Річний звіт про діяльність закладу за 2021-2022 н.р.

Posted in Діяльність навчального закладу

124піфв215р

 

Аналіз роботи закладу за 2021/2022 навчальний рік

 

Основна діяльність гімназії спрямована  на забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, а також науково-теоретичної, гуманітарної, загальнокультурної підготовки та підтримки обдарованих і здібних дітей, виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про загальну середню освіту»,  Указів Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання»,  постанов Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Концепції Нової української школи, Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища в новій українській школі, Програми розвитку освіти м. Кропивницького на 2021-2026 роки та інших законодавчих та нормативно-правових документів із питань виконання законодавства України в галузі «Освіта».

На кожному рівні навчання забезпечується виконання державного стандарту, а також дається теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров’я.

Успішність подолання кожного рівня, виконання його освітніх задач гарантується школою тільки за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

     Стан і розвиток шкільної мережі

Важливим напрямком діяльності педагогічного колективу закладу освіти є збереження й розвиток шкільної мережі. На початку 2021-2022 навчального року в закладі було відкрито 34 класи, із них: 1-4-х – 16 класів, 5-9-х – 15 класів, 10-11-х – 3 класи. Мова навчання – українська. Станом на 05.09.2021 року загальна кількість учнів становила - 950. Середня наповнюваність учнів у класах складала 29 осіб.

Шкільна мережа

2017/2018

навч. рік

2018/2019

навч. рік

2019/2020

навч. рік

2020/2021

навч. рік

2021/2022 навч.рік
Кількість класів та учнів на початок / кінець навчального року

34 класи

884/880

35 класів

/905

33 класи/914 34 класи/ 939 34 класи/950
Середня наповнюваність 26 26 28 27 29
Охоплення профільним навчанням

4 класи

100 учнів

3 класи

80 учнів

2 класи

59 учнів

2

45 учнів

3 класи 73 учні

 

Організація індивідуального/

інклюзивного навчання

2 учні

6 учнів/

2 учні

7/9 учнів 8/10 учнів 13/12 учнів


 


Усі випускники 2021/2022 навчального року продовжують навчання та працюють, про що свідчать дані наведених нижче таблиць:

Клас Навчальний рік Випущено 10 клас ПТНЗ ВНЗ І-ІІ рівня акредитації ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації Працюють
9 клас 2017/2018 56 26 11 19 0 0
11 клас 48 - 3 5 39 1
9 клас 2018/2019 66 34 16 16 0 0
11 клас 44 - 2 3 32

6

1(інвалід)

9 клас 2019/2020 88 49 24 15 0 0
11 клас 25 - 2 2 18

1

2(інвалід)

9 клас 2020/2021 81 38 16 26 0 1 (навчання за спец. програмою)
11 клас 32 - 0 1 25 5
9 клас 2021/2022 70 - 10 28 0 2
11 клас 44 - 2 5 35 1

Отримання базової загальної середньої освіти випускниками 9-х класів

№ з/п Навчальний рік Усього випускників Кількість випускників 9-х класів, які:
продовжують навчання в ЗНЗ в інших школах професійних НЗ

коледжах, ліцеях

технікумах

3 2017/2018 56 24 2 11 19
4 2018/2019 66 30 4 16 16
5 2019/2020 88 41 8 24 15
6 2020/2021 81 37 16 27 0
7 2021/2022 70 - 19 10 28

З метою доступу до якісної освіти у 2021/2022 навчальному році учнів навчалися за індивідуальною та сімейною формою навчання:

№ з/п ПІБ Клас Термін навчання Наказ про організацію індивідуального навчання
Солонтой С.О. 2-Б З 06.10.2021 по 31.05.2022 року

№ 358/о

№ 359/о

від 06.10.2021 року

Жарікова О.Р. 2-В З 01.11.2021 по 31.05.2022 року № від року
Неверчак М.В. 2-Г

з 01.09.2021 до

31.05.2022 року

№ 237/0,

№238/о

від 31.08.2021 року

Тузінкевич Д.Д.

2-Г

з 01.09.2021 до

31.05.2022 року

№ 239/о ,

№ 240 /о

від 31.08.2021 року

Клуєва Д.Д. 4-Г З 20.09.2021 по 31.05.2022 року

№328/о,

№329/о

від 20.09.2021 року

Олійник К.С. 5-В З 01.12.2021 по 31.05.2022 №432/, №433/о від 29.11.2021 року, №22/о від 24.01.2022 року
Вовчок Д.А. 6– А З 01.09.2021 по 31.05.2022 №224/о, №245/0 від 31.08.2021 року
Шишка К.Е. 6 – Б З 01.11.2021 по 31.05.2022

№ 387/о, №388/о від

28.10.2021 року, №3/о від 05.01.2022 року

Семенишина К. Д. 6-В 06.10 2021 по 30.03.2022 року №356/о,№357/о   від 06.10.2021 року
Григор’єв М.П. 8-А З 01.09.2021 по 31.03.2022 №266/о, №244/о від 31.08.2021, №89/о, №86/о від 30.03.2022 року
Поляков Д.В. 8-В З 01.09.2021 по 31.05.2022 №230/о, №231/о від 30.08.2021 року
Несвіт О.Є. 9-В 15.09.2021 по 31.05.2022 №322/о, №323/о від 20.09.2021 року , №20/о від 24.01.2022 року

Уся документація була своєчасно розроблена, погоджена з батьками та затверджена керівником закладу.

Всі вчителі дотримувалися виконання змісту навчальних програм, порядку оцінювання навчальних досягнень школярів відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

Кожен учень, який навчався за індивідуальною формою, був внесений у списки учнів класу, до якого він прикріплений. У шкільний журнал виставлені оцінки за ІІ семестр та Річні. Навчальні досягнення учнів, фіксувалися в окремих журналах.

 

Кадрове забезпечення

Протягом 2021/2022 навчального року освітній процес забезпечували висококваліфіковані педагоги. У закладі працювало 77 педагогічних працівників. В тому числі: директор, 4 заступники директора з навчально-виховної роботи, 5 вихователів ГПД, 1 педагог-організатор, 1 практичний психолог, 1 соціальний педагог. Окрім того, діяльність бібліотеки забезпечували 2 фахівця, а ДЮЦу «Сузір’я» - 5 фахівців.

100% від загальної кількості педагогічних працівників мають вищу освіту на рівні спеціаліста та магістра.

За стажем педагогічної роботи:

 • До 3 років -7
 • Понад 3 роки - 15
 • Понад 10 років – 21
 • Понад 20 років - 9
 • Понад 30 років – 20
 • Більше 40 років – 5.

У закладі протягом року працювало педагогів пенсійного віку – 10 осіб.

Плинність педагогічних кадрів у закладі за 2021-2022 навчальний рік складає 7 %.

 

Аналіз методичної роботи за 2021-2022 н.р. та завдання методичної служби на новий період діяльності

  Сучасна освіта гнучка, інноваційна, тривалістю в життя. Треба чітко усвідомити, як змінилося поняття освіти в сучасному світі, якими сьогодні є її ролі та функції, та враховувати це у своїй роботі або навчальному процесі.  Відкритість до нового та постійне оновлення – запорука відповідності часу. Як наслідок змін функцій і формату освіти, змінюється також і роль вчителя: він сьогодні не лише передає учням знання, але і дає їм цілу систему soft skills, навичок дослідницької роботи, розвитку власних умінь і навичок тощо. Вчитель сьогодні має бути ментором, фасилітатором, створювати оптимальні умови для прогресу учнів. Ключова функція ментора у тому, аби розкрити когнітивні здібності студентів до навчання.

   Тому, в сучасних умовах в освітньому просторі всіх рівнів важливого значення набуває підвищення ефективності методичної роботи, яка ґрунтується на досягненнях психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду і спрямована на підвищення фахової майстерності педагогічних працівників, на розвиток творчого потенціалу кожного вчителя.

   Головним завданням методичної роботи у закладі було визначено науково-методичне забезпечення  освітнього процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників, забезпечення їх професійною інформацією, виявлення та вивчення педагогічного досвіду, допомога в розробці та впровадженні інноваційних освітніх програм, методик, технологій.

   Уся робота педагогічного колективу навчального закладу спрямована на розв’язання єдиної науково-методичної проблеми: „ Створення інноваційного освітнього простору на основі педагогіки партнерства та принципу дитиноцентризму”. Було розроблено перспективний план поетапного її впровадження педагогічним колективом. 

Адміністрація і педагогічний колектив перебувають у постійному творчому пошуку продуктивних шляхів розв’язання проблеми, нестандартних підходів до організації науково-методичної роботи в гімназії.

   Внутрішньошкільна методична робота здійснювалася відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Стратегії розвитку закладу, річного плану роботи, інших актів законодавства в галузі освіти, в тому числі МОН України, наказу по закладу від 28.08.2021 року № 227/о «Про організацію методичної роботи у закладі на 2021/2022 навчальний рік».

Здійснюючи реалізацію єдиної науково-методичної проблеми закладу, кожним МО і ЦМО вивчалася науково-методична література з проблеми, відбувалося знайомство з досягненнями психолого-педагогічної науки, існуючим ППД.

Найвищою відправною точкою в роботі всіх структурних підрозділів методичної роботи в закладі була і залишається педагогічна рада, яка спрямовувала, координувала та контролювала діяльність всіх ланок методичної служби педколективу над єдиною науково-методичною проблемою. У 2021/2022 навчальному році на засіданнях педагогічної ради розглядалися питання щодо організації різноманітних форм навчання здобувачів освіти, визнавалися результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників, обговорювалися результати проведення самоаналізу діяльності закладу за напрямками, які вивчалися, теоретичні засади та основні поняття у роботі над єдиною науково-методичною проблемою.   Обговорення визначених питань дало змогу почути думки вчителів різних кафедр щодо вирішення спільних питань, намітити шляхи подолання прогалин, визначити можливості для реалізації поставлених завдань.

   Створена в навчальному закладі система навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами позитивно позначається на професійному становленні й розвитку педагогів. Підвищення їх професійного рівня – невід’ємна складова післядипломної освіти. У цьому і є головне призначення методичної роботи нашого навчального закладу.

Одним із важливих напрямків удосконалення педагогічної майстерності є атестація вчителів, яка здійснюється у відповідності з чинним законодавством, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, змінами і доповненнями до нього. Головним завданням атестаційного періоду є комплексна оцінка рівня кваліфікації педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності вчителів різних фахів.

З метою використання права вчителя на атестацію адміністрація закладу щороку знайомить педагогів із законодавчою і нормативною базою щодо даного питання (протокол №1 педагогічної ради закладу від 15.09.2021 року).

   Наказом по закладу від 31.08.2021 року №234/о “ Про створення атестаційної комісії» було затверджено склад АК І рівня, до якої увійшли компетентні, висококваліфіковані, методично грамотні педагоги, які мають вищу кваліфікаційну категорію і педагогічні звання. Уся робота АК проводилася згідно складеного і затвердженого плану роботи.

У графік атестації 2021-2022 року були включені 1 керівник гуртка та 6 вчителів різних фахів. Серед них: учитель початкових класів – 1, учителі російської мови та зарубіжної літератури – 2, учитель історії – 1, учитель математики– 1, учитель фізичної культури-1, асистент вчителя та одночасно вчитель корекції інклюзивного класу -1. Виданий відповідний наказ по закладу (наказ №361/о від 06.10.2021 року “Про проведення атестації педагогічних працівників у 2021/2022 навчальному році» ).

У період атестації вчителів здійснювався психологічний супровід, який забезпечувала практичний психолог закладу – Мезенцева О.В..

Кожен учитель, який атестувався, у міжатестаційний період працював за власним планом самоосвітньої діяльності. Заключний етап роботи над реалізацією поставлених у ньому завдань відбувався саме під час обміну досвідом на підсумковому засіданні атестаційної комісії в онлайн-режимі.

АК в рамках своїх повноважень вивчала систему роботи вчителів, узагальнювала методичні матеріали, відвідувала уроки й виховні заходи, проводила співбесіди

та діагностування учнів та їх батьків щодо здатності вчителів знаходити спільну мову з учасниками освітнього процесу, зацікавлювати предметом, вивчалася учительська шкільна документація.

У навчальному закладі став традиційним Місячник «Я атестуюсь!», який цього року проводився згідно наказу по закладу від 03.02.2022 року №46/о «Про організацію та проведення Місячника «Я атестуюсь!», у період з 15.02 по 15.03.2022 року. Метою Місячника було завершення атестаційного періоду педагогічних працівників закладу, узагальнення матеріалів, спрямованих на всебічне, комплексне вивчення та оцінювання педагогічної діяльності вчителів, які атестуються, визначення рівня їх професійної компетентності, результатів роботи, фахової діяльності.

Проведенню Місячника передувала серйозна підготовка щодо організації та активної участі вчителів у запланованих заходах. Членами атестаційної комісії, керівниками МО, ЦМО, заступниками директора з ними проводилися: інструктивно-методична нарада, індивідуальні консультації, співбесіди; надавалися методичні рекомендації; переглядалася науково-методична література, документація.

У цей період активізувалася робота щодо заключного етапу вивчення системи роботи вчителів, які атестувалися, членами атестаційної комісії, адміністрацією закладу, соціально-психологічною службою. Відкриті уроки, позакласні заходи з предметів, виховні заходи в класах, де вчителі є класними керівниками, психолого-педагогічні консультації стали основною рушійною силою щодо встановлення рівня професійної майстерності педагогів у міжатестаційний період.

У ході Місячника вчителями-предметниками було проведені відкриті уроки з різних дисциплін, позакласні заходи розвивального та виховного характеру з учнями різних вікових категорій, тренінгові заняття з тими, хто атестувався.

Значимою у період Місячника була робота голів МО, ЦМО. Саме від них подавалася повна інформація про діяльність членів та їх підструктур методичної роботи в міжатестаційний період. Заключним етапом Місячника «Я атестуюсь!» стала підготовка вчителями, які атестуються, для членів атестаційної комісії матеріалів «З досвіду роботи», які вони презентували на підсумковому засіданні атестаційної комісії в онлайн-режимі.

   Атестація 2021-2022 року пройшла згідно плану. Педагогічні працівники, які атестувалися в 2021/2022 н.р, своєчасно здійснили підвищення кваліфікації відповідно фаху та посади, на яку вони атестувалися з чітко встановленою кількістю годин.

Результати атестації 2021/2022 року такі:

 • Присвоєно 12 тарифікаційний розряд – 1 педагогу (керівник гуртка);
 • Присвоєно 11 тарифікаційний розряд – 1 педагогу (як асистенту вчителя);
 • Встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «вчитель-методист» - 1 педагогу;
 • Встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель» - 2 педагогам;
 • Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 2 педагогам;
 • Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» - 1 педагогу,
 • Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» - 1 педагогу (яка є вчителем корекції інклюзивного класу і асистентом вчителя).

За результатами атестації 2022 року видані відповідні накази по закладу й передані в централізовану бухгалтерію для здійснення оплати праці атестованих учителів.

В організації роботи АК закладу з педагогами, які атестувалися, ми керувалися принципами перспективності, дієвості, особистісної орієнтації, демократії та взаємоповаги.

Якісний склад педагогічного колективу

у 2021/2022 навчальному році

Загальна кількість учителів у 2021/2022 навчальному році (станом на 01.10.2021 року) складала 76 осіб, з яких 74 мають вищу педагогічну освіту. Відповідно до дипломів про вищу освіту та за результатами атестації педагоги закладу мають такі кваліфікаційні категорії:

Молодший спеціаліст (бакалавр) Спеціаліст

Спеціаліст

ІІ категорії

Спеціаліст

І категорії

Спеціаліст

вищої категорії

1 ( 1%) 15 (20 %) 12 (16 %) 9 (12 %) 36 (47 %)

 

 

 

ЯКІСНИЙ СКЛАД

 

Із загальної кількості педагогів мають педагогічні звання:

        «учитель-методист» 5 (7 %) ,

        «старший учитель» 18 (24 %).

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Рік Загальна кількість педагогів Виділено місць за планом (%) Фактично пройшли навчання за програмами(станом на червень 2022 року)
2021-2022 76 35 (46 %) 4 (5 %)

Адміністрація гімназії на підставі перспективних планів підвищення кваліфікації та попереднього опитування педагогів укладає договори із суб’єктами, які надають освітні послуги, з підвищення кваліфікації. Кожен із педагогів розробляє пропозицію на кожен навчальний рік, у якому визначає пріоритетні напрямки з підвищення кваліфікації та самостійним визначенням суб’єктів, які надають освітні послуги на підставі ліцензії.

Протягом 2021-2022 н.р. навчання за програмами підвищення кваліфікації на базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» пройшли такі вчителі та керівники гуртків: Колосова С.О., вчитель образотворчого мистецтва, Сень С.М., вихователь ГПД, Городецька О.Л, Філатова І.В., асистент вчителя, Сулима А.В., вихователь ГПД, Бирловська Н.В., Кадет Ю. О., керівники гуртків. Усі асистенти вчителів закладу підвищували кваліфікацію (за рекомендацією УО міської ради м. Кропивницького) на платформі Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ) для інклюзивної освіти» .

Процеси розвитку, виховання і соціалізації в Новій українській школі покликані зробити випускника конкурентноздатним у ХХІ столітті, а поряд з цим із метою задоволення потреб педагогічних працівників в особистісному та професійному зростанні, здатними компетентно впроваджувати освітні технології протягом жовтня-грудня 2021 року та у червні 2022 року 34 педагоги закладу здійснили навчання за 30-годинною програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників за освітніми галузями «Нова українська школа: адаптаційний цикл базової середньої освіти (5 клас)», отримавши відповідні свідоцтва для провадження освітньої діяльності у 2022-2023 н.р.

Окрім того, 8 педагогів гімназії дистанційно пройшли навчання в інституті педагогіки НАПН України за ліцензованою програмою підвищення кваліфікації з методики викладання навчальних предметів у 5-6 класах закладів загальної середньої освіти.

Поряд з цим, кожен з вчителів підвищував свій кваліфікаційний рівень шляхом участі у різноманітних заходах, про що свідчать отримані сертифікати.

   Звітуючи перед колегами на засіданнях методичних формувань, педагогічні працівники презентували сформовані загальні (реалізація компетентнісної парадигми навчання; критичне та системне мислення; знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку освіти; здатність діяти відповідально та свідомо; здатність ефективно комунікувати та працювати в команді; здатність ефективно взаємодіяти з представниками інших професійних груп; здатність до усвідомлення, цінування й поваги багатоманітності в суспільстві) та фахові (професійно-педагогічна; інноваційно-дослідницька; методична; компетентності, визначені Профілем інклюзивних вчителів) компетентності.

     Робота педагогічного колективу над єдиною науково-методичною темою (проблемою) — колективна форма пошукової роботи щодо вирішення актуальної психолого-педагогічної проблеми з метою вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення професійно-кваліфікаційного рівня вчителів.

   Робочою групою закладу (включно з головами МО і ЦМО закладу) розпочато роботу над І діагностичним етапом діяльності над єдиною науково-методичною проблемою: «Створення інноваційного освітнього простору на основі педагогіки партнерства та принципу дитиноцентризму». Відбулося вивчення науково-методичної літератури з проблеми, ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічної науки, існуючим ППД, складена програма дослідження визначеної проблеми, продовжено впровадження в практику роботи закладу технологій дистанційного навчання.

У міжкурсовий період підвищенню професійної компетентності педагогів сприяли такі форми методичної роботи: онлайн-конференції та марафони, круглі столи, тренінги, педагогічні та культурологічні інформації, індивідуальні співбесіди, групові консультації, засідання ЦМО і МО, творчих груп, семінари. Активними учасниками обласних методичних форм роботи, які проводилися з ініціативи КЗ «КОІППО імені В.О.Сухомлинського», стали: Стукаленко О.П., вчитель початкових класів, Височин Н.А., учитель англійської мови, Осаулець Л.В., української мови та літератури.

