Звіт керівника НВО №20 Колосової С.О. за 2020-2021 н.р.

Posted in Діяльність навчального закладу

.jpg

 

Звіт керівника НВО №20 Колосової С.О. за 2020-2021 н.р.

 

Реформування освітньої галузі – це відповідь на суспільний запит, адже саме освіта забезпечує якість людського капіталу, який є основою економічного розвитку країни. Упродовж останніх років Міністерством освіти і науки Українибуло продовжено стратегічний курс на реформування усіх сфер освіти. У системі повної загальної середньої освіти продовженореформу Нової української школи, зокрема, розроблено новий Державнийстандарт базової освіти (для 5–9-х класів). Стратегічно важливою подією сталоухвалення Закону України «Про повну загальну середню освіту» у 2020 р., якийстворює більше можливостей як для учнів і вчителів, так і для батьків й освітніхуправлінців. Суттєвих змін зазнала й система підвищення кваліфікації вчителів:запроваджено нові принципи, які створюють додаткову конкуренцію наринку освітніх послуг і сприятимутьпідвищенню якості їх надання.Водночас, у 2020/2021 н. р. з огляду на пандемію COVID-19, спричиненукоронавірусною хворобою SARS-COV-2, та запроваджені карантинніобмеження, перед системою освіти постали нові виклики, пов’язані ззабезпеченням неперервності освітнього процесу, спроможністю закладу забезпечити якість і сталість здобуття освіти в умовах карантиннихобмежень, необхідністю розвитку дистанційної форми здобуття освіти. Усе цеспонукає будувати освітній процес в колективній співпраці з умінням швидко адаптуватися до змін, та не пасуавати перед новими задачами і складними проблемами.

Пріорітетними напрямами діяльності закладу було визначено:

-     Цілеспрямована та поетапна робота з метою формування багатомірного освітнього простору для здобувачів освіти, орієнтованого на автономію, академічну свободу для всебічного розвитку особистості як найвищої цінності суспільства.

-     Удосконалення системи роботи педагогічних працівників закладу на платформах для роботи в умовах дистанційного навчання GoogleAppsforEducation та «Єдина школа».

-     Формування цінностей і необхідних для самореалізації здобувачів освіти компетентностей; удосконалення форм і змісту освітнього процесу через упровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

-     Створення безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок.

-     Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості щодо діяльності освітнього закладу.

Це основні настанови 2020/2021 навчального року, за якими ми працювали навчальний рік.

 Реалізація поставлених завдань проходила крізь всі напрями діяльності закладу. Зупинюсь на основних аспектах, що забезпечували у 2020/2021 навчальному році рівний доступ до якісної загальної середньої освіти учнівської молоді.

У 2020 – 2021 навчальному році в школі навчалося 943 учня, 34 класи, середня наповнюваність класів становила 27,6 учнів у класі, за рік прибуло 53 учня, вибуло 50 учнів.

 • До 1-х класів було зараховано 105 учнів.
 • До двох 10 класів профільного класу 45 учнів.
 • У 6 інклюзивних класах навчаються 10 дітей з особливими освітніми потребами .
 • Індивідуальною формою навчання охоплено 14 учнів:

-       Педагогічний патронаж – 6 учнів;

-       Сімейна форма навчання – 8 учні.

 • Для 207 учнів початкової школи було організовано роботу 7 груп продовженого дня.
 • В гуртках художньо-естетичного напряму ДЮЦ “Сузір’я” навчався 331 вихованець.

     За останні шість років кількість учнів у школі збільшилась на 140 дітей, що говорить про підвищення популярності нашої школи серед громади.

      

Організація навчально- виховного процесу.

Навчальний 2020/2021 навчальний рік та його структура, режим роботи закладу організовано наказом НВО від 31.08.2020 № 192/о, який розпочався 01 вересня 2020 року та завершився 31 травня 2021 року. Організація освітнього процесу здійснювалась відповідно до Статуту закладу, законодавства України про загальну середню освіту, річного плану роботи школи, Стратегії розвитку закладу освіти та освітньої програми закладу. Освітня програма закладу та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті закладу.

      Усі навчальні плани складено відповідно до потреб школярів і спрямовані на диференціацію освітнього процесу. Повноцінність і результативність початкової, базової та повної загальної середньої освіти забезпечено реалізацією як інваріантної так і варіативної складових навчальних планів. Інваріантна складова Типового навчального плану реалізується в робочих навчальних планах закладу в повному обсязі. Деякі предмети інваріантної складової навчальних планів підсилені додатковими годинами з варіативної складової.

     У межах часу, передбаченого навчальними планами, навчальним закладом встановлена 5-денна тривалість навчального тижня на весь навчальний рік.

   З метою реалізації освітньої програми закладу, виконання навчальних планів і програм з предметів, у межах протиепідемічних заходів у закладі на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) протягом 2020-2021н.р. були застосовані різні форми організації освітнього процесу: очне навчання, змішана форма навчання, навчання за технологіями дистанційного навчання.

За змішаною формою навчання працювали учні 5-8 класів, загальною кількістю 58 днів. Навчання за ТДН проводились у 1-11 класів і протягом року склало 40 днів. Виходячи з конкретних умов навчання відповідно до методичних рекомендацій МОН від 11.08.2020 р. №1/9-430 педагоги самостійно здійснювали перерозподіл годин впродовж всього навчального року та реалізували зміст навчання за рахунок резервного часу або інтенсифікації освітнього процесу. Програми з усіх предметів в усіх класах виконані в повному обсязі, на кінець 2020-2021 н.р. всі здобувачі освіти оцінені та переведені на наступний рік навчання.

