткаченка» проведено зустріч з лауреатом педагогічної премії ім. Василя Сухомлинського, Горобець О.В., вчителем трудового навчання та технологій, з обговоренням проблеми: «80 – річний розвиток Кіровоградщини – благодатна основа патріотичного виховання підростаючого покоління», та з Поповою Ж.В., вчителем початкових класів, учасником конкурсу «Учитель року» з обговоренням проблеми: «Роль і місце вчителя у запровадженні спадщини І.Г. Ткаченка в ході реформування освіти в умовах фінансової та адміністративної децентралізації».

   Також, організовано роботу з проведення інструктивно – методичних нарад: - для заступників директора з навчально – виховної роботи (керівник – директор школи Колосова С.О. ); - для керівників МО та ЦМО, педагогів закладу (керівники – заступники директора з навчально – виховної роботи: Завіна В.П., Цибуля Н.О., Бондаренко О.А., Рубльова – Загранична З.М.).

         Проведено шкільну педагогічну конференцію з проблеми: «Самоосвіта вчителя як шлях підвищення якості – методичного забезпечення педагогічного процесу». Протягом навчального року проводилися методичні оперативки та

семінари – практикуми з проблеми:   «Проведення нестандартних уроків з використанням інноваційних технологій».

 

Найвищою відправною точкою в роботі всіх структурних підрозділів методичної роботи в закладі була і залишається педагогічна рада, яка спрямовувала, координувала та контролювала діяльність всіх ланок методичної служби педколективу над єдиною науково-методичною проблемою. У 2018/2019 навчальному році на засіданнях педагогічної ради розглядалися такі питання:

І засідання(серпень 2018 року, протокол № 1):

 1. Аналіз роботи за 2017-2018 навчальний рік.
  1. Погодження плану роботи на 2019 – 2020 навчальний рік пріоритетні цілі ізавдання.
 2. Дотримання єдиного орфографічного режиму у закладі
 3. Організація індівідуального та інклюзивного навчання.
  1. Забезпечення чіткої організації НВП. Затвердження структури року та режиму роботи.
 4. Аналіз результативності ЗНО випускників 2018 року.
 5. Організація проведення курсів за вибором, факультативів
 6. Оцінювання учнів 2 – го класу.

ІІ засідання (вересень 2018 року, протокол № 2):

 1. Організація індивідуальної форми навчання.

ІІІ засідання (жовтень 2018, протокол № 3):

 1. Організація роботи щодо адаптації учнів 1, 5 класів до навчального процесу.
 2. Компетентісний підхід в навчальній діяльності.
 3. Про організацію інклюзивного навчагння з учнями.
 4. Про додаткове замовлення підручників 5,10 класів.

ІV засідання ( жовтень 2018 року, протокол № 4):

 1. Вивчення стану викладання основ здоров¢я в 1 – 4 класах.
 2. Про підсумки педагогічної практики студентів ЦДПУ ім. В. Винниченка.

V засідання ( листопад 2018 року, протокол № 5):

1.Про організацію індивідуальної форми навчання.

VІ засідання ( грудень 2018 року, протокол №6, VІІІ засідання протокол № 8 від 10.01.2019року):

 1. Про відзначення державною нагородою Голик О.В.

VІІ засідання ( грудень 2018 року, протокол №7):

 1. Організація харчування учнів.
 2. Про стан організації медико – педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів.
 3. Профілактика та попередження дитячого травматизму під час навчально – виховного процесу.
 4. Дотримання Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»
 5. Про підсумки роботи щодо адаптації учнів 1 – 5 х класів до навчально – виховного процесу.
 6. Про вивчення стану викладання предмету «Літературне читання в 3 – 4 класах».
 7. Про визначення дати вручення документів про базову загальну середню освіту учням 9 класів.

ІХ засідання (лютий 2019 року, протокол № 9):

 1. Про запровадження Типової освітньої програми початкової школи під керівництвом О.Я. Савченко для організації навчання 1 – 2 класів в умовах НУШ.
 2. Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 2 – го класу.

Х засідання ( березень 2019 року, протокол №10):

 1. Про підсумки педпрактики студентів ЦДПУ ім. В. Винниченка.
 2. Про організацію індивідуальної форми навчання.
 3. Замовлення підручників 6, 11 класів.

ХІ засідання ( березень 2019 року, протокол № 1!):

 1. Про вибір третього предмета у ДПА 9,11 класи.
 2. Про звільнення від ДПА
 3. Атестація педагогічних працівників. Підсумки вивчення роботи вчителів, які атестуються.

ХІІ засідання (травень 2019 року, протокол № 12):

1.Про затвердження списку педагогічних працівників, які здійснюватимуть підвищення кваліфікації у 2020 році.

2.Погодження матеріалів ДПА.

ХІІІ засідання(травень 2019 року, протокол № 13):

 1. Про закінчення навчального року 1-4, 5-8, 10 класів. Переведення учнів до наступного класу.
  1. Нагородження учнів 3 – 8 та 10 класів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та Похвальними грамотами «За високі досягнення у вивчення окремих предметів.
  2. Виконання програми»Обдарована дитина», аналіз результативності участі учнів в олімпіадах, турнірах, конкурсах.
  3. Про підсумки організації харчування за рік.
  4. Результати ДПА учнів 4 – х класів.

Х ІV засідання( червень 2019 року, протокол № 14):

 1. Про охоплення позашкільною освітою. Підсумки за рік.
 2. Рівень навчальних досягнень учнів 3 – 11 класів за результатами виконання навчальних програм.
 3. Аналіз роботи з дитячого травматизму за 2018 – 2019 навчальний рік.
 4. Про виконання навчальних програм у 2018 – 2019 навчальномк році.
 5. Про підсумки державної підсумкової атестації в 9 – х класах та переведення до 10 класу.
 6. Про підсумки організації медико – педагогічного контролю за 2018 – 2019 н.р.

   Обговорення визначених питань дало змогу почути думки вчителів різних кафедр щодо вирішення спільних питань, намітити шляхи подолання прогалин, визначити можливості для реалізації поставлених завдань.

Створена в навчальному закладі система навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами позитивно позначається на професійному становленні й розвитку педагогів. Підвищення їх професійного рівня – невід’ємна складова післядипломної освіти. В цьому і є головне призначення методичної роботи нашого навчального закладу.

Одним із важливих напрямків удосконалення педагогічної майстерності є атестація вчителів, яка здійснюється у відповідності з чинним законодавством, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, змінами і доповненнями до нього. Головним завданням атестаційного періоду є комплексна оцінка рівня кваліфікації педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності вчителів різних фахів.

Наказом по закладу від 03.09.18 р.. №316/о «Простворення атестаційної комісії в закладі» було затверджено склад АК І рівня, до якої увійшли компетентні, висококваліфіковані, методично грамотні педагоги, що мають вищу кваліфікаційну категорію і педагогічні звання. Вся робота АК проводилася згідно складеного і затвердженого плану роботи.

У графік атестації 2019 року були включені 17 педагогів. рокуВиданий відповідний наказ по закладу (наказ від11.10.18 р.. №401/о№ «Про атестацію педагогічних працівників у 2018/2019 навчальному році»). Всі вони попередньо пройшли курси підвищення кваліфікації вчителів відповідного фаху, про що свідчать копії свідоцтв, виданих комунальним закладом «КОІППО імені Василя Сухомлинського».

У період атестації вчителів здійснювався психологічний супровід, який забезпечувала практичний психолог закладу – Мезенцева О.В..

Кожен учитель, який атестувався, у міжатестаційний період працював за власним планом самоосвітнього розвитку. Заключний етап роботи над реалізацією поставлених у ньому завдань відбувався саме під час атестаційного року.   Кожен учитель мав змогу звітувати перед колегами про проведену роботу, ділитися набутим досвідом, презентувати кращі доробки, друковану продукцію, електронні презентації, буклети та інше.

АК в рамках своїх повноважень вивчала систему роботи вчителів, узагальнювала методичні матеріали, відвідувала уроки й позакласні заходи, проводила співбесіди з учнями та їх батьками щодо здатності вчителів знаходити спільну мову з учасниками навчально-виховного процесу, зацікавлювати предметом, проводилися тренінгові заняття, вивчалася вчительська шкільна документація.

У навчальному закладі став традиційним Місячник «Я атестуюсь!», який цього року проводився відповідно до наказу від 03.01.19 р. №05/о «Про організацію та проведення Місячника «Я атестуюсь!». Метою Місячника було завершення атестаційного періоду педагогічних працівників закладу, узагальнення матеріалів, спрямованих на всебічне, комплексне вивчення та оцінювання педагогічної діяльності вчителів, які атестуються, визначення рівня їх професійної компетентності, результатів роботи, фахової діяльності.

Проведенню Місячника передувала серйозна підготовка щодо організації та активної участі вчителів у запланованих заходах. Членами атестаційної комісії, керівниками МО, ЦМО, заступниками директора з ними проводилися: інструктивно-методична нарада, індивідуальні консультації, співбесіди; надавалися методичні рекомендації; переглядалася науково-методична література, документація.

У цей період активізувалася робота щодо заключного етапу вивчення системи роботи вчителів, які атестувалися, членами атестаційної комісії, адміністрацією закладу, соціально-психологічною службою. Відкриті уроки, позакласні заходи з предметів, виховні заходи в класах, де вчителі є класними керівниками, психолого-педагогічні консультації стали основною рушійною силою щодо встановлення рівня професійної майстерності педагогів у міжатестаційний період.

У ході Місячника вчителями-предметниками було проведено 24відкритих уроків з різних дисциплін та 22 позакласних заходів розвивального та виховного характеру з учнями різних вікових категорій, тренінгові заняття з тими, хто атестувався. Було встановлено, що вчителі з усією відповідальністю ставляться до дорученої їм справи. Під час підготовки до уроків, занять і заходів визначають такі форми й методи роботи з учнями, які сприяють глибокому засвоєнню ними навчального матеріалу, підвищенню рівня їх навченості, впливають на ефективність і результативність навчально-виховного процесу. Уроки були цікавими й методично грамотно побудованими, їх структура відповідала типу. Вчителі продемонстрували майстерність щодо впровадження елементів новітніх педагогічних технологій, використання інтерактивних методів навчання, вміння оригінально поєднувати теорію з практикою, що значно впливає на підвищення рівня знань учнів.

Керівниками МО, ЦМО, адміністрацією навчального закладу, членами атестаційної комісії були ініційовані й проведені «круглий стіл» з проблеми: «Атестація – крок до вершини успіху», в ході якого відбулася конструктивна розмова щодо аналізу проведених відкритих уроків, занять, виховних заходів, кращі педагоги ділилися своїми педагогічними здобутками, враженнями від

заключного етапу атестації 2019 року, підводили підсумки самоосвітньої роботи над методичними проблемами.

Соціально-психологічною службою закладу в рамках Місячника проводився тренінг з учителями щодо виявлення їх професійного рівня, оцінки результатів роботи, співпраці з учнями та їх батьками.

Заключним етапом Місячника «Я атестуюсь!» стала підготовка членами атестаційної комісії матеріалів з досвіду роботи вчителів для методичного бюлетеня.

На засіданні педагогічної ради закладу 28 березня 2019 року представлені творчі звіти педагогів, які атестувалися. Вони мали змогу ознайомити присутніх з власними надбаннями, розповісти про результати своєї роботи в міжатестаційний період, висвітленими в електронних презентаціях, буклетах та інших матеріалах. Інформація про даний захід висвітлена на сайті навчального закладу.

Атестація 2019 року пройшла згідно плану. Всі педпрацівники, які включені в графік атестації, атестовані в черговому порядку. Засідання шкільної атестаційної комісії пройшли у визначені планом строки.

Педагогічні працівники, які атестувалися в 2018/2019 н. р., своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації відповідно фаху на посади, на якій вони атестуються.

За результатами атестації 2019 року видані відповідні накази по закладу: від 28 березня 2019 р. №137/о «Про результати атестації педагогічних працівників у 2019 році». В організації роботи АК закладу з педагогами, які атестувалися, керувалися принципами перспективності, дієвості, особистісної орієнтації, демократії та взаємоповаги.

Результати атестації 2019 року

ПІП Посада Рішення атестаційної комісії І рівня

Брайченко Т.І.

Вчитель світової літератури та російської мови Присвоїти кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії»

Константінова Ю.С.

Вчитель хімії Присвоїти кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії»
Протасова О.Ю. Вчитель початкових класів
Рішення атестаційної комісії ІІ рівня
Горобець О.В.

Вчитель трудового навчання

 

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист»
Граждан С.С. Вчитель фізичної культури

Терпак О.В.

Вчитель української мови та літератури

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель»

Фадєєва Н.В. Вчитель української мови та літератури
Гуд В.Я. Вчитель початкових класів
Васільєва О.В.

Вчитель англійської мови

Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»
Бєлова Н.М.

Вчитель фізичної культури

Богданова С.В.

Педагог-організатор

Клюй І.С.

Вчитель початкових класів

Стукаленко О.П. Вчитель початкових класів
Резніченко Н.В. Вчитель початкових класів Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Присвоїти   педагогічне звання «старший учитель» (позачергово) відповідно до п.5.3 «Положення про атестацію педагогічних працівників».
Височин Н.А. Вчитель англійської мови

Присвоїти   кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

та   педагогічне звання «старший учитель».

Бардаков А.О.

Вчитель трудового навчання

Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «Старший учитель» позачергово, відповідно до п.4.7та5.3.«Положення про атестацію педагогічних працівників».
Рубльова-Загранична З. М. Вчитель української мови та літератури присвоїти   кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

 

 

 

 

 

 

 

 

Якісний склад педагогічного колективу

у 2018/2019 навчальному році

 

Загальна кількість учителів у 2018/2019 навчальному році (станом на 01.10.2018 року) складала 76 осіб, з яких усі мають вищу педагогічну освіту. Відповідно до дипломів про вищу освіту та за результатами атестації педагоги закладу мають такі кваліфікаційні категорії:

Молодший спеціаліст Спеціаліст

Спеціаліст

ІІ категорії

Спеціаліст

І категорії

Спеціаліст

вищої категорії

- 13 11 10 41

 

 

Із загальної кількості педагогів мають педагогічні звання:

        «учитель-методист» – 9 ,

        «старший учитель» – 18 .

   Адміністрація навчального закладу належну увагу приділяє підготовці педагогічних кадрів на курсах підвищення кваліфікації. З цією метою створена дієва система перспективного та щорічного планування проходження курсів підвищення кваліфікації педагогів.

Протягом 2018-2019 н.р. своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації на базі КОІППО імені Василя Сухомлинського всі вчителі відповідно до графіку проходження курсів підвищення кваліфікації та відповідних наказів по закладу.

   Звітуючи перед колегами на засіданнях методичних формувань, слухачі курсів презентували інноваційні форми роботи з учнями, методи розвитку критичного мислення, навички формування ключових компетентностей учнів при вивченні іноземних мов. Це дало змогу сконцентрувати увагу присутніх на особливостях змін на шляху до Нової української школи, вводити у практику діяльності нові форми й методи роботи з учнями, удосконалити власні напрацювання, переглянути методичну літературу, визначитися з подальшою роботою. Цьому сприяла самоосвітня робота вчителів, яка включала постійну участь у вебінарах та майстер-класах. Індивідуальні плани самоосвітньої діяльності були розроблені кожним педагогом і забезпечували підвищення рівня педагогічної майстерності кожного з вчителів. Заглиблення в проблему шляхом ознайомлення з методичною періодикою, досвідом роботи досвідчених педагогів школи, міста, області, країни, узагальнення власних напрацювань, співбесіди з колегами в ході участі в міських і обласних методичних заходах розширило педагогічний кругозір вчителів, підвищило їх професійних рівень, теоретичну підготовку, практичні вміння. Результатом цього стали проведені на високому методичному рівні уроки, виховні заходи, чому сприяло впровадження елементів кращого педагогічного досвіду організації процесу навчання і виховання школярів у систему роботи кожного вчителя. Кожен із них знаходив ті підходи до організації навчально-виховного процесу з предмета, які, на його думку, були найбільш ефективними, результативними.

Питання «Про підсумки підвищення кваліфікації педпрацівників шляхом проходження курсів та участі у семінарах при КОІППО», «Про науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу у новому навчальному році в умовах впровадження Державних стандартів освіти» стали ключовими на засіданнях методичної ради, МО, ЦМО. З метою надання адресної допомоги керівникам методичних об’єднань та інших структурних підрозділів методичної роботи проводилися консультації з питань планування роботи МО, ЦМО організації самоосвітньої роботи вчителів-предметників, підготовки їх до творчих звітів за результатами атестації, консультації для молодих учителів та педагогів-стажистів з різних питань їх діяльності в школі.

   Кожного року у достатньому обсязі здійснюється передплата періодичних видань (за рахунок учительських внесків, коштів, виручених за здачу макулатури, спонсорської допомоги). З метою інформаційно-методичного забезпечення організації роботи з педагогічними кадрами та підвищення якості навчально-виховного процесу в методичному кабінеті та бібліотеці навчального закладу систематично оформлювалися виставки нових педагогічних надходжень. Членами МО, ЦМО готувалися експрес-інформації за публікаціями фахових газет і журналів, поповнювалася картотека періодичних видань, методичних, позакласних заходів.

У міжкурсовий період підвищенню професійної компетентності педагогів сприяли такі форми методичної роботи: педагогічні та культурологічні інформації, індивідуальні співбесіди, групові консультації, засідання МО, творчих груп, психолого-педагогічний семінар. Активними учасниками обласних методичних форм роботи, які проводилися з ініціативи КОІППО імені В.О.Сухомлинського, стали:

Педагоги закладу були активними учасниками різноманітних вебінарів.

