Наказ про організацію методичної роботи у закладі на 2022/2023 н. р.

Posted in Методична робота - роздiл

70 71f67488b0857639cee631943a3fc6fa XL1513677808

 

 

 

Комунальний заклад

«Академічна гімназія Кропивницької міської ради»

проспект Перемоги, 16, м. Кропивницький, 25002, тел.(0522) 24-85-52; ІНН 33428884;  e-mail: nvo_[email protected]ukr.net

                 НАКАЗ

від 30 серпня 2022 року                                                                       №212/о

Про організацію

методичної  роботи у закладі

на 2022/2023 н. р.

    На виконання законів України «Про освіту», «Про повну середню загальну освіту», «Про дошкільну освіту, «Про позашкільну освіту», згідно з Положенням про науково-методичну раду закладу,з метою сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладу, розвитку інноваційної діяльності педагогічних кадрів, їх психологічній підтримці

Наказую:

 1. Аналіз методичної роботи за 2021/2022 н. р. взяти до відома.

 2. Спрямувати в 2022/2023 навчальному році діяльністьзакладу на реалізацію науково – методичної проблеми«Створення інноваційного освітнього простору на основі педагогіки партнерства та принципу дитиноцентризму», ІІ етап -  частково-пошукове дослідження з теми «Формування інноваційного освітнього середовища шляхом впровадження в практику роботи закладу освіти нових прогресивних технологій навчання».

 3. Відповідно до проєктів  щодо реалізації проблеми закладу затвердити структуру методичної роботи на 2022/2023 н. р. (додаток 1).  

 4. Крупченко М.В., заступника директора з навчально – виховної роботи, призначити  відповідальною за організацію та ведення методичної роботи у закладі.

 5. Крупченко М.В., заступнику директора з навчально – виховної роботи:

5.1.Здійснювати роботу з педагогічними кадрами у відповідності до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про місцеве самоврядування», постанов Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства в галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року,Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) (розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 року № 960-р), Постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 932 «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки».

5.2 Посилити увагу щодо забезпеченняякісної методичної підтримки педагогічних кадрів з питань планування та визначення траєкторії їх власного професійного розвитку.

 1. Затвердити план методичної  роботи  на 2022/2023 н. р.

 2. З метою підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників спрямувати методичну роботу в закладі у  2022/2023 н. р., на вирішення таких завдань:

 • удосконалення змісту науково-методичної роботи, підвищення якості освіти шляхом оновлення змісту, форм і методів освітньої діяльності;

 • забезпечення перспективних зв’язків між початковою та загальною середньою освітою;

 • впровадження компетентісного  підходу, програм  допрофільної підготовки та профільного навчання, забезпечення учням можливості чіткого визначення у виборі профілю та організація їх якісної освітньої підготовки;

 • створення вчителями авторських програм і проєктів, які доповнюють  зміст профільного навчання, вдосконалюють систему виховної роботи;

 • підвищення рівня професійної компетентності вчителів та упровадження сучасного  ефективного педагогічного   досвіду;

 • проєктуванняосвітнього процесу на демократичних засадах;

 • упровадження в освітній процес сучасних навчально-методичних і дидактичних матеріалів і програмного забезпечення навчання, систем інформаційного забезпечення занять, інформаційно-бібліотечних систем. 

 • забезпечення учням закладу високого рівня знань й доступності освіти.

 1. Провести ряд організаційних і методичних заходів:

 2. Для керівництва методичною роботою закладу створити науково – методичну раду (додаток 2).

 3. Вважати склад науково-методичної ради експертною комісією для внесення змін і доповнень до робочих навчальних планів, курсів за вибором, стратегії вибору профілю тощо.

 4. Організувати роботу предметних методичних об’єднань та циклових методичних об’єднань (додаток 3).

 5. Організувати роботу голів МО та ЦМО щодо взаємовідвідування занять.

 6. Організувати роботу Школи молодого вчителя з проблеми:  «Удосконалення самоосвітньої роботи вчителя в умовах впровадження Концепції НУШ» .

 7. Організувати роботу з проведення інструктивно – методичних нарад:  - для заступників директора з навчально – виховної роботи (керівник – директор гімназії Колосова С.О. ); - для керівників МО та ЦМО,

педагогів закладу (керівники – заступники директора з навчально – виховної роботи: Завіна В.П., Крупченко М.В., Цибуля Н.О.).

 1. Організувати проведення методичних оперативок.

 2. Організувати проведення семінарів – практикумів з проблеми:   

 3. Провести  предметні декади і тижні навчальних дисциплін.

 4. Крупченко М.В , заступникові директора з навчально-виховної роботи:

 5. Постійно аналізувати стан методичної роботи, її вплив на рівень професійної майстерності педагогів та підвищення якості освітнього процесу.

 6. Продовжувати спрямовувати науково – методичну роботу на розвиток інноваційного професійно – особистісного потенціалу педагогів, розширення  сфери їх участі у створенні, осмисленні та реалізації педагогічних нововведень.

 7. Продовжувати запроваджувати проєктні технології у роботі МО та ЦМО.

 8. Організувати підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом підписання договорів з суб’єктами підвищення кваліфікації, включаючиКЗ «КОІППО ім. В. Сухомлинського».

 9. До 10.06.2023 узагальнити  роботу над  ІІетапом науково-методичної проблеми  закладу.

 10. Крупченко М.В., заступнику директора з навчально-виховної роботи :

11.1. Сприяти висвітленню в засобах масової інформації, мережі Інтернет, соціальній мережі Facebook проведення методичних заходів.

11.2.  Своєчасно повідомляти вчителів про участь у міських, обласних методичних заходах.