         У 2020/2021 навчальному році забезпечувалася реалізація вимог Державного стандарту початкової загальної середньої освіти та Державного стандарту повної загальної середньої освіти, системи заходів щодо профілізації навчання в старшій школі. Продовжувалася робота педагогічного колективу щодо впровадження філологічного напряму (української філології профіль) в 10-А, 11 класах та поглиблене вивчення інформатики в 10-Б класі. А в наступному навчальному році планується відкриття також профільного класу з поглибленим вивченням математики.    

          В нашій школі впроваджено інклюзивне навчання, 10 учнів навчались у 6 інклюзивних класах (1-4 класи - 8 учнів; 5-9 класи – 2 учні). Організовано індивідуальне навчання (педагогічний патронаж) 5-9 класи - 6 учнів; (сімейне навчання) 1-4 класи – 2 учня, 5-9 класи – 6 учнів. Для всіх дітей які навчаються за інклюзивною та індивідуальною формою навчання, розроблені індивідуальні навчальні плани. Для учнів, з особливими освітніми потребами командою супроводу розроблено Індивідуальні програми розвитку.

Під час карантину освітній процес для всіх дітей, що навчаються за індивідуальною формою навчання був організований з використанням ТДН.

Адміністрація закладу систематично проводить аналіз навчальних досягнень здобувачів освіти.

На кінець навчального року в закладі навчалося 943 учня, оцінювались – 608 учнів. 
     Аналізуючи результати навчальних досягнень учнів 4-11 класів за 2020-2021 н.р. бачимо, що:

 • в школі І ступеня (16 класів – 437 учнів, з них оцінювалися – 102 учня) кількість учнів, які мають середній бал достатнього та високого рівня 78 учнів – 76,5%;
 • в школі ІІ ступеня (15 класів - 430 учнів) кількість учнів, які мають середній бал достатнього та високого рівня 267 учнів – 62,1%;
 •  в школі ІІІ ступеня (3 класи – 76 учнів) кількість учнів, які мають середній бал достатнього та високого рівня 58 учнів – 76,3%.

Показник якості знань учнів закладу складає 66,3%, що на 8,7% менше, ніж в минулому році. Це зниження стало результатом значної кількості навчальних днів, які були у дистанційному форматі.

45 учнів нагороджені Похвальними листами за високі досягнення у навчанні, 2 учня 9-Б класу отримують свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою та 1 учениця 11 класу буде нагороджена Срібною медаллю.

 

Кадрове забезпечення

Загальна кількість учителів у 2020/2021 навчальному році (станом на            01.10.2020 року) складала 83 особи (разом із сумісниками), з яких 81 має вищу педагогічну освіту. Відповідно до дипломів про вищу освіту та за результатами атестації педагоги закладу мають такі кваліфікаційні категорії:

Молодший спеціаліст Спеціаліст

Спеціаліст

ІІ категорії

Спеціаліст

І категорії

Спеціаліст

вищої категорії

2 (2 %) 13 (16 %) 13 (16 %) 9 (11%) 43 (55 %)

  

Із загальної кількості педагогів мають педагогічні звання:

-         «учитель-методист» 7 (9 %) ,

-         «старший учитель» 20 (25 %),

-         «Заслужений вчитель України» - 1 (1%).

       Атестація педагогічних працівників здійснювалася у відповідності з чинним законодавством. У графік атестації 2020-2021 року були включені 1 керівник гуртка, який є також вчителем хореографії та 25 вчителів різних фахів. В атестаційний період відбувалася комплексна оцінка рівня кваліфікації, педагогічної діяльності вчителів різних фахів. У 2021 році атестовано на присвоєння та підтвердження категорій – 26 вчителів.

 

Методична робота

Методична робота - це комплекс практичних заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду і спрямовані на всебічне підвищення компетентності і професійної майстерності кожного вчителя.

У міжкурсовий період підвищенню професійної компетентності педагогів сприяли такі форми методичної роботи: онлайн-конференції та марафони, круглі столи, тренінги, педагогічні та культурологічні інформації, індивідуальні співбесіди, групові консультації, засідання ЦМО і МО, творчих груп, семінари.    

В рамках роботи над V (підсумковим) етапом науково-методичної теми: «Результативність навчально-виховної діяльності як наслідок реалізації компетентнісного підходу» адміністрацією закладу проведено самодіагностику якості освітніх та управлінських процесів у закладі, визначено критерії відстеження рівня сформованості ключових компетентностей випускників, на засіданні педради вироблено портрет сучасної моделі випускника закладу освіти, проведено моніторинг результативності реалізації науково-методичної проблеми школи та узагальнено позитивний досвід роботи над проблемою.

Кожне МО і ЦМО закладу представило творчий звіт, вказавши на результативність навчально-виховної діяльності за 5 років роботи над проблемою та надавши рекомендації щодо подальшого планування діяльності.

З метою реалізації інноваційних підходів до навчання, розширення предметних та наукових компетентностей здобувачів освіти, розвитку творчих здібностей, пізнавальної діяльності та підвищення інтересу до вивчення предметів у школярів, було проведено Тижні наук та предметних дисциплін з учнями 5-11 класів з 15 березня 2021 року по 31 березня 2021 року. З великою зацікавленістю майже всі педагоги предметних кафедр та учні середньої і старшої школи у визначені дні були залучені до участі у різних формах заходів з предметів, про що свідчить результати онлайн-опитування після проведення Тижнів. Предметні дні були насиченими подіями, цікавими та пізнавальними.