Не менш важливого значення адміністрація навчального закладу віддає участі вчителів у міських формах методичної роботи. Саме тому в 2018/2019 навчальному році педагоги закладу стали учасниками системи заходів, що дали змогу розширити пізнавальне коло знань, збагатитися практичним досвідом роботи колег, оцінити свої здобутки. Практично значимими були: семінари-практикуми, майстер-класи, творчі групи, семінари-тренінги, практикуми, авторські школи, січнева інтернет-конференція. До участі в цих формах методроботи були залучені практично всі педагоги навчального закладу. Кожне відвідування таких форм методичної роботи супроводжувалося подальшою передачею набутої інформації своїм колегам на засіданнях МО, ЦМО. Це давало можливість не лише знайомитися з надбаннями педагогів міста, а й самим оцінити власну педагогічну діяльність, впроваджувати елементи досвіду кращих колег у навчально-виховний процес. Члени ЦМО суспільно – гуманітарного циклуактивно працювали протягом 2018-2019 н. р.: брали участь у міських семінарах-практикумах: «Впровадження інноваційних форм роботи в системі викладання української мови і літератури в аспекті впровадження концепції Нової української школи» (вчитель Фадєєва Н.В., ГНТН), «Освітні вимоги до сучасної школи» (вчитель Бачинська В.В., НВО №10), «Формування громадянської та соціальної компетентностей на уроках історії та правознавства в умовах реалізації концепції Нової української школи» (вчитель Бондаренко О.А., ГНТН), «Формування компетентностей на уроках української мови і літератури в умовах переходу до Нової української школи» (Голик О.В., Осаулець Л.В., СЗОШ №6), науково-методичному семінарі: «Громадянська освіта: особливості методики навчання» за участю науково-дослідної лабораторії «Теорія та методика навчання історії, правознавства та інших суспільнознавчих дисциплін» (учитель Бондаренко О.А., ЦДПУ ім. В.Винниченка) та майстер-класах: з Олександром Авраменком (учителі Голик О.В., Осаулець Л.В., м.Олександрія),   «Творча майстерня Тіхоненко С.О» (вчитель Брайченко Т.І., гімназія №9), «Літературне краєзнавство» (Голик, О.В., Осаулець Л.В., м.Новоукраїнка), відеомості: «Всесвітка» збирає друзів» (учитель Голик О.В.), Усеукраїнських онлайн-конференціях: «Учені НАПН України – українським учителям» (учитель Голик О.В.), «Сучасні освітні тенденції: медіаграмотність та критичне мислення» (вчитель Сащенко С.А.), «Сучасні освітні тенденції: технології та інструменти розвитку креативного мислення» (Голик О.В., Сащенко С.А.), Усеукраїнських онлайн-марафонах: «Нова українська школа: перші підсумки та прогнози» (Голик О.В.), «Навчальна діяльність старшокласників за сучасних умов: організація, мотивація, результат» (Голик О.В.), семінарі-тренінгу «Фестиваль науки» з використанням лабораторно-експериментальної STEM-дошки» (Голик О.В.), «Профілактика та подолання синдрому «професійного вигорання» ( Брайченко Т.І., Осаулець Л.В., Рубльова-Загранична З.М., Фадєєва Н.В., Ратушна О.М., Демешко К.С., Голик О.В..), «Популярна педагогіка. Про ключові предметні компетентності» (Колосова С.О., Терпак О.В., Брайченко Т.І., Дума Н.В., Сащенко С.А., Зубко С.П., Бондаренко О.Ф.), усі члени ЦМО – учасники міської серпневої онлайн-інструктивно-методичної наради, активно співпрацюють в учительських спільнотах: «Робота з вчителями-філологами», «Філологічний форум», «Дивослово» тощо.

Давали показові уроки в школі, публікували матеріали в міській та всеукраїнській пресі з порадами, рекомендаціями та з питань обміну досвідом, готували до друку навчально-методичні посібники, були лекторами обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені В.О.Сухомлинського, активно брали участь у роботі міської та обласної творчих груп (майстерень та лабораторій):

1. Літературне краєзнавство на уроках української словесності у 5-11 класах (учитель Голик О.В.).

2. Шляхи аналізу літературного твору. Сучасні технології роботи з текстом (Голик О.В.).

3. Організація роботи з обдарованими дітьми на уроках російської мови та зарубіжної літератури шляхом впровадження інноваційних методик навчання (вчитель Ратушна О.М.).

4. Інформаційні технології в роботі вчителя української мови і літератури (вчитель Осаулець Л.В.).

        Є активними учасниками під час проведення міських та обласних олімпіад та конкурсів різних рівнів: голови журі, члени журі та оргкомітету (вчителі Осаулець Л.В., Голик О.В., Бачинська В.В., Ратушна О.М., Дума Н.В., Зубко С.П.).

Працюють члени ЦМО також і на регіональному рівні: участь у засіданні регіональної робочої експертної групи з питань ЗНО-2019 (вчитель Голик О.В.).

         З членами ЦМО було проведено самотест «Шляхи розвитку», який показав, що в методичну роботу можуть бути внесені корективи щодо стимулювання потреб пізнати себе і самовдосконалюватися як фахівець.

         Члени ЦМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу постійно займаються самоосвітою.

Участь у вебінарах:

Голик О.В.

 1. Методика створення та проведення навчальних квестів.
 2. STEMу школі: методичні рекомендації щодо впровадження на уроках.
 3. Актуальні напрями в освіті. STEM в умовах сучасної школи.
 4. Методологія та цифрові інструменти для планування командної роботи в старшій школі.
 5. Соціальна інклюзія в Новій українській школі.
 6. Тайм-менеджмент та ресурси для підвищення ефективності роботи педагога.
 7. ЗНО. Українська мова.
 8. Діти ХХІ століття: особливості їх навчання.
 9. Інтегроване навчання: можливості і проблеми.
 10. Навчатися вчитися: застосування принципів розуміння роботи мозку для підвищення ефективності роботи учнів.
 11. Передноворічна зустріч друзів, або Шляхи взаємодії з улюбленим фаховим виданням.
 12. Міжнародний вебінар «Україна – Гоголь – Японія».
 13. Вчимося навчатися на засадах компетентнісного підходу.
 14. Створення команди психолого-педагогічного супроводу в школі.

Осаулець Л.В.

1.       ЗНО. Українська мова.

2.      Діти ХХІ століття: особливості їх навчання.

Дума Н.В.

 1. Особливості викладання літератури в 10 класі.

Терпак О.В.

 1. Тайм-менеджмент та ресурси для підвищення ефективності роботи педагога.
 2. Реалізація компетентнісно-інтегративного підходу на уроках основної та старшої школи у фокусі НУШ.

 

 

 

Сащенко С.А.

1.Неуспішність учнів. Чому їм важко вчитися?

2. Профілактика та подолання емоційного вигорання.

3. Мотивація в освітньому процесі: механізми та способи.

4. 10 секретів створення кспішної презентації для вчителів.

5. Виховна робота та класне керівництво: не планами єдиними.

6. Практичний інтенсив: інтернет-ресурси в роботі вчителя.

7. Інтерактивні інструменти, технології та методи в освіті.

8. НУШ: досвід і перспективи.

9. Тайм- менеджмент та ресурси для підвищення ефективності роботи педагога.

10. Кейс-технології у навчальному процесі.

11. Навчаймося та вчимося по-новому.

Рубльова-Загранична З.М.

 1. Мотивація в освітньому процесі.
 2. Використання лінгвістичних ігор на уроках української мови.
 3. STEM-інструменти: ментальні карти у навчанні.

 

 

Он-лайн курси (освітні платформи «Прометеус», «ЕdEra», «ВУМ», дистанційні курси КОІППО ім. В.Сухомлинського):

Голик О.В.

 1. Критичне мислення для освітян.
 2. Осмислені й переосмислені.
 3. Медіаграмотність: практичні навички.
 4. Фактчек: довіряй-перевіряй.
 5. Домедична допомога.
 6. Недискримінаційний підхід у навчанні.
 7. Лайфхаки з української літератури.
 8. Українська мова. Від фонетики до морфології.
 9. Креативне мислення.
 10. Цифрова безпека та комунікація в онлайні.
 11. Медіаграмотність для освітян.
 12. Освітні інструменти критичного мислення.
 13. Навчаймося вчитися: потужні розумові інструменти для опанування складних предметів.
 14. Протидія та попередження булінгу (цькування) в закладах освіти.

Рубльова-Загранична З.М.

 1. Формування освітнього середовища.
 2. Лайфхаки з української літератури.

Терпак О.В.

1.Освітній WEEKEND.

Сащенко С.А.

 1. Очно-дистанційні курси на базі КОІППО.

 

 

Дума Н.В.

 1. Освітні інструменти критичного мислення.
 2. Медіаграмотність: практичні навички.
 3. Протидія та попередження булінгу (цькування) в закладах освіти.

Бачинська В.В.

 1. Освітні інструменти критичного мислення.

Фадєєва Н.В.

 1. Організація дистанційного навчання за допомогою сервісу GoogleClassroom».
 2. Як спланувати навчальний проект.
 3. Створення онлайнових інтерактивних вправ.

     Члени методичного об’єднання беруть активну участь і у загальноміських заходах: творчий вечір української письменниці Ірен Роздобудько, де відбулася презентація художньо-біографічного роману про видатного українського композитора Миколу Леонтовича "Прилетіла ластівочка" (Осаулець Л.В., Голик О.В., Терпак О.В.), «ЛітФонтан» (зустріч із сучасними українськими дитячими письменниками Іваном Андрусяком, Олегом Чаклуном, Оленою Горобець, Оленою Колінько, Сергієм Куцаном і Сергієм Товстенком),   зустріч учителів-словесників із Дмитром Дроздовським (Голик О.В., Фадєєва Н.В., Осаулець Л.В.), Літературний салон О.Жовни

(Брайченко Т.І., Осаулець Л.В.), прес-конференція О.Жовни ( Демешко К.С.),   презентація книги «Байгород» Ю.Митрофаненка (вчитель Осаулець Л.В.).

Заходи обласного рівня: освітяни мали чудову можливість підвищити свій професіоналізм під час зустрічі з сучасним мовознацем, автором навчальних посібників для підготовки до ЗНО, популяризатором української мови Олександром Авраменком (учителі Голик О.В., Осаулець Л.В., м.Олександрія).

       Осаулець Л.В була учасником Афілійованого mini-EdCampу Svitlovodsk «Як змінити свідомість шкільного педагога?».

         Методична скарбничка шкільного циклового методичного обєднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарного циклу у 2018-2019 навчальному році поповнилася новим методичним посібником:

«Тарасова світлиця» (збірник диктантів для учнів 5-11 класів). Автор – Голик О.В.

   Протягом 2018-2019 н.р. у фахових журналах були опубліковані методичні наробки вчителів:

Голик О.В.

«Українська мова і література в школах України»:

1.Голик О.В. Дитинство, обпалене війною. Юрій Яновський «Дівчинка у вінку». Складний світ дитинства. / Українська мова і література в школах України. - №№7-8, 2018. – С.71-75.

2. Голик О.В. Конфлікт душі, або «І бачив я звіра і бачив я людину…». М.Хвильовий. «Я (Романтика)» - новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком. / Українська мова і література в школах України. - №10, 2018. – С.32-38.

3. Голик О.В. «Загадкова сила музики». Образи нових жінок-інтелектуалок у творі О.Кобилянської «Меланхолійний вальс» / Українська мова і література в школах України. - №11, 2018. – С.25-28.

4. Голик О.В. Повість Ольги Кобилянської «В неділю рано зілля копала». Гімн високим людським почуттям. / Українська мова і література в школах України. - №1-2, 2019. – С.28-33.

5. Голик О.В. Образ Івана Котляревського у творчості Тараса Шевченка: поетичній, прозовій, малярській / Українська мова і література в школах України. - №3, 2019. – С.39-43.

   Освітній проект «На Урок»:

6.Голик О.В. «Вільний серед неволі і святий серед пекла». Г.Сковорода. Життя і творчість, його філософські погляди.

https://naurok.com.ua/urok-vilniy-sered-nevoli-i-svyatiy-sered-pekla-g-skovoroda-zhittya-i-tvorchist-yogo-filosofski-poglyadi-33217.html

7.Голик О.В. Художній документ часу. М.Хвильовий «Я (Романтика)». Символічність образу матері. Характеристика образів. Ідейно-художні засоби. Мова твору.

https://naurok.com.ua/urok-hudozhniy-dokument-chasu-m-hviloviy-ya-romantika-simvolichnist-obrazu-materi-harakteristika-obraziv-ideyno-hudozhni-zasobi-mova-tvoru-33215.html

8.Голик О.В. Життєва правда і художня її реалізація в новелі В.Стефаника «Новина».

https://naurok.com.ua/urok-zhitteva-pravda-i-hudozhnya-realizaciya-v-noveli-v-stefanika-novina-10-klas-33189.html

9.Голик О.В. «Не дай спати ходячому…». Т.Шевченко. «Минають дні, минають ночі..». Духовно-психологічний стан суспільної свідомості тогочасної України.

https://naurok.com.ua/urok-ne-day-spati-hodyachomu-t-shevchenko-minayut-dni-minayut-nochi-duhovno-psihologichniy-stan-suspilno-svidomosti-togochasno-ukra-ni-33198.html

10.Голик О.В. «Твій хрест страшний». В.Стефаник. «Камінний хрест» - художнє відтворення трагедії переселення галицьких селян до Канади.

https://naurok.com.ua/urok-tviy-hrest-strashniy-v-stefanik-kaminniy-hrest---hudozhne-vidtvorennya-tragedi-pereselennya-galickih-selyan-do-kanadi-33202.html

11.Голик О.В. «Під тягарем камінного хреста». В.Стефаник «Камінний хрест». Драматизм конфлікту, емоційна загостреність.

       Досвід роботи вчителів нашої школи презентувався в ході проведення на базі закладу міських і обласних методичних заходів. Цікаво проходили засідання семінарів-практикумів для вчителів початкових класів усіх паралелей завдяки розгляду таких актуальних питань:

üнаступність в роботі педагогів ДНЗ та ЗНЗ (для вчителів 1-х класів);

üподолання фонематичних помилок під час оволодіння навичками письма (для

   вчителів 2-х класів);

üформування комунікативної компетентності молодших школярів на уроках

   літературного читання (для вчителів 2-х класів);

üрозвиток системного мислення в учнів початкових класів на уроках

   природознавства та української мови методом функціонально-системного  

     підходу технології ТРВЗ (для вчителів 3-х класів);

üрозвиток критичного мислення молодших школярів в умовах особистісно-орієнтованого навчання (для вчителів 3-х класів);

üвикористання у навчально-виховному процесі комп’ютерних технологій (для

  вчителів 4-х класів).

   Снєгова О.В. була учасником засідань міської творчої групи вчителів початкових класів з проблеми: «Використання хмарних технологій у навчанні молодших школярів», де члени творчої групи поділилися досвідом з питання запровадження принципів STEM-освіти у навчальний процес; познайомили із інтерактивним ресурсом Plickers - сучасний засіб оцінювання освітніх результатів та GOOGLE CLASSROOM – як ефективний інструмент сучасного вчителя.

Тема наступного засідання творчої групи: «Професійне зростання вчителя у сучасному освітньому просторі: ефективне застосування закритої соціальної мережі в проекті «На крилах успіху».

Члени МО вчителів початкових класів приймають активну участь в онлайн-конференціях, інтернет-марафонах, вебінарах, тренінгах, де розглядаються важливі питання реформування освіти, розбудови Нової української школи.

         20 листопада 2018 року на базі закладу проведений семінар-практикум вчителів початкової школи для слухачів курсів ОІППО ім. В. Сухомлинського з проблеми «Формування і розвиток ключових компетентностей учнів шляхом організації навчально-ігрової, дослідницької діяльності в початковій школі».

         Свій досвід, професійну майстерність на відкритих уроках показали вчителі: Стукаленко О.П., Протасова О.Ю., Резніченко Н.В. Майстер-клас з теми «Навчально-пошукова діяльність, інтеграція в НУШ. Перші тижні роботи» провели вчителі: Гуд В.Я., Деморацька Г.І., Фіалковська Я.П., Коваленко Ю.М.

         25 жовтня 2018 року в закладі успішно проведено засідання семінару - практикуму для заступників керівників, які відповідають за початкові класи з проблеми «Нова українська школа: інтеграційний підхід у початковій школі», в якому активну участь прийняли члени методичного об’єднання вчителів початкових класів, представивши свої презентації напрацювань з даного питання.

Свою статтю «Основні положення Нової української школи через призму ідей Василя Олександровича Сухомлинського для інтернет-конференції з проблеми: «Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського – невичерпне джерело духовного розвитку» представили вчителі Стукаленко О.П. та Резніченко Н.А. Усі члени методичного об’єднання прийняли активну участь в обговоренні статей, про що свідчать залишені відгуки.

         Учителі англійської мови брали участь у фахових семінарах, проведених ЦМСПС: міський семінар для вчителів англійської мови у травні, які будуть працювати в умовах НУШ, міські семінари для вчителів англійської мови, проведені видавництвом «Лінгвіст», вебінари, які проводило видавництво Macmillan, «Лінгвіст» та інше.

Не менш активними були члени й інших МО, ЦМО. За пропозиціями ЦМСПС вони відвідували методичні заходи, які сприяли підвищенню їх фахового рівня, методичної підготовки в умовах запровадження ДС освіти.

На початку вересня був проведений Олімпійський тиждень. В рамках цього заходу для учнів 1-4 класів було проведено класні години з темою «Історія виникнення і проведення Олімпійських ігор» також проведено конкурс малюнків і «веселі старти» для учнів 3-4 класів. Так, для учнів 5-11 класів проведено лекції у кімнаті спортивно-патріотичного виховання «Олімпійські ігри сучасності» і змагання з оздоровчого бігу для учнів 8-11 класів.

Згідно з календарем команда навчального закладу з настільного тенісу взяла активну участь у міських змаганнях.

Також в рамках міського етапу фестивалю «Козацький гарт», що проходив на базі нашого навчального закладу команда у складі 12 спортсменів здобула І місце.

У міському етапі змагань з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» наша збірна у кількості 12 учнів 6-7 класів здобула І місце і ІІІ місце на обласному етапі даних змагань в м. Знам’янка.

У міських змаганнях з гандболу збірні команди нашого навчального закладу серед хлопців та дівчат здобули ІІІ і ІІІ місце відповідно. До складу команд увійшли 24 учні 7-11 класів.

Збірна команда 6-7 класів у кількості 14 осіб посіла ІІ місце у міських змаганнях з легкої атлетики «Старти надій».

У складі збірної команди нашого навчального закладу серед дітей батьків і вчителів взяли участь у міських змаганнях «Спортивне місто - здорова нація» за підтримки народного депутата О. Горбунова.

Одним із видів презентації набутого власного досвіду роботи є друк матеріалів у фахових виданнях. Педагогічні надбання Кураксіної О.І. продовжують поширюватися через друковану продукцію. Так, на сторінках науково-методичного журналу «Мистецтво в школі» була розміщені розробки уроків: «Історія вокальної музики» (6 кл., червень 2018 р.), «Пісенний жанр. Народна пісня» (6 кл., червень 2018 р.) «Історія пісні» (6 кл., липень 2018 р.).

Вчителі трудового навчання Горобець О.В. та Бардаков А.О. продовжили роботу в творчій групі міста та працювали над темою: «Методичні рекомендації щодо використання основних та додаткових технологій щодо створення проектів у 5-8-их класах за новою програмою»; приймали участь в семінарах-практикумах для вчителів міста.

     Вчитель трудового навчання Горобець О.В. співавтор підручника «Трудове навчання для дівчат» для 5-6, 10 класів; співавтор нової програми для учнів 10-11 класів за предметом «Технології» (рівень стандарту, профільний рівень).

Результатом системи роботи з обдарованими учнями стали досягнення вихованців вчителів трудового навчання.

Аналізуючи рівень проведеної МО, ЦМО роботи з реалізації науково-методичних проблем, випливає, що системний підхід до організації методичної роботи позитивно впливає на підвищення рівня викладання та навчальних досягнень учнів, професійної майстерності педагогів, удосконалення навчально-виховного процесу взагалі. Поєднання традиційних і нетрадиційних форм методичної роботи сприяло підвищенню ефективності й результативності процесу навчання і виховання школярів.