Педагоги закладу були активними учасниками різноманітних майстер-класів, тренінгів, семінарів та практикумів (онлайн-форма). Серед них: Кураксіна О.І. - практикум «Нові підходи до викладання предметів мистецької освітньої галузі на засадах Концепції «Нова українська школа», семінар-практикум «Особливості викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в 5 класі за модельними програмами»;   Демешко К.С. - семінар «Не травмуємо травмуючими темами: геноциди (Голодомор, Голокост, депортації) та тематика військової історії (Крути, АТО/ООС) у виховній роботі закладу освіти»; Дрезналь І.Г., Кадет Ю.О., Бабенко О.О., Ігнатенко Н.С., Бирловська Н.В. - вебінар «Використання цифрових інструментів педагогами закладів позашкільної освіти: особливості організації дистанційного освітнього процесу», «Використання цифрових інструментів педагогами закладів позашкільної освіти: цифрова творчість учнів», практикум «Формування цифрових компетентностей педагога в умовах реформування системи освіти»; Осаулець Л.В.- семінар-практикум «Вивчення української мови у закладах загальної середньої освіти, де є класи (групи) з навчанням мовами національних меншин», Височин Н.А. - семінар «Розвиток критичного та креативного мислення на уроках англійської мови», Стукаленко О.П., Дабич А.В. - семінар-практикум «Система розвивального навчання в сучасній початковій школі: досвід та перспективи», КнягницькаТ.І., Грицюк Н.Г. - практикум «Бібліотек@ - територія креативних ідей та інновацій».

Дистанційно підвищували кваліфікацію на базі КЗ «КОІППО імені В.Сухомлинського»: Цибуля Н.О. - тренінг «Основи інклюзивного навчання» «Створення, налаштування та подальша оптимізація персонального Ютуб-каналу», семінар-практикум «Особливості розвитку, навчання та виховання учнів із порушеннями інтелекту», Цибуля Н.О., Сащенко С.А. - тренінг «Використання карт знань у практичній діяльності педагога», Княгницька Т.І. - семінар-практикум «Інформаційний простір бібліотеки: нові можливості, нові підходи».

Серед домінуючих суб’єктів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками були обрані ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, ТОВ УОВЦ «Оріон», видавництво «Генеза», ТОВ «Освіта для майбутнього», ГО «Рух Освіта», платформи Prometeus, ED-ERA, ВУМ, IREX, методпортал для вчителів «Світ філолога».

Не менш важливого значення адміністрація навчального закладу надає участі вчителів у інших формах методичної роботи (міських, обласних, Всеукраїнських).

     Значним досягненням методичної роботи МО вчителів фізики, математики та інформатики є участь вчителя інформатики Палій Л.С. у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року-2022» та здобуте нею ІІІ місце в обласному етапі конкурсу. Шнурков В.Ю., вчитель географії та біології, нагороджений дипломом за участь у конкурсі в номінації «Біологія».

В інтерактивному вернісажі педагогічних знахідок для педагогів міста у 2022 році з проблеми «Цифрова компетентність як вагома складова траєкторії професійного розвитку педагога» взяла участь асистент вчителя Тоток К.Д. за тематичним напрямком «Особливості створення цифрового контенту для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, спеціальної та інклюзивної освіти» зі статтею «Доцільність використання комп’ютерних ігор, як складової цифрового контенту для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами».

Вона представила свій практичний досвід роботи з учнями із використанням сучасних дидактичних засобів навчання, які допомагають створити якісний цифровий контент.

     Голик О.В., голова ЦМО суспільно-гуманітарного напрямку брала участь у Всеукраїнському конкурсі журналу «Українська мова й література в сучасній школі» на кращий конспект , але у зв'язку з війною підсумки конкурсу не були оголошені.

Вчителі математики Бережна О.О. та Ковтун А.Д. брали участь у онлайн-інтенсиві по підготовці 11-класників міста Кропивницького до мультипредметного тесту.

Одним із пріоритетних напрямків методичної роботи є робота з молодими спеціалістами. З метою надання адресної допомогибуло організовано роботу з молодими та новопризначеними спеціалістами у Школі молодого вчителя «Паросток», яка досліджувала проблему «Удосконалення самоосвітньої роботи вчителя в умовах впровадження Концепції НУШ» . Протягом 2021-2022 н.р. у гімназії працювало 9 новопризначених педагогів: вчитель англійської мови Сербулова Д.В., вчителі трудового навчання Матійко О.О. та Фещенко І.С., вихователі ГПД Жибуль А.А., Сулима А.В., асистенти вчителя Візіренко Н.М., Городецька О.Л., Філатова І.В., та перший рік як вчитель початкових класів працювала Дабич А.В.

   У 2021/2022 навчальному році було проведено 5 засідань Школи молодого вчителя, сплановано і організовано роботу між засіданнями. Саме тут обговорювалися найбільш цікаві методичні новинки. В планах на поточний навчальний рік було визначено проблеми самоосвіти, над розв'язанням яких працювали молоді вчителі.

Молоді спеціалісти закладу вивчали документацію, відвідували уроки та виховні заходи вчителів-предметників, класних керівників. Крупченко М.В., заступник директора з навчально-виховної роботи закладу, провела у вересні круглий стіл «Творча активність педагога-запорука якісного рівня роботи закладу», у жовтні проведено методичний діалог щодо роботи над особистою методичною проблемою, визначено шляхи роботи з самоосвітніх питань. Практично розроблений методичний аспект діяльності вчителя та учнів, проведено аналіз відвіданих уроків молодих вчителів, надана пам’ятка самоаналізу уроків, опрацьовано нормативно-правові документи, які регулюють освітню діяльність учнів з ООП . Протягом ІІ семестру педагоги брали участь у онлайн-заняттях, на яких розглядали питання щодо особливостей змішаного та дистанційного форматів навчання, здійснення аналізу та самоаналізу уроку, відбувся обмін набутками з досвіду роботи, опрацьовані рекомендації щодо проведення онлайн-уроків з врахуванням особливостей роботи в умовах воєнного стану. Вчителі-наставники консультували та пояснювали, рекомендували професійні спільноти та платформи для підвищення кваліфікації.

     Важливою складовою методичної роботи в закладі є вивчення стану викладання базових дисциплін, організації методичної роботи з педагогами різних фахів, проведення ними системи заходів щодо удосконалення процесу викладання навчальних дисциплін, підвищення рівня навченості учнів. Даний вид контролю за станом освітнього процесу здійснювався згідно з річним планом роботи закладу, відповідно до наказів, а саме: від 14.09.2021 року №317/о «Про вивчення стану викладання фізичної культури у 5-11 класах», від 28.10.2021 року №386/о «Про вивчення стану викладання правознавства у 9 класах», від 22.11.2012 року №423 «Про вивчення стану викладання історії України та Всесвітньої історії у 5-11 класах».

   Питання про результати вивчення стану викладання та рівень навчальних досягнень учнів із зазначених вище предметів розглядалися на засіданнях наради при директорові (протоколи: №3 від 28.10.2021 року, №4 від 30.11.2021 року, №5 від 30.12.2021року), обговорювалися на МО, ЦМО й розроблялися заходи по ліквідації виявлених недоліків.

Узагальнені матеріали висвітлені в матеріалах, зібраних експертними групами. За результатами проведеної роботи видані накази по закладу:

 • від 22.11.2021 року №422/о «Про підсумки вивчення стану викладання

правознавства у 9 класах»;

 • від 28.12.2021 року №469 «Про підсумки вивчення стану викладання історії України та Всесвітньої історії у 5-11 класах».

Заплановане вивчення стану викладання інформатики через воєнні дії перенесено на 2022-2023 н.р.

Відповідно до наказу по закладу №29/о від 26.01.2022 року «Про запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти на основі комплексного вивчення та самооцінювання якості освітньої діяльності» було проведене комплексне вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльності за напрямами:

üОсвітнє середовище в школі.

üСистема оцінювання результатів навчання здобувачів освіти.

üПедагогічна діяльність.

üУправлінські процеси.

Робочими групами відповідно до планів заходів із запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти за визначеними напрямками узагальнювалися результати самооцінювання з подальшим висвітленням на сайті закладу. Серед методів збору інформації були визначені: вивчення документації, спостереження за навчальним заняттям, опитування та анкетування всіх учасників освітнього процесу. Відповідно до цього сформований звіт за результатами самооцінювання з пропозиціями про удосконалення освітньої діяльності закладу та визначенням рівня освітньої діяльності.

   Відповідно до листа комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» від 18.10.2021 року № 611/01-11 щодо впровадження проєкту SELFIE у закладах освіти області наша гімназія була обрана серед інших закладів освіти, які готові впроваджувати онлайн-інструмент SELFIE та провела самооцінку ефективності упровадження інноваційних цифрових технологій серед усіх учасників освітнього процесу. Досліджуваний рівень освіти - Повна загальна середня освіта. Брали участь у опитуванні 33 вчителі та 146 учнів 9-11 класів.

Пройшовши SELFIE, заклад освіти отримав свій власний інтерактивний звіт зі змістовними даними та аналітикою сильних і слабких сторін, які обговорювалися на засіданні наради при директорові.

Робота зі здібними та обдарованими учнями проводилася у відповідності до шкільної програми «Обдарована дитина».

З метою забезпечення належної організації роботи постійно поповнювався банк даних обдарованих учнів, здійснювався психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини за різними видами діяльності; діагностика учнів, яка мала на меті виявляти обдарованих дітей за віковими категоріями, поповнювалися анотовані каталоги літератури з питань роботи з обдарованою молоддю.

Найпоширенішими формами залучення обдарованої учнівської молоді до інтелектуальної та творчої праці стали олімпіади, різноманітні конкурси, турніри, інтелектуальні та спортивні змагання. Маємо такі результати:

Міський етап Всеукраїнських учнівських олімпіад

(наказ управління освіти МР м.Кропивницького від 23.12.2021 року №756/о)

Прізвище, ім’я учня Клас Місце Предмет П.І.Б. учителя
Панченко Єлизавета 8-В ІІІ Українська мова Осаулець Л.В.
Матвієнко Вадим 9-А І Хімія Щербина Ю.С.
Пономаренко Вікторія 11-А ІІІ Хімія Щербина Ю.С.
Пономаренко Вікторія 11-А ІІІ Біологія Шнурков В.Ю.
Коваленко Тетяна 11-А ІІІ Географія Зубко О.С.
Кітрар Назар 11-А ІІІ Трудове навчання Матійко О.О.
Зорєва Юлія 9-А ІІІ Історія Бондаренко О.А.
Луганов Кирил 6-В ІІІ Математика Бережна О.О.
Матвієнко Вадим 9-А ІІІ Математика Ботвінова Л.М.
Леткий Олександр 7-Б ІІІ Фізика Зайцева О.Б.

 

Обласний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад

(наказ Департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної військової адміністрації від 18.03.2022 року №75-од)

 

Прізвище, ім’я учня Клас Місце Предмет П.І.Б. учителя
Матвієнко Вадим 9-А Переможець Хімія Щербина Ю.С.

 

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської молоді імені Тараса Шевченка (наказ управління освіти МР м. Кропивницького від 25.11.2021 року №675/о)

Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. учителя
1 Лупенко Марія 6-А І Крупченко М.В.
2 Шпильова Ельвіра 5-Б ІІІ Голик О.В.

 

Міжнародний конкурс знавців української мови імені П.Яцика

(наказ УО МР м.Кропивницького від 22.11.2021 року №667/о)

Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. учителя
1 Калько Вікторія 5-А ІІІ Терпак О.В.
2 Зорєва Юлія 9-А ІІІ Фадєєва Н.В

  

Зима 2022. Олімпіада з української мови та літератури серед учнів 5-11-х класів від освітнього проєкту «На Урок»

Клас Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с.
5-Б 0 1 0
10 0 1 0
Всього: 0 2 0

Конкурс до Дня української писемності та мови «Слово до Слова» середучнів 8-10-х класів від освітнього проєкту «На Урок»

Клас Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с.
5-Б 0 1 3
10 2 6 0
11 1 5 4
Всього: 3 12 7

«Всеукраїнська олімпіада з української мови і літератури» Лайфхаки зукраїнської мови». Осінь 2021 серед учнів 5-11-х класів від освітньогопроєкту «На Урок»

Клас Диплом ІІІ с. Учасники
11-Б

3

Гаваза Денис

Павленко Софія

Ланцов Володимир

Всього: 3

 

Всеукраїнський конкурс «Безпечний Інтернет» 2.0

Клас Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с.
3-А 4 3 1
3-Б 2 2 4
3-В 1 4 3
3-Г 2 4 1
4-А 5 7 1
4-Б 4 1 3
4-В 5 2 1
4-Г 2 1 2
5-А 5 0 0
5-Б 1 2 1
5-В 1 1 0
6-А 5 2 0
6-Б 4 2 0
6-В 1 0 0
7-А 1 1 0
7-Б 2 2 1
7-В 1 1 0
10 2 3 2
Всього: 48 38 20

 

Осінь 2021. «Всеукраїнська Інтернет-олімпіада з інформатики від освітньогопроєкту «На Урок»

Класи Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с.
3 0 0 0
4 0 0 1
5 0 3 5
6 0 0 3
7 0 1 6
10 0 1 1
Всього: 0 5 16

 

Весна 2022. «XIIIВсеукраїнська Інтернет-олімпіада з інформатики від освітньогопроєкту «На Урок»

Класи Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с.
5 2 2 0
6 2 3 0
7 0 0 0
10 1 0 1
Всього: 5 5 1

 

Олімпіада «Всеосвіта Весна -2022» з хімії

Клас Диплом I ступеня Диплом II ступеня Диплом III ступеня
7     1
9     1
11 1 1 1
Всього 1 1 3

 

Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок осінній 2021»

Кількість учасників «Золотий Колосок» «Срібний Колосок» «Колосок»
104 73 22 9

 

Протягом року 393 учні брали участь в різних інтерактивних конкурсах:

 • 21 учень-учасник VIІI Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» з інформатики листопад 2021 року: 5 дипломів ІІ ступеня, 16 дипломів ІІІ ступеня;
 • Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер»: 8 сертифікатів - з відмінним результатом, 15 сертифікатів - з добрим результатом.

Юні спортсмени брали участь у змаганняхз гандболу та посіли І місце в обласній Гімназіаді.

   Співпраця закладу з МАН дає змогу здобувачам освіти з високим рівнем навчальних досягнень розвивати здібності до науково-дослідницької діяльності.

Зорєва Юлія, учениця 9-А класу, успішно захистила творчу роботу з секції «Журналістика». А серед майбутніх слухачів 2022-2023 н.р. до МАН на секцію «Економіка» зарахована Федяй Людмила, учениця 8-Б класу.

Діяльність навчального закладу була спрямована на реалізацію заходів ряду Програм, а саме: Програма дій щодо розвитку освіти міста Кропивницького, програми «Обдарована дитина», державних та регіональних програм соціально-психологічної служби, програми впровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій, Заходів щодо забезпечення реалізації Концепції державної мовної політики. Кожна з програм виконується відповідно до запланованих заходів. Є позитивні результати.

     Освітня діяльність педагогічних працівників на рівні закладу в умовах воєнних дій була підтримана арттерапевтичним тренінгом, проведеним Кіровоградським обласним центром арттерапевтичної допомоги «Ресурс» (Наталія Цумарєва) та Мариною Сосновською, консультантом КУ «МЦПРПП КМР», з метою розвантаження та ресурсування психоемоційного стану учасників.

На офіційній сторінці групи гімназії у соціальній мережі Facebook систематично надавалися рекомендації психологів та фахівців учасникам освітнього процесу щодо психологічного стану та його корегування в умовах воєнний дій.

   Важливим компонентом у роботі закладу були Дні науки і предметних дисциплін, які проводилися з метою розширення знань учнів з предметів, розвитку їх творчих та інтелектуальних здібностей, залучення до різноманітної діяльності за інтересами, підвищення професійної майстерності вчителів, впровадження інноваційних технологій в систему навчально-виховної роботи з вихованцями та забезпечення якісних освітніх послуг.

   Відповідно до наказу по закладу від 23.10.2021 року №377/о «Про проведення днів наук і предметних дисциплін» у період з 31.01 по 04.02.2022 р. були проведені Дні початкової школи, з 07 по 09.02.2022 р. - Дні інформатики, з 14 по 16.02.2022 р. - Дні англійської мови, з 21 по 23.02.2022 р. - Дні зарубіжної літератури.

Головами МО подавалися чек-листи заходів предметних днів та наук і за наслідками проведених заходів оформлювалися теки з матеріалами. На офіційній сторінці закладу в соціальній мережі Facebook висвітлювалися найцікавіші моменти.

За підсумками навчального року та наслідками атестації 2021–2022 н.р. були подані клопотання щодо нагородження Подякою та Грамотами управління освіти Міської ради м. Кропивницького адміністрації КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради».

               Система внутрішньошкільної методичної роботи дає можливість кожному вчителеві гімназії реально брати участь не тільки в реалізації готових курсових проектів підвищення кваліфікації, а й залучає їх до участі у різноманітних методичних заходах, які сприяють підвищенню фахової майстерності та творчого потенціалу вчителів. У всіх цих починаннях провідна роль відводиться методичному кабінету закладу та науково-методичній раді. Саме методична рада є координатором діяльності різних форм методичної роботи, головне завдання якої – координація діяльності різних структурних підрозділів методичної роботи, робота яких направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення фахового рівня педагогів.

Отже, аналіз і узагальнення наявних наукових позицій, а також власний досвід кожного вчителя і педагогічного колективу в цілому дають можливість розглядати методичну службу, самоосвітню діяльність педагогів як активну, саморегульовану, особистісно та професійно значущу пізнавальну діяльність спрямовану на самовдосконалення, саморозвиток і самореалізацію.

План заходів щодо організації методичної роботи в закладі протягом 2021-2022 навчального року був виконаний.

Аналіз навчальних досягнень учнів за 2021/2022 навчальний рік.

Результати навчального року

На кінець 2021/2021 н.р. 507 учнів 5-11-х класів оцінено відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів основної та старшої школи.

За результатами річного оцінювання знань 26 % учнів мають середній бал високого рівня; 59% – достатнього рівня; 14,8 % – середнього рівня і 0,2% початкового рівня. Учнів, які не атестовані з усіх предметів, в закладі немає. Якість знань 507 учнів 5-11 класів за 2021/2022 н.р. становить 85% (431 учень).

Порівнявши ці дані з результатами І семестру можна спостерігати збільшення кількості учнів які закінчили 2021/2022 н.р. на високому та достатньому рівнях на 15%.

Отже, проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах за І семестр та за навчальний рік, адміністрація дійшла висновку, що учні які складали резерв класу (могли навчатися на вищому рівні) покращили свої навчальні досягнення за підсумками навчального року.

За результатами навчальних досягнень похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» нагороджено 45 учнів 4-8, 10 класів, а саме:

Клас Кількість учнів ПІБ учнів
4 Іванова Олександра, Калько Анастасія, Калько Вікторія, Опря Гліб
3 Сергієнко Єлизавета, Черкасова Дар’я, Шпильова Ангеліна
1 Березюк Анна
2 Коваленко Руслана, Лупенко Марія
5 Бобейко Софія, Заватій Єгор, Осадчук Поліна, Мамедова Марія, Степанченко Аліна
3 Залєвська Вікторія, Лісяна Анастасія, Луганов Кирило
1 Леонова Вікторія
1 Леткий Олександр
1 Поліщук Олексій
2 Коцюба Ірина, Соломонова Анна
2 Гольша Дмитро, Панченко Єлизавета
10 1 Матвієнко Богдан
Всього: 26  

 

Учні випускних класів (9-ті та 11-ті) за особливі досягнення у вивченні окремих предметів були нагороджені Похвальними грамотами:

-         9-А клас: Зорєва Юлія (історія, українська література), Матвієнко Вадим (хімія, алгебра), Яблонський Михайло (інформатика);

-         9-Б клас: Притула Анна (українська література, зарубіжна література, історія, трудове навчання), Крамаренко Анна (фізична культура);

-         11-А клас: Смаглюк Марія (англійська мова, українська мова та література, зарубіжна література, біологія), Пономаренко Вікторія (українська література), Коваленко Тетяна (технології, фізична культура, географія), Ботнаренко Володимир, Головкін Євген, Грач Олександра, Шуцька Єлизавета (фізична культура);

-         11-Б клас: Карандуков Дмитро, Скорятін Володимир, Пономаренко Максим (фізична культура), Півненко Олександр (інформатика).