З метою продовження впровадження STEM-освіти в закладі, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 18.11.2020 року №6/1385-20 «Щодо проведення «Інженерного тижня-2021» в закладах загальної середньої та позашкільної освіти» у період з 01 по 15 лютого 2021 року проводився Інженерний тиждень-2021. Учителі-предметники та класні керівники самостійно обирали досліди і завдання згідно, наданих організаторами матеріалів для роботи з учнями. Тому кожен день тижня був цікавим і насиченим.Результати проведених дослідів вчителі представляли у шкільній групі НВО соціальної мережі Facebook.

Вагомим досягненням в методичній діяльності закладу стало:

-       Присвоєння вчителю української мови та літератури Голик Олені Валеріївні почесного звання «Заслужений вчитель України» указом Презедента України від 21.08.2020 року № 335/2020.

-       Участь вчителя української мови та літератури Демешко К.С. та вчителя трудового навчання Бардакова А.О., у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року-2021» та здобуті ними відповідно ІІ і ІІІ місця в міському етапі конкурсу.

-       Участь вчителів української мови та літератури Голик О.В., Осаулець Л.В., вчителя історії Бондаренко О.А. та вчителя мистецтва Гаврилової Т.В. у Всеукраїнському проекті IREX “Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність” .

-       Участь Горобець О.В., вчителя трудового навчання, у науково-методичному семінарі з трудового навчання «Забезпечення професійного розвитку вчителя трудового навчання» (за результатами конкурсу «Учитель року 2021») в м. Вінниця.

-       Участь у інтерактивному вернісажі педагогічних знахідок для педагогів міста у 2021 році з проблеми: «Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє»» заступника директора з навчально-виховної роботи Крупченко М.В., вчителів початкових класів Кирпи О.М., Коваленко Ю.М., Фіалковської Я.П., Федарки Т.П., Шумак Н.Г., вчителя російської мови та зарубіжної літератури Думи Н.В., вчителя української мови та літератури Голик О.В.;

-       Участь вчителів початкових класів Росчислав Т.В. та Фіалковської Я.П, вчителя української мови та літератури Демешко К.С. у відеофестивалі педагогічних ідей «Педагогічний креатив»;

-       Долучення педагогів школи до наповнення «Методичного кейсу» управління освіти Кропивницької міської ради Антанесян А.С., Клюй І.С., Попової Ж.В., Протасової О.Ю., Снєгової О.В., Кравцової О.А., Резніченко Н.В., Шумак Н.Г., Фіалковської Я.П., Федарки Т.П, вчителів початкових класів, МО вчителів англійської мови, Ратушної О.М., Думи Н.В., Сащенко С.А., вчителі російської мови та літератури, Брюховецького О.Ю., вчителя історії, Щербини Ю.С, вчителя хімії та Ткаченко Т.І., вчитель біології, Зубко О.С., вчителя географії.

Вчителі закладу є постійними членами експертних груп з перевірки робіт ЗНО: Фадєєва Н.В., Осаулець Л.В., Голик О.В., Проценко О.О., Завіна В.П., Височин Н.А.

 

Соціальний захист

Актуальним є питання соціального захисту дитини в нашому закладі. У своїй роботі педагогічний колектив керується нормативними документами щодо соціального захисту дитини та охорони дитинства – Законом України «Про охорону дитинства» та відповідними нормативними документами МОН України й усіх ланок органів управління освітою.

Велика увага в навчальному закладі приділяється питанню захисту прав та законних інтересів дітей соціально – незахищених категорій. З метою тримання законодавства, спрямованого на соціальну роботу з дітьми незахищеної категорії, своєчасного виявлення дітей, які перебувають у складних умовах проживання, та роботи з батьками дітей даної категорії.

Кожний класний керівник 1-11 класів разом з соціальним педагогом на початку вересня складає соціальний паспорт класу, у якому зазначені категорії дітей, які потребують максимальної уваги з боку педагогічних працівників та дорослих. Відповідно до соціального паспорту на кінець року у школі навчалися:

•  дітей-сиріт та ПБП – 11;

•  дітей-інвалідів – 25;

•  дітей-напівсиріт – 21;

•  дітей із багатодітних сімей – 59;

•  дітей, які народилися від ліквідаторів аварії на ЧАЕС – 7;

•  дітей із малозабезпечених сімей – 5;

•  дітей батьки, які загинули під час виконання службових обов’язків – 3;

•  сім’ї з дітьми, які потрапила в складні життєві умови і не в змозі подолати їх    самостійно – 4;

•  діти ВПО – 6;

•  дітей батьки яких мають посвідчення учасника бойових дій, або батьки яких загинули під час проведення АТО – 117;

•  дітей, які схильні до правопорушень – 3;

•  діти «групи ризику» – 9;    

•  діти, що потребують посиленої уваги – 32;     

•  дітей з неповних сімей – 221;

•  дітей, які потребують соціального захисту (безкоштовне харчування – 130).

У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. Протягом 2020-2021 навчального року вчителями та соціально-психологічною службою було проведено обстеження житлово – побутових умов життя дітей-сиріт і дітей, що залишилися без батьківського піклування, у жовтні, складено акти обстеження.

Усі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням.

Протягом 2020-2021 навчального року постійно проводилися зустрічі з опікунами, відвідували їх вдома з метою контролю виконання їх обов’язків, проводилися індивідуальні консультації. Усі опікуни були ознайомлені з їх обов’язками згідно «Правил опіки і піклування», затверджених 26.05.1999р. №34/166/88, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 17.06.1999р.

Більшість дітей пільгових категорій відвідували спортивні секції, гуртки, приймали участь в позашкільних заходах, були залучені до роботи в органах шкільного учнівського самоврядування.