Впровадження інноваційних технологій у систему методичної роботи позитивно позначилось на формуванні професійної майстерності педагогів, створило сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу педагогів, їх саморозвитку та самовдосконалення. Для цього забезпечувалося співвідношення колективних, групових та індивідуальних форм роботи, традиційних та інноваційних підходів до організації методичної роботи, активних та інтерактивних форм навчання педкадрів. Увійшло в широку практику проведення ділових ігор, педагогічних дискусій, панорам методичних ідей, аукціонів педагогічних ідей та ін..

Особливої уваги було надано питанням вивчення законодавчо-нормативної бази, спрямованої на забезпечення ефективності та результативності навчально-виховного процесу, а саме: інструкції з ведення ділової документації в ЗНЗ, методичні рекомендації з базових дисциплін, Типового положення про атестацію педагогічних працівників, Законів, Постанов та інше.

        Важливою складовою методичної роботи в закладі є вивчення стану викладання базових дисциплін, організації методичної роботи з педагогами різних фахів, проведення ними системи заходів щодо удосконалення процесу викладання навчальних дисциплін, підвищення рівня навченості учнів. Даний вид контролю за станом навчально-виховного процесу здійснювався згідно з річним планом роботи закладу, відповідно до наказів, а саме: № 448/о від 08.11.2018 року «Про організацію вивчення стану літературного читання в 2 – 4 класах», № 85/о від 25.02.2019 року «Про стан викладання предмета «Я у світі» в 3 – 4 класах», ( з 22.02.2019 по 21.03.2019 року);№ 86/о від 25.02.2019 року « Про організацію вивчення стану викладання фізичної культури в початковій школі»( з 03.03.2019 по 22.03.1019 року); наказ від 20.03.19 р. № 125/о « Про стан викладання фізики»; наказ від 28.0219 р. № 93/о « Про стан викладання зарубіжної літератури»; наказ від 03.12.18 р. № 487/о « Про стан викладання основ здоров»я в 5 – 9 класах»; наказ від 08.11.18 р. №448 /о « Про стан викладання образотворчого мистецтва в 5-7 класах» ; наказ від 04.02.19 р. № 57/о «Про стан викладання етики в 5-6 класах».

Результати вивчення стану викладання, дотримання державних вимог до змісту та обсягу навчальних програм, рівня навчальних досягнень з базових дисциплін свідчать про те, що вчителі мають достатню науково-теоретичну підготовку, володіють методикою викладання предметів, обізнані з навчальними програмами, інструктивно-методичними листами Міністерства освіти і науки України, ведуть необхідну документацію. На уроках педагоги використовують сучасні форми і методи навчання, що активізують розумову діяльність учнів, розвивають їх творчі здібності та практичні вміння, сприяють підвищенню у школярів інтересу до вивчення того чи іншого предмета.

         Узагальнені матеріали висвітлені в матеріалах, зібраних експертними групами. За результатами проведеної роботи видані накази по закладу.

 

Діяльність навчального закладу була спрямована на реалізацію заходів ряду Програм, а саме: Програма дій щодо розвитку освіти міста Кіровограда, шкільної програми «Вчитель», програми «Обдарована дитина», програми «В.О.Сухомлинський: діалог із сучасністю», державних та регіональних програм соціально-психологічної служби, програми впровадження у н-в процес інформаційно-комунікаційних технологій, Заходів щодо забезпечення реалізації Концепції державної мовної політики. Кожна з програм виконується відповідно до запланованих заходів. Є позитивні результати.

Будь-які види діяльності педагогів на рівні навчального закладу супроводжувалися психологічною підтримкою, яку здійснює практичний психолог Мезенцева О.В.. Крім того, протягом навчального року нею підготовлено та проведено з учителями два засідання психолого-педагогічного семінару з проблеми «Психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу в ході реалізації компетентнісного підходу». Це дало можливість кожному визначити пріоритети в організації пізнавального процесу з дітьми, мотивації їх до активної співпраці з вчителями, удосконалення своєї діяльності на шляху впровадження ДС освіти.

Важливим компонентом у роботі ЦМО, МО були предметні тижні, Місячники, декади, які проводилися з метою розширення знань учнів з предметів, розвитку їх творчих та інтелектуальних здібностей, залучення до різноманітної діяльності за інтересами, підвищення професійної майстерності вчителів, впровадження інноваційних технологій в систему навчально-виховної роботи з вихованцями та забезпечення якісних освітніх послуг.

Система внутрішньошкільної методичної роботи дає можливість кожному вчителеві нашого закладу реально брати участь не тільки в реалізації готових курсових проектів підвищення кваліфікації, а й залучає їх до участі у різноманітних методичних заходах, які сприяють підвищенню фахової майстерності та творчого потенціалу вчителів. У всіх цих починаннях провідна роль відводиться методичному кабінету закладу та методичній раді. Саме методична рада є координатором діяльності різних форм методичної роботи, головне завдання якої – координація діяльності різних структурних підрозділів методичної роботи, робота яких направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення фахового рівня педагогів.

Отже, аналіз і узагальнення наявних наукових позицій, а також власний досвід кожного вчителя і педагогічного колективу в цілому дають можливість розглядати методичну службу, самоосвітню діяльність педагогів як активну, саморегульовану, особистісно та професійно значущу пізнавальну діяльність спрямовану на самовдосконалення, саморозвиток і самореалізацію.

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз навчальних досягнень учнів

за 2018/2019 навчальний рік.

 

У 2018-2019 навчальному році навчально-виховний процес було спрямовано на інтерактивний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

На кінець 2018/2019 н.р. учнів школи оцінено відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів основної й старшої школи.

У школі навчалося 686 учнів 3-11-х класів, які оцінювалися за відповідними критеріями оцінювання, учні 1-2-их класів оцінювалися вербально.

Якість знань 479 учнів 5-11 класів за 2018/2019 н.р. становить 28% (135 учнів), що на 5% більше ніж минулого року.

Високий рівень навчальних досягнень мають 3% (16 учнів), достатній рівень знань мають 25% (119 учнів), середній рівень навчальних досягнень мають 71% учнів (340 учнів), початковий рівень становить 1% (4 учні). Порівнявши ці дані з результатами І семестру можна спостерігати збільшення кількості учнів які закінчили 2018/2019 н.р. на високому та достатньому рівнях.


Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах за І семестр та за навчальний рік, адміністрація дійшла висновку, що учні які складали резерв класу (могли навчатися на вищому рівні) покращили свої навчальні досягнення за підсумками навчального року:

Клас Навчалися на 7-12 б. З них 10-12 б.
І семестр Рік І семестр Рік
10 11 0 2
4 4 0 0
9 16 1 2
10 18 1 2
4 7 0 1
3 3 0 0
5 6 0 0
13 17 0 1
2 3 0 0
3 5 2 3
2 1 0 0
11 13 3 4
2 4 0 0
7 9 1 1
0 2 0 0
3 5 0 0
Всього школа ІІ ст. 88 124 8 16
10 1 6 0 0
11А 1 1 0 0
11Б 3 4 0 0
Всього школа ІІІ ст. 5 11 0 0
Всього 93 135 8 16

Дані діаграми свідчать про підвищення рівнів навчальних досягнень учнів у 2018/2019 навчальному році порівняно з 2017/2018 навчальним роком.

За результатами навчальних досягнень похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» нагороджено 55 учнів 3-8, 10 класів, а саме:

 
   
Клас Кількість учнів ПІБ учнів
5 Коваленко Руслана, Діордіца Марк, Лупенко Марія, Блищик Анна, Косьянчук Анастасія
8 Бобейко Софія, Бондаренко Софія, Заватій Єгор, Ковальчук Максим, Кравцов Максим, Мамедова Марія, Осадчук Поліна, Шишка Костянтин
4 Залєвська Вікторія, Луганов Кирило, Ротарь Володимир, Філов Артем
2 Ткаченко Данило, Самойленко Максим
7 Виніченко Віолетта, Галушко Олександр, Гуменюк Олександра, Дмітрієв Ярослав, Манько Катерина, Червінський Микита, Леонова Вікторія.
4 Баклажанська Анастасія, Кубрак Софія, Чесноков Артем, Древицька Лілія
7 Гордієнко Ангеліна, Даскал Юлія, Плохотнюк Ярослава,Поліщук Олексій, Радіонова Яна, Соколов Юрій, Тимошенко Єгор
3 Леткий Олександр, Левіцький Максим, Красний Давид
2 Білик Юлія, Коцюба Ірина
2 Гольша Дмитро, Панченко Єлизавета
2 Зорєва Юля, Лавріненко Анастасія
1 Герасимлюк Анастасія
1 Матвієнко Богдан
3 Пономаренко Вікторія, Рубцов Павло, Клюєва Єлизавета
4 Смаглюк Марія Сергіївна, Коваленко Тетяна Андріївна, Уксюзова Діана Володимирівна, Франчук Марія Романівна

З діаграми видно, що кількість учнів, які закінчили навчальний рік на високому рівні, з кожним роком збільшується. Порівняно з минулим навчальним роком ця кількість збільшилась на 6 учнів

       За особливі досягнення у вивченні предмету «Технології» учениця 11-А класу Левченко І. була нагородженна Похвальною грамотою.

За високі результати в навчанні учениця 9А класу Гудим Ангелина одержала свідоцтво з відзнакою.

У 2018-2019 навчальному році педагогічним колективом продовжується впровадження профілізація старшої школи навчального закладу. П’ятий рік поспіль за бажанням учнів і батьків обраний філологічний напрям української філології профіль на базі 10 класу. Таким чином у школі діяли три профільних класи: два філологічних (10, 11-Б) та технологічний (11А).

Державна підсумкова атестація у 2018-2019 навчальному році проводилася відповідно до нового документа Порядок проведення державної підсумкової атестації затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 р. № 1369 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 р. за № 8/32979

Атестація проводилась у письмовій формі. Завдання для проведення атестації уклали вчителі закладу відповідного фаху дотримуючись орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань затверджених МОН (лист № 1/9-196 від 27 березня 2019 року), погодила педагогічна рада та затвердив директор школи.

Атестація осіб, які завершили здобуття початкової освіти, здійснювалася лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладу освіти та якості освіти.

Завдання ДПА для здобувачів початкової освіти складено на підставі Орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році, затверджених листом МОН України. На проведення контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. – на її виконання.

Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304) та Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»).

Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт сформований відповідно до державних вимог щодо навчальних досягнень учнів, визначених чинними навчальними програмами для 1-4 класів закладів загальної середньої освіти. Атестація здійснюється з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладу у формі підсумкових контрольних робіт з української мови ( передбачає оцінювання результатів навчання з української мови та літературного читання) і математики.

Атестаційна контрольна робота з української мови є інтегрованою і містить завдання на перевірку результатів навчання з української мови і літературного читання.

 

 

 

 

Підсумки державної підсумкової атестації учнів 4-х класів

Аналіз робіт ДПА

Назва предмета

Кла

си

Кількість учнів 4-х кл. Бал 12-10

%

Бал 9-7

%

Бал 6-4

%

Бал 3-1

%

всього

які взяли участь

в ДПА

звільнені від ДПА не з»явилися 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
з поважних причин без поважних причин
Українська мова 29 29 - - - - 2 5 24 7 4 2 45 4 3 2 31 - - - -
18 18 - - - 2 3 3 44 1 2 3 33 3 - 1 22 - - - -
28 28 - - - - 6 4 36 6 5 3 50 1 1 2 14 - - - -
28 27 - 1 - 1 4 4 34 3 7 1 41 3 1 2 22 1 - - 3
Разом 4 103 102 - 1 - 3 15 16 33 17 18 9 43 11 5 7 23 1 - - 1
Математика 29 29 - - - 1 5 2 28 5 2 3 35 1 6 4 37 - - - -
18 18 - - - 3 2 2 43 1 3 3 37 1 1 - 10 1 1 - 10
28 28 - - - 2 2 8 43 2 7 2 40 1 1 - 7 - 3 - 10
28 27 - 1 - 1 3 5 32 2 3 5 36 2 3 - 19 - 3 - 13
  4 103 102 - 1 - 7 12 17 35 10 15 13 37 5 11 4 20 1 7 - 8


Дані таблиці свідчать про те, що учні оволоділи програмовим матеріалом з базових дисциплін навчального плану початкової школи. Кращий результат учні показали на ДПА з української мови де показники початкового рівня становлять не більше 3%. Успішність становить 98%, а якісний показник – 87%.

Більшість учнів показали уміння працювати з літературним твором, правильно виконали завдання до тексту для перевірки розуміння прочитаного та змогли висловити власні оцінні судження за змістом прочитаного.

Підсумкова контрольна робота з математики сформована з таких основних завдань: складеної задачі на 3 дії; виразу з багатоцифровими числами на визначення порядку дій (з дужками); на порівняння і перетворення величин; знаходження частини від числа; застосування геометричного матеріалу.

Аналіз результатів показав, що більшість учнів оволоділи знаннями програмного матеріалу.

Підсумки державної підсумкової атестації учнів 9х класів

Державна підсумкова атестація за курс базової середньої школи в 9-х класах проводилася з трьох предметів: українська мова, математика та англійська мова в 9-А класі, російська мова в 9-Б класі і українська література в 9-В класі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати

проведення державної підсумкової атестації в 9-х класах:

9-А клас

Назва

предмета

Кількість учнів

9-А класу

Високий

рівень

%

Достатній

рівень

%

Середній

рівень

%

Початковий

рівень

%
всього взяли участь

звільнені

від ДПА

не з’явилися 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
з поважних причин без поважних причин
Українська мова 26 26 - - - 5 1 4 38,5 5 3 2 38,5 5 1 0 23 0 0 0 0
Математика 26 26 - - - 2 0 1 11,5 4 5 5 53,8 4 1 3 30,8 1 0 0 3,9
Англійська мова 26 26 - - - 0 0 8 30,8 4 5 6 57,7 2 1 0 11,5 0 0 0 0

9-Б клас

Назва

предмета

Кількість учнів

9-Б класу

Високий

рівень

%

Достатній

рівень

%

Середній

рівень

%

Початковий

рівень

%
всього взяли участь

звільнені

від ДПА

не з’явилися 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
з поважних причин без поважних причин
Українська мова 21 21 - - - 0 0 5 23,8 1 3 1 23,8 4 2 2 38,1 1 2 0 14,3
Математика 21 21 - - - 0 0 0 0 0 2 3 23,8 3 2 8 61,9 1 2 0 14,3
Російська мова 21 21 - - - 0 0 2 9,5 1 6 0 33,3 2 4 2 38,1 1 0 3 19,1

9-В клас

Назва

предмета

Кількість учнів

9-В класу

Високий

рівень

%

Достатній

рівень

%

Середній

рівень

%

Початковий

рівень

%
всього взяли участь

звільнені

від ДПА

не з’явилися 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
з поважних причин без поважних причин
Українська мова 19 19 - - - 0 3 1 21,1 3 3 2 42,1 1 5 1 36,8 0 0 0 0
Математика 19 19 - - - 0 1 1 10,5 0 2 4 31,6 3 2 6 57,9 0 0 0 0
Українська література 19 19 - - - 0 0 2 10,5 1 3 4 42,1 3 5 1 47,4 0 0 0 0

 

9-ті класи

Назва предмета

К-сть учнів

9-х класів

(разом)

К-сть учнів, звільнених

від ДПА

Кількість учнів,

які взяли

участь
у ДПА

К-сть учасників, які отримали оцінку відповідного рівня
початковий
(1-3 бали)
середній
(4-6 балів)
достатній
(7-9 балів)
високий
(10-12 балів)
к-сть учнів % к-сть учнів % к-сть учнів % к-сть учнів %
Українська мова 66 0 66 3 4,5 21 31,8 23 34,9 19 28,8
Математика 66 0 66 4 6,0 32 48,5 25 37,9 5 7,6


 


Назва предмета Якісний показник
Українська мова 77%
Математика 65%
Англійська мова 89%

9-А клас                          

9-Б клас


Назва предмета Якісний показник
Українська мова 48%
Математика 24%
Російська мова 43%

 

 

 

 

9-В клас

Назва предмета Якісний показник
Українська мова 63%
Математика 42%
Українська література 53%

 

Учні 9-А класу відповідально віднеслися до підготовки іспитів з української та англійської мови і показала хороші результати про що свідчить якісний показник 77% та 89% відповідно. В учнів 9Б,В класів гірші показники: 9-Б – 48% з української мови та 43% з російської мови, 9-В – 63% з української мови та 53% з української літератури але такі результати є підтвердженням їхніх річних балів. Частина випускників слабо підготувавшись, одержала середній і, що є прикрим, початковий рівень НД.

Низькі показники якості знань учнів 9-их класів з математики – 46%.

9-ті класи

Назва предмета Якісний показник
Українська мова 64%
Математика 46%

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця порівняння результатів річного оцінювання та ДПА

учнів 9-х класів

Назва

предмета

Кількість учнів 9-х кл. Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень
всього проходили ДПА Річна, % ДПА, % Річна, % ДПА, % Річна, % ДПА, % Річна, % ДПА, %
Українська мова 66 66 8% 29% 42% 35% 45% 32% 5% 4%
Математика 66 66 5% 8% 35% 38% 45% 48% 15% 6%
Предмети за вибором
Англійська мова 26 26 11% 31% 54% 58% 35% 11% 0% 0%
Російська мова 21 21 5% 10% 38% 33% 33% 38% 24% 19%
Українська література 19 19 16% 11% 42% 42% 42% 47% 0% 0%

Результати ДПА показали якісну підготовчу роботу вчителів до проведення державного іспиту. Аналіз результатів ДПА свідчить, що учні та вчителі провели велику роботу з повторення та систематизації матеріалу й це дало змогу досягти більш високих результатів порівняно з річним оцінюванням.

Порядок проведення ДПА в 11-ому класі чітко відповідав наказам та інструктивно-методичним листам МОН України. Атестація проводилася з трьох предметів обов’язково для всіх випускників у формі зовнішнього незалежного оцінювання у пунктах проведення ЗНО: з української мови; з математики або з історії України та предмету за вибором. При цьому результати ЗНО зараховувалися як результати ДПА за курс повної загальної середньої освіти для випускників старшої школи. Із 44-ох випускників 11-х класів ДПА проходили 43 учні. Учень 11-А класу Цуканов Андрій був звільнений від ДПА відповідно до наказу від 29.03.19 р. № 142-о.

Результати ДПА у формі ЗНО в 11-х класах (2018/2019 н.р.)

 

Назва

предмета

К-сть учнів, які взяли участь в ДПА у формі ЗНО

Початковий

рівень

%

Середній

рівень

%

Достатній

рівень

%

Високий

рівень

% ПІП вчителя  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
 
Українська мова 43 1 2 2 11% 5 7 9 49% 6 6 3 35% 0 2 0 5%

Голик О.В.,

Фадєєва Н.В.