11.3. До  01.10.2022 скоригувати план атестації педагогічних працівників на 2022 – 2023 н. р.;

11.4. До 01.03.2023 провести цикл заходів, спрямованих на якісну атестацію вчителів.

12.  Княгницькій Т.І., завідувачу бібліотеки :

12.1.  Щомісяця проводити методичні оперативки для керівників МО та ЦМО з метою ознайомлення вчителівпредметників з новинками  професійної літератури.

12.2. Організовувати тематичні виставки відповідно до календаря знаменних дат, тематичних та предметних тижнів, читацькі конференції, літературні вечори та інші масові заходи;

13. Педагогічним працівникам :

13.1. Брати участь у роботі  МО та ЦМО  закладу, у міських та обласних методичних заходах.

13.2. Здійснювати апробацію підручників, посібників і методичних розробок.

13.3. Брати участь у проведенні  педагогічних і методичних  експериментів по пошуку і апробації нових технологій, форм і методів навчання.

14. Головам МО та ЦМО за понаднормову  роботу надати по 5 вільних днів у канікулярний  період.

15. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

      Директор закладу                                             Світлана Колосова

З наказом ознайомлені:

Крупченко М.В._____

Завіна В.П._____

Княгницька Т.І.____

Додаток №2

                                                                                             до наказу по закладу  

                                                                                             від 30.08.2022212/о     

                                                                                                             

Склад науково - методичної ради закладу

Голова  науково - методичної ради  -  Колосова С.О., директор закладу.

Секретар науково - методичної ради  - Височин Н.А. , вчитель  англійської мови, відповідальна за ведення книги протоколів  науково - методичної ради.

Члени науково – методичної ради:

 • Крупченко М.В., заступник директора з навчально – виховної роботи, відповідає за організацію науково – методичної роботи у закладі.

 • Мезенцева О.В. – психолог, відповідає за діагностування вчителів і учнів.

 • Голик О.В., вчитель української мови та літератури, голова ЦМО вчителів суспільно – гуманітарного циклу.

 • Ковтун А.Д., вчитель математики, голова  ЦМО вчителів  математичного циклу предметів.

 • Шнурков В.Ю., вчитель географії та біології, голова  ЦМО вчителів природничого циклу.

 • Васільєва О.В., вчитель англійської мови, голова МО вчителів  англійської мови.

 • Резніченко Н.В., вчитель початкових класів, голова МО вчителів початкових класів.

 • Кураксіна О.І., вчитель музичного мистецтва, голова ЦМО вчителів  естетичного циклу ,трудового навчання та технологій.

 • Чепурний С.П., вчитель фізичної культури, голова МО вчителів фізичної культури.

 • Кураксіна О.І., вчитель музичного мистецтва голова МО класних керівників 5-11класів.

 • Росчислав Т.В., вчитель початкових класів, голова МО класних керівників початкових класів.

                                                                                                     Додаток №3

                                                                                             до наказу по закладу  

                                                                                           від 30.08.2022 №212/о     

                                                                                                         

Предметні  методичні об’єднання та циклові методичні об’єднання  закладу

МО та ЦМО Керівники МО та ЦМО Проблеми, над якими працюють МО та ЦМО
МО вчителів початкових класів Резніченко Н.В., вчитель початкових класів, вища кваліфікаційна категорія, «старший учитель» «Сприяння розвитку та формуванню творчої особистості в умовах НУШ через застосування інноваційних освітніх технологій»

ЦМО вчителів суспільно – гуманітарного

циклу

Голик О.В., вчитель української мови та літератури, вища кваліфікаційна категорія, «учитель-методист»

«Педагогіка партнерства

та принцип дитиноцентризму як ключові компоненти НУШ: суспільно-гуманітарна освітня галузь»

ЦМО вчителів математичного циклу предметів Ковтун А.Д., вчитель математики,   І кваліфікаційна категорія «Особливості впровадження інноваційних  технологій в освітній процес з урахуванням педагогіки партнерства та принципу дитиноцентризму»
МО вчителів англійської мови Васільєва О.В., вчитель англійської мови, вища кваліфікаційна категорія «Формування, розвиток та удосконалення ключових компетентностей учасників освітнього процесу засобами навчання  англійської мови шляхом  використання освітніх інноваційних  технологій»
ЦМО вчителів природничого циклу Шнурков В.Ю., вчитель географії та біології, ІІ кваліфікаційна категорія «Сучасні педагогічні стратегії викладання природничих дисциплін для розвитку самоефективної особистості в умовах впровадження НУШ»
МО вчителів фізичної культури Чепурний С.П., вчитель фізичної культури, спеціаліст першої категорії «Впровадженняінноваційнихтехнологій та їхелементів на уроках фізичноїкультури»
ЦМО вчителів естетичного циклу та трудового навчання Кураксіна О.І., вчитель музичного мистецтва, вища кваліфікаційна категорія, «учитель – методист» «Розвиток творчої особистості здобувачів освіти в сучасному освітньому просторі»

МО класних керівників:

1 – 4 класів

Росчислав Т.В., вчитель початкових класів, спеціаліст першої категорії «Формування конкурентноспроможної особистості здобувача освіти шляхом  інноваційних технологій на основі  педагогіки партнерства та принципу дитиноцентризму»

МО класних керівників:

5 – 11 класів

Кураксіна О.І., вчитель музичного мистецтва, вища кваліфікаційна категорія, «учитель – методист»
 • «Діяльність класного керівника щодо створення умов для формування та самореалізації особистості здобувача освіти, розвитку духовного, інтелектуального потенціалу учнів через організацію освітнього простору»