Ця категорія дітей була під постійною увагою класних керівників, соціального педагога та адміністрації школи. Діти зі статусом в повній мірі забезпечені підручниками, мають безкоштовний доступ до користування культурно – освітніми закладами. Двічі на рік соціальний педагог та класні керівники оновлювали банк даних дітей зі статусом, складали акти обстеження та психолого – педагогічні характеристики.

Велика увага приділяється правовій освіті підлітків. З 01 грудня по 18 грудня 2020 року був проведений Місячник морально-правового виховання.

Протягом року, згідно плану, проводились засідання Ради профілактики з питань поведінки та успішності. Школа тісно співпрацює з управлінням з питань захисту прав дітей, Кропивницьким районним управлінням поліції ГУНП в Кіровоградській області відділом зав’язків з громадськістю Управління патрульної поліції (шкільні офіцери поліції).

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», наказу управління освіти Міської ради міста Кропивницького від 15.01.2019 року №27/о «Про профілактику булінгу в закладах освіти», у зв’язку зі зростанням випадків конфліктних ситуацій у закладах загальної середньої освіти міста Кропивницького та з метою попередження жорстокого поводження по відношенню до дітей, насилля та булінгу у закладі був виданий наказ від 26.08.2020 року №186/о «Про профілактику булінгу в закладі», розроблені та проводилися заходи щодо профілактики булінгу в учнівському середовищі.

Основний ауцент відводився на інформаційно-просвітницьку роботу серед учнівської молоді на формування стандартів позитивної поведінки та недопущення проявів шкільного булінгу. Визначальним заходом стало участь працівників соціально психологічної служби закладу у проведенні онлайн - «баркемпу» в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» у листопаді-грудні 2020 року, активними учасниками якого стали учні закладу. Під керівництвом практичного психолога і соціального педагога діти створювали онлайн галереї, інфографіку, мотиватори. Брали участь у флешмобі та дистанційному майданчику.

Велечезна робота висвітлена на сайті закладу та у соцмережах.

 

Організація гарячого харчування.

Організація гарячого харчування у 2020-2021 н.р. відбувалася на підставі наказів по закладу:

 • від 31серпня 2020 року № 206/о «Про організацію харчування в 2020/2021 навчальному році»,
 • від 31 серпня 2020 року № 207 /о «Про організацію харчування в 2020/2021 навчальному році під час адаптивного карантину»,
 • від 31 серпня 2020 року № 208 /о «Про організацію роботи групи НАССР»,
 • від 31.08.2020 року, «Про створення комісії з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини»,
 • від 31.08.2020 року, від 06 січня2021 року №10/о «Про організацію харчування в 2021році»,
 • від 06 січня 2021 року № 11/о «Про організацію харчування дітей з особливими дієтичними потребами»
 • від 09 лютого 2021 року № 52/о «Про введення в дію рішення колегії управління освіти «Про організацію харчування та використання системи НАССР в закладах освіти» ,
 • від 24 лютого 2021 року № 75/о «Про забезпечення реалізації міського плану заходів щодо створення належних умов для безпечного та якісного харчування дітей в закладі» відповідно до яких забезпечено роботу групи НАССР, Ради по харчуванню, визначено сферу відповідальності та обов’язки осіб, які забезпечують організацію гарячого харчування для всіх категорій здобувачів освіти. Низкою інших наказів організовано харчування учнів пільгових категорій.

У 2020-2021 н.р. гарячим харчуванням охоплено:

705 учнів, що складає 75% від загальної кількості учнів;

430 учнів 1-4 класів отримували безкоштовні сніданки;

69 учнів пільгових категорій (5 – 9 класів) забезпечені сніданками;

207 учнів ГПД харчувалися обідами.

У 2020/2021 н. р. та   у закладі активно продовжувалося впровадження системи НАССР(система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок). Система НАССР є науково обґрунтованою, що дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації й контролю небезпечних чинників. Продовжено аналіз ризиків та критичних точок, оновлено технологічні картки, апробовано нове примірне меню. Зроблено кроки до впровадження мультипрофільного меню.

         Питання організації харчування є пріоритетним для адміністрації. Тому систематично відбувається контроль та перевірка харчоблоку та їдальні.

Як вважають члени Ради по харчуванню, організація, якість харчування школярів, матеріально-технічне забезпечення виробничих процесів, організація санітарно-просвітницької роботи з питань раціонального харчування, дотримання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності здійснюється на достатньому рівні і є на постійному контролі адміністрації школи та членів Ради по харчуванню.

Дотримання норм харчування здійснювалося в межах відповідних бюджетних призначень. На належному рівні працівником харчоблоку ведеться нормативно-технологічна та нормативно-технічна документація.

       На виконання Указу Президента України від 07.12.2019 року № 894/2019 про невідкладні заходи щодо покращення здоров’я дітей, пункту 3 розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 29.11.2019 року № 1187-р «Про затвердження регіонального плану заходів щодо створення належних умов для безпечного та якісного харчування дітей на 2019-2023 року» в закладі проведено інвентаризацію харчоблоку. Складено і погоджено паспорт харчоблоку. Виявлено ряд основних порушень: відсутність організації прання на базі закладу спецодягу працівників їдальні, недостатня кількість столового посуду та потребує оновлення техніка. Заплановано заходи на усунення даних порушень в межах затвердженого кошторису на 2021 рік.

З метою поліпшення якості харчування протягом року було проведено гігієнічні навчання працівників (відповідно до графіка), урізноманітнено меню, проведено щомісячні перевірки харчоблоку, проведено усне опитування батьків учнів 1 - 4 класів, щодо якості харчування, недоліків не виявлено. Звернень батьків щодо неякісного харчування у 2020/2021 н. р. не було.