 
Істрія України 26 0 0 0 0% 1 2 5 31% 5 5 4 54% 4 0 0 15% Бондаренко О.А.; Зубко С.П.  
Біологія 27 0 0 1 4% 4 9 8 77% 1 1 2 15% 1 0 0 4% Михайленко Т.С.  
Математика 20 0 1 2 15% 0 3 8 55% 3 1 0 20% 1 1 0 10% Проценко О.О.  
Англійська мова 10 0 0 1 10% 0 0 3 30% 2 2 1 50% 1 0 0 10%

Васільєва О.В.;

Височин Н.А.

 
Географія 1 0 0 0 0% 0 0 0 0% 1 0 0 100% 0 0 0 0% Зубко О.С.  
Фізика 2 0 0 0 0% 0 0 0 0% 1 1 0 100% 0 0 0 0% Зайцева О.Б.  

 

Назва предмета Якісний показник
Українська мова 40%
Істрія України 69%
Математика 30%
Біологія 19%
Англійська мова 60%

Рівень навчальних досягнень учнів 11-их класів

за результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації

у формі зовнішнього незалежного оцінювання


№ з/п

ПІБ

учня (учениці)

Українська мова Історія України Математика Біологія

Англійська

мова

Річна

ДПА

у формі ЗНО

Річна

ДПА

у формі ЗНО

Річна

ДПА

у формі ЗНО

Річна

ДПА

у формі ЗНО

Річна

ДПА

у формі ЗНО

11-А

Технологічний профіль

1 Бадалова А. 9 7 8 9 6 --- 9 --- 8 6
2 Бондаренко О. 6 6 5 --- 6 6 10 9 6 ---
3 Вітенко Д. 7 7 7 9 4 --- 8 --- 7 7
4 Гаркуша Д. 5 5 6 8 2 --- 4 6 4 ---
5 Гончарова Н. 8 4 7 --- 8 6 8 5 7 ---
6 Дубина Я. 5 6 4 --- 8 7 6 4 5 ---
7 Єльчанінов О. 7 5 7 --- 6 6 7 5 7 ---
8 Жабокрицький О. 4 5 5 6 3 --- 4 4 3 ---
9 Затєєв В. 5 3 4 6 3 --- 5 5 4 ---
10 Карапетян А. 5 1 5 4 3 3 6 --- 5 ---
11 Ковальова В. 8 9 8 10 4 --- 7 --- 8 6
12 Лавренюк Д. 5 5 4 --- 4 6 7 5 4 ---
13 Левченко І. 8 6 8 --- 8 6 8 6 7 ---
14 Либа І. 7 8 9 10 7 --- 9 10 7 ---
15 Лішенко О. 6 2 2 7 4 --- 3 --- 6 3
16 Луценко К. 8 5 7 9 6 --- 8 6 7 ---
17 Медведкін О. 3 2 2 --- 2 2 4 4 2 ---
18 Моїсєєв М. 5 4 3 5 3 --- 4 3 3 ---
19 Новоскольцев О. 3 4 3 --- 3 3 4 4 3 ---
20 Парієнко Т. 9 8 8 10 7 --- 9 --- 8 7
21 Хайченко А. 5 3 6 8 3 --- 5 6 5 ---
22 Ходіневич К. 9 8 8 --- 8 8 9 --- 8 6
23 Цуканов А. 7 зв. 8 зв. 6 зв. 9 зв. 7 зв.

11-Б

Філологічний профіль

1 Ауліна М. 7 6 9 6 6 --- 9 6 6 ---
2 Батюк Я. 7 6 9 9 3 --- 6 7 4 ---
3 Бондар А. 8 8 10 10 3 --- 9 9 6 ---
4 Бондаренко В. 5 5 8 6 4 --- 7 5 5 ---
5 Гавриленко Л. 9 9 10 7 7 --- 9 --- 9 8
6 Гапішко В. 7 7 9 --- 6 7 6 --- 6 ---
7 Горбань А. 10 11 10 --- 9 11 10 --- 10 10
8 Даренко В. 5 4 7 7 4 --- 7 5 4 ---
9 Дятлов В. 4 7 9 --- 4 5 7 --- 4 ---
10 Дятлов С. 5 5 9 --- 5 6 7 --- 4 ---
11 Задорожня В. 7 8 9 --- 5 6 6 8 6 ---
12 Кощавська Н. 7 6 9 5 4 --- 8 5 6 ---
13 Міліціян А. 10 11 10 --- 9 10 10 --- 10 9
14 Найденко А. 4 4 7 7 3 --- 5 5 4 ---
15 Нечипоренко С. 9 8 10 7 8 7 9 --- 8 ---
16 Пєрєвєрзєва А. 6 6 8 8 4 5 5 --- 6 ---
17 Семиволос Н. 5 6 7 8 2 --- 6 6 4 ---
18 Таран О. 6 7 7 --- 3 6 6 5 5 ---
19 Трофименко С. 8 9 9 8 5 --- 9 --- 9 8
20 Уваєва Ю. 5 6 8 6 3 --- 7 6 4 ---
21 Якименко К. 7 7 10 --- 5 5 8 6 6 ---

Таблиця порівняння результатів річного оцінювання та ДПА

учнів 11-их класів з української мови

Клас Кількість учнів які проходили ДПА Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень
Річна, учнів ДПА, учнів Річна, учнів ДПА, учнів Річна, учнів ДПА, учнів Річна, учнів ДПА, учнів
11А (технологічний) 22 0 0 10 6 10 11 2 5
11Б (філологічний) 21 2 2 10 9 9 10 0 0

Клас технологічного профілю, 11-А, за результатами річного оцінювання з української мови має середній бал 6,3 б., а за результатами ДПА – 5,1 б. Четверо учнів не підтвердили свій рівень навчання і отримали оцінки за ДПА на 3-4 бала нижче ніж річні.

59% (13) учнів 11-А класу складали іспит з історії України у якості другого обов’язкового предмету на ДПА та за результатами отримали на 1-2 бала вище ніж за рік, а один учень на 5 балів вище (з 2 б. на 7 б.).

45% (10) учнів класу, які складали ДПА з математики, отримали оцінки відповідно до своїх річних балів. Тільки 4-учні мають відхилення в 1-2 бали.

Учні 11-Б класу, які навчалися у класі філологічного напряму (української філології профіль), підтвердили свій рівень навчання з української мови. Всі учні класу склали ДПА у формі ЗНО та отримали оцінку в межах свого рівня (за результатами річного оцінювання), різниця в балах становить 1 бал. Один учень отримав оцінку за ДПА на один рівень вище (на 3 бали). Середній бал річного оцінювання та ДПА з української мови майже співпали і становлять 6,7 та 7,0 балів відповідно.

62% (13) учнів 11-Б класу обрали історію України як другий обов’язковий предмет на ДПА. Середній бал річного оцінювання учнів, які здавали історію України становить 8,5 б., а за результатами ДПА їх середній бал – 7,2 б. Четверо учнів класу не підтвердили свій рівень навчання і виконали роботу ДПА на один рівень нижче (на 3-4 бали).

48% (10) учнів класу, які складали ДПА з математики, отримали оцінки відповідно до своїх річних балів. За виключенням однієї учениці, яка отримала на ДПА оцінку на один рівень вище (на 3 б.).

27 учнів 11-х класів (63%) обрали третій предмет за вибором – біологію. Половина цих учнів виконали роботу відповідно до своїх річних балів, а інші мають різницю в 2-3 бали, із них двоє учнів, які підвищили свої результати та 12 учнів, які виконали роботу нижче ніж річне оцінювання.

26 червня 2019 року випускники 11-х класів отримали документ про повну загальну середню освіту. Обрахунок середнього бала атестата показав наступне:

Середній бал атестатів випускників закладу

  Середній бал (за річними оцінками) Середній бал атестатів
Клас Профіль К-сть учнів Укр. мова Алгебра Історія України Англ.мова Фізика Хімія Біологія Географія
2015-2016 н.р.
11-А Філологічний 19 7,2 4,7 5,6 5,6 5,3 7,6 7,5 6,9 7,5
11-Б Універсальний 20 7,3 6,5 5,8 6,3 6,1 7,1 8,0 6,5 7,6
  39 7,3 5,6 5,7 6,0 5,7 7,4 7,8 6,7 7,6
2016-2017 н.р.
11-А Філологічний 21 8,1 7,8 8,2 9,0 8,8 8,6 9,3 8,9 8,6
11-Б Універсальний 18 6,3 5,1 5,7 7,4 6,3 5,6 7,9 6,4 7,0
  39 7,2 6,5 7,0 8,2 7,6 7,1 8,6 7,7 7,8
2017-2018 н.р.
11-А Філологічний 28 7,1 5,9 7,6 7,1 6,8 6,9 7,7 7,9 8,1
11-Б Спортивний 20 5,6 3,7 4,8 5,1 3,8 3,9 4,6 5,1 5,6
  48 6,4 4,8 6,2 6,1 5,3 5,4 6,2 6,5 6,9
2018-2019 н.р.
11-А Технологічний 23 6,3 5,0 5,8 5,7 4,8 5,2 6,7 6,1 6,8
11-Б Філологічний 21 6,7 4,9 8,8 6,0 6,4 6,8 7,4 6,6 7,8
  44 6,5 4,9 7,2 5,8 5,6 6,0 7,0 6,3 7,3

 

Порівнюючи показники навчальних досягнень випускників останніх чотирьох років можна відмітити покращення загального показника середнього балу атестату порівняно з минулим роком. У рейтингу предметів першість належить історії України (7,2 бала) та біології (7 балів), а інші результати є оцінками середнього рівня.

Вчителям-предметникам потрібно виявити об’єктивні причини поверхневого інтересу до знань зі своїх предметів, результатом чого є низький середній бал з кожного предмету, що вони викладають та

- розробити стратегію розвитку інтересу до знань у дітей,

- здійснювати ефективну внутрішню мотивацію навчальної діяльності,

- запровадити прийоми диференціації та індивідуалізації навчання для запобігання неуспішності у школярів.

З метою стимулювання навчальної активності учнів у закладі протягом навчального року здійснювався рейтинг класів для визначення «Кращого класу року» за результатами успішності. Переможцем у даному виді змагання серед 3-4 класів стали: 3Б (Попова Ж.В.), 4В (Гуд В.Я.), 3А (Клюй І.С.), класи середній бал успішності яких склав від 8,8 до 8,5 балів, а серед 5-11 класів 6А клас (класний керівник Бачинська В.В.), 8В клас (класний керівник Демешко К.С.), 5А (класний керівник Зубко О.С.) середній бал від 8,9 до 8,5.

Рейтинг 3-4 класів за 2018-2019 н.р.
Клас Середній бал Рейтинг
8,8 1
8,6 2
8,5 3
8,4 4
7,9 5
7,9 6
7,5 7
7,2 8
Рейтинг 5-11 класів за 2018-2019 н.р.
Клас Середній бал Рейтинг
8,9 1
8,8 2
8,5 3
8,4 4
8,2 5
11Б 8,0 6
7,7 7
7,4 8
7,4 9
7,0 10
6,9 11
10 6,9 12
11А 6,9 13
6,8 14
6,7 15
6,6 16
6,4 17
6,2 18
6,1 19

 

Реалізація програми «Обдарована дитина»

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність практичного психолога та педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку.

З цією метою щорічно поповнюється інформаційно-аналітичний банк обдарованих дітей.

У школі створені відповідні умови для розвитку обдарованості учнів. Вся робота з даного напрямку націлювалася на виконання міської програми роботи з обдарованою молоддю в закладах освіти міста та шкільної програми «Обдарованість».

У 2018-2019 навчальному році учителі школи проводили індивідуальні заняття та консультації з базових дисциплін, які були спрямовані на підготовку учнів до участі в предметних олімпіадах та конкурсах різних рівнів. Учні брали участь у міських, обласних олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах знавців української мови та літератури імені Петра Яцика і Тараса Шевченка, читців польської поезії, учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням, інтерактивних конкурсах, спортивних змаганнях та конкурсах художньо-естетичного спрямування.

Позитивним є те, що кожного року збільшується кількість школярів, які беруть участь у Міжнародних та Всеукраїнських інтерактивних конкурсах, що сприяє підвищенню їх зацікавленості до вивчення окремих предметів та поглиблює рівень знань.

     Кожного року традиційно найвищим рівнем інтелектуальних змагань є предметні олімпіади, які проводяться відповідно до наказів управління освіти Кіровоградської міської ради та наказів по закладу. Щороку кількість учнів, які беруть участь у конкурсах збільшується.

     У 2018-2019 навчальному році олімпіади  проводились відповідно до Наказу МОН від 02.08.2018 р. № 849 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018-2019 навчальному році» та з метою виявлення, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді

У І (шкільному) етапі олімпіади взяли участь 365 учнів, переможцями стали 128: І місце посіли 34 учні, ІІ місце - 44 учні, ІІІ місце- 50 учнів. ; 41 учень став учасником ІІ (міського) етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальних предметів. 15 учнів стали переможцями. Перемогу в ІІІ(обласному) етапі здобули 6 учнів. ІV етап(Всеукраїнський)- 3 переможці. Це гарний результат потужної командної роботи учнів та педагогів.

Результати участі учнів у предметних олімпіадах у 2018-2019 н. р.

Прізвище, ім’я Клас Предмет Міська Обласна Всеукраїнська
1 Смаглюк Марія 8-В Українська мова І ІІ  
2 Франчук Марія 8-В

Математика

ІІІ    
3 Смаглюк Марія 8-В Історія І І Учасник
4 Пономаренко Вікторія 8-А Інформаційні технології ІІІ    
5 Матвієнко Богдан 7-Б

  

     Хімія

ІІ    
6 Федотов Іван 9-А ІІІ    
7 Франчук Марія 8-В

Біологія

ІІІ    
8 Федотов Іван 9-А ІІІ    
9 Золотухіна Анастасія 9-А Трудове навчання (обслуговуючі види праці) ІІ ІІ ІІІ
10 Левченко Ірина 11-А І І ІІ
11 Федотов Іван 9-А

Трудове навчання

( технічні види праці)

І І  
12 Радько Даниїл 9-А ІІ    
13 Кирилескул Гліб 8-В ІІІ    
14 Сідаш Олександр 10 І І ІІІ
15 Рубцов Павло 8-А Географія ІІІ    

Педагоги нашого навчального закладу у своїй діяльності використовують нові технології навчання, які сприяють розвитку інтелектуальної, творчої, предметної та лідерської обдарованості дітей. Учні традиційно беруть участь у шкільних, міських, обласних, Всеукраїнських олімпіадах з навчальних предметів, конкурсах знавців української мови та літератури імені Петра Яцика і Тараса Шевченка, читців поезії, учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням, інтерактивних конкурсах «Кенгуру», «Бобер», «Колосок», «Левеня», «Лелека», «Соняшник», «Патріот». «Гринвіч», спортивних змаганнях та конкурсах художньо-естетичного спрямування.        Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» проводиться з метою зацікавлення школярів математикою. Взяли участь   226   учнів школи. «Бобер» — Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності, який проводиться з метою підвищення ІКТ-компетентності дітей, ознайомлення і зацікавлення сучасними інформаційними технологіями, комп’ютерною технікою та літературою, активізація творчої діяльності вчителів, надання статистичних даних результатів конкурсу для вдосконалення навчальних програм та підручників. Взяли участь 203 учні школи.

В інтернет-олімпіадах «На урок» з математики, інформатики, англійської мови, української мови та літератури, природознавства, історії та ін. взяли участь більше 500 учнів та здобули гарні результати.

Головна мета інтернет-олімпіад «На Урок» – створення оптимальних мотиваційних умов для вивчення відповідної предметної дисципліни усіма учнями з будь-яким рівнем знань. Завдання адаптовані до шкільної програми, але інтернет-олімпіада «На Урок» має суттєву відмінність від типових конкурсних заходів – кожен без винятку учень зможе проявити себе.

Всеукраїнський конкурс «Безпечний інтернет». Головна мета — нагадати про необхідність інформування учнів про небезпеки, з якими вони можуть зіткнутися в інтернеті. Допомогти школярам засвоїти правила поведінки в мережі, актуалізувати та закріпити знання про безпеку в онлайні, отримані раніше. Взяли участь 99   учнів школи.

У 2018-2019 навчальному році учні школи стали активними учасниками конкурсів, фестивалів та змагань:

PВсеукраїнський онлайн-конкурс «#ТГШ205: Таємниця генія Шевченка»;

PВсеукраїнський інтернет-конкурс «Зимові свята в традиціях нашого народу»;

PВсеукраїнський онлайн-конкурс «Слово до слова»;

PВсеукраїнський конкурс творчих робіт «Об’єднаймося ж, брати мої…» (область);

P«Театральна молодь креативного міста» (місто);

PВсеукраїнський конкурс дитячих малюнків «Щаслива дитина – квітуча Україна»;

PКонкурс «Чорнобиль у пам’яті не стертий»;

PКонкурс з образотворчого мистецтва «Майбутнє у наших руках»;

P«Палітра моди»;

P«Моя Кіровоградщина – перлина скіфського степу»;

PНаціонально-патріотичний фестиваль «Козацький гарт»;

PМіські змагання на призи клубу «Шкіряний м’яч»;

PМіські змагання з гандболу серед дівчат;

PМіські змагання з гандболу серед хлопців;

PМіські змагання з легкої атлетики «Старти надій».

Педагоги активно залучали учнів до участі у названих конкурсах, проводили роз’яснювальну роботу серед учнів 1-11 класів, які бажають   брати участь у шкільних конкурсах та предметних олімпіадах. В результаті - поповнили банк даних здібних та обдарованих учнів.

Аналіз виховної роботи в закладі за 2018/2019 навчальний рік

Сучасний період відродження України, її державності, економіки, освіти, науки та культури вимагає зміни поглядів на освіту, виховний ідеал, виховання особистості.

Зміни й оновлення освітньої парадигми підводять педагогів до сучасного розуміння виховання як діяльності, що базується на саморозвитку, самовдосконаленні та їх педагогічній підтримці. Основним завданням сучасної школи є виховання свідомих громадян України, забезпечення умов для творчої самореалізації, самовизначення особистості.

У Концепції національного виховання, Національній програмі виховання дітей та молоді визначаються основні принципи організації виховного процесу, серед яких основними є акмеологічний принцип, національна цілеспрямованість, культуровідповідність, цілісність, психологічний супровід, технологізація, діалог тощо.

Виховна робота в закладі у 2018-2019 навчальному році здійснювалася відповідно до Закону України «Про Освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, Програми розвитку освіти міста Кіровограда на 2016-2020 роки, річного плану ЦМСПС УО Кіровоградської міської ради, річного плану комунального закладу «Навчально-виховного об’єднання Загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький центр «Сузір’я», Програми «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 року № 1243).

Зміст виховної діяльності будувався у відповідності до визначених ключових ліній:

 • ціннісне ставлення до себе;
 • ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;
 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до природи;

ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Робота проводилась з урахуванням науково-методичної проблеми школи: «Формування та реалізація компетентнісного підходу в навчально-виховній діяльності» та відповідно до виховної проблеми школи: «Виховання особистості учня шляхом формування компетентностей здорового способу життя».