«За високі досягнення у навчанні» випускниці 11-А класу Грач Олександра, Пономаренко Вікторія та учениця індивідуальної форми навчання (екстернат) Смаглюк Марія, нагородженні золотими медалями. Коваленко Тетяна, учениця 11-А класу, нагороджена срібною медаллю «За досягнення у навчанні».

Учні 9-А класу, Зорєва Юлія, Лавріненко Анастасія та Матвієнко Вадим, 9-Б класу Притула Анна, 9-В - Гапонова Анастасія, які завершили здобуття базової середньої освіти на високому рівні, одержали свідоцтво з відзнакою.

У 2021-2022 навчальному році педагогічним колективом впроваджувалася профілізація старшої школи навчального закладу. Восьмий рік поспіль за бажанням учнів і батьків 10-го класу були обрані філологічний напрям (вивчення на профільному рівні української мови та літератури) та математика. Таким чином у школі діяли три профільних класи: один філологічний (11-А), один з профільним вивченням інформатики (11-Б) та дві групи 10 класу (філологічна і математична) .

Умови, що склалися в країні з 24 лютого, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, внесли свої корективи в навчальний процес 2021-2022 навчального року. Це стосувалося і організації та проведення ДПА в 4-их і 9-их класах. Тому, керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 28.02.2022 № 232 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2021/2022 навчальному році», всі учні вказаних класів були звільнені від ДПА. У документах про освіту учнів 9-их класів у частині ДПА було зазначено «звільнений/а». 70 учнів 9-х класів, які завершили здобуття базової середньої освіти, отримали відповідне свідоцтво про освіту.

Порядок проведення ДПА в 11-ому класі чітко відповідав наказам та інструктивно-методичним листам МОН України. Атестація повинна була проводитися з чотирьох предметів обов’язково для всіх випускників у формі зовнішнього незалежного оцінювання у пунктах проведення ЗНО: з української мови; математики; з англійської мови або історії України та предмету за вибором. При цьому результати ЗНО зараховуються як результати ДПА за курс повної загальної середньої освіти для випускників старшої школи.

Але в квітні 2022 року були внесені зміни в законодавчі акти (відповідно до законопроєкту ухваленого Верховною Радою № 7132, закону України від 24.03.2022 № 2157-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України у сфері освіти" підписаного Президентом України 24 березня 2022 року), які мали на меті збереження життя і здоров’я учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, в умовах воєнного стану. Згідно з документом учні, що завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації (ДПА).

Таким чином ті, хто не планував вступати до закладів вищої освіти в 2022 році, могли отримати свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти без складання ЗНО.

30 червня 2022 року 44 випускника 11-их класів отримали свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти.

Обрахунок середнього бала атестата показав наступне:

 

Середній бал атестатів випускників закладу

  Середній бал (за річними оцінками) Середній бал атестатів
Клас Профіль К-сть учнів Укр. мова Алгебра Історія України Англ.мова Фізика Хімія Біологія Географія Інформатика
2016-2017 н.р.
11-А Філологічний 21 8,1 7,8 8,2 9,0 8,8 8,6 9,3 8,9   8,6
11-Б Універсальний 18 6,3 5,1 5,7 7,4 6,3 5,6 7,9 6,4   7,0
  39 7,2 6,5 7,0 8,2 7,6 7,1 8,6 7,7   7,8
2017-2018 н.р.
11-А Філологічний 28 7,1 5,9 7,6 7,1 6,8 6,9 7,7 7,9   8,1
11-Б Спортивний 20 5,6 3,7 4,8 5,1 3,8 3,9 4,6 5,1   5,6
  48 6,4 4,8 6,2 6,1 5,3 5,4 6,2 6,5   6,9
2018-2019 н.р.
11-А Технологічний 23 6,3 5,0 5,8 5,7 4,8 5,2 6,7 6,1   6,8
11-Б Філологічний 21 6,7 4,9 8,8 6,0 6,4 6,8 7,4 6,6   7,8
  44 6,5 4,9 7,2 5,8 5,6 6,0 7,0 6,3   7,3
2019-2020 н.р.
11 Філологічний 25 7,0 6,0 7,7 7,8 5,6 6,9 9,2 7,2   7,8
2020-2021 н.р.
11 Філологічний 32 8,1 6,1 7,5 7,9 7,5 7,1 7,9 8,2   8,2
2021-2022 н.р.
11-А Філологічний 22 9,0 7,6 8,8 8,4 8,3 8,2 9,4 8,9 10,2 9,3
11-Б Інформатика 22 6,8 6,7 7,5 5,8 6,9 6,4 7,8 7,2 8,9 7,7
    44 7,9 7,2 8,2 7,1 7,6 7,3 8,6 8,0 9,6 8,5

 

Порівнюючи показники навчальних досягнень випускників останніх шести років можна відмітити, що загальний показник середнього балу атестату в цьому році найкращий (8,5 б.). Цей показник на 0,3 бала більше ніж в минулому році. У рейтингу базових предметів першість належить інформатиці (9,6 б.), біології (8,6 б.), історії України (8,2 б.), географії (8,0 б.). Потрібно відмітити, що середні бали в 11-х класах з усіх предметів – бали достатнього рівня. Слід відмітити високі бали 11-А класу, який на профільному рівні вивчали українську мову та літературу. Середній бал з українській мови в цьому класі - 9,0 б., а з української літератури – 9,5 б.

Національний мультипредметний тест - 2022

Підготовка та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року здійснювалася відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів України. Важливу роль у проведення ЗНО було відведено інформаційно-роз’яснювальній роботі, що охоплювала всі його етапи.

Активно висвітлювали перебіг процедури ЗНО-2022 на сайті закладу, інформаційних бюлетенях, куточках де поширювалася інформація щодо сутності та специфіки процедури тестування. Були проведені батьківські збори, класні години з актуальних питань щодо підготовки та проведення ЗНО в 2022 році.

   Усі заходи інформаційної роботи забезпечили достатній рівень поінформованості педагогічних працівників, учнів, батьків про зміст, порядок та особливості проведення ЗНО-2022.

З метою якісної підготовки до зовнішнього оцінювання з української мови та літератури, історії України, математики та англійської мови в закладі були створені та функціонували протягом року консультативні пункти.

Але війна внесла свої корективи у проведення ЗНО. У перший місяць війни Верховна рада скасувала проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році. Замість нього випускники складали Національний мультипредметний тест. Цей єдиний тест, який складався з трьох предметів – українська мова, математика та історія України (ХХ-ХХІ століття). Кожен предмет містив по 20 тестових завдань, відведений час на виконання – дві години. Тестування проводилося у комп’ютерному форматі.

Результати НМТ-2022

11-А клас

Назва предмета

Кількість осіб,

які взяли участь у тестуванні

Кількість учасників, які
не подолали поріг

отримали відповідні результати

за шкалою 100-200 балів

[100,120) [120,140) [140,160) [160,180) [180,200]
Українська мова 20 0 0 2 5 10 3
Історія України 20 0 0 1 11 3 5
Математика 20 0 1 6 9 3 1

 

Результати НМТ-2022

11-Б клас

Назва предмета

Кількість осіб,

які взяли участь у тестуванні

Кількість учасників, які
не подолали поріг

отримали відповідні результати

за шкалою 100-200 балів

[100,120) [120,140) [140,160) [160,180) [180,200]
Українська мова 20 0 0 6 10 2 2
Історія України 20 0 0 6 10 1 3
Математика 20 0 0 8 8 1 3

 

Результати НМТ-2022 випускників закладу

№ з/п Назва предмета

Кількість учнів,

які взяли участь

в ЗНО

Кількість учнів,

які не подолали поріг

«склав/не склав»

Кількість учнів,

які набрали 200 балів

1 Українська мова 40 0 0
2 Історія України 40 0 1
3 Математика 40 0 2

 

Кількість учнів, які не подолали поріг «склав/не склав» за 5 років

№ з/п Назва предмета 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік
1 Українська мова і література 3 5 1 0 0
2 Історія України 6 3 3 1 0
3 Математика 1 3 2 8 0
4 Біологія 4 3 2 0 ----
5 Географія 4 4 0 0 ----
6 Англійська мова 2 2 2 2 ----
7 Фізика 0 0 0 ---- ----
8 Хімія 0 1 ---- ---- ----
Всього 20 21 10 11 0

У 2022 році відсутні учні, які не набрали жодного балу та не отримали результат за 200-бальною шкалою. Зате три випускника нашого закладу склали нaціoнaльний мультипpeдмeтний тeст з нaйвищим peзультaтoм — 200 бaлів:

üПономаренко Вікторія - з математики (вчитель Бережна О. О.);

üЛанцов Володимир - з історії України ( вчитель Бондаренко О. А.);

üПавленко Софія - з математики (вчитель Ковтун А. Д.).

З метою стимулювання навчальної активності учнів у закладі протягом навчального року здійснювався рейтинг класів для визначення «Кращого класу року» за результатами успішності. Переможцями у даному виді змагання серед 5-11 класів стали 5-Б клас (класний керівник Кураксіна О.І.), 9-А клас (класний керівник Бондаренко О.М.), 11-А (класний керівник Щербина Ю.С.), 5-А (класний керівник Терпак О.В.), 6-Б клас (класний керівник Осаулець Л.В.) у яких середній бал класу від 9,3 до 9,0 балів. Порівнюючи середній бал класу за І семестр та за рік можна відмітити, що річний бал майже кожного класу збільшився від 0,4 до 1,2 балів.

Якість знань учнів за 2021-2022 н.р. згідно показників по класу складає 89 %.

Рейтинг 5-11 класів за 2021-2022 н.р.
Клас

Середній бал

за І семестр

Середній бал

за рік

Рейтинг
5 Б 8,9 9,3 1
9 А 8,4 9,2 2
11 А 8,6 9,2 2
5 А 8,6 9,0 3
6 Б 8,4 9,0 3
10 8,1 8,6
6 А 8,1 8,5
6 В 7,8 8,3
7В 7,8 8,3
7 Б 7,4 7,9
8 А 7,4 7,8
7 А 7,2 7,7
11 Б 6,6 7,7
5 В 7,2 7,6
8 В 7,1 7,5
9 Б 6,4 7,3
8 Б 5,6 6,8  
9В 6,8 6,4

 

Реалізація програми «Обдарована дитина»

Одним з основних принципів роботи гімназії є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність практичного психолога та педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку.

У гімназії створені відповідні умови для розвитку обдарованості учнів. Вся робота з даного напрямку націлювалася на виконання міської програми роботи з обдарованою молоддю в закладах освіти міста та програми «Обдарованість».

Найпоширенішими формами залучення обдарованої учнівської молоді до інтелектуальної та творчої праці стали різноманітні конкурси, турніри, інтелектуальні та спортивні змагання.

Маємо такі результати:

Міський етап Всеукраїнських учнівських олімпіад

(наказ управління освіти МР м.Кропивницького від 23.12.2021 року №756/о)

Прізвище, ім’я учня Клас Місце Предмет П.І.Б. учителя
Панченко Єлизавета 8-В ІІІ Українська мова Осаулець Л.В.  
Матвієнко Вадим 9-А І Хімія Щербина Ю.С.  
Пономаренко Вікторія 11-А ІІІ Хімія Щербина Ю.С.  
Пономаренко Вікторія 11-А ІІІ Біологія Шнурков В.Ю.  
Коваленко Тетяна 11-А ІІІ Географія Зубко О.С.  
Кітрар Назар 11-А ІІІ Трудове навчання Матійко О.О.  
Зорєва Юлія 9-А ІІІ Історія Бондаренко О.А.  
Луганов Кирил 6-В ІІІ Математика Бережна О.О.  
Матвієнко Вадим 9-А ІІІ Математика Ботвінова Л.М.  
Леткий Олександр 7-Б ІІІ Фізика Зайцева О.Б.  

 

Обласний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад

(наказ Департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної військової адміністрації від 18.03.2022 року №75-од)

Прізвище, ім’я учня Клас Місце Предмет П.І.Б. учителя
Матвієнко Вадим 9-А Переможець Хімія Щербина Ю.С.  

 

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської молоді імені Тараса Шевченка (наказ управління освіти МР м. Кропивницького від 25.11.2021 року №675/о)

Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. учителя
1 Лупенко Марія 6-А І Крупченко М.В.
2 Шпильова Ельвіра 5-Б ІІІ Голик О.В.

 

Міжнародний конкурс знавців української мови імені П.Яцика

(наказ УО МР м.Кропивницького від 22.11.2021 року №667/о)

Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. учителя
1 Калько Вікторія 5-А ІІІ Терпак О.В.
2 Зорєва Юлія 9-А ІІІ Фадєєва Н.В

       Співпраця закладу з МАН дає змогу здобувачам освіти з високим рівнем навчальних досягнень розвивати здібності до науково-дослідницької діяльності.

Зорєва Юлія, учениця 9-А класу, успішно захистила творчу роботу з секції «Журналістика». А серед майбутніх слухачів 2022-2023 н.р. до МАН на секцію «Економіка» зарахована Федяй Людмила, учениця 8-Б класу.

Протягом року 324 учні брали участь в різних інтерактивних конкурсах:

 • 84 учні-учасники Міжнародного природничого інтерактивного учнівського конкурсу «Колосок-весняний», який відбувся у квітні 2021 року;
 • 140 учнів-учасників VII Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» з інформатики листопад 2020 року;
 • 100 учнів-учасників Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» проводився з 16 березня 2021 року;

Юні спортсмени брали активну участь у змаганнях, які проводилися на рівні навчального закладу, міста та області й здобули такі перемоги:

з гандболу (дівчата) та юнаки – ІІ місце в міських змаганнях.

Діяльність навчального закладу була спрямована на реалізацію заходів ряду Програм, а саме: Програма дій щодо розвитку освіти міста Кіровограда, програми«Обдарована дитина», державних та регіональних програм соціально-психологічної служби, програми впровадження у освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій, Заходів щодо забезпечення реалізації Концепції державної мовної політики. Кожна з програм виконується відповідно до запланованих заходів. Є позитивні результати.

 

Аналіз виховної роботи за 2021/2022 навчальний рік

Виховна система школи - це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У школі   відбувається моральне становлення школярів, формування в них творчого мислення, відповідальності.

Головна мета виховної роботи –виховання особистості учня, набуття ним соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, формування в нього наукового світогляду, розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, екологічної культури, прищеплення комплексу загальнолюдських, патріотично-національних і професійних норм, правил, цінностей та ідеалів поведінки.

Очікуваний результат – формування цілісної особистості, яка має активну творчу і соціальну позицію, високі моральні якості, які постійно вдосконалює, уміє керувати своїм здоров`ям, прагне до знань і має певний достатній життєвий досвід, тобто готова до суспільного життя.

Виховна робота в закладі за 2021/2022 навчальний рік здійснювалася відповідно до Закону України «Про Освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді,основних аспектів Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, річного плану ЦМСПС УО Кіровоградської міської ради, річного плану комунального закладу «Академічної гімназії Кропивницької міської ради», Програми «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 року № 1243).

Виховна діяльність здійснювалась у відповідності до наступних ключових напрямів:

 • військово-патріотичне виховання;
 • громадсько-правове виховання;
 • екологічне виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • родинно-сімейне виховання;
 • моральне виховання;
 • профорієнтаційне виховання;
 • превентивне виховання
 • формування здорового способу життя;
 • розвиток творчих здібностей.

Зміст виховної діяльності будується у відповідності до визначених ключових ліній:

 • ціннісне ставлення до себе;
 • ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;
 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Виховна робота в закладі проводилась з урахуванням науково-методичної проблеми школи: «Формування конкурентноспроможної особистості здобувача освіти шляхом інноваційних технологій на основі педагогіки партнерства та принципу дитиноцентризму» та відповідно до виховної проблеми школи: «Формування творчої особистості, соціально активного громадянина України і світу через впровадження педагогіки партнерства».

Управління виховною роботою у закладі здійснюють заступник директора з навчально-виховної роботи Демешко К.С., педагог-організатор Богданова С.В., соціальний педагог Орєшкова І.В., практичний психолог Мезенцева О.В., завідуюча ДЮЦ «Сузір’я» Дрезналь І.Г., працюють два методичні об’єднання класних керівників:

1 – 4 класів – керівник Росчислав Тетяна Вікторівна

5 – 11 класів – керівник Кураксіна Оксана Ігорівна

Основною метою у вихованні здобувачів освіти у 2021-2022 навчальному році є продовження формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти ворогам Батьківщини та асоціальним впливам, вміння вирішувати особисті проблеми, творити себе і оточуючий світ.

        Серед основних завдань — національно-патріотичне виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка учнів до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.

Реалізація всіх напрямків виховної роботи здійснювалась через заходи, які були передбачені річним планом роботи і враховували особливості виховання особистості та відображалися в системі загальношкільних заходів, органів учнівського самоврядування, роботі з батьками.

        Виховна робота в 2021-2022 навчальному році була направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу життя, на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі, мови, на формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками, з закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями.

Для реалізації проблемної теми було розроблено план виховної роботи, який охоплює всі напрями виховання, включає в себе календарні, традиційні шкільні свята, різноманітні заходи.  На позакласних заходах класні керівники виховують національну самосвідомість, патріотизм, формують фізичну та екологічну культуру, здоровий спосіб життя, та створюють умови для розвитку творчої особистості.  

З  метою  поширення правових знань, підвищення рівня правової освіти, профілактичної та превентивної роботи , а також забезпечення повноцінного розвитку   дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров’я, формування фізичних здібностей особистості у 2021-2022 навчальному році було проведено такі заходи:

-  Святкова лінійка для учнів 1 та 11 класів до Дня знань та Єдиний урок для здобувачів освіти 1-11-х класів «Відкрий для себе Україну!»;

-  створенння відеороликів до Дня міста;

-  відеопривітання до Дня вчителя, До Дня Збройних Сил України, до Дня міста «З Днем народження, Кропивницький!», «Дня толерантності»;  

-  вікторини та флешмоби «Люби та шануй українську мову», «День рідної мови», флешмоб від УО «Загадаймо бажання»;

-  брали участь у Всеукраїнському радіотиктанті;

-         Єдині уроки, уроки мужності година спілкування до Дня Гідності та Свободи «Скажи своє слово про Україну», «Україна – це територія гідності та свободи», до дня Голодомору «Трагедія, що сколихнула землю», «Героїв стежина від батька до сина», усний журнал «Герої Крут – для нащадків взірець»;

-         Україна відзначає 30-річчя введення в дію Конвенції ООН про права дитини, тому здобувачі освіти нашого закладу взяли участь у флешмобі «Урок із прокурором» з керівником окружної прокуратури в Кіровоградської області та з ювенальним прокурором;

-         У рамках європейського тижня місцевої демократії пройшли бліц-опитування "Демократія-це...";

-         У режимі онлайн проходили лекції «Здоров’я без сорому» від проекту ГО «Дівчата» щодо підвищення обізнаності з основ здоров’я та гігієни для здобувачів освіти 7-х класів;

-         Здобувачі освіти 4-А класу разом із батьками та класним керівником долучилися до благодійної акції "ЗАМІСТЬ КВІТІВ - ЖИТТЯ ДІТЯМ",

-         метою якої є зібрання коштів для онкохворих дітей та організованої МБФ "Янгол життя";

-         Усією шкільною родиною брали участь в акції «Моменти дітям». Спільними зусиллями було зібрали 805 гривень заради допомоги онкохворим дітям;

-         Брали участь у Всеукраїнській благодійній акції «Happy Гав для Сірка» та «Хеппі Няв для Мурчика» зібрану школярами 1-11 класів, було придбано ліки, пелюшки та корм і передано в зоогазисну організацію «Бім»;

-         До Дня толерантності провели кцію "Обійму за посмішку", фотоконкурс "Обійми товариша", створили скриньку "Пожирач неприємностей";

-         Здобувачі освіти, разом із батьками та педагогами закладу взяли участь у проєкті від управління освіти у створенні віртуального меморіалу «Героям Слава!».