З метою реалізації Програми розвитку освіти міста Кропивницького на 2021-2025 роки, підвищення рівня професійного рівня працівників харчоблоку, на підставі наказу управління освіти Міської ради від 04.03.2021 року №93/о «Про проведення курсів підвищення рівня професійної підготовки кухарів» двоє кухарів та комірник закладу пройшли курси «Основні аспекти харчування дітей, у рамках реформування системи шкільного харчування».

       

Виховна робота

Виховна робота - це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання.

Педагоги творчо підійшли до планування виховної роботи, використовували різноманітні форми проведення заходів, застосовували інноваційні технології під час очного навчання і в дистанційному форматі.

Виховна робота протягом 2020/2021навчального року була спрямована на виконання завдань, поставлених Конвенцію про права дитини, Законом України «Про охорону дитинства», Законом України «Про освіту», Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указом Президента України від 25 червня 2017 року №344/2017), концепцією програми «Школа доброзичливого ставлення до дитини», Державною соціальною програмою «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року, проєктом «Безпечна школа» (антибулінг), методичними рекомендаціями з деяких питань організації виховної роботи в закладах освіти.  

Велика увага приділялася системі роботи щодо забезпечення академічної доброчесності в закладі, що передбачає дотримання принципів як педагогічними працівниками, так і здобувачами освіти. Було проведено ряд заходів, спрямованих на дотримання академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу.

Для реалізації виховної діяльності в школібув розроблений план культурно — масової роботи, який охопив всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, трудове, екологічне, превентивне та включає  календарні, традиційні свята, заходи, конкурси,  заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя. 

Виховна роботу здійснювалася з метою всебічного розвитку дітей, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, та усвідомленому виборі здорового способу життя, через пропаганду духовних надбань українського народу, через заходи, спрямовані на виховання любові до рідної землі, на осмислення самовизначення у виборі професії.

      Були проведені як традиційні загальношкільні свята так і нові, що внесені до плану роботи. Новим заходом стало проведення акції «Найкрутіший» для учнів 6-8 класів, де приділялась увага розвитку особистості кожної дитини, соціальних та громадянських компетенцій молоді, вихованню форм поведінки, яка потрібна для ефективної та конструктивної участі у громадському житті. За підсумками всі класи нагороджені грамотами відповідно до номінацій.

Планування виховної роботи на період карантину, форми залучення здобувачів освіти до діяльності і спонукали, педагога – організатора створити групу у Viber для учнівського самоврядування. Результати роботи публікувалися на сайті закладу та на Facebook сторінці. Формат карантинного навчання додав нових форм роботи: організація активу класу дистанційно, використання соцмереж для виховної роботи, виховна година в онлайн-режимі, і звичайно, налагодження контакту вчитель – учень – батьки.

З першого дня карантину класні керівники 1-11-х класів склали у Вайбері групи класів, куди мали доступ вчителі,здобувачі освіти,батьки. Також підтримували зв’язок через Googleсlassroom, у якому були створені класні кімнати, де класні керівники розміщували інформацію, проводили онлайн виховні години.

Підсумовуючи, слід зазначити, що майже всі учнішколи протягом року були задіяні в освітньому та виховному процесі, не зажаючи на різні форми освітнього процесу

У структурі центру дитячої юнацької творчості «Сузір̕я» у 2020-2021 навчальному році функціонувало 15 навчальних груп, 6 гуртків, в яких займалося 331 дітей НВО № 20 віком від 6 до 16 років. З них: 191 дітей молодшого шкільного віку, 110 учнів середнього шкільного віку, 30 учнів старшого шкільного віку. Центр здійснював навчально-виховний процес за державними та адаптованими програмами у 6 гуртках, які працювали за художньо–естетичним напрямом:

гурток «Колектив естрадної пісні» - керівник Дрезналь І.Г.,

гурток «Ансамбль бандуристів» - керівник Ігнатенко Н.С.,

гурток сучасного танцю «Dansmix»- керівник Бабенко О.О.,

вокальний ансамбль, фольклорний гурток - керівник Мамченко Г.С.

1 гурток – «Розвиток математичних здібностей» -керівник Саєнко К.В. -за науково- технічним напрямком.

Моніторинг стану освітньої діяльності центру та результати участі вихованців у міських, обласних та Всеукраїнських фестивалях свідчать про стабільність у роботі таких гуртків та значну кількість призових місць:

«Колектив естрадної пісні (кер. Дрезналь І.Г.)

– міський фестиваль «Зіркові голоси»: І місця –Бурага Д., гурт «Барвинчата»

ІІ місце –гурт «Барви»;

–обласний фестиваль «Відкриваємо нові таланти»: І місце Бурага Д., ІІ місце гурт «Барвинчата»;

- Всеукраїнський фестиваль «Чисті роси»   (обласний етап): І місце Бурага Д.;

Ансамбль бандуристів «Барвисті струни (керівник Ігнатенко Н.С.)

– міський фестиваль «Зіркові голоси»: ІІ місця молодша та старша групи;

обласний фестиваль «Відкриваємо нові таланти»: ІІ місце старша група;

-Всеукраїнський відкритий фестиваль «Територія творчості» (обласний етап): І місце молодша група, ІІ місце старша група:

Всеукраїнський відкритий фестиваль «Територія творчості» (Всеукраїнський етап) : ІІ місце молодша група.

Вокальний ансамбль   «Singingstars» (керівник Мамченко Г.С.)

– міський фестиваль «Зіркові голоси»: ІІ місце молодша група;

–обласний фестиваль «Відкриваємо нові таланти»: ІІ місце молодша група;

Всеукраїнський відкритий фестиваль «Територія творчості» (обласний етап) :

ІІ місце молодша група;

Хореографічний ансамбль «Dancemix» (керівник Бабенко О.О.)