Проблеми організації виховної роботи розглядалися на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, засіданнях методичних об’єднань класних керівників, засіданнях ради закладу.

Організацію та керівництво виховною роботою у закладі здійснювали заступник директора з навчально-виховної роботи Бондаренко О.А., педагог-організатор Богданова С.В., соціальний педагог Орєшкова І.В., практичний психолог Мезенцева О.В., завідуюча ДЮЦ «Сузір’я» Дрезналь І.Г., працювало два методичні об’єднання класних керівників:

1 – 4 класів – керівник Клюй Ірина Степанівна

5 – 11 класів – керівник Кураксіна Оксана Ігорівна

Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснювалася у таких напрямках:

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Серед основних заходів що були проведені: Свято Першого дзвоника,       перший урок на тему: "Україна починається з тебе!»", проведено заходи щодо відзначення 264-ї річниці заснування міста Кіровограда – проведено конкурс малюнків «Моє рідне місто», фотовиставку «Улюблені куточки мого міста».

Для педагогічного колективу нашої школи патріотичний напрямок роботи був і залишається пріоритетним. Формування громадянина - патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, виховання громадян, які здатні побудувати громадянське суспільство, в основу якого були б закладені та постійно втілювалися демократія, толерантність та повага до прав людини, набуває сьогодні особливого значення. Патріотизм у сучасному розумінні– це відчуття того, що в моєму класі, школі, місті, країні все мене стосується, все залежить від мене. 

12 жовтня 2018 року був проведений Єдиний тематичний урок «Тепло сердець і пошана захисникам України. Пам’ятаємо минуле. Віримо у майбутнє», присвячений Дню захисника України, за участю воїнів учасників ООС. В грудні традиційно проведено акцію «Подарунок від Миколая воїнам ООС», «Великодній кошик захисникам» силами учнів та батьків зібрано подарунки та передано військовим в зону ООС.

В рамках місячника патріотичного виховання (травень 2019) з метою забезпечення формування і розвитку соціально значущих цінностей, громадянських, моральних, психологічних якостей учні закладу відвідали музей 3-го окремого полку спеціального призначення. Учнівський, педагогічний колектив, разом з батьківською громадськістю продовжує співпрацю з волонтерською організацією «Серця матерів», волонтером Володимиром Бурко.

Цікаво в закладі пройшли Місячник української писемності та мови, Всеукраїнський Тиждень права в рамках якого класні керівники провели урок «Права людини», Місячник морально-правового виховання, змістовними були тематичні виховні години: «Символи моєї держави», «Мій край – моя історія жива»; Єдиний урок пам’яті присвячений Дню пам’яті жертв Голодоморів в Україні – «Незгасна свічка болю і скорботи».

Співпраця з волонтерами стала одним із основних напрямків патріотичного виховання. Про це свідчать подяки нашим учням та вчителям від військових частин та волонтерських організацій. Традиційними в нашому закладі стали благодійні ярмарки, так до Дня святого Валентина, Великодня учні виготовляли поробки, разом з батьками збирали подарункові посилки для бійців в зону ООС.

Проведені виховні заходи відповідно до методичних рекомендацій інституту національної пам’яті у листопаді 2018 – січні 2019 року проведено тематичні заходи до відзначення 100-ліття Української революції 1917-1921 років, відзначення 100-річчя проголошення Акта Злуки, Єдиний Урок до 77-х роковин трагедії в Бабиному Яру - «Уроки Голокосту – уроки толерантності», години спілкування «Промені Гідності», з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи (21.11), 75-й річниці визволення нашого міста від нацистських загарбників, Міжнародному дню пам’яті жертв Голокосту, Дня пам’яті Героїв Крут, Урок мужності на тему: «Афганістан – біль в моїй душі» до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 30-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан, Дня початку Кримського спротиву, Урок пам’яті «Чорнобиль – наш біль» до 33-річниці Чорнобильської катастрофи, 8 травня 2019 року Єдиний урок пам’яті на тему: «1939-1945. Ніколи знову»!», з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня пам’яті жертв політичних репресій.

В закладі п’ятий рік проводиться фестиваль військово-патріотичної пісні «Пам'ять поколінь» серед учнів 8-10-х класів. Учні закладу брали участь у міському військово-патріотичному конкурсі строю і пісні «Майбутній захисник України», за краще виконання елементів стройової підготовки були нагороджені грамотою міського управління освіти.

Традиційним стало проведення заходів до Дня вишиванки. Свою національну та громадянську позиції, культурну освіченість та духовну свідомість виявили учні та педагоги закладу. З-поміж найцікавіших заходів – фото-флешмоб «Шкільна родина у вишиванці».

Ціннісне ставлення до природи

Виховними досягненнями цього напрямку є усвідомлення вихованцями себе як невід’ємної частини природи, взаємовідносин людини та природи, бережливого ставлення до природи.

До Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища 20 лютого 2019 року учні закладу брали участь у міському конкурсі екологічних агітбригад, за креативне висвітлення екологічних проблем шкільна команда «ЕКО» була нагороджена грамотою. З метою екологічного виховання, формування взаємовідносин людини та природи, бережливого ставлення до природи було організовано та проведено екологічний квест до Дня Довкілля «Земля – наш дім» для учнів 6-х класів, цікавим і пізнавальним був конкурс поробок із природного матеріалу, «Еко-ялинка», «Великодній кошик» де найбільш активними були учні і батьки початкових класів. В рамках місячника екологічного виховання був проведений фото конкурс «Мої домашні улюбленці». Конкурс інсталяцій природоохоронної тематики, найкреативніші колажі створили учні та батьки 1-Г, 2-Г, 3-В, 8-Б, 9-А, класів

Учні 4-11 класів долучилися до участі у щорічній Всеукраїнській акції «За чисте довкілля» - благоустрою подвір’я школи та прилеглих територій.

У формуванні екологічної свідомості відповідальна роль належить початковій школі. Активною формою організації екологічного виховання учнів 1-4 класів стали екскурсії з метою вивчення природи рідного краю, вони є не тільки заходами відпочинку, а мають глибоку й серйозну навчально-виховну природоохоронну спрямованість, містять в собі також ряд завдань з екології, що сприяють розвитку творчих здібностей дітей. Діти разом з батьками виготовляють годівнички та разом з вчителями організовують догляд за ними. У наступному навчальному році, в рамках місячника екологічного виховання необхідно розпочати впровадження соціально-екологічного шкільного проекту "Веселковий гай" - проведення роботи з благоустрою зони відпочинку в школі.

Учні стали активними учасниками проекту «Біоетека» БФ «Щаслива лапа». За участь в акціях якого були нагороджені гарматою.

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

    Виховними досягненнями цього напрямку є знання про види мистецтва та засоби їх виразності, здатність виражати власне ставлення до мистецтва, до творчої діяльності в мистецькій сфері та самореалізації. Впровадження естетичного виховання, культури, емоційного сприйняття навколишнього світу, самосвідомості та естетичного смаку в музиці, кіно, архітектурі, побуті учнів наполегливо проводили класні керівники, вчителі, адміністрація школи. Важливу роль в естетичному вихованні відіграють твори образотворчого мистецтва, музика, художня література, театр, кіно, телебачення тощо. Тому учні нашої школи постійні глядачі Кіровоградського обласного українського музично-драматичного театру ім. М. Кропивницького, вдячні слухачі Дитячої філармонії. Добрі наслідки дає співробітництво з Кіровоградським обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді – учні закладу відвідують гуртки та різноманітні заходи; учні закладу активно беруть участь у заходах Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва імені Є. Маланюка, дитячою бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка, бібліотеки-філії №13; Кіровоградського краєзнавчого музею, Кіровоградської льотної академії національного авіаційного університету, археологічним музеєм ім. Н. Бокій при ЦДПУ ім. В. Винниченка та ін.; мистецькою галереєю «Єлисаветград» та іншими культурними закладами.

Протягом навчального року були проведені разом з дитячо-юнацьким центром «Сузір’я» наступні заходи: «Посвята в Першокласники», «Чудова сімка», Новорічні свята, «Паняночка», конкурс патріотичної пісні та інше. Цікавинкою конкурсів цього року став танцювальний захід започаткований учнями та класними керівниками 7-х класів – «Тереторія Dansе»

Класні керівники приділяють значну увагу художньо-естетичному вихованню. Так, в поточному році учні закладу брали участь у виставках поробок: «Дарунки пані Осені», «Новорічна композиція», «Великодній кошик». 25 квітня 2019 року учні закладу брали участь у міському фестивалю «Величне свято Великодня» на який представили Великодні кошики.

Ціннісне ставлення до праці

  Виховними досягненнями цього напрямку є усвідомлення соціальної значимості праці у житті людини, повага до людей праці, навички само обслуговуючої та суспільно-корисної праці.

Згідно річного плану виховної роботи школи широко ведеться профорієнтаційна робота. Належна увага школою приділяється трудовому вихованню та профорієнтації. Профорієнтаційна робота протягом семестру ґрунтувалась на тісному зв’язку школи з навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації та професійно-технічними училищами. На базі школи систематично відбуваються зустрічі учнів старших класів з представниками цих навчальних закладів.

З метою профорієнтації учні школи відвідували навчальні заклади міста, міський Центр зайнятості. Учні 11-х класів зустрічалися з викладачами різних вищих учбових закладів України. Найбільш цікавим заходом цього напряму було проведення екскурсії на Всеукраїнську агропромислову виставку «АгроЕкспо - 2018».

Класні керівники 9-х класів продовжують цикл бесід «Професії, які ми обираємо». За допомогою учителів вихованці збирають інформацію щодо перспектив розвитку і потреб господарства міста та області. Крім того, учні   мають можливість знайомитись із перспективами та потребами в різних професіях завдяки відвідуванню Центра зайнятості населення.

Практичним психологом Мезенцевою О.В. проводилась діагностична робота серед учнів 9-х класів. Проводилась паралель між потенційно обраною професією та результатом дослідження. 90% обстежуваних обрали професію, яка співпадає з їхнім бажанням та результатами обстеження. З метою професійної орієнтації учні 8-х класів закладу брали участь у пілотному

освітньо-виховному заході «Літня школа», який проводив Кропивницький інженерний коледж Центральноукраїнського національного технічного університету з 03 по 14 червня 2019 року.

Учні 5-А класу поглиблювали свої знання з фінансової грамотності відвідуючи заходи комерційного банку «Приватбанк».

Ціннісне ставлення до себе

         Вміння цінувати себе як унікальну та неповторну особистість, знати наслідки негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я, прагнення бути фізично здоровою людиною основна мета формування компетентностей здорового способу життя. Класні керівники регулярно проводили бесіди, інструктажі, з безпеки життєдіяльності (правила дорожнього руху, правила пожежної безпеки, поведінки на воді, поводження з газом, електро приладами, вибухо небезпечними предметами, поведінки в громадських місцях, профілактики інфекційних захворювань). Згідно с планом роботи з 06 по 14 вересня 2018 року в закладі був проведений Олімпійський тиждень в рамках якого проведені «Олімпійській урок» та спортивне свято на базі ДЮСШ «Спартак» КООФСТ «Україна» в якому брали участь учні 6-А класу (Бачинська В. В.) та, 6-Б класу (Хмелюк С. О.). 20 жовтня 2018 року та 13 квітня 2019 року команда учнів, педагогів, батьків закладу брали участь у міських змаганнях «Спортивне місто – здорова нація», яке проводилося   за ініціативи народного депутата України Горбунова О.В.

     Традиційно учні школи беруть участь у змаганнях з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч», що проходив серед учнів трьох вікових категорій, міських змаганнях «Старти надій», з гандболу, «Олімпійське лелеченя» та інші.                Вихованці закладу постійно беруть участь у фізкультурно-патріотичному фестивалю школярів України «Козацький гарт».Як результат – достатня підготовка та готовність дітей до участі у спортивних змаганнях більш високого рівня.

Протягом року було проведено п’ять Тижнів безпеки життєдіяльності: у період з 10 по 14 вересня 2018 року на тему: «Молодь за безпеку дорожнього руху!»;з 05 по 09 листопада 2018 року Тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему: «Мала іскра – великий вогонь!»;з 11 по 15 лютого 2019 року Тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему: «Без здоров’я немає щастя»; з 15 по 19 квітня 2019 року Тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему: «Зробимо життя безпечним!» у рамках якого 17 квітня проводився День цивільного захисту; з 20 по 24 травня 2019 року Тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему: «У дорожніх правил канікул немає». Тижні БЖД проводилися у відповідності до листа КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» від 17.08.2018 року №598/18-09.

     В рамках Тижнів були проведені бесіди, виставки літератури, зустрічі з працівниками Національної поліції, ДСНС, тематичні класні години, конкурси

малюнків, плакатів, стіннівок, тренінги з надання першої медичної допомоги, вікторини на знання правил безпеки життєдіяльності.

З метою профілактики наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму серед неповнолітніх протягом семестру проводилися тематичні класні години, тематичні виставки літератури в шкільній бібліотеці, перегляд відеофільмів з даної тематики, зустрічі з лікарями, конкурси плакатів, рейди, класні керівники постійно проводять бесіди з питань формування здорового способу життя.

Учні 1-11-х класів долучилися до просвітницької програми «Школа і поліція».

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

     Виховними досягненнями цього напрямку є знання та розуміння особистих, родинних, громадських, національних та загальнолюдських цінностей, уміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та колективі, уміння прощати та просити пробачення, єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла. Важливою умовою ефективної навчально-виховної роботи є співробітництво школи та сім’ї, яке передбачає належний рівень педагогічної освіти батьків і залучення їх до виховної роботи. Розуміння та врахування особливостей сучасної сім’ї вчителями і батьками сприяють реалізації її виховних можливостей.

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

Свідченням цього є постійні зустрічі педагогів із батьками, відвідини ними загальношкільних позакласних заходів. У стосунках «батьки-вчителі» панує співдружність. У напрямку ціннісного ставлення до родини робота спрямована на пошук максимальної взаємодії між батьками та вчителями. Традиційними стали спільні родинні свята, Новорічні, Різдвяні, Великодні виховні заходи.

Структура виховної роботи навчального закладу включає в себе і взаємодію школи з найближчим до неї середовищем на рівні сімей учнів: з батьками й особами, що їх замінюють, акцентуючи увагу на питаннях соціалізації дітей і молоді в тому чи іншому аспекті.

Спеціальну виховну роботу проводять соціальний педагог Орєшкова І.В., практичний психолог Мезенцева О.В. із сім'ями, які допускають відхилення у вихованні дітей. Роботу з педагогічно неспроможними сім'ями спрямовують передусім на підвищення їх психолого-педагогічного рівня. З цією метою їх залучають до загальної системи педагогічного всеобучу, влаштовують консультації з окремих питань виховання дітей у сім'ї.

Традиційними родинними святами в школі стали «Посвята в Першокласники», «В гостях у казки», «Чудова сімка» та ін. Класні керівники 5-6 класів організовують проведення «сімейних вихідних»

Проводилися конкурс малюнків «Моя сім’я », морально-етичні бесіди «Старші та молодші в сім’ї», години спілкування «Я та мої батьки», «Моральні ідеали, їх місце в нашому житті», до Міжнародного дня людей похилого віку (01.10) «Поважаємо старість», до Міжнародного дня інвалідів «Урок Доброти» на тему «Дивіться на нас, як на рівних», до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом тематичний вечір. Проведення цих заходів та акцій сприяло вихованню в учнів милосердя, співчуття, бажання допомогти.

В ході акції «Зірка Пам’яті» учні відвідують, спілкуються, вітають зі святами ветеранів Другої світової війни, які проживають на території мікрорайону школи.

Створення умов для організації учнівського самоврядування.

Загальноприйнятою метою у світовій теорії і практиці гуманістичного виховання був і залишається ідеал всебічно і гармонійно розвинутої особистості, створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в закладі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би учням легко освоїтись у виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступати в реальні відносини з оточуючим світом.

Завданням виховання є створення необхідних умов, за яких може розвинутися активний громадянин сучасного суспільства, що добре знає себе, вміє правильно використовувати власний потенціал, здатний створити ситуацію успіху, розробити й реалізувати власний життєвий проект.

Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, діяльність педагога-організатора у 2018-2019 навчальному році була направлена на реалізацію законів України «про Освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», згідно програм «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України від з 01.10. 2011 року № 1243 та іншими нормативними документами, формування морально-духовної, життєво- компетентної, творчої особистості, яка успішно реалізується, як громадянин, професіонал; набуття учнями соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, розвиток фізичної та духовної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури.

Для вирішення завдань розроблений план виховної роботи школи та план педагога-організатора, в яких заплановані заходи, щодо здорового способу життя, патріотичного, екологічного, культурного, правового, інтелектуального виховання учнів відповідно до загальношкільної виховної проблеми: «Виховання особистості учня шляхом формування компетентності здорового способу життя», проблеми, над якою працювала педагог-організатор «Формування та розвиток компетентності здорового способу життя через залучення учнів до участі в роботі учнівського самоврядування» та плану виховної роботи школи.

Реалізація завдань здійснювалася шляхом співпраці з педагогічним, учнівським колективами, з батьками учнів, позашкільними закладами, громадськими організаціями, залучення учнів до участі у конкурсах, через роботу учнівського самоврядування через використання найбільш поширених виховних технологій, зокрема: технологія колективного творчого виховання, технологія саморозвитку.

Основними функціями педагога організатора є сприяння розвитку і діяльності дитячих громадських організацій та організація дозвілля учнів. Тож, план роботи було складено виходячи з виховного плану закладу. Виховна  робота була націлена  на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі саме здорового способу життя ,через пропаганду  національно – патріотичного виховання  та духовних надбань українського народу; через заходи, спрямовані на виховання любові до рідної Батьківщини, на осмислення самовизначення у виборі професії.

Основною метою виховної діяльності було створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в закладі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би учням легко освоїтись у своєму виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступати в реальні відносини з оточуючим світом.

Завдання виховної роботи реалізовувались через участь дітей в роботі учнівського самоврядування.

Учнівське самоврядування – це широке поле можливостей для самореалізації кожного учня, орієнтоване на досягнення соціально - корисної мети, індивідуальної і суспільної користі. В закладі сфери розвитку учнів через органи учнівського самоврядування різноманітні: комісія дозвілля та відпочинку, комісія освіти та навчання, комісія спорту та здоров’я, комісія преси та інформації, комісія дисципліни, порядку та права, комісія праці та екології , комісія по роботі з молодшими школярами.

Через залучення учнів до діяльності учнівського самоврядування відбувається підготовка майбутніх активних громадян держави.

Актив учнівського самоврядування є формою творчої співпраці учнів і педагогів, для досягнення згуртованості шкільного колективу, розвитку творчих і духовних сил, громадської думки, підготовки до дорослого життя.

Учнівське самоврядування закладу здійснюється через роботу дитячої організації «Максимум», яка має на меті виховання творчої, соціально - активної особистості, здатної до саморозвитку й самореалізації.