-         Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Акція «Червона стрічка»;

-         День вшанування учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС;

-         Урок-екскурсія та акція «Піклуйся про птахів узимку!»;

З 24.02.2022 р. організація виховної роботи під час воєнного стану в закладі проводилась онлайн.

Організація освітнього процесу в умовах воєнного стану потребувала іншого змісту та підходів до проведення виховної роботи. Основним цільовим напрямом було забезпечення безпекової складової здоров’я особистості, забезпечення її фізичного, психічного, соціального і духовного благополуччя.

Особливо важливим стало, продовжити формувати громадянанина-партіота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, який здатний побудувати суспільство. У сучасних умовах патріотичне виховання молодого покоління набуває особливої актуальності, тому патріоричне виховання є важливою складовою загального виховного процесу. Тому для співпраці з учнями та батьками залишився Google Classroom, а також раніше створені групи у Viber. Виховна робота під час військового стану проходила у формі відеоуроків, спілкування, обговорення цікавих постерів, інтернет-конкурсів, перегляду суспільних проєктів.

Результати роботи публікувалися на сторінці нашої школи у Фейсбук та на сайті закладу.

Проведено такі заходи:

-         Відповідно до Указу Президента України №143/2022 «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії росії проти України» у закладі щоденно о 9.00 проводиться загальнонаціональна хвилина мовчання;

-         Привітання з Днем матері»

-         Створення флешмобу «Ми віримо в сили ЗСУ»;

-         Година спілкування до Дня пам’яті і примирення;

-         Флешмоб до Дня вишиванки «Вишивана моя, Україно!»;

-         Останній дзвоник (онлайн);

-         Проведення інструктажів з учасниками освітнього процесу «Як діяти у випадку тривоги» та поради практичного психолога;

-         Акція «Великодній кошик» + написи лист воїну ЗСУ;

-         Флешмоб «Скринька здоров’я»;

-         Екологічна акція «За чисте довкілля!»;

-         Разом із батьками, педагогами та громадськістю облаштували тимчасове укриття;

-         Організація збирання гуманітарної допомоги воїнам ЗСУ;

-         Плетіння сіток для ЗСУ;

-         Проведення онлайн виховних годин та бесід.

         Значну увагу протягом року приділяли роботі Ради профілактики правопорушень, профілактиці булінгу у шкільному середовищі та роботі з попередження випадків торгівлі людьми. Створення учнями 8-А класу відеоролика «Стоп - булінг» сприяло розкриттю поняття «булінг», «шкільний булінг», допомогло зрозуміти учням причини та наслідки цього явища.

Усі заходи сприяють поліпшенню умов навчання, розвитку та виховання дітей. З учнями школи, схильними до девіантної поведінки та пропусків навчальних занять без поважних причин, проводиться планомірна робота щодо охоплення їх навчанням та позаурочною діяльністю.

Приділялася увага роботі з попередження наркоманії, алкоголізму, боротьбі з тютюнопалінням серед неповнолітніх. З метою профілактики та пропаганди здорового способу життя, боротьби з наркоманією та СНІДом, відповідно до річного плану роботи проводилися тематичні заходи. У школі розроблено наскрізну систему бесід та тематичних годин з морально- правового виховання. Під час виховних годин класні керівники застосовували активні методи роботи, використовували методику колективної творчої діяльності.

На постійному контролі знаходиться відвідування учнями школи. У зв’язку з пандемією COVID-19, у школі було запроваджено звітування по відсутнім у онлайн форматі. Проводився щоденний моніторинг на хворих учнів, вчителів та працівників на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену корона вірусом SARS-CoV-2і у разі їх виявлення приймалися відповідні рішення. Заходи, які були проведені, спрямовані на підвищення ефективної діяльності, активізацію діяльності педагогічного та учнівського колективів в напрямку правових знань та правової пропаганди із запровадженням інноваційних методик профілактики правопорушень.

Також, у зв’язку з воєнними діями та оголошеним військовим станом у країні та необхідністю евакуюватися з небезпечних регіонів питання контролю за дітьми стало особливо гостро. Тому адміністрація школи тримала на постійному контролі пересування колективу школи. Класними керівниками налагоджений тісний контакт з кожною сім’єю. Проводився щоденний моніторинг за пересуванням сімей і дітей в них. Кожного ранку класні керівники звітували щодо пересування і навчання дітей в таких складних умовах.

     Формування ініціативної, здатної приймати свідомі рішення особистості неможливе без широкого залучення учнів до управління шкільними справами через участь в органах учнівського самоврядування. Модель учнівського самоврядування нашої школи має цілеспрямовану, конкретну, систематичну, організовану і прогнозовану за наслідками діяльність. Робота самоврядування налагоджена таким чином, що кожен представник учнівського самоврядування має доручення. Члени учнівського самоврядування брали участь в обласному етапі фотовиставки «Моя, Україно!», всеукраїнському онлайн конкурсі світлин «Єврофест -2022» до Дня Європи, обласних фотоконкурсах до Дня Соборності України «Україна-це ми!», та «Вишивана моя, Україно!».

Проводилася цілеспрямована профілактична робота з безпеки життєдіяльності з учасниками навчально-виховного процесу.

Видані накази, які стосуються питань безпеки життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму, ці питання систематично розглядалися на нарадах при директорові, педагогічних радах. Ситуація з побутовим травматизмом у 2021-2022 н. р. серед здобувачів освіти змінилася, порівняно з 2020-2021 н.р. - 29 випадків, у 2021-2022 н.р. – 23 випадки. Усі травмовані це діти молодшої та середньої вікової групи (8-13 років). За статтею потерпілих нещасні випадки розділяються наступним чином: 15 травмованих складають хлопці, 9 - дівчата. Для удосконалення профілактичної роботи щодо запобігання дитячого травматизму серед вихованців класними керівниками проводиться комплекс бесід:

- з дорожнього руху;

- з протипожежної безпеки;

- запобігання отруєнь;

- з безпеки при користуванні газом;

- з безпеки з вибухонебезпечними предметами;

- з безпеки на воді;

- з безпеки користування електроприладами, при поводженні з джерелами електроструму.

Крім того, класні керівники проводять бесіди зі школярами з попередження всіх видів травматизму та записують бесіди до класних журналів, а перед початком зимових та літніх канікул проводиться первинний інструктаж із записом в журнал інструктажів.

Протягом року було проведено 5 Тижнів із БЖД : з 13 по 17 вересня 2021 р. «Вивчаємо, знаємо, виконуємо!», з 01 по 05 листопада 2021 р. «Добрий і злий сірничок!» ,з 24 до 28 січня 2022 р. «Здоров’я – запорука успіху», з 25 до 29 квітня 2022 р. «Обережно: небезпека!», з 16 до 20 травня 2022 р. «Правила дорожнього руху-твої правила!». У рамках Тижнів було проведено бесіди, виставка літератури в шкільній бібліотеці, зустрічі з працівниками ДСНС, УПП, шкільного офіцера поліції, челенджі, перегляд відео-уроків, конкурс плакатів та малюнків, цікаві перерви, практичні заняття, вікторини. Підсумком проведення Тижнів є три перших місця та 1 друге місце в обласному конкурсі Тижнів БЖД.

Спортивно-масова робота в школі невід’ємно пов’язана з організацією та проведенням спортивно-масових заходів в позаурочний час. Для нашої школи є традицією проводити у вересні місяці Олімпійський тиждень. Цього року команда закладу брала участь у міських змаганнях з футболу «Шкіряний м'яч» серед хлопців 2009 р.н. на чолі із Лісничим І.В., дійшли до пів-фіналу.

Підсумком 2021-2022 н.р. стали обласні змагання Гімназіади серед учнів закладів ЗСО, які відбулися 04-05.12.2021 року з гандболу серед юнаків. Наші юнаки вибороли I-ше місце. І вибороли право брати участь в чем піонаті України з Гімназіади з гандболу.

Профорієнтаційна робота в 2021-2022 навчальному році проводилася як в очному так і в дистанційному форматі. Випускники познайомилися з такими закладами, як: «Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі», Донецьким державним університетом внутрішніх справ, Національним університетом біоресурсів і природокористування України, Центральним педагогічний університетом ім.В.Винниченка, Національним авіаційним університетом, Національний університет «Львівська політехніка», Таврійським національним університетом ім.В.І.Вернадського, Інститут Військово-Морських сил Національного університету «Одеська морська академія», Центральноукраїнським національним технічним університетом.

На період запровадження воєнного стану в Україні (Указ №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні») в школі, на постійній основі, проходить інформування учасників освітнього процесу та працівників (олайн зустрічі, хвилинки спілкування) про межі поширення, наслідки, способи та методи захисту, а також дії у зоні можливої надзвичайної ситуації. Також адміністраторами групи ФБ розповсюджується корисні поради від UNICEF Ukraine «Важливо, як ніколи», «Дітям про вибухонебезпечні предеми»; ДСНС України «Мінна безпека. Що потрібно знати та виконувати».

Проведені цільові профілактичні заходи, інструктажі напередодні літніх канікул, доведені до відома батьків у класних групах та розміщенні на класній сторінці у Classroom. У школі наявний журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності для учнів при проведенні позашкільних та позакласних заходів. Класними керівниками були проведені інструктажі з безпеки учнів напередодні осінніх, зимових, весняних та літніх канікул.

Питання екологічного виховання в умовах сьогодення теж набуло не аби якої актуальності. Згідно річного плану виховної роботи на 2021-2022н.р. у школі проходили заходи до Міжнародного Дня захисту тварин, акції «Турбота про птахів», «Пташині їдальні» по встановленню годівничок; акції «Happy Мяу для Мурчика», метою якої є допомога безпритульним тваринам. Заклад нагороджено грамотою організації «Благодійний фонд «Щаслива лапа» за небайдужість до проблем безпритульних тварин та активну підтримку діяльності фонду «HappyPaw».

Школа бере участь у проєкті «Друге життя відходів у школах», метою якого є свідоме роздільне сортування відходів, так на території школи встановлені спеціальні баки і контейнери для сортування, а представники учнівського самоврядування регулярно проводять інформаційні хвилинки для учнів, щодо необхідності роздільного сортування сміття.

Члени учнівського самоврядування взяли участь у міському форумі учнівської молоді «Youngleaders!» - «Кропивницький – місто юних» та отримали сертифікат учасників форуму. 9 листопада команда закладу 9-А класу «Смарагдові» взяла участь у міському конкурсі патріот-шоу «Я люблю Україну» та посіла 3-тє місце. Заклад нагороджено грамотою організації «Благодійний фонд «Щаслива лапа» за небайдужість до проблем безпритульних тварин та активну підтримку діяльності фонду «HappyPaw». Здобувачі освіти нашого закладу брала участь у Всеукраїнському конкурсі відеоробіт «Безпечна країна», тема «Протидія булінгу в закладах освіти» та отримати сертифікат про участь.

Усю виховну роботу колектив спрямовував на те, щоб допомогти здобувачам освіти розкрити свої творчі здібності, позбавитися комплексів та страхів, порозумітися між собою, пізнати один одного краще. Плануємо всім педагогічним колективом продовжити роботу в усіх напрямках у наступному навчальному році. Внаслідок системи навчально-виховних заходів, які проводяться в навчальному закладі, сформувалась модель випускника – самодостатнього, цілеспрямованого, патріотично налаштованого, освіченого, творчого, різносторонньо розвинутого українця, громадянина своєї держави.

      У закладі розвинена художня самодіяльність, учасники якої беруть активну   участь у   всіх загальношкільних заходах, що проводяться в школі, а також активно демонструють свої таланти під час заходів, що організовуються поза межами закладу.

Аналіз роботи закладу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності за 2021-2022 навчальний рік

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності, медичних вимог безпеки під час освітнього процесу в комунальному закладі «Академічна гімназія Кропивницької міської ради» організовувалася та регулювалася відповідно до всіх чинних нормативно-правових актів у сфері охорони праці та безпеки життєдіяльності, а саме: Кодексу цивільного захисту України, законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про освіту», Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

Загальне керівництво системою охорони праці та безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії здійснює керівник закладу Колосова С.О.

На початок навчального року було видано ряд організаційних наказів з питань охорони праці, оформлено необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки. На засіданні педради 30.08.2021р. затверджено План роботи закладу на 2021-2022 н.р., де передбачено окремий розділ «Заходи з охорони праці».

Відповідно до плану роботи з охорони праці навчального закладу, інструкції з охорони праці й безпеки життєдіяльності були переглянуті наказом № 417/о від 19.11.2021 р., затверджені наказом № 1/о від 04.01.2022 р. та надані всім керівникам структурних підрозділів установи з реєстрацією в журналі обліку видачі інструкцій на підприємстві. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці від 26.12.2017 р .

Перевірено і затверджено акти готовності кабінетів до роботи у навчальному році. Один екземпляр знаходиться у директора закладу, другий – у відповідальних за кабінети.

Відповідними наказами було призначено відповідальних за організацію і забезпечення здорових і безпечних умов праці, освітнього процесу, стану робочих місць, обладнання, інструментів і пристосувань, приладів, спортивного приладдя; - завідуючих майстернями, кабінетами;

-  вчителів трудового навчання, фізики, хімії, фізичної культури, інформатики;

-  керівників гуртків, класних керівників.

Відповідно до плану роботи закладу було проведено чотири тижні ОП, які оформлено відповідною документацією – видано накази: № 318/о від 14.09.2021р., № 416/о від 18.11.2021р., № 18/о від 21.01.2022 р. та № 124/о від 10.05.2022 р. на проведення, складено акти встановленого зразка та видано підсумкові накази: № 337/о від 27.09.2021р., № 431/о від 29.11.2021р., № 32/о від 31.01.2022р. та № 133/о від 23.05.2022 р.

Перевірку своєчасності проходження медичних оглядів працівниками та проведення медичних оглядів дітей постійно здійснювала шкільна медсестра Безлатня Г.О.

Силами комісії з питань охорони праці систематично здійснювалася перевірка параметрів мікроклімату і санітарних умов у приміщеннях закладу:

-  температури повітря;

-  забрудненості повітря;

-  стану природного і штучного освітлення;

-  відповідності приміщень вимогам гігієни навчання та праці.

За пожежну безпеку відповідальна заступник директора з господарської роботи - Брагар О.С.

На кожному поверсі та в кабінетах підвищеної небезпеки, розміщено плани-схеми евакуації на випадок пожежі. Належно оформлені куточок з безпеки життєдіяльності та протипожежний щит, працює сигналізація і система оповіщення закладу на випадок можливої пожежі або іншої надзвичайної ситуації «Увага всім!».

Харчування здобувачів освіти у закладі організовано відповідно до інструкції Міністерства охорони здоров'я України, затверджених згідно з чинним законодавством.

Організовано проведення та реєстрацію інструктажів: вступного, первинного, повторного, позапланового, цільового та інструктажу на робочому місці і наявні підписи працівників закладу у відповідних журналах, які завірені підписом директора і печаткою. Усі учні 5-11 класів закладу пройшли необхідні види інструктажів, про що свідчать відповідні записи в журналах із підписом особи, яка інструктувала (класного керівника), та з особистим підписом учнів, яким виповнилось 14 років, та записи бесід з техніки безпеки. Усі класні керівники проводили бесіди з учнями з техніки безпеки, які закріплені відповідними записами у класних журналах після кожної бесіди класними керівниками 1-11 класів.

Під час вивчення курсу «Основи здоров'я» систематично звертається увага вчителями основ здоров'я на поведінку учнів на вулиці, транспорті, вдома в автономній ситуації. На батьківських зборах проводилася роз'яснювальна робота з профілактики побутового травматизму.

За 2021-2022 н. р. не було зафіксовано жодного травмування під час освітнього процесу серед працівників, серед учнів – 1 випадок (травмування на групі продовженого дня); в побуті у звітному році не зафіксовано випадків травмування серед працівників, серед учнів – 23 випадки. Складено відповідні акти, взято пояснювальні та зареєстровано нещасний випадок у відповідному журналі.

Найбільш поширеними є травми, отримані в результаті падіння та ударів – це забої, розтягнення, переломи. Найчастіше травмування в побуті відбувається з вини самих потерпілих. У дорожньо-транспортні пригоди учні закладу не потрапляли.

Усі травмовані це діти молодшої та середньої вікової групи (7-14 років).

За статтею потерпілих нещасні випадки розділяються наступним чином: 15 травмованих складають хлопці, 9 - дівчата.

У закладі проведено ряд профілактично-виховних та навчальних заходів з даного питання.

Згідно наказу Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області та управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації від 12 липня 2021 року

№ 145/197-од «Про проведення Тижнів знань безпеки життєдіяльності в закладах освіти області у 2021/2022 навчальному році» та наказу по закладу № 105/о від 15.04.2022 р. було проведено «День ЦЗ». Головним завданням проведення «Дня ЦЗ» було удосконалення колективом та здобувачами освіти теоретичних знань та практичних навичок щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Для здобувачів освіти було проведено виховні години (дистанційно) за тематикою безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.

Відбулась онлайн-зустріч здобувачів освіти з представниками Управління ДСНС в області та проведено онлайн-тестування здобувачів освіти та педагогічних працівників на тему «Цивільний захист».

Дії органів управління були злагодженими і відповідали вимогам ведення цивільного захисту у військовий час.

Протягом року було проведено 5 Тижнів із БЖД : з 13 по 17 вересня 2021р. «Вивчаємо, знаємо, виконуємо!», з 01 по 05 листопада 2021 р. «Добрий і злий сірничок!» ,з 24 до 28 січня 2022 р. «Здоров’я – запорука успіху», з 25 до29 квітня 2022 р. «Обережно: небезпека!», з 16 до 20 травня 2022 р. «Правила дорожнього руху-твої правила!». У рамках Тижнів було проведено бесіди, виставка літератури в шкільній бібліотеці, зустрічі з працівниками ДСНС, УПП, шкільного офіцера поліції, челенджі, перегляд відео-уроків, конкурс плакатів та малюнків, цікаві перерви, практичні заняття, вікторини. Підсумком проведення Тижнів є три перших місця та 1 друге місце в обласному конкурсі Тижнів БЖД.

Освітній процес у 2021-2022 н.р. відбувався з дотриманням усіх протиепідемічних заходів та відповідав вимогам військового часу.

Проаналізувавши роботу з ОП та БЖ за минулий рік з метою усунення недоліків та поліпшення роботи в даному напрямку потрібно в 2022 - 2023 навчальному році крім обов'язкових заходів наступне:

     а) розглядати на педагогічних радах питання про стан травматизму серед учасників освітнього процесу та планувати додаткові заходи щодо їх зниження;

     б) проводити з залученням відповідних органів роз'яснювальну роботу, бесіди, заходи з учнями 1 – 11 х класів, їх батьками з профілактики захворювань та дитячого травматизму;

     в) посилити роботу по чергуванню вчителів.

 

Аналіз роботи соціально психологічної служби

за 2021 2022 навчальний рік.

У гімназії діє соціально-психологічна служба, яка включає роботу зі здобувачами освіти, їх батьками і педагогічними працівниками. Дана робота здійснюється соціальним педагогом та практичним психологом закладу.

