Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів фізичної культури за І семестр 2021-2022 навчального року.

Posted in МО вчителів фізичної культури

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів фізичної культури за І семестр 2021-2022 навчального року.

У контексті Концепції «Нової української школи» (2016 р.) школа має навчити дітей використовувати знання і вміння, отримані в процесі навчання, для вирішення повсякденних проблем і життєвих ситуацій, що відповідає Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України № 1392 від 23 листопада 2011 р.), тому заняття фізичною культурою повинні увійти до звички учня. Рух, змагання, самоствердження – природна суть фізичної культури і спорту.

   Випускник основної школи – це патріот України, який знає її історію; носій української культури, який поважає культуру інших народів; компетентний мовець, що вільно спілкується державною мовою, володіє також рідною (у разі відмінності) й однією чи кількома іноземними мовами, має бажання і здатність до самоосвіти, виявляє активність і відповідальність у громадському й особистому житті, здатний до підприємливості й ініціативності, має уявлення про світобудову, бережно ставиться до природи, безпечно й доцільно використовує досягнення науки і техніки, дотримується здорового способу життя.

   Фізична культура як складова загальної культури, закладає основи збереження здоров’я та розвитку всіх його складових, використовує комплексний підхід до формування розумових та фізичних якостей і навичок, удосконалює фізичну та психологічну підготовку до активної життєдіяльності, формує пріоритети оздоровчої спрямованості фізичних вправ та забезпечує загальний культурний розвиток особистості.

   Інваріантна складова Типових навчальних планів, до якої входить навчальний предмет «Фізична культура», сформована на державному рівні і є однаковою для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування та форми власності.

Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти у 2021 навчальному році на вивчення предмета «Фізична культура» в інваріантній складовій передбачено:

  • 5-9 класи – 3 год;
  • 10 клас – 3 год;
  • 11 клас – 3 год.

Профільний рівень:

  • 10 клас – 6 год.;
  • 11 клас – 6 год.

Фізичне виховання сьогодення потребує орієнтації на:

– вироблення і реалізацію якісно нової, особистісно і компетентісно обґрунтованої основи до підходу збереження і підтримки інтелектуальної та фізичної індивідуальності школярів та молоді на всіх етапах навчання врахуванням особливостей їх рухового і психофізичного розвитку;

– створення освітнього середовища, яке стимулює фізично рухову активність особистості та її організацію відповідно до вікової та психофізичної специфіки розвитку організму;

– інтенсивне включення в освітній процес школи можливостей для додаткових форм фізичного виховання;

– створення умов і механізмів фізичного виховання для занять різної спрямованості за інтересами;

– формування стійкості до асоціальних впливів щодо виникнення шкідливих звичок і неадекватних видів поведінки.

   Опанування змісту фізичної культури як базового навчального предмета здійснюється за навчальними програмами, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Структура оновлених програм є максимально інформативною для вчителя. Дана структура дозволяє вчителю більш об’єктивно оцінити досягнення учня. У програмі чітко висвітлені знаннєвий, діяльнісний та ціннісний компоненти. Виокремлено такі наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність».

         У І семестрі 2021-2022 навчальному році МО вчителів фізичної культури працювало відповідно до методичних рекомендацій та за рекомендованою МОН України програмою: Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи, затверджена наказом МОН від 23.10.2017 № 1407, підготовлена робочою групою у 2012 році за загальною редакцією Т.Ю. Круцевич.

Відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженої наказом МОЗ та МОН від 20.07.2009 за                 № 518/674, учні розподіляються на основну, підготовчу та спеціальну медичні групи.

Методичне об’єднання в І семестрі 2021-2022 навчального рокуу працювало над методичною проблемою: «Підвищення професійної майстерності педагогів – умова

формування життєвої компетентності учнівської особистості».


 Метою роботи МО вчителів фізичної культури було визначено:  удосконалення методики викладання сучасних уроків  фізичної культури шляхом впровадження діяльнісного підходу.

 

ЗАВДАННЯ МО:

  1. Впроваджувати в роботу вчителів досягнення перспективного

педагогічного досвіду, нові ефективні методи навчання;

  1. Інформування вчителів про новинки методичної літератури;
  2. Вивчення нормативних та інструктивно-методичних матеріалів;
  3. Надання методичної допомоги молодим вчителям, сприяння уїх самоосвіті;
  4. Активізація педагогічної діяльності вчителів фізичної

культури шляхом активної участі в роботі МО, та проведення

відкритих уроків, майстер-класів.

На початку навчального року були розроблені і затверджені основні напрямки роботи МО:

-         Вдосконалення сучасного уроку

-         Впровадження нових форм роботи за допомогою комп’ютерного навчання

-         Підвищення фахового рівня вчителів МО використовуючи міські семінари-практикуми та шкільні засідання МО.

-         Вивчення результативності методичної роботи та її вплив на підвищення рівня навчально-виховного процесу.

Протягом  І семестру 2021-2022 н. р. були проведені заплановані засідання методичного об'єднання вчителів, на яких обговорювалися організаційні і науково - методичні питання.
Були проведені такі практичні роботи:
-    перегляд та обговорення уроків фізичної культури вчителів  України;
-    перегляд відео уроків вчителів - методистів Кіровоградщини.

Перед початком навчального року вчителі працювали над підготовкою навчально-матеріальної бази до навчального року. Склали та затвердили календарно-тематичне планування, був розроблений графік відкритих уроків та затверджено, відповідно до міського графіка, графік спортивно-масових заходів на 2021-2022 н. р.

Протягом І семестру 2021-2022 н.р. було проведено 3 засідання МО фізичної культури, на яких було опрацьовано питання як з методики так із практики викладання предмету фізична культура, розглянуто нормативно правові документи що до змін до закону України Про освіту, “про фізичну культуру і спорт”

Відповідно до календаря спортивно-масових заходів на 2021-2022 навчальний рік в І семестрі було проведено і взято активну участь у наступних заходах шкільного і міського рівнів:

На початку вересня був проведений Олімпійський тиждень. В рамках цього заходу для учнів 1-4 класів було проведено класні години з темою “Історія виникнення і проведення олімпійських ігор”, також проведено конкурс малюнків і “веселі старти” для учнів 3-4 класів, для учнів 5-11 класів проведено лекції у кімнаті спортивно патріотичного виховання “Олімпійські ігри сучасності” і змагання з оздоровчого бігу для учнів 8-11 класів. У обласних змаганнях з гандболу збірна команда нашого закладу серед хлопців здобула 1-ше місце. До складу команди увійшли учні 9-11 класів.

Для підвищення успішності навчання вчителі визначили для себе першочерговим завданням формування у дітей навичок самостійної роботи і оздоровчої спрямованості уроків, намагались завжди пам’ятати, що вчитель повинен бути джерелом радості, доброти, знань та умінь. Вчителі МО втілюють в життя демократичний стиль діяльності. Він передбачає опору вчителя на учня, учнівський колектив, його думку, ініціативу. Це стиль, який співзвучний з законом України Про загальну середню освіту”, в центрі якого – особистисть дитини, її фізичний та духовний розвиток.