На початку навчального року було обрано Голову Ради учнівського самоврядування, ученицю 10 класу – Чорноіван Яну, а заступником було обрано Плис Яну, ученицю 9-А класу.

Було сформовано 7 комісій:

«Освіти та навчання»  

Голова комісії - Франчук Марія – учениця 8-В класу.

Мета: організація інтелектуального розвитку дітей і молоді з урахуванням їхніх інтересів, залучення школярів до підготовки та проведення інтелектуальних програм та конкурсів.

Завдання: організовувати виставки, конкурси з різних навчальних дисциплін, допомагати учням, що не встигають, надаючи їм консультації.

Протягом семестру члени комісії допомагали в проведенні інтелектуальних ігор для учнів 5-7-х класів, предметних тижнів, брали участь в олімпіадах з різних предметів.

«Спорту та здоров’я».

Голова комісії – Виповська Анастасія, учениця 10 класу.

Мета: заохочувати учнів до здорового способу життя.

Завдання: організація проведення змагань, спортивних свят, походів, екскурсій, подорожей.

Брали участь в спортивних змаганнях: «Козацький гарт», «Джура», спортивному квесті для учнів початкових класів, допомагали вчителям фізичної культури у суддівстві змагань, проведенні «Олімпійського уроку».

 

«Дозвілля та відпочинку».

Голова комісії – Борисова Олена, учениця 10-А класу.

Мета: організація змістовного дозвілля дітей і молоді з урахуванням їхніх інтересів; залучення дітей та підлітків на основі ініціативи до підготовки та проведення творчих справ, дозвільних програм.

Завдання: піклуватися про естетичне виховання школярів, розвиток їх художніх здібностей; брати участь у художньому оформленні школи; організовувати і проводити концерти, шоу-програми.

До місячника української писемності та мови були проведені: вікторина «Говори українською», флеш-моб до «Дня вишиванки».

Члени комісії брали активну участь у підготовці та проведенні всіх заходів, які були організовані в закладі протягом навчального року.

«Дисципліни та порядку».

Голова комісії – Гончаренко Ілля - учень 8-А класу.

Мета: підтримка дисципліни у шкільному колективі учнів.

Завдання: контролювати чергування класів по школі; зовнішній вигляд учнів; спізнення на уроки спільно з соціально-педагогічною службою школи.

Члени комісії проводили акції по попередженню тютюнопаління серед школярів, оформленні виставок малюнків в рамках місячника морально-правового виховання, рейди по перевірці чергування по школі, стану класних куточків, куточків національної символіки, зовнішнього вигляду учнів, про що доповідали на засіданнях Ради учнівського самоврядування та зборах старостату, провели правову вікторину для учнів школи в День самоврядування, анкетування серед учнів 9-10 класів «Що я знаю про СНІД?» до Дня боротьби зі СНІДом.

«Преси та інформації».

Голова комісії – Христук Анна - учениця 9-Акласу.

Мета: вивчення громадської думки учнів про шкільне життя; висвітлення подій шкільного життя, роботи учнівського самоврядування.

Завдання: прес-центр об’єднує учнів, які збирають інформацію про різні події шкільного життя, висвітлюють їх на стенді учнівського самоврядування, проводять конкурси шкільних, класних газет до визначних подій, перевіряють стан класних куточків.

     Члени комісії брали активну участь: в оформленні виставок газет,плакатів, малюнків до свят, місячників, тижнів; проводили опитування на перервах «Як позбутися шкідливих звичок».

Взяли участь у всеукраїнському конкурсі дитячих малюнків «Щаслива дитина - квітуча Україна» - дипломом переможця у подарунком нагороджено ученицю 8-Б класу Коваленко Олександру; дипломами учасників цього конкурсу нагороджено Правосудову Маргариту (10 клас), Остапова Дмитра (8-В), Овечко Дар’ю (6-А), Козелківську Аліну (7-В), Карапетяна Еріка (5-А), Снопкову Катерину (8-Б); міському етапі Всеукраїнського конкурсу фоторобіт юних фотоаматорів «Моя, Україно!», конкурсі плакатів «Зупинимо булінг разом», міському конкурсі малюнків та творчих робіт «Зоряні мрії дитинства» - (Грамота за участь Тоток Даша, учениця 8-В класу), конкурсі малюнків серед закладів міста «Майбутнє у наших руках» нагороджено за зайняте ІІІ місце - Сіянко Владислав (5-Б) за участь у цьому конкурсі - Заватій Єгор, Кравчук Володимир, Нечипоренко Поліна (3-Б), Лозова Анастасія (6-А клас); конкурсі плакатів «Чрнобиль з пам’яті не стерти» (Грамоти за зайняті ІІІ місця (Сіянко Владислав 5-Б та Лізогуб Ірина (8-А)).

«Праці та екології» Голова комісії – Сідаш Олександр – учень 10 класу

Мета: організація рейдів по перевірці санітарного стану класів, перевірці стану підручників, організація заходів по благоустрою території школи, проведення суботників.

Завдання: контроль за станом підручників, чергуванням в класах.

   Члени комісії здійснювали контроль за чергуванням в класах, перевіряли стан підручників у молодших школярів, перевіряли якість прибирання під час проведення суботників, проводили збір макулатури, сумлінно виконували свої завдання протягом року, звітували на засіданнях Ради.

Комісія по роботі з молодшими школярами –

         Голова комісії – Золотухіна Анастасія– учениця 9-А класу.

Мета:створення умов для відпочинку та розвитку молодших школярів на перервах та під час проведення класних годин.

Завдання:

Проведення цікавих перерв та вікторин, змагань, бесід.

Члени комісії проводили вікторини з молодшими   школярами, акції «Нагодуй пташок» та «Допоможи хворим дітям», майстер – класів до Нового року, конкурси: «Найкраща сніжинка» та «Найкраща Валентинка»; організовували   арт-студію до Дня української писемності та мови, Нового року, Дня Валентина; гру - подорож на правову тематику для учнів 4-х класів, вікторини з безпеки життєдіяльності, цивільного захисту.

У майбутньому необхідно більше уваги приділяти веселим перервам з молодшими школярами.

Старостат

Голова старостату Ісаченкова Анна – учениця 10 класу

Мета:здійснення взаємозв’язку з класними колективами через старост.

Завдання: залучати активних учнів до участі в роботі учнівського самоврядування.

Протягом семестру двічі на тиждень проводились збори старостату, на яких щопонеділка розподілялись завдання на тиждень та щочетверга підводились підсумки роботи за тиждень.

Найбільш активними старостами були представники 5-А, 5-Б, 5-В, 8-А, 8-В, 9-А класів.

На початку року було сформовано волонтерський загін, до складу якого увійшли представники 5-11 класів.

Головою волонтерського загону є   Плис Яна, учениця 9-А класу.

Члени волонтерського загону : вітали ветеранів ІІ Світової війни, що проживають в мікрорайоні школи; проводили акції по збору продуктів харчування, речей іграшок та розподіл їх між дітьми з малозабезпечених сімей під час проведення акцій «Милосердя» та «Щедрий врожай»; допомагали дітям з обмеженими можливостями, які навчаються у закладі; збирали добровільні пожертвування, які були направлені на допомогу та підтримку важкохворих учнів закладу; проводили екологічні акції «Зупинимо сміттєву повінь», «Збір використаних батарейок, «Збережи дерево», «Еко - ялинка», «Чисте місто»; брали активну участь у всеукраїнських акціях «Хеппі Гав для Сірка» та «Хеппі Няв для Мурчика». Членів загону було нагороджено подякою за участь.         Організовували та проводили благодійні акції для підтримки учасників АТО до Дня Св. Миколая, Різдвяних свят, «Великодня».

Працюючи над реалізацією плану виховної роботи школи, плану педагога -                             організатора та планів роботи учнівського самоврядування школи за навчальний рік, учні брали участь у заходах:«Свято Знань», День міста, День Учителя, «Посвята в першокласники», «Чудова сімка» для учнів 4-х класів, Новорічному концерті для учнів 5-11 класів, «Паняночка» для учнів 5-х класів, екологічному квесті для учнів 6-х класів», танцювальній програмі «Територія Денс» для учнів 7-х класів, «Фестивалі патріотичної пісні» для учнів 8-10 класів, святі Останнього дзвоника, Святі вручення свідоцтв про базову середню освіту учням 9-х класів;

Святі вручення свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти випускникам 11 класів.

Члени учнівського самоврядування закладу надавали допомогу в організації та проведенні виставок: до Дня міста, Дня Вчителя, Нового року, Дня Валентина, Великодня.

Брали участь у проведенні Тижнів знань безпеки життєдіяльності(конкурс малюнків, плакатів, класні години для молодших школярів); провели акцію на тему: «Молодь проти СНІДу»; опитування «Чи маєш ти шкідливі звички?» серед учнів школи; класні години, гру-подорож з казковими героями «До країни Права» для учнів молодших класів в рамках місячника правових знань, провели анкетування «Яким я бачу шкільний ДЮЦ».

Члени міського Парламенту дітей Чорноіван Яна та Плис Яна брали участь у тренінгах по спілкуванню, виявленню лідерських якостей, засіданнях та сесіях міського Парламенту дітей, також взяли у тім-білдінгу спільно з депутатами міськради, у квестах «Відоме - невідоме місто» та «Булінг – прояв агресії чи слабкості?» та були нагороджені грамотами за участь.

Протягом навчального року проводились засідання Ради учнівського самоврядування, на яких вирішувались питання підготовки до свят, зовнішнього вигляду учнів школи, залучення учнів школи до активного учнівського життя та питання, безпосередньо пов’язані з роботою комісій.

В цілому роботу Ради учнівського самоврядування у 2018-2019 року можна визнати задовільною.

Основними засобами вдосконалення педагогічної допомоги учнівському самоврядуванню було: забезпечення реальних прав та обов'язків органів самоврядування; підвищення довіри педагогів до рішень учнівського колективу; кваліфікована, тактовна допомога; цілеспрямоване навчання учнів складній справі організації життя учнівського колективу.

У наступному навчальному році планується вдосконалити ефективність роботи учнівського самоврядування, створення бази даних талановитих учнів та залучення більшої кількості учнів до активної роботи.

Превентивне виховання.

            Серед заходів превентивного виховання, яке передбачає попередження злочинів і злочинності серед неповнолітніх, слід відмітити належну роботу соціально-психологічної служби закладу: соціального педагога Орешкової І.В. та практичного психолога Мезенцевої О.В.

            Велика увага приділяється правовій освіті підлітків. З 03 грудня по 26 грудня 2018 року був проведений Місячник морально-правового виховання. Протягом року, згідно плану, проводились засідання Ради профілактики з питань поведінки та успішності, на яких були присутні учні 5-9 класів. Школа тісно співпрацює з управлінням з питань захисту прав дітей, інспектором служби Селівановим М.С., старшим інспектором СЮП КВП ГУНП Загородньою Ж.В., майор поліції та інспектором відділу зв’язків з громадськістю Грінченко В.В. (шкільний офіцер поліції).

Практичний психолог школи організувала роботу консультативної допомоги батькам, проводила індивідуальні заняття, моніторинги, групові заняття з учнями, які перебувають на внутрішкільному обліку, схильними до правопорушень або мають проблеми у спілкуванні з батьками.

Рік

На обліку

УПЗПД

СЮП КВП ГУНП Кількість правопорушників На внутрішкільному обліку Група ризику
2018/2019 1 1 1 4 10

У навчальному році велась діагностична, консультативна, корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з учнями.

За результатами соціодіагностичних досліджень був складений соціальний паспорт школи та класів на 2018-2019 н.р.              

Актуальним є питання соціального захисту дитини в нашому суспільстві.

У своїй роботі педагогічний колектив керується нормативними документами щодо соціального захисту дитини та охорони дитинства – Законом України «Про охорону дитинства» та відповідними нормативними документами МОН України й усіх ланок органів управління освітою.

З метою своєчасного виявлення, влаштування, здійснення контролю за умовами життя та виховання дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, а також захисту прав та інтересів дітей, які потребують допомоги держави, педагогічний колектив школи виконує певну роботу.

Велика увага в навчальному закладі приділяється питанню захисту прав та законних інтересів дітей соціально – незахищених категорій. З метою додержання законодавства, спрямованого на соціальну роботу з дітьми незахищеної категорії, своєчасного виявлення дітей, які перебувають у складних умовах проживання, та роботи з батьками дітей даної категорії.

Кожний класний керівник 1-11 класів разом з соціальним педагогом на початку вересня складає Соціальний паспорт класу, у якому зазначені категорії дітей, які потребують максимальної уваги з боку педагогічних працівників та дорослих, такі, як:

 • діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування;
 • діти-напівсироти;
 • діти з багатодітних сімей;
 • діти з неповних сімей;
 • діти-інваліди;
 • діти, батьки яких постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.
 • діти із малозабезпечених сімей;
 • діти батьки, які загинули під час виконання службових обов’язків;
 • сім’ї з дітьми, які потрапила в складні життєві умови і не в змозі подолати їх самостійно;
 • діти батьки яких мають посвідчення учасника бойових дій, або батьки яких загинули під час проведення АТО;
 • діти ВПО;
 • діти, які схильні до правопорушень;
 • дітей, які стоять на диспансерному обліку.

Особлива увага приділяється дітям, які залишилися без батьківського піклування та дітям-сиротам:

 • Шевченко Іванна Костянтинівна 06.07.2008 року народження, учениця 5–А класу – дитина, позбавлена батьківського піклування;
 • Гаваза Ольга Андріївна 27.06.2007 учениця 5–Б класу дитина, позбавлена батьківського піклування;
 • Поляков Дмитро Васильович 01.09.2007 року народження, учень 5-В класу – дитина-сирота;
 • Небесна Кіра Анатоліївна 14.11.2007 року народження, учениця 5–В класу – дитина, позбавлена батьківського піклування;
 • Красько Марія Богданівна 17.05.2007 року народження, учениця 5–В класу – дитина, позбавлена батьківського піклування;
 • Некрасова Софія Володимирівна 07.04.2007 року народження, учениця 6–В класу – дитина-сирота;
 • Некрасова Вікторія Володимирівна 24.10.2005 року народження, учениця 7–В класу – дитина-сирота;
 • Гаваза Денис Андрійович 07.08.2005 року народження, учень 8–Г класу – дитина, позбавлена батьківського піклування;
 • Земляний Вадим Станіславович 20.10.2003 року народження, учень 9–Б класу – дитина, позбавлена батьківського піклування;
 • Юрченко Данило Ігорович 01.12.2003 року народження, учень 9–А класу – дитина-сирота.

Класні керівники разом із представниками батьківського комітету, соціальним педагогом та практичним психологом відвідують учнів удома, обстежують їх побутові та житлові умови, складають відповідний акт обстеження житлово-побутових умов. Опікуни один раз на рік складають звіт, який надають до служби опіки і піклування.

Для оздоровлення дітей під опікою організовано літній відпочинок та оздоровлення в дитячому закладі відпочинку з денним перебуванням «Сонечко» за державні кошти. У разі потреби дітям надається допомога протягом навчального року. На дітей соціально-незахищених категорій заведена база даних «Соціальний паспорт школи».                                                                                   

Була визначена група дітей пільгових категорій:

 • дітей-сиріт та ПБП – 10;
 • дітей-інвалідів – 24;
 • дітей-напівсиріт – 23;
 • дітей із багатодітних сімей – 60;
 • дітей, які народилися від ліквідаторів аварії на ЧАЕС – 6;
 • дітей із малозабезпечених сімей – 13;
 • дітей батьки, які загинули під час виконання службових обов’язків – 2;
 • сім’ї з дітьми, які потрапила в складні життєві умови і не в змозі подолати їх самостійно – 6;
 • діти ВПО – 7;
 • діти учасників АТО – 90;
 • дітей, які схильні до правопорушень – 4;
 • діти «групи ризику» – 10;    
 • діти, що потребують посиленої уваги – 41;
 • дітей з неповних сімей – 205.                              

 

Організація літнього відпочинку дітей є складовою частиною безперервного та послідовного процесу виховання. Дитячі заклади оздоровлення і відпочинку створюють умови для педагогічно обґрунтованого, змістовного та цікавого дозвілля дітей, дають можливість їм творчо розвиватися, духовно та інтелектуально збагачуватися, розширювати світогляд.

 

Організація літнього оздоровлення                  

У своїй роботі працівники табору керуються Конституцією України, Законами України: «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», «Про забезпечення санітарно-епідеомілогічного благополуччя населення», «Про пожежну безпеку», Типовим положенням про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, іншими нормативно-правовими актами.

Мета виховної роботи табору, а саме: сприяння фізичному, творчому, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей - реалізується через такі завдання, як:

 • долучення дітей до соціального досвіду, створення у таборі відносин співпраці та співтворчості;
 • розвиток творчого потенціалу дитини, залучення її до колективної та індивідуальної діяльності;
 • методична і практична допомога вихователям та керівникам гуртків щодо організації та проведення заходів.

Складовими життєдіяльності дитячого закладу відпочинку «Сонечко» традиційно є: оформлення приміщень, планування виховної роботи, робота гуртків, охорона життя і здоров’я дітей тощо.    

Під час літніх канікул при КЗ «НВО «ЗНЗ І-ІІІ ступенів №20 - ДЮЦ «Сузір’я» з 03.06.2019 по 21.06.2019 р. діяв дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням «Сонечко», в якому було зайнято 368 дітей. Під час відпочинку було організовано 3 - разове харчування дітей (сніданок, обід, полуденок) у шкільній їдальні. На основі поданих документів безкоштовним харчуванням було охоплено 115 дітей пільгових категорій, із них - 5 дітей-сиріт та дітей із сімей, позбавлених батьківського піклування, 7 дітей із малозабезпечених сімей, 5 багатодітних,         10 дітей інвалідів, 0 дитина батьки, якої загинули під час виконання службових обов’язків, 4 ЧАЕС, 5 діти ВПО та 79 дітей батьки яких мають посвідчення учасника бойових дій, або батьки яких загинули під час проведення АТО.

       Відпочинок дітей був організований з метою реалізації права кожної дитини на повноцінний відпочинок, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб.

         Вихователями були розроблені та проведені заходи, спрямовані на розвиток самостійності, творчості, відповідальності, активності; створені сприятливі умови для соціалізації дітей девіантної поведінки. Заходи та екскурсії були сплановані та проведені згідно план-сітки та плану виховної роботи ДЗВ «Сонечко». Багато уваги приділялося вихованню у дітей самостійності, впевненості у собі, культури спілкування, діти вчилися самостійно чергувати у їдальні, додержуватися правил культурної поведінки в їдальні, в музеї, в бібліотеці, в театрі, філармонії.

         Відпочинок дітей був організований з дотриманням санітарних норм, протипожежних правил.

Під час відпочинку діти відвідали театр ляльок та театр ім. Кропивницького, гуртки ЦДЮТ при загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 20 та гуртки будинку художньої та технічної творчості, здійснювали екскурсії в природу.