міський фестиваль «Зіркові голоси»: І місце молодша група;

обласний фестиваль «Відкриваємо нові таланти»: ІІІ місце молодша група;

регіональний хореографічний фестиваль «Барви рідної землі» м. Світловодськ:

ІІ місця молодша та старша групи.

Значно підвищився рівень професіоналізму педагогів центру, які навчилися проводити заняття з використанням усіх доступних методів комунікації засобами мережі Internet: відеочатів системи конференц-зв’язку Zoom, текстових та відео режимів Facebook, Messengerта, Viber, організації комунікацій засобами класних кімнат в GoogleClassroom, розміщення навчальних відео в мережі Youtub . Зняті кліпи, відеоролики, проведені   челенджі. Працюючі дистанційно, підтримуючи зв’язок з батьками вихованців, керівники гуртків зібрали багатий фото і відео архів виконаних творчих завдань та рухової діяльності учнів. Кращі роботи опубліковані у соцмережах та на шкільному сайті.

Підводячи підсумки роботи закладу за рік, можна сказати, що навчальні плани гуртків виконано в повному обсязі, контингент дітей збережено.

 

Робота з батьками

Спілкування класного керівника, вчителів, адміністрації закладу з батьками — це спосо­би організації спільної діяльності учасників освітнього процесу.

Класні керівники використовують як групові так і індивідуальні форми роботи з батьками.

У період дистанційного навчання робота педагогів з батьками була в тісному зв’язку. Без їхньої допомоги учням та вчителям було б важко працювати у нових умовах

Для розуміння ситуації зворотнього зв’язку, пошуку кращої роботи навчання було проведено велику кількість опитувань : «Ефективність використання технологій дистанційного навчання в закладі освіти», «Опитування батьків щодо вакцинації», «Якість освітніх та управлінських процесів; які дають можливість корегувати освітню діяльність закладу.

Також без уваги не залишилися батьківські збори, які класні керівники проводили в режимі онлайн, де мали можливість спілкуватися, вирішувати різні нагальні проблеми і питання. Батьківська громада це потужний помічник у діяльності закладу. Я вдячна батькам у допомозі та вирішення багатьох нагальних проблем щодо покращення освітнього середовища нашої школи.

 

Організація роботи з обдарованими дітьми.

Найпоширенішими формами залучення обдарованої учнівської молоді до інтелектуальної та творчої праці стали різноманітні конкурси, турніри, інтелектуальні та спортивні змагання.

У 2020-2021 навчальному році олімпіади проводились відповідно до наказу МОН від 24.09.2020 року №1175 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2020/2021 навчальному році», та з метою виявлення, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді. У І (шкільному) етапі олімпіади взяли участь 354 учні.     Однак на підставі наказу директора департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації від 13.11.2020 року №373-ОД « Про відміну олімпіад та проведення конкурсів в режимі онлайн», відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 19 жовтня 2020 року №1/9-589 «Про вжиття заходів протидії розповсюдженню СОVID-19» 35 ІІ (міський) та подальші етапи Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів не проводився.

   Протягом року 502 учні брали участь в різних інтерактивних конкурсах:

-          84 учні-учасники Міжнародного природничого інтерактивного учнівського конкурсу «Колосок-весняний», який відбувся у квітні 2021 року;

-          140 учнів-учасників інтернет-олімпіади «На Урок» з інформатики у листопаді 2020 року;

-          100 учнів-учасників - Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» проводився 16 березня 2021 року.

У 2020-2021 навчальному році учні школи стали активними учасниками    конкурсів, фестивалів та змагань:

 • Обласного конкурсу наукових проєктів «Інсайти сьогодення від юних дослідників Кіровоградщини»
 • Конкурсу парламенту дітей міста Кропивницького «Лідер року - 2020»
 • Конкурсу-імпрези «Професія майбутнього» серед учнів 1-6 класів в рамках VI міського бізнес-турніру «Стратегія фірми. Корпоратив 2020»
 • Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка
 • Міжнародного конкурсу відеоробіт
 • Обласного фотоконкурсу "Туризм нас єднає"
 • Всеукраїнському конкурсі фотоаматорів "Моя країна - Україна"
 • Міському конкурсі акторської майстерності «Театральна молодь Кропивницького- 2021»Номінація «Художнє слово»
 • Міському конкурсі «Дитина року»
 • Всеукраїнського конкурсі есе «Українське волонтерство-унікальне явище сьогодення»
 • VII Всеукраїнського конкурсу учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя!», присвяченого Лесі Українці
 • Обласному конкурсі «Вчимося досліджувати та охороняти природу»
 • Міських змаганнях з гандболу серед дівчат та серед хлопців.

Педагоги активно залучали учнів до участі у названих конкурсах, тому, як результат - призові місця та грамоти.

 

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота педагогічного колективу школи з охорони праці організована згідно із Законом України «Про охорону праці» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом МОН України від 26.12.2017 р. №1669.

Відповідну наказу МОЗ № 2205 від 25.09.2020 р. «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти» було розроблено та проведено заходи по введенню в дію нових умов та правил Санітарного регламенту в закладі з 01.01.2021 року.

На початок 2020 - 2021 н.р. були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, та акт готовності закладу до навчального року. Складені документи, що регулюють роботу під час карантину.

Посадові інструкції працівників, інструкції з охорони праці й безпеки життєдіяльності є в наявності. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці зі змінами – у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 30.03.2017 р. №526.