Мета даної діяльності – це створення сприятливих умов для розвитку і соціалізації, психологічного комфорту і безпеки здобувачів освіти.

Напрямки роботи соціально – психологічної служби: просвітницька робота, превентивне виховання, профілактична робота, консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу.

Для реалізації цієї мети використовуються різні види робіт:

1) Консультативна, яка полягає в допомозі людині вирішити проблеми, з якими приходять до психолога та соціального педагога.

2) Психодіагностична: включає виконання різних методик, тестів, опитувальників (на виявлення особливостей, міжособистісних відносин, пізнавальних процесів). На підставі результатів психодіагностичних досліджень робиться висновок про подальшу корекцію або консультаційну роботу.

3) Профілактична: у цьому напрямі проводяться різні заходи, перегляд відеофільмів щодо профілактики шкідливих звичок з подальшим обговоренням, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, а саме: управління з питань захисту прав дітей інспектором Селівановим М.С., старшим інспектором сектору ювенальної превенції Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській областімайором поліції Загородньою Ж.В., інспекторами відділу зв’язків з громадськістю Управління патрульної поліції Грінченко В.В., Левандовським А.Є., (шкільні офіцери поліції).

4)Психологічна просвіта: бесіди, лекції для здобувачів освіти та батьків щодо психологічного здоров’я здобувачів освіти.

5) Корекційно - відновлювальна: направлена на подолання негативних явищ в навчальному закладі, в сім’ї, в соціальному оточенні і розвиток здібностей, формування особистості здобувача освіти.

6) Зв'язок з громадськістю: відвідування здобувачів освіти вдома, батьків за місцем роботи, вирішення питань з місцевими органами виконавчої влади та громадського самоврядування.

У 2021-2022 навчальному році практичний психолог та соціальний педагог працювали за планом, затвердженим директором закладу.

Психологічна служба керується у своїй роботі «Положенням про психологічну службу системи освіти України» (затверджене наказом МОН України від 22.05.2018р. № 509).

Для реалізації цих завдань була вибрана проблемна тема практичного психолога та соціального педагога: «Зниження рівня конфліктності між учасниками навчально-виховного процесу та інтерактивні методи в роботі соціального педагога». З цією метою був розроблений відповідний план роботи на навчальний рік.

Соціально-психологічна служба спрямовує свою діяльність на:

 • Здійснення психологічного супроводу розвитку дитини.
 • Визначення психологічної готовності дітей до навчання у школі (діагностична та корекційна робота з дітьми, що виявились не готові до школи).
 • Вивчення процесу адаптації першокласників, п’ятикласників та десятикласників до шкільного життя, а також здійснення профілактики дезадаптації.
 • Здійснення психологічного супроводу розвитку підлітків (діагностика особистісних рис та якостей, особливостей характеру, стимулювання саморозвитку та самовиховання, консультування з особистісних проблем, тематичні бесіди, навчальні заняття, тренінги, психологічна допомога в кризових ситуаціях).
 • Виявлення дітей схильних до девіантної поведінки (діти, що мають труднощі в навчанні, поведінці; емоційні розлади). Надання рекомендацій та порад батькам, вчителям, здобувачам освіти.
 • Надання психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО).
 • Здійснення психологічної діагностики важковиховуваності та акцентуації характеру.
 • Профілактика правопорушень.
 • Орієнтацію здобувачів освіти на здоровий спосіб життя.
 • Попередження суїцидальної поведінки.
 • Пошук шляхів оптимізації навчально-виховного процесу.
 • Врегулювання конфліктних ситуацій.
 • Проведення роботи з обдарованими дітьми.
 • Проведення роботи з такими категоріями дітей: сиротами, напівсиротами, з малозабезпечених сімей, з багатодітних сімей, що постраждали від аварії на ЧАЕС і т.д.

Працівниками соціально – психологічною службою здійснюється соціально – педагогічний патронаж навчально – виховного процесу та проведені такі заходи:

 • Поновлено банк даних дітей соціально незахищених категорій;
 • Проведення класних годин, «Права та обов’язки неповнолітніх», «Шкідливі звички – викрадачі розуму», «Як допомогти підліткам звільнитися від куріння», «Профілактика шкідливих звичок», «Правопорушення і злочин», «Моє відношення до зорового способу життя», «СНІД. Як запобігти ВІЛ інфікуванню?», «Вживання наркотичних речовин – причина багатьох нещасть людей», «Наркоманія, та її вплив на злочинність», «Наркотики: причини і наслідки вживання. Відповідальність за незаконне вживання наркотичних речовин», «Адміністративна та кримінальна відповідальність за скоєння правопорушень та злочинів» та ін.;
 • Консультування батьків тих дітей, у яких виявлений недостатній рівень готовності до навчання.
 • Анкетування дітей 1-х, 5-х класів «Адаптація першокласників» та «Адаптація п’ятикласників».
  • Анкетування «Шкідливі звички» та ін.;
  • Вивчення процесу адаптації першокласників, п’ятикласників та десятикласників до шкільного життя;
  • Тренінгові вправи «Спілкування – це…» для здобувачів освіти 7-х класів;
  • Година спілкування для здобувачів освіти 5-10-х класів на тему: «Профілактика булінгу»;
  • Тренінгове заняття для здобувачів освіти9-х класів на тему: «Здоров’я - цінність життя!»;
  • Профілактичні рейди з попередження правопорушень, безпритульності та бездоглядності серед неповнолітніх «Урок», «Діти вулиці», «Вокзал»;
  • Індивідуальна робота з здобувачами освіти, які без поважних причин не відвідують заняття та їх батьками;
  • У рамках Місячника правової освіти проводяться заходи та правові лекторії за участю інспекторів відділу зв’язків з громадськістю Управління патрульної поліції Грінченко В.В., Левандовського А.Є. та старшого інспектора сектору ювенальної превенції Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області майора поліції Загородньої Ж.В.;
  • Відвідування сімей, які не належним чином виконують свої батьківські обов’язки;
  • Залучення дітей, які перебувають на обліку в СЮП КРУП ГУНП, до гурткової роботи.
  • З метою виявлення безпритульних та бездоглядних дітей систематично ведеться облік відвідування здобувачів освітинавчальних занять та їх запізнення на уроки.
 • Здійснюються профілактичні рейди «Діти вулиці», «Вокзал», «Паління» та Всеукраїнський рейд «Урок».
 • Виконуються виховні заходи, щодо реалізації державних та обласних програм з питань формування здорового способу життя, планування сім’ї, відповідального батьківства.
 • Виступи на засіданнях педагогічної ради на тему: «Адаптація 1-5-10-х класів», «Аналіз стану відвідування здобувачів освіти навчальних занять за 2021/2022 навчальний рік».
 • Система заходів батьківського всеобучу, батьківські збори, лекторії за участю представників СЮП КРУП ГУНП, інспекторів відділу зв’язків з громадськістю Управління патрульної поліції Грінченко В.В., Левандовського А.Є.; громадських органів з метою сприяння духовному зростанню батьків, формування в них позитивного ставлення до себе та інших, накопичення досвіду гуманних взаємин.
 • Організовуються зустрічі та правові лекторії з працівниками правоохоронних органів СЮП КРУП ГУНП, управління з питань захисту прав дітей та інспекторами відділу зв’язків з громадськістю Управління патрульної поліції (шкільні офіцери поліції).
 • Проводяться дні рейду в сім’ї здобувачів освіти, які потребують посиленої педагогічної уваги, за участю громадського інспектора.
 • Складена картотека та систематично ведеться діагностична, консультаційна та корекційна робота з дітьми «групи ризику».
 • Проводиться анкетування, тестування для дітей з девіантною поведінкою з метою виявлення їх здібностей, нахилів, з’ясування рівня їх життєвих інтересів.
 • Діти, які схильні до правопорушень, перебувають на облікув СЮП КРУП ГУНП та УПЗПД залучені до гуртків та секцій.
 • Класні години на теми: «Сім’я не простір для насильства» з здобувачами освіти 7-8-х класів.
 • Години спілкування на теми: «Насильство: як себе захистити», «Твої права та обов’язки», «Конвенція ООН про права дитини» з здобувачами освіти   7-11-х класів.
 • Проведення занять з елементами тренінгу на тему: «Види насильства. Як захистити себе від насилля та торгівлі людьми» з здобувачами освіти 5-6-х класів.
 • Пропаганда здорового способу життя, профілактики: алкоголізму, наркоманії, лекція «Шкідливі звички – викрадачі розуму», «Вживання наркотичних речовин – причина багатьох нещасть людей», «Наркотики: причини і наслідки вживання. Відповідальність за незаконне вживання наркотичних речовин», «Захворювання які передаються статевим шляхом. Профілактика ЗПСШ» та інформаційно – просвітницька робота з питань формування толерантного ставлення до ВІЛ – інфікованих дітей.
 • В рамках співпраці з СЮП КРУП ГУНП та УПЗПД відбувалися консультативні зустрічі, правові лекторії з працівниками цих служб.
 • Під час дистанційного навчання соціально-психологічна служба пройшла курси на освітній платформі «EDERA-SMARTOSVITA» - «Про дистанційний та змішаний формати навчання» для педагогів та керівників шкіл, очно - «Соціальні та емоційні компетентності ХХI століття» LIONS QUEST, очно - тренінг з протидії мові ворожнечі Запорізькій благодійний фонд «ГЕНДЕР ЗЕД» м. Кропивницький, про що свідчать відповідні сертифікати.
 • Консультації для батьків, діти яких потрапили в складні життєві обставини, діти – сироти та діти позбавлені батьківського піклування, та діти соціально-незахищених категорій.
 • Флеш-семінар для вчителів початкових класів міста «Новий учитель НУШ. Формула професійного успіху» та тренінг для вчителів на тему: «Творча майстерність вчителя»
 • 28 вересні 2021 р.,напередодні дебатів до виборів Голови учнівського самоврядування,для кандидаток було проведено тренінг на виявлення лідерських якостей, їх розвиток та вдосконалення. Тренінг допоміг їм краще пізнати себе, вміти долати труднощі та невпевненість.
 • Соціально-психологічна служба брала участь у Другому міському марафоні інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Всесвітнього дня доброти та Всесвітнього дня дитини,який був присвячений розвитку критичного мислення,

МАРАФОН ЗАХОДІВ ДО ДНЯ ДИТИНИ. ДЕНЬ 2-й - презентували для перегляду виставку дитячих малюнків «Дитячі мрії». Мрії наповнюють наше життя барвами, вони допомагають нам пізнати себе. Ніколи не можна позбавляти себе мрій, бо людина без них існувати не може. #прощомріютьдітиКроп2021.

МАРАФОН ЗАХОДІВ ДО ДНЯ ДИТИНИ. ДЕНЬ 3-й - для здобувачів освіти 9-х класів проведено гру «Країна гідності». Завдяки цій грі молоді люди можуть більше дізнатися про свої права, навчитися їх відстоювати, зможуть вивчати соціальні права й соціальну політику через призму прав людини. Для учнів 8-х класів проведено тренінгове заняття «Закон і ми», під час якого учні створювали колаж, виконували різні соціальні ролі, створювали проекти. #кожнадитинамаєправаКроп2021.

МАРАФОН ЗАХОДІВ ДО ДНЯ ДИТИНИ. ДЕНЬ 4-й. Дидактичні ігри з кришками – це ігри, які навчать дітей в ігровій формі, орієнтуватися в колірній гамі, дадуть поняття про величину (великий, середній, маленький), сприятимуть розвитку моторики пальців рук, сформують вміння вирішувати логічні завдання, розвинуть творчі здібності. Масажні килимки для ніг з використанням ґудзиків. 

Для дітей такий килимок можна зробити яскравим і барвистим, щоб здобувачам освіти початкової школи було цікаво вивчати кольори, бігати та грати цікаві ігри. #безпечнедозвілляКроп2021

МАРАФОН ЗАХОДІВ ДО ДНЯ ДИТИНИ. ДЕНЬ 5-й - відзначається Всесвітній день дитини! Здобувачі освіти 4-А класу разом з вчителем Кураксіною О.І. та соціально-психологічною службою підготували флешмоб «З добром у серці». Добро – це світле почуття, яке завжди викликає відповідну посмішку, несе людям радість, піднімає настрій. Це невеликий шматочок щастя, який ми даруємо іншим, надаючи їм добрі знаки уваги. Для кожної людини існує своє визначення доброти, але загалом воно об’єднує прагнення робити добрі вчинки і безкорисливо допомагати тим, хто потребує любові, тепла і допомоги. #всесвітнійденьдитиниКроп2021.

 • 25 листопада 2021 р. директор закладу Колосова Світлана Олегівна, практичний психолог Мезенцева Ольга Володимирівна та учні 9-А класу Чумак Катерина, Овечко Дарина, Матвієнко Вадим були учасниками завершаючого етапу проекту «Школа Миру», мета якого надання можливостей молоді для забезпечення примирення суспільства: сприяння взаєморозумінню та ненасильницького спілкування.
 • На початку січня 2022 р. соціально-психологічною службою був створений блог, який включає такі підрозділи: галерея наших подій; участь у благодійних акціях; співпраця з шкільним офіцером поліції; про здоровий спосіб життя; профорієнтація для підлітка; безпека в Інтернеті; діагностика для батьків; безпечне дозвілля; булінг, як запобігти; адаптація п'ятикласників; адаптація першокласників; все про виховання та розвиток; діти і війна, поради для дітей, вчителів, батьків; як підготуватися до хімічної атаки; консультпункт для батьків; практикум для батьків; скарбничка дозвілля; відеотека на замітку.
 • Оформлення наочностей та роздаткового матеріалу для проведення заходів профілактичного та просвітницького характеру.
 • Поповнення презентацій на тему: «Зупинимо булінг разом», «Управління конфліктом у педагогічному процесі та регулювання і розв’язування конфліктів», «Профілактика насильства», «Кібербулінг або агресія в інтернеті», «Профілактика суїцидальної поведінки у дітей та підлітків».
 • Консультації для здобувачів освіти, батьків та опікунів.
 • Консультація та планування профілактичних заходів з залученням спеціалістів СЮП КРУП ГУНП та шкільних офіцерів поліції.
 • Підбір корекційно-розвиваючих занять з формування мотивації до навчальної діяльності у молодших школярів».

   На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», наказу управління освіти Міської ради міста Кропивницького від 15.01.2019 року №27/о «Про профілактику булінгу в закладах освіти», у зв’язку зі зростанням випадків конфліктних ситуацій у закладах загальної середньої освіти міста Кропивницького та з метою попередження жорстокого поводження по відношенню до дітей, насилля та булінгу у закладі був виданий наказ від 26.08.2021 року №220/о «Про профілактику булінгу в закладі» та розроблені заходи щодо профілактики булінгу в учнівському середовищі на 2021 – 2022 н.р.

   У закладі проводиться інформаційно-просвітницька робота серед учнівської молоді на формування стандартів позитивної поведінки та недопущення проявів шкільного булінгу, а саме:

 1. Комунальний заклад «Академічна гімназія Кропивницької міської ради» долучилася до Міжнародної кампанії в рамках акції «16 днів проти насильства» та онлайн-баркемпу. У закладі були проведені інформаційні заходи, спрямовані на розповсюдження інформації щодо проблеми існування насильства в сучасному світі. «Скажи «Ні» насильству!»Грінченко В.В., Левандовський А.Є., БутьТ.В., інспектори відділу зв'язків з громадськістю Управління патрульної поліції Кіровоградської області, провели лекцію "Запобігання та протидія проявам насильства" для здобувачів освіти 9-11 класів. #Кропивницький_проти_насильства#16днівпротинасильстваКроп2021#16днівпротинасильствасвітбезнасильства2021
 2. Заняття для здобувачів освіти 6-7-х класів на тему: «Протидія булінгу» в дитячому середовищі – інспектори відділу зав’язків з громадськістю Управління патрульної поліції Грінченко В.В., Левандовський А.Є., Ніколаєва Г.В.
 3. Правовий лекторій для здобувачів освіти 5-11-х класів на тему: «Запобігання та протидія проявам насильства» та «Відповідальність підлітків за правопорушення» – за участю начальника відділу зав’язків з громадськістю Управління патрульної поліції Білобрової О.С. та інспекторів Грінченко В.В., Буть Т.В. та Левандовського А.Є.
 4. Заняття з елементами тренінгу «СТОП БУЛІНГ: протидія жорстокості та насильства» для здобувачів освіти 9-х класів – соціально - психологічна служба.
  1. Участь у проведенні онлайн - «баркемпу» в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства».
  2. Інформаційно-просвітницькі заходи з нагоди Міжнародного дня усунення насильства проти жінок - 25.11.2021 р. Метою дня було привернути увагу до надважливої теми, що турбує людство всього світу. Взяли участь в акції від депутатського корпусу нашого міста "Помаранчевий гудзик". Та підтримали акцію відповідним кольором одягу або елементів одягу.
  3. Інформаційно-просвітницький онлайн-лекторій з проблеми існування насильства у сучасному світі - 26.11.2021 р.
  4. День соціальної реклами «(НЕ)Безпека поруч» - 29.11.2021 р. Здобувачі освіти 5-Б класу, 8-Aкласу створили соціальний відеоролик «Стоп булінг!» Нині серед підростаючого покоління надзвичайно загострилася проблема насильства, здійснюваного самими дітьми одне до одного. У ролику здобувачі освіти показали типові ситуації шкільного булінгу, коли школярів цькують їхні ж однокласники. «Не будьмо байдужими, не допустимо насилля! Все в наших руках. Зупинимо булінг разом!» – закликали діти у відео.#Кропивницький_проти_насильства#16днівпротинасильстваКроп2021 #16днівпротинасильствасвітбезнасильства2021#помаранчевий_ґудзик
  5. Тренінг для учасників освітнього процесу «Запобігання та протидія проявам насильства над дітьми» - 30.11.2021 р. «День відпрацювання навичок безнасильницького спілкування» Зі здобувачами освіти 5 та 7-х класів проведено заняття з елементами тренінгу «Зупинимо булінг разом!» Діти ознайомилися з поняттям булінгу, його видами та проявами, розвивали навички конструктивного вирішення конфліктних ситуацій, толерантного спілкування. Формували нетерпимість до проявів агресії, розвивали співчутливе ставлення до жертв насилля, навички надання і отримання допомоги.
  6. Інформаційно-просвітницькі заходи з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДОМ - 01.12.2021 р. Проблема епідемії ВІЛ/СНІДу продовжує залишатись актуальною в Україні та в усьому світі. На сьогодні ВІЛ-інфекція не має радикальних засобів лікування, тому головною зброєю у боротьбі з поширенням вірусу є попередження нових випадків інфікування. До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом провели інформаційно-просвітницькі заходи.#FifghtForLife Кіровоградське обласне відділення ВБО "ВМ ЛЖВ". Для вчителя з основ здоров'я Битюцької А.О., передали інформаційні матеріали в рамках проекту USAID HealthLink для старшокласників, а також збірку соціальних історій "Він, вона і ВІЛ" з якими вона ознайомила здобувачів освіти 6-11 класів нашого закладу. Освічений - значить озброєний! Адже так важливо інформувати про ВІЛ, уникаючи міфів і стереотипів.
  7. Профілактичні заходи з питань протидії торгівлі людьми - 02.12.2021 р.

Щороку 2 грудня, відповідно до рішення Генеральної асамблеї ООН, світ відзначає Міжнародний день боротьби за скасування рабства. На сьогодні одним із найганебніших явищ, які існують у сучасному світі, є торгівля людьми. Це явище порушує права людини, принижує її честь та гідність. Були проведені інформаційні заходи для здобувачів освіти 5-х та 8-х класів на тему: «Торгівля людьми. Глобальна проблема сучасності».