Важливе місце у виховній роботі школи займає діяльність практичного психолога та соціального педагога.

   Важливе значення мало проведення індивідуальної роботи з учнями та сім'ями, які потребують особливої уваги, всі дії щодо цього були узгоджені з управлінням з питань захисту прав дітей, з старшим інспектором СЮП КВП ГУНП Загородньою Ж.В., майор поліції та інспектором відділу зв’язків з громадськістю Грінченко В.В. (шкільний офіцер поліції), складалися плани спільної діяльності, відбувся перегляд картотеки і всієї наявної документації з цього питання.

     Протягом всього навчального року практичний психолог та соціальний педагог відвідували сім'ї соціального ризику, вели індивідуальні бесіди з батьками учнів, які стоять на внутрішкільному обліку.

У поточному навчальному році велась співпраця зі шкільним парламентом.    

Члени шкільного парламенту брали участь у засіданнях Ради профілактики, що проводились 7 разів на рік. Періодично проводились спільні рейди по виявленню учнів, які систематично прогулюють школу, рейди по курінню. Слід зауважити, що батьки просять допомоги у вирішенні проблем важковихованості, але зазвичай це відбувається не з метою профілактики та попередження правопорушень, а для розв'язання проблем, пов'язаних з прогулами уроків дітьми та інших нестандартних ситуацій.

   Протягом   року   здійснювалась   робота   з   профілактики суїцидальної

поведінки серед учнів, неодноразово проводилась бесіда з учнями.

Разом з тим хочеться звернути увагу на те, що творчий потенціал учнів ще недостатньо вивчений і реалізований. Саме тому педагогічному колективу школи слід удосконалити роботу з даного напрямку.

Контроль за відвідуванням учнями школи (класним керівником в журналі, черговим вчителем у спеціально відведеному журналі, соціальним педагогом в журналах відвідування з 1 по 11 клас, щоквартальний аналіз);

Класним керівником ведеться зошит спостережень по кожному з важковиховуваних учнів, де відмічаються причини виникнення девіантності, виділяються негативні та позитивні якості особистості, намічаються заходи виховного впливу на учня.

Таким чином ведеться систематична робота з учнями, схильними до правопорушень, вивчення їх інтересів, здібностей і нахилів. Практичним психологом та соціальним педагогом проводиться діагностична та корекційна робота з учнями «групи ризику»: бесіди, консультації, тренінгові заняття.

     З боку практичного психолога та соціального педагога здійснювалася співпраця з класними керівниками, які дуже добре знають дітей свого класу і допомагають в роботі з ними. Відбувалася взаємодія і з вчителями - предметниками, класними керівниками, які зверталися з відповідними запитами за допомогою у вирішенні різних проблем, які виникають при спілкуванні з дітьми.

     В рамках співпраці з СЮП КВП ГУНП та УПЗПД та інспектором відділу зв’язків з громадськістю Грінченко В.В. (шкільний офіцер поліції) відбувалися консультативні зустрічі, правові лекторії з працівниками цих служб, надавалася інформація стосовно учнів школи за запит СЮП КВП ГУНП, УПЗПД з метою організації роботи з функціонально неспроможними сім’ями («групи «ризику»), учнями, яких було притягнено до адміністративної відповідальності, учнями, які знаходяться на профілактичному обліку, та їхніми батьками.

Слід відмітити, що в школі створена і діє рада профілактики правопорушень, засідання якої проводиться 7 разів на рік, і яка слідкує за дотриманням правил поведінки і правопорядку.

Широка профілактична робота ведеться з учнями, що стоять на внутрішкільному обліку. На кожного з таких учнів заведена індивідуальна карта, де фіксуються зміни в характері і поведінці дитини. В цю карту внесені такі пункти:

 • загальні відомості про учня та його сім'ю;
 • проблеми навчання та виховання;
 • навчання та рівень сформованості;
 • роль учня в колективі;
 • психолого-педагогічні особливості учня.

Результати такої всебічної діагностики допомагають знайти шляхи корекційної і розвиваючої роботи з «важкими» учнями.

Випадки неадекватної поведінки розглядаються класним керівником, соціальним педагогом, практичним психологом та адміністрацією школи. Практикуються такі засоби впливу на учнів, схильних до правопорушень, як бесіди з батьками, розгляд питань на засіданнях ради профілактики, оформлення подань до УПЗПД та СЮП КВП ГУНП. Систематично, двічі на рік, проводиться рейд «Урок».

   Проводиться перевірка стану відвідування уроків. Після цього з боку адміністрації, соціального педагога та практичного психолога проводилася робота з батьками, учнями та класними керівниками щодо запобігання пропусків занять без поважних причин, більш відповідального ставлення до навчального процесу з боку учнів та батьків щодо запобігання дитячої бездоглядності. Батьки попереджалися щодо пропусків уроків їх дитиною без поважних причин, про незадовільну поведінку.

Протягом 2018-2019 навчального року організовані та проведені правові лекторії з працівниками правоохоронних органів, а саме – ст. інспектором СЮП КВП ГУНП Загородньою Ж.В. та інспекторами роти №1 УПП Грінченко В.В., Левандовським А.Є., Варіченко О.В. правові лекторії для учнів 6-9-х класів на тему: «Адміністративна та кримінальна відповідальність за скоєння правопорушень та злочинів», «Відповідальність підлітків за правопорушення» та для учнів 5-11-х класів на тему: «Протидія булінгу», «Життя – це вибір. Ні-насильству!», «Знаю. Виконую. Протидія булінгу», «Правила дорожнього руху» та ін.;

     Зустріч з лікарем – венерологом Янчуковим В.В. КЗ КШВД, лекторій для учнів 9-Б, 9-В, 11-А та 11-Б класів на тему: «Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом».

     Зустріч з лекторами Чеплякою О.В. та Ленченко О.В. «Репродуктивне здоров’я дівчини майбутньої жінки» та «Здоров’я і гігієна».

Проведено благодійні акції у 2018 – 2019 н.р.

 • Обласна благодійна акція «Щедрий врожай» (збір овочів, фруктів притулкам, інтернатам, людям похилого віку. Було зібрано овочів на суму на суму 2972 грн.)
 • До дня Святого Миколая – акція «Різдвяний янгол» (збір книг, іграшок для дітей притулку та організації Товариства Червоного Хреста були переданні речі, одяг, іграшки, що були в користуванні – зібрано на суму 42 120 грн.)
 • Акція «Марки» членські внески від часткового розповсюдження марок від Товариства Червоного Хреста (було зібрано 500 грн.)

     Профорієнтаційна робота побудована на тісному зв’язку школи з вищими навчальними та середніми спеціальними навчальними закладами Кропивницького. Класними керівниками протягом 2018/2019 н.р. проводились виховні години.

     Допомогу класним керівникам у проведенні профорієнтаційної роботи надає практичний психолог школи Мезенцева О.В. та соціальний педагог Орєшкова І.В. Анкетування учнів, індивідуальні бесіди з ними, групова та індивідуальна робота, консультації для батьків – все це сприяє визначенню учнів з майбутнім.

У закладі протягом 2018-2019 року соціально – психологічною службою були проведенні профілактичні рейди «Діти вулиці», «Вокзал», «Інтернет-кафе», «Паління» та Всеукраїнський рейд «Урок».

     Проходять: Дні правових знань, Тиждень права, Місячник морально - правового виховання, дні профілактики правопорушень, під час яких з дітьми проводяться такі заходи: Просвітницька бесіда «Права дитини», просвітницька бесіда «Відповідальне батьківство», «Хто вони – діти вулиці?», «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Види правопорушень»;

     Психологічна просвіта дітей: в зв’язку з проведенням Місячника морально – правового виховання, учням запропоновано бесіди на теми:

«Що ти знаєш про твої права і обов’язки», «СНІД – хвороба ХХ сторіччя».

     Проводяться бесіди, класні та виховні години щодо правової відповідальності дітей та молоді за участю працівників правоохоронних органів, служби у справах дітей.

   Діти зі статусом та діти девіантної поведінки відвідують гуртки та секції у школі та поза нею. Діти, які схильні до правопорушень, та їх батьки запрошуються на засідання Ради по профілактиці правопорушень.

   Систематично ведеться робота щодо пропаганди здорового способу життя, профілактики правопорушень, проводяться бесіди на правову тематику напередодні канікул.

Класні керівники 5 – 10 класів:

 • Проводять дні рейду в сім’ї учнів, які потребують посиленої педагогічної уваги, за участю громадського інспектора у справах дітей.
 • Здійснюють постійний контроль за станом відвідування учнями навчальних занять та оперативно інформують батьків про відсутність учнів у школі.
 • Своєчасно ведуть облік відвідування учнями школи в класному журналі та в шкільному журналі обліку відвідування;
 • У разі тривалої відсутності учнів на заняттях організовували роботу з надання їм допомоги у засвоєнні навчального матеріалу.
 • Залучають дітей, схильних до правопорушень, до роботи в гуртках, позакласних та позашкільних заходах.
 • Ведуть «Щоденник важкого підлітка»
 • Проводять виховні та класні години, години спілкування, на яких наголошують про негативні наслідки залежності дітей від впливу вулиці.

     Практичний психолог та соціальний педагог здійснював соціально-педагогічну діагностику готовності учнів 5-их класів до переходу в середню школу в рамках перевірки рівня адаптації учнів 5-их класів (шляхом анкетування).

     На запит класних керівників з боку СПС надавалась методична допомога. Продовжена робота по формуванню папки з інформаційним матеріалом щодо соціалізації підлітків, їх правової та загальнолюдської культури, матеріалами інформаційно-консультативного характеру для батьків (статті законів; як вести розмову з підлітком; поради батькам щодо виховання), папка нормативно-правової документації та методично-інструктивних матеріалів з питань профілактики жорстокого поводження з дітьми.

Велике місце у роботі з учнями займає право-виховна робота. Тут використовуються колективні та індивідуальні форми та методи роботи.

Необхідно сказати, що протягом навчального року, організовувались зустрічі з представниками органів виконавчої влади.

Слід зауважити, що особлива увага приділялась роботі з профілактики насильства: «Сім’я не простір для насильства», «Профілактика насильства» та перегляд фільму «Віртуальна агресія», «Ксенофобія в Україні: статистика взаємної неприязні».

     Кожний захід вчив осмислювати явища навколишнього життя, порівнювати, зіставляти факти, події, розуміти їх мотиви, робити правильні висновки, примушував замислитись над власною поведінкою. Особливий інтерес до правових проблем викликало в учнів проведення турнірів, тренінгів, брейн-рингів, перегляд відеофільмів, організація конкурсів малюнків.

     Соціальний педагог та практичний психолог брали участь педагогічних радах, в нарадах при директорі, виступали на загальношкільних батьківських зборах.

   Протягом року були оформленні та створенні просвітницькі стенди: «Профілактика насильства», «На допомогу класному керівникові», «Право і закон», «Рада профілактики», «Шкільний офіцер поліції».

     Доцільно наголосити, що в системі виховання учнів важлива роль відводиться класному керівнику. Саме робота соціально – психологічної служби з класними керівниками буде пріоритетним завданням у новому навчальному році.

     У наступному 2019-2020 навчальному році особливу увагу треба приділяти виявленню кризових сімей, бездоглядних дітей, дітей, які страждають від насилля, соціально – психологічній допомозі і підтримці дітей в кризових ситуаціях, продовжувати здійснювати індивідуальну роботу з підлітками, що вимагають особливої педагогічної уваги, стоять на профілактичному обліку в школі та УПЗПД.

Важливою умовою ефективної навчально-виховної роботи є співробітництво школи та сім’ї, яке передбачає належний рівень педагогічної освіти батьків і залучення їх до виховної роботи. Розуміння та врахування особливостей сучасної сім’ї вчителями і батьками сприяють реалізації її виховних можливостей. Одним із завдань виховної системи школи є створення умов для формування взаєморозвитку й взаєморозуміння між всіма суб’єктами: учні – вчителі – батьки – громада – у виховному процесі. Тому метою батьківського педагогічного всеобучу постає необхідність дати батькам основи педагогічних знань для успішного виховання дітей, допомогти їм стати носіями й пропагандистами педагогічної культури.

Традиційно кожні батьківські збори класні керівники починають з батьківського навчання за попередньо визначеною темою, із залученням спеціалістів, соціальний педагог Орєшкова І.В., практичний психолог Мезенцева О.В., вчителі-предметники, старший інспектор КВП ГУНП майор поліції Загородня Ж.В., шкільний офіцер поліції Вікторія Грінченко. Теми кожен класний керівник підбирає й готує самостійно, враховуючи особливості й потреби класу, відповідно до рекомендацій МО класних керівників та згідно з річним планом виховної роботи. Також класні керівники постійно отримують в допомогу в роботі з батьками роздруковані проспекти та різні методичні матеріали. Традиційним є проведення Днів відкритих дверей, головною метою яких є привернення уваги батьків до проблем виховання.

Родина є основою держави. Родинне виховання – це природна і постійно діюча ланка, що обумовлює розвиток людини на всіх стадіях її життя. Тому у своїй виховній діяльності кожен класний керівник тримає тісний зв’язок із сім’єю, підвищує її психолого-педагогічну культуру, активно впливає на взаємини з батьками, учнями, вчителями. Свідченням цього є постійні зустрічі педагогів із батьками, відвідини ними загальношкільних позакласних заходів. У стосунках «батьки-вчителі» панує співдружність. У напрямку ціннісного ставлення до родини робота спрямована на пошук максимальної взаємодії між батьками та вчителями. Традиційними стали спільні родинні свята, Новорічні, Різдвяні, Великодні виховні заходи.

У школі працює батьківський комітет (голова батьківського комітету Тоток Д.А.). За ініціативи батьківського комітету проводилось багато цікавих заходів: екскурсії, свята, ранки; здійснювалась матеріальна підтримка школи: ремонти класних приміщень, придбання обладнання для класних кабінетів. На основі діагностування родин на засіданні методичного об’єднання класних керівників розроблено пам’ятки-поради для батьків «Правила батьківського спілкування»

Слід зазначити, що в цьому навчальному році зацікавленість батьків проблемами школи значно збільшилася.Відсоток охоплення батьків психолого-педагогічною просвітою зростає.

Проте ще далеко не всі батьки усвідомлюють свою відповідальність за виховання своїх нащадків і, тим більше, не виявляють її на практиці. Це в першу чергу відбивається в поведінці дітей, у виявленні таких не­гативних явищ, як споживацтво, байдужість, жорстокість.

Інтеграція зусиль школи та сім’ї − важливе завдання сьогодення.

Впродовж року проводилася колективна та індивідуальна робота. Педагогізація батьківської громадськості в умовах сучасної школи має набувати інтерактивного характеру. Інтерактивна форма роботи з батьками – це форма організації пізнавальної діяльності, що має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови спілкування та навчання батьків, за яких кожен учасник відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, є рівноправним, рівнозначним суб’єктом. В наступному навчальному році слід активніше запроваджувати найбільш поширені види масових заходів: тиждень сім’ї, спортивні змагання, туристичні поїздки і походи, інтелектуальні ігри, народні свята, тощо. Отже, сучасна сім’я повинна стати головною ланкою у вихованні дитини в стінах навчального закладу, забезпеченні достатніх умов для її фізичного, морального й духовного розвитку.

В 2019/2020 навчальному році необхідно продовжувати роботу з підтримки взаємозв’язку школи та сім’ї, підвищувати імідж школи, урізноманітнювати теми, форми батьківських зборів, спільних заходів «учитель-учень-батьки» при плануванні виховної роботи з класами, постійно залучати батьків до підготовки та проведення позакласних виховних заходів, висвітлювати на сайті закладу інформацію про роботу з батьківською громадськістю. Соціальному педагогу закладу   запроваджувати сучасні форми роботи з батьками.

Форми і методи виховної діяльності, за якими здійснювалася організація виховної роботи

Виховна система школи базується на принципах, що визначають основні вимоги до процесу виховання особистості учня, до його змісту, організацій, форм, методів та прийомів. Схематично структуру виховної системи школи сьогодні можна зобразити так (див. схему. Додаток 1). Із неї видно, що ценральним структурним елементом виховної системи є учень. Саме він є, з одного боку, об’єктом виховного впливу, з іншого – суб’єктом і безпосереднім учасником діяльності виховної системи.

Принципи виховної системи школи:

 • принцип гуманізації і демократизації виховного процесу,
 • принцип зв’язку виховання з реальним життям,
 • виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності,
 • єдність вимог і поваги до особистості,
 • послідовність, систематичність і єдність виховних впливів.

 

Виховна робота реалізується за такими напрямками:

 • Виховання громадянської свідомості через учнівське самоврядування, формування активної життєвої позиції.
 • Виховання правової культури та профілактика правопорушень.
 • Фізичне виховання та пропаганда здорового та безпечного способу життя. Психологічна підтримка учнів та вихованців.
 • Національно-патріотичне виховання.
 • Еколого-натуралістичне виховання, краєзнавство.
 • Моральне виховання.
 • Родинне виховання.
 • Художньо-естетичне виховання.
 • Розвиток творчих здібностей учнів.

Основним завданням педагогів було сприяти інтелектуальному, фізичному розвитку школярів, формувати компетентності здорового способу життя. Педагоги школи працювали над створенням необхідних умов для організації різноманітної творчої діяльності дітей, збереження та зміцнення здоров’я вихованців, створення сприятливого етично-психологічного клімату, здорових міжособистісних відносин в учнівському колективі, самоутвердження кожного учня.

Методичне об’єднання класних керівників

У становленні системи виховної роботи значну роль відіграють класні керівники, які у тісній співпраці з учнями, батьками, дитячо-юнацьким центром «Сузір’я», учителями-предметниками організовують і спрямовують навчально-виховний процес у класі так, щоб забезпечити перехід від виховання до самовиховання.

І це вимагає від кожного педагога прискіпливого, критичного погляду на себе, на те, як організована шкільна справа, чи відповідаємо ми і сучасна школа новим історичним вимогам. І тільки завдяки методичній роботі досягається потрібний рівень педагогічної кваліфікації всіх категорій вихователів

Основною організаційною формою колективної методичної роботи у системі освіти є методичні об’єднання, головна функція яких: ознайомлення педагогів із сучасним етапом і перспективами розвитку процесу виховання в системі освіти, досягненнями вітчизняної та зарубіжної педагогічної та психологічної науки, перспективним педагогічним досвідом; оновлення і поглиблення знань класних керівників; постійне підвищення їх загальнокультурного рівня.

Пріоритетними напрямками роботи є:
- формування     творчо   мислячої     особистості   з   розвинутим       почуттям національної гідності і чітко визначеною громадянською позицією;
- турбота про фізичне здоров`я учнів;
- співтворчість вчителів, учнів та батьків
;
- превентивне виховання учнів;
- забезпечення високого рівня виховання на українських історичних і культурних традиціях і загальнолюдських цінностях.