У наказі по школі «Про організацію роботи з охорони праці» передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму, відповідальних за електрогосподарство й пожежну безпеку в школі тощо.

      У школі є необхідні журнали реєстрації всіх видів Інструктажів із питань охорони праці працівників і учнів школи. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників і учнів школи.

        Організація роботи з охорони праці контролюється керівником навчального закладу. Вона включає: постійний контроль за навчанням з охорони праці; перевірку знань педагогів відповідно до інструкції та листа МОН України «Про вивчення правил охорони праці працівниками освіти»; контроль за організацією й періодичним проведенням занять з охорони праці з усіма категоріями працівників школи та учнями; систематичний контроль за проведенням різного роду інструктажів; контроль за розробкою й правильним оформленням інструкцій; організацію роботи комісії для оформлення актів-дозволів на використання спортивних залів, майданчиків, майстерень і контроль за її діяльністю; контроль за виконанням наказів відповідно до Закону України «Про охорону праці». Така система контролю адміністрації школи у співпраці з профспілковим комітетом дає можливість цілеспрямовано вирішувати питання безпеки життєдіяльності колективу.

Питання охорони праці обговорювалися на засіданні педради, нарадах при директорові.

Постійно здійснюється контроль за роботою системи забезпечення нормального функціонування будівлі школи та безпечного середовища закладу. Відповідно оформлюються записи в журналі громадсько-адміністративного контролю з охорони праці.

Протягом року в закладі проводилися «Тижні з охорони праці». В ході яких здійснювалася перевірка стану кабінетів підвищеної небезпеки, наявності та правильності оформлення журналів реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці, пожежної безпеки учнів та працівників школи. Всі недоліки, які виявлялися, фіксувалися у відповідних актах та виправлялися.

        Практичне відпрацювання дій учасників освітнього процесу за сигналами цивільного захисту здійснювалося протягом навчального року, за підсумками проведення якого був виданий наказ від 03.06.2021 р. № 176/о.               

               

Аналіз дитячого травматизму в закладі станом на травень 2020року

У 2020/2021 навчальному році робота щодо попередження дитячого травматизму класними керівниками спланована і проводиться згідно з планом виховної роботи закладу. У планах виховної роботи класних керівників є розділ «Безпека життєдіяльності», де заплановано бесіди по попередженню різних видів травматизму.

Питання попередження дитячого травматизму розглядались:

- на педраді «Про попередження дитячого травматизму»;

- на раді школи «Про роботу школи, сім'ї з попередження дитячого травматизму»;

- на нараді при директорові «Про організацію роботи з безпеки життєдіяльності    учнів та охорони праці з працівниками школи».

Протягом року були проведені 4 Тижні безпеки життєдіяльності: у період з 07 по 11 вересня 2020 року на тему: «Світлофор нам всім моргає, до порядку закликає!»; з 02 по 06 листопада 2020 року Тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему: «Іскру гаси до пожежі, бо вогонь не знає межі !»; з 25 по 29січня 2021 року на тему: «Здоров'я – дорожче за золото», а також з 26 по 30 квітня 2021року Тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему «Безпека людини в небезпечних ситуаціях» у рамках якого 29квітня проводився День цивільного захисту. У рамках тижнів проводились заходи щодо попередження дитячого травматизму.

У рамках Тижнів були проведені бесіди, виставки літератури, зустрічі з працівниками Національної поліції, ДСНС, тематичні класні години, конкурси малюнків, плакатів, стіннівок, тренінги з надання першої медичної допомоги, вікторини на знання правил безпеки життєдіяльності.

Відповідно до річного плану роботи школи заступником директора з навчально-виховної роботи Демешко К.С. здійснювалася перевірка правильності оформлення журналів реєстрації всіх видів інструктажів з безпеки життєдіяльності. Перевіркою з’ясовано, що всіма класними керівниками проведено вступний інструктаж з вихованцями з відповідними записами у класному журналі та первинний інструктаж з відповідними записами у журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців з безпеки життєдіяльності згідно.

Учителі фізики, хімії, біології, інформатики перед виконанням лабораторних, практичних робіт, навчальних занять у спортзалі або на спортивному майданчику, в майстерні проводять відповідні інструктажі з техніки безпеки до кожного виду робіт, тільки після цього допускають учнів до виконання визначених завдань.

         У 2020/2021 навчальному році в побуті було травмовано 29 учнів школи. Найбільш поширеними є травми, отриманні в результаті падіння та ударів – це забої, переломи. Травмування в побуті відбувається з вини самих потерпілих.

Усі травмовані це діти молодшої та середньої вікової групи (8-13 років). За статтею потерпілих нещасні випадки розділяються наступним чином: 16 травмованих складають хлопці, 13 - дівчата.

Серед працівників закладу кількість випадків побутового травматизму у 2020-2021н.р.–1 працівник. Основною причиною нещасного випадку у побуті є особиста необережність.

Управлінська діяльність.

Управління закладом здійснюється згідно плану роботи на навчальний рік, календарних планів вчителів - предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню і забезпечує планомірний розвиток закладу.Адміністрація використовує багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, щоденників тощо.

Важливою складовою управліньською діяльністю є в закладі вивчення стану викладання базових дисциплін, організації методичної роботи з педагогами різних фахів, проведення ними системи заходів щодо удосконалення процесу викладання навчальних дисциплін, підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

Питання про результати вивчення стану викладання та рівень навчальних досягнень учнів розглядалися на засіданні наради при директорові (протоколи: №3 від 29.10.2020 року, №4 від 30.11.2020 року, №5 від 29.12.2020, №7 від 26.02.2021 року, №8 від 31.03.2021року, №9 від 29.04.2021 року), обговорювалися на МО, ЦМО й розроблялися заходи по ліквідації виявлених недоліків.