 1. Логопікнік в рамках освітньо-корекційного Хабу «Освіта різних – освіта рівних» - 03.12.2021 р.
 2. Фотогалерея-онлайн присвячена Міжнароднодному дню волонтера - 06.12.2021 р. Волонтер, або доброволець - це людина, яка за власним бажанням готова витратити свої сили, час і талант на користь суспільству, або конкретній людині, не чекаючи винагороди, стати для когось потрібним. Без сумніву, якщо робити добру справу від чистого серця, добро до тебе повернеться! Здобувачі освіти комунального закладу «Академічна гімназія Кропивницької міської ради» навчаються бути корисними, допомагають воїнам АТО, малозабезпеченим або важкохворим дітям, бездомним тваринам, птахам взимку. Вони отримують безцінний досвід, який допомагає виявити їх організаторські здібності, проявити себе у різних видах діяльності, отримати новий погляд на життя, людей. Волонтерство - це можливість зробити світ кращим!
 3. Дискусійний майданчик. (демонстрація мультфільмів, фільмів та їх обговорення) - 07.12.2021 р.Дуже важливо навчити дитину з самого дитинства не засуджувати інших і не боятися «особливих» дітей, вміти співчувати, бути толерантними. Поговорити з малюком про важливе допоможуть добрі мультфільми, в яких закладена глибока ідея. Здобувачі освіти 2-х класів долучились до перегляду мультфільмів, відеороликів, «Толерантність», «Згода», «Кастрюлька Анатоля», «Без маски», соціальний ролик «Всі ми рівні - всі ми різні» та відеокліп «Все, що тебе не вбиває» – Pianoбой. Показали здобувачам освіти, що таке толерантне ставлення до відмінностей, формування уявлення про толерантне ставлення, виховання почуття відповідальності за свої вчинки.
 4. Флешмоб серед здобувачів освіти 4-9 класів – «Булінгу-НІ!» - 08.12.2021 р.

Здобувачі освіти 4-9-х класів долучилися до дитячого танцювального флешмобу проти насильства. Мета: звернути увагу суспільства до теми насилля, закликали не чинити насильницькі дії, зокрема над дітьми, а жертв насилля - не мовчати, не допускати у своєму житті булінгу, звертатися за допомогою!

 1. Онлайн - презентації меморандумів учасників освітнього процесу проти насильства у сучасному світі - 09.12.2021 р.
 2. Години спілкування на теми: «Насильство: як себе захистити», «Твої права та обов’язки» з здобувачами освіти 9-х класів.
 3. Проведення занять з елементам и тренінгу на тему: «Види насильства. Як захистити себе від насилля та торгівлі людьми» з здобувачами освіти 7-х класів.
 4. Заняття з елементами тренінгу «СТОП БУЛІНГ: протидія жорстокості та насильства» для здобувачів освіти 5-х класів – соціально-психологічна служба.
 5. Заняття для здобувачів освіти 8-х класів на тему: «Безпека в інтернеті» – інспектори відділу зав’язків з громадськістю Управління патрульної поліції Грінченко В.В., Левандовський А.Є.
 6. Заняття для здобувачів освіти 8-9-х класів на тему: ««Інформаційна безпека у соціальних мережах та булінг у молодіжному середовищі»Центральноукраїнський інститут розвитку людини, Кравченко О.В., Мороз С. С.
 7. Лекторій для здобувачів освіти 8-х класів на тему: «Безпека в інтернеті» – старший інспектор сектору ювенальної превенції Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області майор поліції Загородня Ж.В.
 8. Години спілкування на тему: «Кібербулінг», перегляд відеороликів «Булінг у школі та як з ним боротися – говоримо з Уповноваженим Президента України», «Зупиніться!!! Моя історія про булінг та кібербулінг в соціальних мережах» для здобувачів освіти 9-11-х класів – класні керівники та соціально-психологічна служба.
 9. Виховна година для здобувачів освіти 4-х класів на тему: «Кібербулінг, або агресія в інтернеті» – соціально - психологічна служба.
  1. На сайті закладу в розділі «Протидія булінгу» розміщено:
 • Наказ МОН від 28.12.2019 р. №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти».

Методичні матеріали:

 • Відповідальність за булінг.
 • Хто і як відповідає за булінг в Україні?
 • Пам’ятка для дитини.
 • Щоб ваша дитина не стала жертвою булінгу - поради батькам.

Проведено благодійні акції у 2021 – 2022 н.р.

 • Обласна благодійна акція «Щедрий врожай» (збір овочів, фруктів притулкам, інтернатам, людям похилого віку. Було зібрано овочів на суму 3189 грн.)
 • До дня св. Миколая – «Різдвяний янгол» (збір книг, іграшок для дітей притулку та організації Товариства Червоного Хреста були переданні речі, одяг, іграшки, що були в користуванні – зібрано на суму 29560 грн.)

Актуальним є питання соціального захисту дитини в нашому суспільстві.

У своїй роботі педагогічний колектив керується нормативними документами щодо соціального захисту дитини та охорони дитинства – Законом України «Про охорону дитинства» та відповідними нормативними документами МОН України й усіх ланок органів управління освітою.

З метою своєчасного виявлення, влаштування, здійснення контролю за умовами життя та виховання дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, а також захисту прав та інтересів дітей, які потребують допомоги держави, педагогічний колектив закладу виконує певну роботу.

Велика увага в навчальному закладі приділяється питанню захисту прав та законних інтересів дітей соціально – незахищених категорій. З метою додержання законодавства, спрямованого на соціальну роботу з дітьми незахищеної категорії, своєчасного виявлення дітей, які перебувають у складних умовах проживання, та роботи з батьками дітей даної категорії.

Кожний класний керівник 1-11 класів разом з соціальним педагогом на початку вересня складає соціальний паспорт класу, у якому зазначені категорії дітей, які потребують максимальної уваги з боку педагогічних працівників та дорослих. Відповідно до соціального паспорту у школі навчалися:

Соціально-незахищені категорії

станом на 23.02.2022 р.       

Кількість здобувачів освіти
Усього в закладі                              947 здобувачів освіти
Класів 34 класи
Повні сім’ї 727
Неповні сім’ї 220
Діти-сироти та ПБП                   10
Діти-напівсироти 22
Діти-інваліди                                                                   22
Діти з багатодітних сімей                                                 52
Діти, які народилися від ліквідаторів аварії на ЧАЕС 7
Діти з малозабезпечених сімей                                       6
Діти учасників АТО                                                           125
Діти ВПО 16
Діти батьки, які загинули під час виконання службових обов’язків 4
Діти, які охоплені педагогічним патронажем 11
Діти, охоплені інклюзивною формою навчання 7
Діти, охоплені сімейно/домашньою формою навчання 1
Діти, охоплені екстернатною формою навчання 1
Учительські діти                                                                     30
Матері-одиначки 31
Діти, що знаходяться на внутрішкільному обліку      2
Неблагополучні сім’ї                                                               0
Діти, що потребують посиленої уваги 38
Діти групи ризику                                                             8

Сім’ї з дітьми, які потрапили в складні життєві            

умови і не в змозі подолати їх самостійно

3
Прийомна сім’я                               0
Діти, які потребують соціального захисту (безкоштовне харчування ) 154

         У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх.

Усі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням та спортивною формою.

Протягом 2021-2022 навчального року постійно проводилися зустрічі з опікунами, відвідували їх вдома з метою контролю виконання їх обов’язків, проводилися індивідуальні консультації. Усі опікуни були ознайомлені з їх обов’язками згідно «Правил опіки і піклування», затверджених 26.05.1999р. №34/166/88, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 17.06.1999р.

         Більшість дітей пільгових категорій відвідували спортивні секції, гуртки, приймали участь в позашкільних заходах, були залучені до роботи в органах шкільного учнівського самоврядування.

Ця категорія дітей була під постійною увагою класних керівників, соціального педагога та адміністрації закладу. Діти зі статусом залучені до роботи в гуртках, в повній мірі забезпечені підручниками, мають безкоштовний доступ до користування культурно – освітніми закладами. Двічі на рік соціальний педагог та класні керівники оновлювали банк даних дітей зі статусом, складали акти обстеження та психолого – педагогічні характеристики.

Відповідно до Закону України «Про освіту», на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 04.09.2003 року № 595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей», річного плану роботи закладу з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку та з метою профілактики правопорушень і негативних проявів у поведінці здобувачів освіти, протягом 2021-2022 н. р. під постійним контролем адміністрації закладу, класних керівників та соціально-психологічної служби в закладі здійснюється контроль за відвідуванням здобувачами освіти навчальних занять.

Класні керівники 1-11 класів щодня заповнюють сторінку обліку відвідування здобувачами освіти уроків у класних журналах, підбивають підсумки відвідування за семестр.

У закладі ведеться журнал обліку відвідування здобувачами освіти   навчальних занять, поточний контроль за відвідуванням здобувачами освіти занять здійснює - соціальний педагог Орєшкова І.В. Класні керівники з’ясовують причину відсутності здобувачів освіти на заняттях, збирають, систематизують та зберігають протягом навчального року довідки та письмові пояснення батьків або осіб, які їх замінюють, про причину відсутності здобувача освіти. Медичні довідки зберігаються у медичної сестри. Додатково контролюється відвідування занять здобувачів освіти, схильними до пропусків уроків без поважних причин. З цими здобувачами освіти та їх батьками проводяться роз’яснювальні бесіди про неприпустимість пропусків уроків та запізнень без причини.

На початку кожного навчального року проводиться Всеукраїнський профілактичний захід «Урок» з метою виявлення дітей, які не приступили до занять. Станом на 01 вересня 2021 року 17 здобувачів освіти не приступили до занять вчасно з поважних причин, а саме: через хворобу та за сімейних обставин.

         Станом на 10 вересня 2021 року всі здобувачі освіти приступили до занять вчасно.Аналіз стану відвідування занять здобувачами освіти за 2021-2022  н.р. показав, що на підставі інформації, поданої класними керівниками 1-11 класів  здобувачі освіти мають пропуски занять у зв’язку з хворобою, за заявами батьків. На всі пропуски наявні документи, що підтверджують відсутність дитини у закладі – заяви та пояснювальні записки батьків, довідки з медичних закладів.

         Проведена роз’яснювальна робота з батьками здобувачів освіти які найчастіше пропускають навчальні заняття у закладі та з батьками, які не належним чином виконують свої батьківські обов’язки та сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах.

         Складений банк даних про здобувачів освіти, які пропускають заняття без поважних причин (індивідуальні картки, акти відвідування сім’ї, матеріали роботи з батьками, попередження батькам).

         За результатами перевірки найменше пропусків занять у 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г, 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 3-А, 3-Б, 3-В, 3-Г, 4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г,5-А, 5-Б, 6-А, 6, 6-В, 7-Б,7-В,8-А, 8-В,9-А, 9-Б,10,11-А, 11-Бкласах. Найбільша кількість пропусків уроків 5-В, 7-А, 8-Б, 9-В.

         Інформація доведена до відома батьків здобувачів освіти, про що свідчить попередження (про відповідальність за виконання батьківських обов’язків), пояснювальні записки, з здобувачами освіти та їх батьками неодноразово проводились профілактично - роз’яснювальні бесіди, відвідування сімей з класними керівниками, соціально - психологічною службою та інспекторами відділу зав’язків з громадськістю Управління патрульної поліції Грінченко В.В., Левандовським А.Є., подання в управління з питань захисту прав дітей.

         На підставі наказів по закладу від 29.12.2021 року №471\о «Про результати перевірки стану відвідування здобувачами освіти закладу навчальних занять за                 І семестр 2021\2022 навчальний рік», 17.01.2022 р. №13/о «Про проведення протиепідемічних заходів», 24.01.2022 р. №21/о «Про проведення протиепідемічних заходів, 25.01.2022 р. №22/о «Про організацію дистанційного навчання в 8-В класі», 27.01.2022 р. №25/о «Про організацію дистанційного навчання в 1-В, 3-Г, 6-Б класах», 27.01.2022 р. №27/о «Про зміни в організації освітнього процесу» ( з 31 січня 2022 року по 11 лютого 2022 року освітній процес у закладі організувати за змішаною формою навчання), 09.02.2022 р. №48/о «Про організацію дистанційного навчання в 3-А класі», 24.02.2022 р. №68/о «Про зміни в організації освітнього процесу» (з 24 лютого 2022 року освітній процес в закладі для здобувачів освіти 1-11 класів організувати за технологіями дистанційного навчання, відповідно до указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про ведення воєнного стану в Україні»), 25.02.2022 р. №69/о «Про зміни в організаційному процесі» (у закладі запроваджуються канікули на два тижні з 28 лютого по 12 березня 2022 року), 11.03.2022 р. №71/о «Про організацію освітнього процесу», 05.05.2022 р. №123/о «Про порядок закінчення 2021/2022 навчального року в закладі» та відповідно до наказів по закладу відвідування здобувачів освіти під частехнологій дистанційного навчання (ТДН) не фіксувалось тобто не відбувалося в паперовому вигляді.Класні керівники 1-11 класів окремо слідкували за відвідуванням свого класу під час приєднування до онлайн-уроків.

 

з 1-11 клас

Пропущено днів

 

всього

через

хворобу

з поважної причини без поважної причини
Всього І семестр 10643 6644 3608 391
Всього ІІ семестр 4399 2791 1537 71
Разом І-ІІ семестр 15042 9435 5145 462

 

Аналіз відвідування здобувачами освіти занять 2021-2022 навчальний рік показав, що пропуски занять у старшій ланці значно вищий, ніж середній. Аналіз причин відсутності здобувачів освіти на навчальних заняттях свідчить про те, що спостерігається збільшення кількості відсутніх здобувачів освіти за заявами батьків, ніж за медичними довідками.

З метою якісного відвідування здобувачами освіти закладу потрібно:

 • Забезпечити постійний контроль за охопленням навчанням здобувачів освіти та їх відвідуванням.
 • Активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації здобувачів освіти до навчання.
 • У кожному конкретному випадку відсутності здобувачів освіти на уроках невідкладно з'ясовувати причину, встановлювати місце перебування дитини. Інформувати батьків або осіб, які їх замінюють.
 • На батьківських зборах акцентувати увагу батьків на недопустимості пропусків навчальних занять здобувачами освіти без поважних причин та необхідності зменшення кількості пропусків уроків за пояснювальними записками. Батьки відповідальні за навчання, виховання і розвиток дітей, а тому зобов'язані забезпечувати відвідування здобувачами освіти уроків у навчальних закладах.
  • Проводити індивідуальні бесіди, корекційну роботу з здобувачами освіти, схильними до пропусків уроків без поважних причин.
  • У разі, якщо причиною невідвідування здобувачем освіти занять є конфлікт в учнівському колективі, надавати психологічну допомогу та вживати заходів для усунення конфліктної ситуації.
 • Якщо здобувач освіти систематично або тривалий час не відвідує заклад без поважних причин, залучати до виховної роботи з ним соціально-психологічну службу закладу, спеціалістів з управління з питань захисту прав дітей, а у разі необхідності – СЮП КРУП ГУНП.

         У 2021/2022 навчальному році на внутрішкільному обліку перебуває 2 здобувача освіти. Систематично проводиться профілактична робота з здобувачами освіти, що стоять на внутрішкільному обліку.

Велика увага приділяється правовій освіті підлітків. З 29 листопада – 24 грудня2021 року був проведений Місячник морально-правового виховання.

Протягом року, згідно плану, проводились засідання Ради профілактики з питань поведінки та успішності, на яких були присутні здобувачі освіти 5-9 класів.

           Заклад співпрацює з управлінням з питань захисту прав дітей, інспектором служби Селівановим М.С., старшим інспектором сектору ювенальної превенції Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській областімайором поліції Загородньою Ж.В., інспекторами відділу зав’язків з громадськістю Управління патрульної поліції Грінченко В.В., Левандовським А.Є. (шкільні офіцери поліції) про що свідчить спільний план роботи на 2021-2022 н.р.

             Протягом 2021 - 2022 навчального року організовані та проведені правові лекторії з працівниками правоохоронних органів, а саме: лекторії для здобувачів освіти 7-11-х класів «Адміністративна та кримінальна відповідальність за скоєння правопорушень та злочинів», «Відповідальність підлітків за правопорушення», «Профілактика крадіжок», «Протидія булінгу», «Стоп булінг». «Безпечні канікули». В рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» для здобувачів освіти 9-11 класів було проведено правовий лекторій на тему: «Запобігання та протидія проявам насильства» за участю інспекторів відділу зав’язків з громадськістю Управління патрульної поліції Грінченко В.В., Левандовського А.Є., заняття для здобувачів освіти 1-5-х класів на тему: «Правила безпеки дорожнього руху» та «Безпечна дорога додому». Для здобувачів освіти 9-А та 11-Б класів був проведений лекторій на тему: «Наркотики: причини і наслідки вживання. Відповідальність за незаконне вживання наркотичних речовин.» за участю старшого інспектора сектору ювенальної превенції Кропивницького РУП, майора поліції Загородньої Ж.В. та старшого оперуповноваженого управління з боротьби з наркозлочинністю в Кіровоградській області Болсуновської С.О..

Надавалася інформація стосовно здобувачів освіти закладу за запит СЮП КРУП ГУНП, УПЗПД з метою організації роботи з функціонально неспроможними сім’ями («групи «ризику»), здобувачами освіти, яких було притягнено до адміністративної відповідальності, здобувачами освіти, які знаходяться на профілактичному обліку, та їхніми батьками.

Слід відмітити, що в закладі створена і діє рада профілактики правопорушень, засідання якої проводилося 4 рази на рік, і яка слідкує за дотриманням правил поведінки і правопорядку.

Таким чином ведеться систематична робота з здобувачами освіти, схильними до правопорушень, вивчення їх інтересів, здібностей і нахилів. Практичним психологом та соціальним педагогом проводиться діагностична та корекційна робота з здобувачами освіти «групи ризику»: бесіди, консультації, тренінгові заняття. Профілактична робота ведеться з здобувачами освіти, що стоять на внутрішкільному обліку.

Результати такої всебічної діагностики допомагають знайти шляхи корекційної і розвиваючої роботи з «важкими» здобувачами освіти.

Випадки неадекватної поведінки розглядаються класним керівником, соціальним педагогом, практичним психологом та адміністрацією закладу. Практикуються такі засоби впливу на здобувачів освіти, схильних до правопорушень, як бесіди з батьками, розгляд питань на засіданнях ради профілактики, оформлення подань до СЮП КРУП ГУНП та УПЗПД. Систематично, двічі на рік, проводиться рейд «Урок».

             Проходять: Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства», Дні правових знань, Тиждень права, Місячник морально - правового виховання, дні профілактики правопорушень, під час яких з дітьми проводяться такі заходи: Просвітницька бесіда «Права дитини», просвітницька бесіда «Відповідальне батьківство», «Хто вони – діти вулиці?», «Адміністративна та кримінальна відповідальність за скоєння правопорушень та злочинів», «Види правопорушень».

             Проводяться бесіди, класні та виховні години щодо правової відповідальності дітей та молоді за участю працівників правоохоронних органів.

            Діти зі статусом та діти девіантної поведінки відвідують гуртки та секції у школі та поза нею. Діти, які схильні до правопорушень, та їх батьки запрошуються на засідання ради по профілактиці правопорушень.

            Допомогу класним керівникам у проведенні профорієнтаційної роботи надає практичний психолог школи Мезенцева О.В. та соціальний педагог Орєшкова І.В. Анкетування здобувачів освіти, індивідуальні бесіди з ними, групова та індивідуальна робота, консультації для батьків – все це сприяє визначенню здобувачів освіти з майбутнім.

           Проходять: Дні правових знань, Тиждень права, онлайн - «Баркемп», «Воркшоп», міський марафон інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Всесвітнього дня доброти та Всесвітнього дня дитини, Місячник морально - правового виховання, дні профілактики правопорушень, під час яких з дітьми проводяться такі заходи: просвітницька бесіда «Права дитини», просвітницька бесіда «Відповідальне батьківство», «Хто вони – діти вулиці?», «Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх за скоєння правопорушень та злочинів», «Види правопорушень», «Відповідальність підлітків за правопорушення», «Профілактика крадіжок».