Виховні функції у школі виконують усі ланки навчально-виховного процесу, їх взаємодія дає змогу створити єдине виховне середовище, Ключова роль у цьому належить класному керівнику. Всі класні керівники 1-11кл. об’єднані у методичні об’єднання. В школі діє два методичних   об’єднання   класних   керівників, які працюють над проблемами:

         Методичне об’єднання класних керівників 1-4 класів: «Оновлення виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій».

Методичне об’єднання класних керівників 5-11 класів: «Формування ціннісних орієнтирів у навчально-виховному процесі, як необхідної умови становлення особистості школяра».

Діяльність МО в нашій школі спрямована на оволодіння класними керівниками педагогічною культурою, яка передбачає знання теорії й методики виховання школярів, уміння аналізувати, прогнозувати й проектувати виховний процес та його результати, на підвищення професійного рівня педагогів та їх майстерності. Окрім того, МО здійснюють річне планування виховної роботи в школі й класних колективах, а також узгоджують дії школи, батьків та громадськості.

Засідання МО відбуваються згідно з планом роботи. Форми й методи проведення їх різноманітні: ділова гра, круглі столи, творчі звіти, відкриті виховні години тощо.

На базі методичних об’єднань працює постійний семінар для класних керівників «Класний керівник у системі виховання». Питання, винесені на обговорення, – результат діагностичних досліджень, проведених у кінці минулого навчального року (анкета «Сучасний класний керівник»).

         Методичне об’єднання класних керівників – одна з форм методичної роботи у школі, що дає можливість підвищувати рівень фахової майстерності педагогів. Кожний класний керівник обрав для роботи з учнівським колективом проблему для поглибленого вивчення, над якою працює протягом року.

         На засіданнях методичного об’єднання класних керівників та в роботі між засіданнями класні керівники учнівських колективів вивчали науково-методичну та психолого-педагогічну літературу з проблем виховання, прогресивний досвід виховання учнів і впроваджували його в практику, брали участь в колективних обговореннях найважливіших проблем виховної роботи в класі. Вчителі постійно вдосконалюють педагогічну майстерність, виступаючи з доповідями на засіданнях методичних об’єднань.

                  Планування методичної роботи здійснюється на діагностичній основі, мета якої – виявлення недоліків у практичній діяльності кожного педагога та в розкритті основних шляхів їх подолання. Під час діагностики враховуються виступи вчителів на педагогічних радах і засіданнях творчих об’єднань, семінарах, батьківських зборах. Це допомагає виявити рівень теоретичних знань класних керівників.

Протягом року класні керівники та їх вихованці брали активну участь в проведенні Місячників, Тижнів, годин спілкування, конкурсах малюнків, відвідали різноманітні тематичні виставки, концерти, кожна паралель підготувала та провела певні заходи, зустрічі з представниками громадськості. Класні керівники тісно співпрацювали з батьками, запрошуючи їх на уроки та виховні заходи, а також приділяли увагу збереженню життя і здоров’я учнів, щодо цього питання була створена тека з матеріалами по попередженню безпеки життєдіяльності дітей. На батьківських зборах проводилася різноманітна робота з батьками з попередження дитячого травматизму, збереження здоров’я та життєдіяльності учнів і попередження булінгу серед дітей. Проводились інструктивно-методичні наради для класних керівників. Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота проводилась на належному рівні, постійно використовуються сучасні технології виховання учнів.

           Аналіз   організації   методичної   роботи   класних керівників у  2018-2019 навчальному році свідчить про те, що робота була керованою, планомірною і дає здебільшого позитивні результати на рівні вихованості учнів, згуртованості класних колективів, зростанні творчої віддачі педагогів. Разом з тим класним керівникам обов’язково треба надавати допомогу в оволодінні новими виховними технологіями, організації виховної роботи з учнями, підвищенні творчого рівня з урахуванням їхніх індивідуальних запитів. Крім того, класних керівників необхідно озброїти інструментарієм щодо діагностики і моніторингу виховного процесу, визначення рівня вихованості школярів тощо. На часі організація шкіл педагогічної майстерності, авторських майстерень класних керівників, що даватиме можливість здійснювати методичну адаптацію теоретико-методологічних концепцій виховання, переорієнтовувати педагогів із масово- репродуктивних форм на індивідуально-творчі, особистісно орієнтовані. Як показала практика найвищий рейтинг отримують інтерактивні форми методичної роботи: заняття з елементами тренінгу, практикуми тому саме такі форми мають широко використовуватись у системі виховної роботи закладу. Необхідно звертаємо увагу всіх учасників виховної роботи на реалізацію особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого, компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах і оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової та масової.

     Контроль за функціюванням виховної системи

Контроль за виконанням річного плану виховної роботи, а відповідно й виховної системи школи здійснюється згідно з циклограмою внутрішкільного контролю за організацією виховної роботи, яка складається відповідно до річних планів школи, класних керівників, результати якого знаходять відображення у наказах по школі, аналітичних довідках, інших робочих документах .

Отже, досягти очікуваних результатів у вихованні можливо лише при дієвій виховній системі. І вона створюється, формується й розвивається зусиллями всіх учасників навчально-виховного процесу та направлена на становлення особистості учня школи.

     Оцінка і завдання виховної роботи

Діяльність педагогічного колективу була спрямована на виховання особистості учня шляхом формування компетентностей здорового способу життя, патріота, свідомого громадянина України.

   Працюючи над реалізацією завдань, виховної роботи закладу, педагогічний колектив організовував і проводив наради, педради, творчі засідання. Адміністрація закладу здійснює постійний контроль за станом виховної роботи, заслуховуючи відповідні питання на нарадах при директорові, педагогічних радах, методичних об’єднаннях класних керівників тощо.

     Аналіз виховних заходів свідчить про те, що виховна робота в закладі проводиться в цілому на достатньому рівні. Система виховної роботи охоплює весь педагогічний процес - навчальні заняття, позаурочну діяльність учнів і повною мірою сприяє вирішенню мети і завдань виховної діяльності педколективу. У цілому завдання, поставлені на 2018-2019 н. р., виконані.

Проте, в організації виховної роботи школи є певні недоліки які потребують негайного вирішення: потребує подальшого розвитку робота зі шкільного самоврядування; робота над організацією гуртка військово-патріотичного виховання; є ряд класних керівників, які ще формально відносяться як до планування так і до виконання запланованого; низький рівень проведення робочих класних годин (хоча відкриті – мають високий рівень); незадоволеність учнями (таких після опитування 7-х, 8-х, 9-х класів встановлено близько 17%) атмосферою у класних колективах, манерою спілкування як з класним керівником, учителями - предметниками так і з однолітками; недостатньо ведеться робота зі створення бази методичних матеріалів, розроблених класними керівниками. І окремо хотілось сказати про конфлікти між учителями і батьками. Їх не просто треба вирішувати, а не допускати і уникати.

     Виховна робота в школі позначена як певними досягненнями у вихованні учнівської молоді, так і недоліками, що визначають мету і завдання на новий навчальний рік. Метою виховної роботи закладу є:

-         виховання патріотизму, громадянських якостей особистості;

-         формування духовного світу, національних і загальнолюдських цінностей;

-         формування здорового способу життя, фізичної досконалості, моральності, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури;

-         сприяння творчому розвитку особистості.

   Враховуючи результати аналізу виховної роботи школи за 2018-19 навчальний рік, результати анкетування, потреби сьогодення та виходячи з проблеми виховної роботи закладу, мети у виховному плані роботи у 2019-2020 навчальному році передбачено розв’язати такі завдання:

 • Продовжити роботу над виховною проблемою закладу – «Виховання особистості учня шляхом формування компетентностей здорового способу життя»;
 • Виховувати учня як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.
 • Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.
 • Розвивати учнівське самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.
 • Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків.
 • Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів.
 • Впроваджувати оптимальні методів, форм, засобів, що сприяють формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості; розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху

     Оновлення змісту виховання повинно забезпечити досягнення виховних результатів, які б відповідали сучасним соціальним очікуванням. Це означає, що виховна система школи має бути спрямована на становлення життєвокомпетентної, людини.

                                         Організація харчування

При   організації   харчування   дітей слід   керуватися   Конституцією   України,   Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання стосовно харчування дітей.

Процес організації харчування дітей у школі складається з:

 • відпрацювання режиму і графіка харчування дітей;
 • визначення постачальників продуктів харчування і продовольчої   сировини;  
 • приймання   продуктів   харчування   і продовольчої   сировини   гарантованої     якості;
 • складання меню-розкладу;
 • виготовлення страв;
 • проведення реалізації готових страв і буфетної продукції;
 • надання дітям готових страв і буфетної продукції;
 • ведення обліку дітей, які отримують безоплатне гаряче харчування, а також гаряче харчування за кошти батьків;
 • контроль за харчуванням;
 • інформування батьків про організацію харчування дітей у закладі;
 • контроль за додержанням дітьми правил особистої гігієни та вживанням готових страв, буфетної продукції;
 • контроль за   санітарно-гігієнічним станом обідньої зали тощо.

Облік дітей, охоплених безоплатним харчуванням, здійснює ЗДНВР – Завіна В.П.., соціальний педагог – Орєшкова І.В. та практичний психолог – Мезенцева О.В.

З метою контролю за організацією та якістю харчування з 01.09.2018 року в закладі продовжила функціонувати Рада по харчуванню, до складу якої входять 9 осіб. Члени Ради по харчуванню детально ознайомилися із нормативно-правовою базою по організації харчування та допомагають адміністрації закладу здійснювати контроль за якістю харчування учнів.

Видано накази:

 • від 22.08.2018 року № 247/о «Про організацію харчування учнів закладу в 2018/2019 навчальному році.»;
 • від 03.09.2018 року № 306/о «Про організацію харчування учнів закладу на І семестр 2018/2019 н. р.»;
 • від 03.09.2018 року № 307/о « Про організацію роботи груп продовженого дня у 2018/2019 н. р.»;
 • від 06.09.2018 року № 334/0 «Про організацію харчування учнів пільгових категорій»;
 • від 10.09.2018 року, № 335/о «Про організацію харчування дітей учасників АТО та дітей пільгових категорій»;
 • від 12.09.2018 року, № 339/о «Про організацію харчування дітей учасників АТО»;
 • від 17.09.2018 року , № 347/о «Про організацію харчування учнів пільгових категорій»;
 • від 17.09.2018 року № 345/о «Про харчування дітей пільгових категорій»;
 • від 18.09.2018 року, № 357/о «Про організацію харчування дітей учасників АТО»;
 • від 19.09.2018 року № 361/0 « Про заборону надходження до закладів освіти продуктів харчування без супровідних документів та упорядкування плати за харчування».
 • від 25.09.2018 року , № 366/о «Про організацію харчування учнів пільгових категорій»;
 • від 03.10.2018 року № 378/о «Про організацію харчування дітей учасників АТО»;
 • від 10.10.2018 року № 398/о «Про організацію якісного харчування»;
 • від 26.10.2018 року № 418/о «Про організацію харчування дітей учасників АТО»;

Станом на 31 травня 2019 року кількість дітей, охоплених всіма видами харчування у закладі становила 647 учнів, що становить 69% від загальної кількості учнів. Безкоштовним харчуванням охоплені у 1 - 4 класах: 426 учень, 50 учнів різних пільгових категорій у 5-11 класах, кількість учнів забезпечених гарячим харчуванням (обід) учнів, які відвідують ГПД – 171 учень.

          Дотримання норм харчування здійснювалося в межах відповідних бюджетних призначень. На належному рівні працівником харчоблоку ведеться нормативно-технологічна та нормативно-технічна документація.

          За звітний період члени Ради по харчуванню провели три засідання, на яких розглянуто такі питання:

 • Про порядок організації харчування учнів у 2018-2019 н. р.;
 • Складання та затвердження плану роботи Ради по харчуванню;
 • Ознайомлення членів Ради з перспективним меню та картотекою страв, технологічними картами;
 • Перевірка документів на учнів пільгових категорій;
 • Про результати планової перевірки якості продуктів харчування та санітарного стану приміщення харчоблоку;
 • Про організацію харчування учнів у І семестрі 2018-2019 н. р.;
 • Про організацію харчування учнів у 2019 році.
 • Про результати планової перевірки якості продуктів харчування та санітарного приміщення харчоблоку.
 • Контроль за дотриманням правил миття посуду під час організації харчування .
 • Про результати перевірки умов збереження продуктів харчування.
 • Звіт про роботу членів Ради по харчуванню за 2018- 2019 н. р.

Кожне засідання Ради по харчуванню фіксується протоколом.

У закладі складено графік щотижневої перевірки роботи харчоблоку. Адміністрація закладу разом із членами Ради по харчуванню перевіряє:

 • санітарний стан кімнати для приймання харчів;
 • дотримання меню;
 • закладку продуктів;
 • наявність добових проб відповідно меню;
 • якість миття посуду;
 • забезпеченість миючими та дезінфікуючими засобами, прибиральним матеріалом.

Якість готової їжі у шкільній їдальні щодня перевіряється та фіксується у бракеражному журналі.

Отже, як вважають члени Ради по харчуванню, організація, якість харчування школярів, матеріально-технічне забезпечення виробничих процесів, організація санітарно-просвітницької роботи з питань раціонального харчування, дотримання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності здійснюється на достатньому рівні і є на постійному контролі адміністрації школи та членів Ради по харчуванню.

На особливому контролі школи за матеріальним станом було 109 учнів.

Отримували безкоштовне харчування: діти під опікою – 10 учнів, діти із малозабезпечених сімей - 8 учнів, діти батьки, які загинули під час виконання службових обов’язків - 1 учениця, діти батьки яких мають посвідчення учасника бойових дій, або батьки яких загинули під час проведення АТО - 87 учнів, дітей, які народилися від ліквідаторів аварії на ЧАЕС – 3.

Аналіз роботи, щодо попередження дитячого травматизму за 2018/2019 навчальний рік

У 2018/2019 навчальному році робота щодо попередження дитячого травматизму класними керівниками спланована і проводиться згідно з планом виховної роботи закладу. В планах виховної роботи класних керівників є розділ «Безпека життєдіяльності», де заплановано бесіди по попередженню різних видів травматизму.

          Під час проведення заходів, екскурсій, спортивних змагань особлива увага приділялася питанню охорони здоров'я та попередження дитячого травматизму. Кожного тижня проводяться планові бесіди з безпеки життєдіяльності. Класні керівники на сторінку журналу «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності» регулярно записують бесіди згідно затвердженої тематики. З цією ж метою в школі встановлено чітке чергування класів по школі та на пришкільній території. Навички з безпеки життєдіяльності учнів формувалися через вивчення курсу «Основи здоров’я», проведення тематичних тижнів, класних годин, профілактичних бесід щодо запобігання дитячого травматизму. За результатами аналізу з'ясовано, що систему роботи педагогічного колективу школи з попередження дитячого травматизму складають:

• планування та проведення профілактичних бесід з усіх видів дитячого травматизму класними керівниками з відповідною їх фіксацією в класних журналах;

• проведення вступного інструктажу учнів на початку навчального року;

• проведення первинних та цільових і позапланових інструктажів учнів у разі необхідності;

• організація позакласних виховних заходів з попередження дитячого травматизму;

• залучення спеціалістів до проведення профілактичної роботи;

• профілактична робота з батьками щодо попередження дитячого травматизму у побуті;

• призначення відповідальних за безпеку дітей під час навчально- виховного процесу та проведення позакласних заходів;

• розгляд та аналіз питань попередження дитячого травматизму на засіданнях педагогічних рад, нарадах при директорові, засіданнях методичних об’єднань вихователів та класних керівників, нарад при заступнику директора з навчально- виховній роботі;

• контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо роботи педагогічного колективу з попередження дитячого травматизму.

Питання попередження дитячого травматизму розглядались:

- на педраді «Про попередження дитячого травматизму» (січень 2019 року);

- на раді школи «Про роботу школи, сім'ї з попередження дитячого травматизму» (протокол №1 від 28.02.2019 року);

- на нараді при директору «Про організацію роботи з безпеки життєдіяльності учнів та охорони праці з працівниками школи» (протокол №5 від 27.12.2018)

З метою поліпшення роботи щодо застереження дорожньо-транспортних пригод, попередження дитячого та побутового травматизму, нещасних випадків невиробничого характеру, узагальнення та поширення різноманітних форм і методів профілактичної роботи серед учнів було складено план комплексних заходів з даного напрямку роботи на 2018/2016 навчальний рік.

Протягом року було проведено п’ять Тижнів безпеки життєдіяльності: у період з 10 по 14 вересня 2018 року на тему: «Молодь за безпеку дорожнього руху!»; з 05 по 09 листопада 2018 року Тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему: «Мала іскра – великий вогонь!»; з 11 по 15 лютого 2019 року Тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему: «Без здоров’я немає щастя»; з 15 по 19 квітня 2019 року Тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему: «Зробимо життя безпечним!» у рамках якого 17 квітня проводився День цивільного захисту; з 20 по 24 травня 2019 року Тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему: «У дорожніх правил канікул немає». Тижні БЖД проводилися у відповідності до листа КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» від 17.08.2018 року №598/18-09.

         В рамках Тижнів були проведені бесіди, виставки літератури, зустрічі з працівниками Національної поліції, ДСНС, тематичні класні години, конкурси малюнків, плакатів, стіннівок, тренінги з надання першої медичної допомоги, вікторини на знання правил безпеки життєдіяльності.

На загальношкільних батьківських зборах (вересень 2018 року), на класних батьківських зборах (протягом 2018/2019 навчального року) обговорено питання попередження дитячого травматизму та збереження здоров’я і життя дітей, про відповідальність батьків за безпеку та поведінку дітей під час канікул та в позаурочний час.

Відповідно до річного плану роботи школи заступником директора з навчально-виховної роботи Бондаренко О.А. здійснювалася перевірка правильності оформлення журналів реєстрація всіх видів інструктажів з безпеки життєдіяльності. Перевіркою з’ясовано, що всіма класними керівниками проведено вступний інструктаж з вихованцями з відповідними записами у класному журналі та первинний інструктаж з відповідними записами у журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців з безпеки життєдіяльності згідно.

На початку навчального року були поновлені та затверджені інструкції з охорони праці та техніки безпеки у кабінетах хімії, біології, фізики, інформатики, майстерні, спортивній залі.

Учителі фізики, хімії, біології, інформатики перед виконанням лабораторних, практичних робіт, навчальних занять у спортзалі або на спортивному майданчику, в майстерні проводять відповідні інструктажі з техніки безпеки до кожного виду робіт, тільки після цього допускають учнів до виконання визначених завдань.

В 2018/2016 навчальному році в побуті було травмовано 57 учнів школи, що на 14 більше ніж в минулому році. Найбільш поширеними є травми, отриманні в результаті падіння та ударів – це забої, переломи. Травмування в побуті відбувається з вини самих потерпілих.

Усі травмовані це діти молодшої та середньої вікової групи(8-13 років). За статтю потерпілих: 33 травмованих складають хлопці, 24 – дівчата.

Під час навчально-виховного процесу травмованих учнів немає.

.