Узагальнені матеріали висвітлені в матеріалах, зібраних експертними групами. За результатами проведеної роботи видані накази по закладу:

 • від 24.12.2020 року №410/о «Про підсумки вивчення стану викладання музики в 1-7 класах»;
 • від 02.11.2020 року №339/о «Про підсумки вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 6-9 класів з біології»;
 • від 06.01.2021 року №9/о «Про підсумки вивчення стану викладання математики у 1-4 класах в 2020/2021 н.р.»;
 • від 06.01.2021 року №12/о «Про підсумки вивчення стану викладання математики у 5-11 класах»;
 • від 02.04.2021 року №118/о «Про підсумки вивчення стану викладання мистецтва у 8-9 класах»;
 • від 22.04.2021 року №127/о «Про підсумки вивчення стану викладання української мови та літератури у 5-11 класах».

   Відповідно до наказу по закладу від 9 березня 2021року № 85/о « Про організацію та проведення контролю за рівнем знань учнів 7-11 класів з базових дисциплін», з метою відстеження відповідності фактичних результатів навчальних досягнень учнів проводилося тестування учнів 7-11 класів з української мови і літератури, математики, історії України, біології, англійської мови, інформатики та географії. Ця процедура дала можливість оцінити навчальну спроможність учнів до опанування навчального матеріалу, виявити тенденції в підвищенні успішності, визначити причини недостатнього рівня та накреслити шляхи їх подолання.

Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Під час карантину адміністрація закладу постійно контролювала проведення занять з використанням технологій дистанційного навчання. Для цього було розроблено ряд анкет опитувань у гугл формах та форми кодів для приєднання до класів. Весь отриманий матеріал оперативно аналізувався і надавалися рекомендації щодо вдосконалення освітнього процесу. На жаль, не всі вчителі та учні були повністю технічно забезпечені, не всі батьки здобувачів освіти та самі учні добросовісно віднеслися до проведення навчання в умовах карантину, тому до 07.06.2021р. було проведено додаткові консультації для учнів, які під час ТДН не повністю опановували матеріал з навчальних тем.

З метою реалізації основних напрямів нової Стратегії розвитку закладу було розпочато роботу по формуванню внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

-       визначені компоненти внутрішньої системи;

-       розпочалася робота щодо самооцінюванння освітніх і управлінських процесів закладу.

 

Фінансово-господарська діяльність.

Протягом року працівники закладу працювали над створенням сучасного освітнього середовища. Всі, хто переступає поріг школи, відчувають дух тепла, доброзичливості, родинності, що панує в її стінах. Цьому сприяють композиції, що прикрашають фойє та коридори, багато квітів, спокійна гама кольорів, що використана в оформленні коридорів, естетично оформлені куточки відпочинку та стенди.
       Адміністрація разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані.

       Протягом 2020/2021 навчального року підтримка життєдіяльності закладу здійснювалася за рахунок бюджетних коштів та освітньої субвенції (оплата комунальних послуг, заробітна плата працівникам, організація гарячого харчування учнів, поточні ремонтні роботи закладу, придбання матеріалів) .

У 2020 році фінансові витрати склали:

 • Заробітна плата з нарахуваннями – 14213442 грн;
 • харчування учнів – 509633 грн;
 • оплата енергоносіїв – 1576474 грн.
 • поточне утримання однієї дитини складало 18878 грн.

За статтею видатків 2210 (придбання матеріалів) було придбано товар на суму 146048 грн., а саме:

 • Пожежний інвентар.
 • Лінолеум для кабінетів інформатики.
 • Дезінфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту
 • Господарчий матеріал;
 • миючі засоби;

Clean stream

 • будівельні матеріали;
 • Лампи LED VIDEX
 • Світильники

Придбання для НУШ:

 • Парти з стільцями (115 шт) – 125600 грн
 • Ноутбуки (4 шт) –47280 грн
 • Смарт дошка з проектором – 41980 грн
 • Планшет Lenovo (2шт) – 12500 грн
 • Ламінатор (2шт)– 2044 грн
 • Сенсор інтерактивного сенсорного модуля– 5500 грн
 • Стілус інтерактивного сенсорного модуля– 4100 грн

За І квартал 2021 року видатки закладу склали:

 • Заробітна платня:
 • місцевий бюджет – 759159 грн;
 • субвенція – 3638623 грн;
 • інклюзія – 43527 грн.
 • Харчування – 270863 грн.
 • Оплата комунальних послуг - 701094 грн.

У 2021 році введені в експлуатацію 4 санвузли та 2 підсобних приміщення після капітального ремонту. Закінчений довготривалий капітальний ремонт спортивного залу. Зроблено ремонт відмостки частини будівлі. Розпочався у 2020 році та триває і зараз капітальний ремонт системи опалення всі ці роботи виконані на суму 1550834,45. Влітку планується зробити косметичний ремонт стелі і стін коридорів закладу, ремонт бібліотеки хореографічного залу, малого спортивного залу.

Звіт керівника закладу – це робота всього колективу закладу в цілому, це спільна діяльність, яка забезпечує освітній процес протягом навчального року. Я, як керівник закладу, буду по всяк час намагатися розвивати заклад та сприяти його всебічному покращенню.

   В цьому році нашій школі відзначатиметься 35 років. Чи малий строк для навчального закладу, який вже має свою історію, традиції, символіку. Ми вже давно увійшли у ту фазу, коли наші випускники приводять до школи навчатися вже своїх дітей і ми пишаємося шкільними династіями.