Аналіз підсумків діяльності дитячо-юнацького центру «Сузір’я» за 2021-2022 навчальний рік

   Майбутнє нашого суспільства залежить від того, яким змістом і цінностями буде наповнено внутрішній світ підростаючої особистості. Саме в позашкільній освіті максимально повно враховано принцип демократичності й доброзичливого ставлення до дитини, саме позашкільна освіта здатна мобільно реагувати на «виклики часу» в інтересах дитини, її сім’ї та суспільства. Система позашкільного навчання й виховання унікальна, оскільки в ній зосереджені вільна мотивація дитини до пізнання й творчості, великий альтернативний спектр видів діяльності, надзвичайні можливості залучення вихованців до актуальної фізичної, мистецької, дозвільної культури. Новітня філософія освіти спрямовує освітній процес на формування духовного світу особистості, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенціальних можливостей та здібностей вихованців, забезпечення оптимальних умов для їх життєвої самореалізації. Навчальна діяльність на заняттях закладу позашкільної освіти покликана не просто дати гуртківцям суму знань, умінь і навичок, а формувати в них компетентність як загальну здатність, що ґрунтується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, отриманих завдяки навчанню.

   У 2021 - 2022 навчальному році у дитячому юнацькому центрі „Сузір’я” працювало 8 гуртків (19 навчальних груп), в яких навчалося 350 учнів   гімназії: 290 дівчинки та 60 хлопців віком від 6 до 16 років.Постійний склад   вихованців центру, що відвідують гуртки два та більше років, у цьому навчальному році складав -215 учнів.

Заклад працював за зручним для дітей розкладом. Для навчального процесу було задіяно 4 навчальних кабінети та 2 зали для занять хореографією.

Центр здійснював навчально-виховний процес за державними та адаптованими  програмами.

6 гуртків працювали за художньо–естетичним напрямом:

 • гурток «Колектив естрадної пісні» - керівник Дрезналь І.Г.,
 • гурток «Ансамбль бандуристів» - керівник Ігнатенко Н.С.,
 • вокальний ансамбль, фольклорний гурток - керівник Кадет Ю.О
 • гурток сучасного танцю «Тримай ритм» - керівник Бирловська Н.В.
 • гурток сучасного танцю «Dansmix»- керівник Бабенко О.О.,
 • гурток «Флористика та живопис» - керівник Бирловська Н.В. - за науково- технічним напрямом.
 • гурток «Скандинавська ходьба»- кервник Горянін О.М. – за оздоровчим напрямом.

   Одним із пріоритетних завдань закладу є здійснення заходів щодо залучення вихованців, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації. Так, згідно з даними соціального паспорту закладу, станом на 01.10.2021 року в Центрі здобувло позашкільну освіту (таб. 1) :

                                                                                                                Таблиця 1

Назва гуртка

 

Загальна кількість

дітей у гуртках

Кількість дівчат Кількість хлопчиків Діти – сироти Діти, які виховуються в багатодітних сім’ях Діти, які виховуються в малозабезпечених сім’ях Діти – інваліди Діти, батьки яких, загинули, постраждали або є учасниками АТО

Талановиті і

обдаровані діти

«Колектив естрадної пісні» 38 26 12   1   1 6 8

Хореографічний

«Dancemix»

30 30     1 1   8 3

Хореографічний

«Тримай ритм»

124 93 31   3     8 12
Вокальний 51 34 17 1 4     10 10
Фольклорний 46 37 9 1 4     5 8
Ансамбль бандуристів 40 29 11         9 6
«Флористика та живопис» 11 11   1 1     1  
«Скандинавська ходьба» 10   10         2  
РАЗОМ 350 260 90 3 14 1 1 51 47

Педагогічний колектив центру (станом на 01.01.2022року) складав 8 педпрацівників  (5-основних та 3 сумісника), з яких: мають вищу освіту – 7, середню спеціальну – 1. Якісний та кількісний аналіз складу педагогічних працівників закладу виглядав таким чином (таб. 2) :                                                                                                      

                                                                                          Таблиця 2

 

ПІБ

Посада

Розряд

Основний робітник

чи сумісник

1 Дрезналь Ірина   Геннадіївна

Завідувач ДЮЦ

Керівник гуртка

13

12

Основний
2 Кадет Юлія Олексіівна

Культоргані-затор

Керівник гуртка

11

12

Основний
3 Ігнатенко Наталія Сергіївна Керівник гуртка 12 Основний
4

Бирловська

Наталія Володимирівна

Керівник гуртка 10 Основний
5 Бабенко Ольга Олегівна Керівник гуртка 11 Сумісник
6 Горянін Олександр Миколайович Керівник гуртка 10 Сумсник
7 Мамченко Ганна Сергіївна Акомпаніатор 10 Основний
8 Федоренко Вячеслав Борисович Акомпаніатор 10 Сумісник

Навчально-виховний процес у ДЮЦ протягом навчального року здійснювався диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я вихованців). З використанням різних організаційних форм роботи: групові заняття, індивідуальне заняття, конкурси, вікторини, екскурсії, практична робота, виступи, виставки, репетиційні збори тощо. Відповідно до Положення закладу, розпорядчих документів   заняття розпочалися 1 вересня 2021 року, завершилися 31 травня 2022 року. Зарахування вихованців до гуртків здійснювалось наказом директора по закладу на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на без конкурсній основі. До заяв батьків, діти яких відвідували хореографічні та спортивні гуртки, додавалися довідки про консультацію з лікарем щодо відсутності протипоказань до занять.

У канікулярні, святкові та вихідні дні Центр працював за окремими планами, затвердженими директором закладу. У цей період з вихованцями гуртків   проводилися як навчальні заняття, так й суспільно-корисна та організаційно-масова робота: ігрові програми, екскурсії по місту та до сироварні «Лісова коза», відвідування к-ру «Портал», Дендропарку, Ковалівського парку. Наші діти з величезним задоволенням відвідали майстер класи, які для нас організували працівники обласної бібліотеки для юнацтва та студії декору «Амбрелла» .

Взагалі, масовими заходами в канікулярний час було охоплено 958 вихованців ДЮЦ - учнів гімназії.

   Відповідно до річного плану роботи школи та річного плану роботи центру, протягом навчального року керівники гуртків зі своїми вихованцями були організаторами та   активними учасниками шкільних та позашкільних заходів. Культорганізатором центру Кадет Ю.О. були розроблені оригінальні сценарії та за допомогою керівників гуртків, класних керівників підготовлені і проведені заходи: «Осінній марафон», « Halloween по-українськи", «Святий Миколай у гості завітав», новорічні розваги для початківців та вихованців центру.

   Керівниками гуртків була надана   методична і практична допомога класним керівникам, педагогу – організатору школи у підготовці і проведенні свят, відкритих класних годин, першого та останнього дзвоників.

     Моніторинг стану освітньої діяльності центру та результати участі вихованців у міських, обласних та Всеукраїнських фестивалях свідчать про стабільність у роботі таких гуртків:

«Колектив естрадної пісні (кер. Дрезналь І.Г.)

 • Всеукраїнський творчий марафон «Все буде Україна» Бурага Д. - І місце
 • Всеукраїнський фестиваль «Єврофест-2022» номінація «Авторський вірш» ІІІ місце – Клещов О. , Смертін А.

Ансамбль бандуристів «Барвисті струни (керівник Ігнатенко Н.С.)

V Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «PearsofTalent»

Осадчук П.- лауреат ІІ премії

Дует Осадчук П., Поляруш С.- лауреати ІІ премії

Сташра група ансамблю- лауреати І премії

Вокальний ансамбль   «Зорецвіт» (керівник Кадет Ю.О.)

-         Всеукраїнський творчий марафон «Все буде Україна» Дущенко Є. – І місце

-Всеукраїнський фестиваль талантів «Все буде Україна!» Шпильова Є. – І місце

     - Всеукраїнський фестиваль талантів «Розправ крила, Україно!»Шпильова Є. – І місце

-Міжнародний фестиваль-конкурс «Україна єдина!» Шпильова Є. – І місце

             Фольклорний гурток (керівник Кадет Ю.О.)

-Всеукраїнський фестиваль талантів «Україна – єдина країна!» Клименко Альбіна -– І місце

-Міжнародний фестиваль-конкурс «Україна єдина!» Панченко Є. – ІІ місце

     -Всеукраїнський фестиваль «Єврофест-2022» Панченко Є. –ІІІ місце

Гурток «Флористика та живопис» (керівник Бирловська Н.В.)

-Міжнародний фестиваль «Великоднє диво» Підгорний Р. – І місце,

Смертіна А. – І місце

Участь та досягнення здобувачів освіти

у Всеукраїнських масовихзаходах у 2021-2022 навчальному році

                                                                                                    Таблиця 3

з/п Прізвище, ім’я, по батькові здобувача освіти Назва закладу позашкільної освіти Назва гуртка, прізвище, ім’я, по батькові Назва заходу, місце проведення, нагорода, реквізити нагороди
1

Осадчук Поліна

середня вікова категорія

середня вікова категорія

КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради» ДЮЦ «Сузір'я»

Ансамбль бандуристів

Ігнатенко Наталія Сергіївна

«PearsofTalent»

V Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв

м. Одеса

10-13.02.2022

(дистанційно)

Лауреат II премії

2

дует

Осадчкук Поліна і Поляруш Сергій

старша вікова категорія

КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради» ДЮЦ «Сузір'я»

Ансамбль бандуристів

Ігнатенко Наталія Сергіївна

«PearsofTalent»

V Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв

м. Одеса

10-13.02.2022

(дистанційно)

Лауреат I премії

3 група ансамблю старша вікова категорія

КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради» ДЮЦ «Сузір'я»

Ансамбль бандуристів

Ігнатенко Наталія Сергіївна

«PearsofTalent»

V Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв

М. Одеса

10-13.02.2022,

(дистанційно)

Лауреат I премії

4

Бурага Денис

старша вікова категорія

КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради» ДЮЦ «Сузір'я»

«Колектив естрадної пісні»

Дрезналь Ірина Геннадіївна

«Все буде Україна!»

Всеукраїнський творчий марафон

м. Вінниця

09.04. 2022 р

(дистанційно)

І місце

5

Клименко Альбіна

середня вікова категорія

КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради» ДЮЦ «Сузір'я»

Фольклорний гурток

Кадет Юлія Олексіївна

«Україна – єдина країна!» Всеукраїнський фестиваль талантів (дистанційно)

м. Одеса

19.04. 2022 р

(дистанційно).

І місце

6

Шпильова Ельвіра

середня вікова категорія

КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради» ДЮЦ «Сузір'я»

Вокальний ансамбль

Кадет Юлія Олексіївна

«Все буде Україна!» Всеукраїнський фестиваль талантів

( дистанційно)

м.Одеса

16.04. 2022 р.

(дистанційно)

І місце

7

Дущенко Євгенія

середня вікова категорія

КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради» ДЮЦ «Сузір'я»

Вокальний ансамбль

Кадет Юлія Олексіївна

«Все буде Україна!» Всеукраїнський творчий марафон

(дистанційно)

м. Вінниця

09.04. 2022 р

(дистанційно)

І місце

8

Шпильова Ельвіра

середня вікова категорія

КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради» ДЮЦ «Сузір'я»

Вокальний ансамбль

Кадет Юлія Олексіївна

«Розправ крила, україно!»

Всеукраїнський фестиваль талантів

(дистанційно)

м. Одеса

29.04.2022 р

(дистанційно)

І місце

9

Клещов О. Смертін А.

молодша

вікова категорія

КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради» ДЮЦ «Сузір'я»

 

«Єврофест-2022»

Всеукраїнський фестиваль

дистанційно)

м. Кропивницький

19.05-21.05

ІІІ місце

10

Панченко Є.

старша вікова категорія

КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради» ДЮЦ «Сузір'я»

Фольклорний гурток

Кадет Юлія Олексіївна

«Єврофест-2022»

Всеукраїнський фестиваль

дистанційно)

м. Кропивницький

19.05-21.05

ІІІ місце

 

Участь та досягнення здобувачів освіти

у міжнародних масовихзаходах у 2021-2022 році

                                                                                                 Таблиця 4

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові здобувача освіти Назва закладу позашкільної освіти Назва гуртка, прізвище, ім’я, по батькові Назва заходу, місце проведення, нагорода,реквізити нагороди
1

Панченко Єлізавета

старша вікова категорія

КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради» ДЮЦ «Сузір'я»

Фольклорний гурток

Кадет Юлія Олексіївна

«Україна єдина!» Міжнародний фестиваль-конкурс м. Ужгород

20.04.2022 р

(дистанційно)

ІІ місце

2

Шпильова Ельвіра

середня вікова категорія

КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради» ДЮЦ «Сузір'я»

Вокальний ансамбль

Кадет Юлія Олексіївна

Україна єдина!» Міжнародний фестиваль-конкурс м. Ужгород

20.04.2022 р

(дистанційно)

І місце

3

Підгорний Роман

молодша вікова категорія

КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради» ДЮЦ «Сузір'я»

Гурток «Флористика та живопис»

«Великоднє диво» Фестиваль

м.. Ужгород, 25.04.22

(дистанційно)

Лауреат 1 ступеня

4

Смертіна Аліна

молодша вікова категорія

КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради» ДЮЦ «Сузір'я»

Гурток «Флористика та живопис»

«Великоднє диво» Фестиваль

м.. Ужгород, 25.04.22

(дистанційно)

Лауреат 1 ступеня

Управління дитячим юнацьким центром здійснювалося згідно плану роботи закладу на навчальний рік, навчального плану, плану внутрішнього контролю, календарних планів керівників гуртків. Така система планування, що відпрацьована і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, сприяла досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечила координацію їх діяльності, єдність вимог, контроль та взаємоконтроль в процесі роботи, планомірний розвиток закладу позашкільної освіти. У центрі є в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність закладу позашкільної освіти.

З метою створення ефективної системи контролю за якістю досягнення цілей та аналізу результативності роботи центру застосовувалися такі методи контролю, як :

- перевірка документації;

- бесіда;

- спостереження;

- аналіз і самоаналіз занять, виховних заходів;

- анкетування, тестування;

- творчий звіт.

Найважливішим питанням внутрішнього контролю позашкільного закладу є збереження контингенту дітей. Це питання постійно аналізувалось на оперативних та інструктивних нарадах, які проводилися один раз на тиждень. В закладі був налагоджений щоденний контроль за наповненням гуртків. Освітній процес в центрі здійснювався відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів та здібностей вихованців, з використанням різних організаційних форм роботи за дворівневою системою. Відповідно до рівня класифікації була визначена мета і перспективи діяльності гуртків, груп, їх чисельний склад, обиралася програма. Так, на щотижневих нарадах протягом року було винесено 35 питань, серед яких: стан навчально-виховного процесу в гуртках різних напрямків, питання методичного супроводу НВП, забезпечення охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, організація роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, співпраця з ЗНЗ та громадою, стан ведення документації керівників гуртків, ефективність та результативність роботи гуртків, рівень укомплектованості та наповнюваності груп гуртків, збереження контингенту вихованців, кадрове забезпечення закладу, організація змістовного дозвілля вихованців ДЮЦ під час канікул, реалізація самоосвітньої діяльності керівників гуртків. Переважаючими видами контролю були поточний, діагностичний, підсумковий, оглядовий та тематичний. Результати контролю узагальнювались у формі інформацій, довідок, наказів та доводилися до відома колективу на нарадах, педагогічних радах, методичному об’єднанні керівників гуртків ДЮЦ.

Одним із обов’язків педагогічних працівників є постійне підвищення свого професійного рівня, педагогічної майстерності, а також, загальної і політичної культури. Педагогічний колектив центру розпочав у цьому навчальному році роботу над   єдиною науково –методичною проблемою «Гармонізація та розвиток творчих здібностей дітей в умовах вільного та керованого експериментування ш ляхом партнерства та принципу дитиноцентризму.

Робота методичного об’єднання керівників гуртків центру була спрямована на організацію дієвої самостійної роботи педагогів над даною проблемою, опануванню теоретичного матеріалу та апробації рекомендацій, розроблених на основі теоретичних положень, коригування їх у процесі практичного застосування.

Протягом навчального року у центрі були проведені 6 художніх рад, 4засідання МО, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і участь у фестивалях, організація свят), так і науково-методичні питання. Продовжувалася адаптаційна робота над робочими навчальними програмами.

Протягом І та частини ІІ семестру керівниками гуртків центру були підготовлені та проведенні відкриті заняття:

-       «Постановка дихання, як найважливіша складова навчання співу» (керівник гуртка «Колектив естрадної пісні» Дрезналь І.Г.);

-       «Розвиток гармонічного слуху, як необхідної складової вокального мистецтва» (керівник вокального гуртка Кадет Ю.О.);

-       «Розвиток координації засобами сучасної хореографії» (керівник хореографічного гуртка Бабенко О.О.);

-       «Виявлення творчих здібностей у молодших вихованців» (керівник ансамблю бандуристів Ігнатенко Н.С.);

-       «Елементи класичного танцю у сучасній хореографії» (керівник хореографічного гуртка Бирловська Н.В.);

-       «Координація рухів засобами ходи» (керівник гуртка «Скандинавська ходьба» Горянін О.М.).

Під час відвідування, обговорення та аналізу занять виявлено, що керівники гуртків використовують різноманітні, інноваційні та   ефективні методи і форми роботи, планують свою діяльність відповідно до вікових особливостей учнів, достатньо уваги приділяють індивідуальній роботі з гуртківцями.

Всі відвідані заняття мають чітку структуру, методично грамотно побудовані. Тривалість і структура занять відповідає нормативним вимогам. На початку занять керівники гуртків проводять інструктаж з безпеки життєдіяльності, нагадують вихованцям правила поведінки.

За результатами контролю занять керівникам гуртків були надані методичні рекомендації щодо організації навчального процесу, ведення документації, внесені зміни та доповнення до плану роботи методичного об'єднання керівників гуртків.

Професійне самовдосконалення керівників гуртків здійснювалося також через самоосвіту, участь у різноманітних методичних заходах, що проводилися в навчальному закладі, місті, області. Керівники гуртків Центру були активними учасниками засідань міських та обласних методоб̕єднань керівників гуртків, семінарів, проектів, фахових курсів. Керівник вокального та фольклорного гуртків Кадет Ю.О. пройшла чергову атестацію та підвищила кваліфкацію.   З метою створення ефективної системи контролю за якістю досягнення цілей та аналізу результативності роботи центру застосовувалися такі методи контролю, як :

- перевірка документації;

- бесіда;

- спостереження;

- аналіз і самоаналіз занять, виховних заходів;

       - творчий звіт.

   Значно підвищився рівень професіоналізму педагогів центру. Педагоги центру постійно вдосконалюють систему проведення занять з використанням усіх доступних методів комунікації засобами мережі Internet: відеочатів системи конференц-зв’язку Zoom, текстових та відео режимів Facebook, Messengerта, Viber, організації комунікацій засобами класних кімнат в GoogleClassroom, розміщення навчальних відео в мережі Youtub . Під час дистанційної роботи вихованці та керівники гуртків центру активно працювали над створенням творчих проектів: «Ой, у лузі…» , Флеш –моб «О, у лузі..»,«Кровоградщина», до Дня вишиванки «Ой, у вишневому садочку…». Працюючи дистанційно, підтримуючи зв’язок з батьками вихованців, керівники гуртків зібрали багатий фото і відео архів виконаних творчих завдань та рухової діяльності учнів. Кращі роботи опубліковані на сторінці ДЮЦу у Facebook , Youtube-каналі та на шкільному сайті.  

Наприкінці навчального року, педагогами центру був проведений аналіз річної роботи над колективною проблемою. Він здійснювався на основі :

-        визначення конкретних успіхів у роботі ;

-        виявлення недоліків та аналізу їх причин;

-        вивчення стану викладання   та виконання навчальних планів;

-        аналізу використаних форм та методів методичної роботи;

-        визначення завдань роботи на подальшу перспективу, які   передбачають   усвідомлену, цілеспрямовану, планомірну та безперервну роботу педагогів центру щодо вдосконалення їхньої теоретичної і практичної підготовки, необхідної для практичної діяльності.

Аналіз роботи педагогів дає підставу зробити висновок, що завдання, які були поставлені, в основному виконано. Взаємовідвідування педагогами виховних масових заходів та відкритих занять стало справжньою школою обміну досвідом роботи.   Самоосвіта, відвідування онлайн семінарів та практикумів, знайомство керівників гуртків з новинками методичної та наукової літератури залишається невідۥємною частиною роботи МО.

Рівень виконання навчальних програм в цілому по центру задовільний.   Рівень опанування практичними навичками та рівень вміння використовувати набуті знання на практиці вихованцями гуртків центру   відповідає програмним вимогам .

     Колектив центру активно працює над поліпшенням матеріально- технічної бази. Так, у цьому році, під патронатом директора гімназії, разом з батьками вихованців та техперсоналом закладу, був проведений   ремонт приміщення хореографічної зали. За кошти батьків придбані гімнастичні ковдри, комплекти костюмів для ансамбля бандуристів та вокальногогуртка.

     З урахуванням недоліків в роботі та для ефективної реалізації завдань навчання і виховання розроблені стратегічні завдання, які мають забезпечити кінцевий результат – створення освітнього середовища, в якому б учасники навчально–виховного процесу мали змогу реалізувати себе як суб’єкти свого життя, діяльності й спілкування. Головними показниками якісних змін мають стати:

- вдосконалення системи підвищення професійної компетентності педагогів з новітніх форм, технологій організації навчально-виховного процесу, оволодіння основами педагогічного менеджменту;

- оптимізація мережі гуртків відповідно до потреб споживачів;

- підвищення якості психолого–педагогічного, інформаційного, науково- методичного супроводу діяльності закладу.

Вважаючи, що наш навчальний заклад знаходиться на шляху постійного розвитку, ми маємо всі ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері освіти, що передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного вихованця.

Аналіз роботи бібліотеки за 2021-2022 навчальний рік

У 2021-2022 навчальному році робота шкільної бібліотеки була спрямована на виконання Законів України«Про освіту», «Про бібліотеку і бібліотечну справу», Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Статуту закладу.

Шкільна бібліотека свою діяльність організовувала спільно з педагогічним колективом, відповідно до плану роботи, керуючись посадовою інструкцією завідувача бібліотеки, правилами користування бібліотекою. Регламентувалася режимом роботи бібліотеки, встановленим директором закладу відповідно до внутрішнього трудового розпорядку.

З метою інформування педагогів закладу про нове в освіті та з метоюнадання методичної допомоги учителямзавідувачем бібліотекою було сформовано папку«До 2021-2022 навчального року»,де зібрані наступні матеріали:

v  рекомендації – дистанційне навчання, перелік освітніх джерел та онлайн платформ на допомогу педагогам в організації дистанційного навчання;

v      додаток з листа МОН України № 1/9-420 «Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному році»;

v      методичні рекомендації щодо проведення у 2021-2022 навчальному році Дня Знань;

v      лист МОН України № 1/9-394 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої МОН України для використання у закладах освіти у 2021-2022 навчальному році»;

v      додаток до листа МОН України №1/9-385 «Інформаційні матеріали щодо створення безпечного освітнього середовища, формування у дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок, профілактики булінгу, кримінальних правопорушень, вживання наркотичних і психотропних речовин та запобігання торгівлі людьми у 2021-2022 н.р.»;

v      лист МОН України «Про проведення конкурсного відбору підручників для здобувачів повної середньої освіти і педагогічних працівників у 2021-2022н.р.»;

v      постанова Головного державного санітарного лікаря України №42 «Про тимчасові рекомендації щодо організації та протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19);

v      лист МОН України №731 «Про повторне видання підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти».  

v  У бібліотеці продовжує діяти постійно діюча виставка «Нова українська школа» з наступними розділами: а) методичні рекомендації для вчителів початкової школи, б) для батьків першокласників про Нову українську школу, в) новий освітній простір, г) адаптаційний період першокласників, д) ранкові зустрічі.

v  Підготовлено папку для методичної допомоги вчителям – Програма обласного науково-методичного проекту «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи» 2020р.-2023р.

На початку навчального року була проведена перереєстрація читачів, проводився цикл бесід з учнями про правила користування бібліотекою, про збереження книг, також проведена робота щодо заборгованості читачів.

Завданням бібліотеки протягом року було надання допомоги учням у вивченні та засвоєні шкільної програми через підбір відповідної літератури, організація навчальної діяльності та дозвілля дітей, створення сприятливих і комфортних умов для забезпечення роботи читачів у читальному залі бібліотеки. Важливим було створення позитивного іміджу через пошук сучасних, найбільш привабливих для читача форм популяризації книги, а також послуг, які пропонує бібліотека.

Робота з інформаційного забезпечення освітнього процесу охоплювала в собі цілу систему заходів з вивчення запитів книго користувачів: аналіз читацьких формулярів, опитування, бесіди, спостереження.

Систематично велась робота щодо оформлення картотек, тематичних папок, документації, пов'язаної з інвентаризацією, одержанням підручників, видачею та збиранням їх у читачів. Бібліотечним працівником постійно вивчався стан забезпечення учнів підручниками, придатності їх для використання в поточному році.

У 2021 навчальному році були отримані нові підручники для учнів 4-х, 8-их, класів, які обрані були закладом освіти та схвалені колегією Міносвіти.

Також працівником бібліотеки було організовано та проведено етапи роботи щодо вибору та замовлення підручників для 5-их та 9-их класів. Проведено списання підручників та художньої літератури, які не придатні для використання в навчальному процесі.

  У жовтні 2021 року другокласників ознайомлено з роботою шкільної бібліотеки учні були ознайомлені з «Правилами користування бібліотекою та книгою», дітям були видані художні книжки. Також проходив Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек під гаслом «Шкільна бібліотека та екологічна просвіта учнів». Екологічна культура учнів визначається відповідальним ставленням до природи і передбачає наявність глибоких знань про навколишнє середовище та засоби його захисту, уміння розв’язання екологічних проблем, безпосередньо участь у природоохоронній діяльності. Проходив рейд - перевірка стану збереження підручників по класах.

Протягом року були оформлені наступні книжкові виставки до знаменних і пам’ятних дат:

v      «До Державного прапора та Дня Незалежності України»;

v      «Що треба знати про COVID»;

v      « Як не стати жертвою булінгу»;

v      «Інформаційні матеріали до Дня пам’яті захисників України»;

v      «Вересень, немов учитель, двері відчинив»;

v      «Увага! Діти на Дорозі!»;

v      «Дітям про планету Земля»;

v      «Герої нашого часу»;

v      «Козак- душа правдивая»;

v      «Я люблю українську мову»;

v      «Безпека мого життя»;

v      «16 днів проти насильства»

v      «До Дня Гідності та свободи»;

v      «Голодомор»;

v      «16 днів проти насильства»;

v      «День збройних сил України»;

v      «Вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на чорнобильській АЕС»;

v      «Новорічні свята. День Святого Миколая»;

v      «День Соборності України»;

v      «Голокост в Україні»;

v      «Пам’ятаємо Героїв Крут»;

v      «Безпечний інтернет»;

v      «День рідної мови»;

v      «Герої Небесної Сотні»;

v      «до 151- річчя від Дня народження Лесі Українки»;

v      «Тарасові твори»;

v      «Чорнобиль»;

v      «Всесвітній день книги»;

v      «Пам’ятаємо минуле заради майбутнього»;

У рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, який цього року проходив під гаслом «Шкільна бібліотека та екологічна просвіта учня», учні 2-6 класів гімназії взяли участь у конкурсі малюнків «Природа очима дітей» Проведено онлайн конкурс віршів «Природа у поезії»; фотоконкурс «Квіти навколо нас», «У світі дивовижної природи» (створення фотогалереї читачів).

Також у листопаді (30.11.21) читачі бібліотеки долучились до акції «Наші долоньки проти насильства». З кольорового паперу діти виготовляли долоньки, які символізують доброту, тепло, єднання, надію на безхмарне щасливе дитинство без зла, горя та насильства; мрію про спокій і злагоду в родинах та країні, про мир та взаєморозуміння, добро та любов.

   У рамках акції"Світ без насильства"бібліотекарем 26 листопада було здійснено добірку тематичної літератури, яка мала за мету навчання життєвих навичок дітей та підлітків, які найбільше постраждали внаслідок військового конфлікту в Україні, необхідних для мирного життя у нових суспільних та домашніх спільнотах та спрямована на розвиток у дітей відповідного віку соціальних навичок, а саме: ефективного спілкування, співчуття, поваги до прав людини, роботи в команді, конструктивного вирішення конфліктів і їх запобігання.                

До Дня української писемності та мови у бібліотеці була представлена тематична виставка «Наша мова – солов’їна». Читачі бібліотеки зібрали вислови, цитати та афоризми про мову від відомих українських письменників, які звертаються до кожного з нас.

21 листопада День Гідності та Свободи. У приміщенні бібліотеки відбувся бібліотечний урок поезії «Герої не вмирають». З уст читачів бібліотеки звучали поетичні рядки, сплетені у патріотичну мозаїку "Вірші, написані Майданом". Присутні вшанували пам’ять Героїв Революції Гідності, воїнів-захисників, які загинули за світле майбутнє, хвилиною мовчання. До уваги відвідувачів також було розгорнуто книжково-ілюстративну виставку "Навіки в пам’яті народній", проведено огляд літератури, яка відображає події Майдану.

14 грудня наша країна відзначаєДень вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У житті українців Чорнобиль є і буде незагойною раною. Цей день вкотре нагадує про важливість особливих заходів безпеки у сфері використання мирного атома.

Також шкільна бібліотека долучилася до святкової новорічно-різдвяної виставки робіт «Новорічна композиція», де була представлена творча робота «Новорічний вінок».

До Дня соборності підготовлена документальна виставка «День Соборності України». Пам’яті жертв Майдану було запропонована тематична виставка-пам’ять "Герої не вмирають".

  До 151-річчя від дня народження Лесі Українки учні гімназії взяли участь у поетичному челенджі "Велична постать".

15 січня - День народження Державного гімну України. У цей день увазі відвідувачів бібліотеки була запропонована презентаційна довідка про музичну редакцію Гімну України.

У квітні до Міжнародного дня дитячої книги та Всесвітнього дня книг і авторського права шкільна біліотека долучилась до мережевої акції «Що порадиш прочитати, Бібліотекар!», відповідно до Стратегії розвитку читання на 2021 –2025 роки «Читання як життєва стратегія». Метою Акції є підтримка і розвиток читацького інтересу до художньої літератури; формування престижу книги і читання серед читачів.

До 36-х роковин Чорнобильської катастрофи оформлена тематична книжкова виставка. Проведено уроки пам’яті з учнями 3 та 4 класів "Дзвони Чорнобиля душу тривожать» . Захід об’єднав дітей і дорослих одним спогадом, однією печаллю, однією надією.

Підготовлено та проведено бібліотечні уроки:

v      2 клас - «Читання – це завжди цікаво»;

v      3 клас – «Твій друг – книга»,

v      4 клас – ««Бібліотека – духовна скарбниця»;

v      5 клас - «Довідкова література»;

v      Для учнів 2 класу була проведена година «Книга-дивовижний сад, будинок життя та мудрості». Маленькі читачі познайомилися з історією створення книги, порівняли сучасну із старовинною, довідалися про професії, які потрібні для створення сучасних книг.

         З метою перевірки стану збереження навчальної літератури 1 раз на місяць були проведені рейди «Як живеш, підручнику?» у 1- 9 класах. З метою популяризації літератури, більш повного розкриття бібліотечного фонду, у шкільній бібліотеці діяли виставки книг ювілярів, а також виставки книг-ювілярів 2021-2022.р.

         Бібліотекою ведеться робота по поновлення фондів шкільної бібліотеки, покращення комплектування шкільної бібліотеки методичною, науково-популярною, довідковою, енциклопедичною, художньою літературою, періодичними виданнями.

Основні показники роботи бібліотеки у 2021-2022 навчальному році такі:

1.      Бібліотечний фонд: - 23.871 шт.

-        художня література – 8.717 шт.

-        підручники – 15.154 шт.

2.      Книговидача –   3.841      

3.      Відвідувань читачами - 5.834

             За допомогою різних форм роботи, які пропонуються бібліотекарем, учні збагачують свій багаж знань про державні символи України, про свій рідний край і його історію; вчаться бережливіше та охайніше ставитися до книг. Дана робота дає змогу вкотре додати дітям часточки загальнолюдських цінностей, гуманізму, милосердя, духовності і, звичайно ж, – любові до книг.

Пропозиції:

v      Продовжити акцію «Подаруй книгу шкільній бібліотеці».

v      Продовжити роботу «постів бережливих» по всіх класах.

v      Осучаснити облік ведення документів у режимі он-лайн, використовуючи сучасні технології.

 

Фінансово-господарська діяльність закладу за 2021-2022 н.р.

Протягом 2020/2021 навчального року підтримка життєдіяльності закладу здійснювалася за рахунок бюджетних коштів та освітньої субвенції (оплата комунальних послуг, заробітна плата працівникам, організація гарячого харчування учнів, поточні ремонтні роботи закладу, придбання матеріалів) .

У 2020 році фінансові витрати склали:

 • Заробітна плата з нарахуваннями – 14213442 грн;
 • харчування учнів – 509633 грн;
 • оплата енергоносіїв – 1576474 грн.
 • поточне утримання однієї дитини складало 18878 грн.

За статтею видатків 2210 (придбання матеріалів) було придбано товар на суму 146048 грн., а саме:

 • Пожежний інвентар.
 • Лінолеум для кабінетів інформатики.
 • Дезінфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту
 • Господарчий матеріал;
 • миючі засоби;

Clean stream

 • будівельні матеріали;
 • Лампи LED VIDEX
 • Світильники

Придбання для НУШ:

 • Парти з стільцями (115 шт) – 125600 грн
 • Ноутбуки (4 шт) –47280 грн
 • Смарт дошка з проектором – 41980 грн
 • Планшет Lenovo (2шт) – 12500 грн
 • Ламінатор (2шт)– 2044 грн
 • Сенсор інтерактивного сенсорного модуля– 5500 грн
 • Стілус інтерактивного сенсорного модуля– 4100 грн

За І квартал 2021 року видатки закладу склали:

 • Заробітна платня:
 • місцевий бюджет – 759159 грн;
 • субвенція – 3638623 грн;
 • інклюзія – 43527 грн.
 • Харчування – 270863 грн.
 • Оплата комунальних послуг - 701094 грн.

У 2021 році введені в експлуатацію 4 санвузли та 2 підсобних приміщення після капітального ремонту. Закінчений довготривалий капітальний ремонт спортивного залу. Зроблено ремонт відмостки частини будівлі. Розпочався у 2020 році та триває і зараз капітальний ремонт системи опалення всі ці роботи виконані на суму 1550834,45.

 

 

 

 

 

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

У 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Діяльність педагогічного колективу гімназії у 2022/2023 навчальному році направити на вирішення пріоритетних напрямків:

 • Продовжувати створення сучасного освітнього середовища зі зниженим рівнем ризиків;
 • Продовжити планомірний перехід від початкової школи та розпочати впровадження реформи НУШ в середній ланці гімназії;
 • Забезпечувати доступність якісної освіти усіх дітей шкільного віку;
 • Підвищувати іміджеві характеристики закладу щодо якості надання освітніх послуг;
 • Розвивати медіаграмотність і критичне мислення як інструменти отримання інформації;
 • Впроваджувати проєктне навчання як дієвий спосіб мотивації до отримання знань;
 • Організувати інклюзивне та індивідуальне навчання дітей з особливими потребами;
 • Впроваджувати компетентнісне навчання;
 • Налагоджувати ефективну взаємодію з учнями;
 • Використовувати сучасні освітні інструменти навчання, ігрові та інтерактивні методи роботи;
 • Створювати умови для формування в учнів громадянської відповідальності, тобто особистості, що поважає права людини, розуміє особисту відповідальність за долю держави, народу.
 • Продовжити створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов для навчання та виховання учнів (створити безпечне та комфортне освітнє середовище);
 • Створити належні умови освітнього процесу в гімназії, забезпечити дотримання вимог адаптивного карантину в умовах поширення коронавірусної інфекції COVID – 19;
 • Удосконалювати навчально-матеріальну базу закладу, впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, оволодівати і застосовувати на практиці інструментарії дистанційного навчання;
 • Сприяти збереженню мережі класів та контингенту учнів гімназії, особливо при переході з початкової до базової основної школи.

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ ЗАКЛАДУ НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Спрямувати зусилля на реалізацію науково-методичної проблеми:

«Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму», ІІ етап – «Формування інноваційного освітнього середовища шляхом впровадження в практику роботи закладу освіти нових прогресивних технологій навчання».

З цією метою:

 • упроваджувати в 5 класах Державний стандарт базової середньої освіти;
 • організовувати навчальну діяльність здобувачів освіти в умовах поєднання різних форм організації освітнього процесу;
 • посилити національно-патріотичне виховання, формувати громадянську позицію, просвіту з питань особистої безпеки;
 • напдавати психологічну допомогу учасникам освітнього процесу;
 • розвивати цифрову освіту;
 • продовжувати активну діджиталізацію освітньої діяльності як ключової компетенції ХХІ століття та практику упровадження електронних журналів;
 • активізувати використання цифрових технологій як засобу підвищення якості освітнього процесу;
 • створювати системи освітніх послуг, спрямованих на ефективне залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників, вироблення підходу до безбар’єрності в освіті осіб з особливими освітніми потребами.
 • забезпечувати якісну роботу науково-методичної ради, методичних об’єднань та творчих груп гімназії.
 • проводити системний, цілеспрямований моніторинг усіх напрямків освітнього процесу школи.
 • забезпечувати ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.
 • забезпечити організацію педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.
 • продовжити роботу з подальшої інформатизації освітнього процесу, оволодівати інструментами дистанційного навчання. Забезпечити якісне та своєчасне наповнення необхідною інформацією системи управління освітою (ІСУО, ДІСО).
 • Забезпечити прозорість та інформаційну відкритість щодо діяльності освітнього закладу.
 • Продовжити впровадження SТЕАМ-освіти школярів як нового інтеграційного підходу до розвитку,   виховання й навчання дітей.
 • Забезпечити виконання договору щодо проходження вчителями підвищення кваліфікації на 2022/2023 навчальний рік.
 • Згідно з планом атестації педагогічних працівників на 2022/2023 навчальний рік провести атестацію вчителів у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 №930 зі змінами.
 • Створити необхідні умови для активної роботи з обдарованими учнями шляхом залучання їх до участі в інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах різних рівнів, змаганнях, роботі МАН тощо.
 • Продовжити роботу по формуванню в учнів навичок здорового способу життя.
 • Забезпечити соціальний захист учнів та працівників гімназії.
 • Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму як під час освітнього процесу, так і поза межами гімназії.
 • Забезпечити якісну підготовку випускників гімназії до складання зовнішнього незалежного оцінювання.
 • Спрямовувати виховну роботу на формування в дітей та молоді любові до Батьківщини, загальнолюдських якостей.
 • Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління; забезпечити духовну єдність поколінь.
 • Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками освітнього процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української ментальності: працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи.
 • Активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної освіти, формуванню здорового способу життя, фізичного розвитку і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення.
 • Продовжити зміцнювати та вдосконалювати навчально-матеріальну базу гімназії, залучивши як бюджетні, так і позабюджетні кошти (спонсорські пожертви, кошти від оренди вільних приміщень, надання додаткових освітніх послуг тощо).