Методична робота - роздiл

РЕЗУЛЬТАТИ САМООЦІНЮВАННЯ ЗА НАПРЯМОМ "УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ"

Posted in Методична робота - роздiл

i10 large

 

РЕЗУЛЬТАТИ САМООЦІНЮВАННЯ ЗА НАПРЯМОМ

Напрям 4. Управлінські процеси закладу освіти

Робота педагогічного колективу над методичною проблемою :

 «Створення інноваційного освітнього простору на основі педагогіки партнерства та принципу дитиноцентризму» .

Основні заходи, які здійснюються науково-методичною радою:

· Забезпечення впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти

 • Створення належних умов для адаптації до навчання в основній школі учням 1-го та 5-го класів.
 • Продовження вивчення та застосування елементів інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій, інтерактивних методів навчання як засобу формування та розвитку професійної компетентності.
 • Створення умов для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності.
 •  Створення системи науково-методичного супроводу педагогічних інновацій.
 •   Забезпечення психолого-педагогічних умов для формування компетентної особистості.
 • Забезпечення якісної підготовки та проведення ЗНО та ДПА
 •  Забезпечення участі учнів закладу у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах;
 •  Забезпечення умов для індивідуального розвитку учнів, стимулювання їх інтелектуальної та соціальної активності, мотивація їх навчальної діяльності.
 • Забезпечення зростання фахової підготовки вчителів, вивчення та запровадження перспективного педагогічного досвіду, опанування педагогами інноваційних методик навчання та виховання.
 • Продовжувати впроваджувати новітні технології навчання, долучаючи учнів до джерел інформації через мережу Інтернет.

1. Організаційні заходи:

1.1. Здійснюється загальне керівництво методичною роботою (розгляд планів, програм, проектів усіх форм методичної роботи, їх затвердження).

1.2. Координація діяльності методичних форм роботи закладу освіти (методичні об’єднання: класних керівників, вчителів початкових класів, вчителів математичних та природничих дисциплін, вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін, психолого-педагогічного семінару).

1.3. Сприяння пошуку та використанню в освітньому процесі сучасних форм, методів і прийомів навчання й виховання (інтерактивні технології, інноваційні технології навчання, інформаційних технологій).

 1.4. Проведення інструктування та консультування педагогів з питань виконання нормативно-правових документів, організації навчально-виховного процесу, інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного вдосконалення.

1.5. Організовано самоосвітню роботу педагогів (участь у семінарах, тренінгах, вебінарах, конференціях тощо).

  1.6. Стимулювання ініціатив педагогічного колективу до творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення й розвиток освітнього процесу в закладі та роботі педагога (врахування в атестації, щорічна винагорода).

 1.7. Здійснення контролю за процесом та результатами досліджень, проєктів, здійснюваних у закладі.

1.8. Здійснення вивчення, узагальнення та поширення перспективного досвіду педагогів закладу освіти, впровадження його у практику роботи педколективу. 1.9. Створення умов для використання в роботі педагогів діагностичних методик і моніторингових програм з прогнозування, узагальнення та оцінки результатів педагогічної діяльності.

 1.10. Сприяння участі педагогів закладу у конкурсі «Учитель року».

 1.11. Сприяння та консультації педагогів закладу щодо організації навчання з використанням технологій дистанційного навчання(на освітніх платформах Classrооm, Google Meet, ZOOM, використання освітніх мереж).

1.12. Проведення індивідуальних та групових консультації.

Управлінські процеси у закладі освіти.

 • План роботи та забезпечення автономії закладу освіти
 • Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти
 • Системна робота педагогічної ради
 • Обговорення проблемних питань на нараді при директорові
 • Системна робота науково-методичної ради
 • Урізноманітнення роботи шкільних МО
 • Участь педагогічних працівників у конкурсах педагогічної майстерності
 • Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
 • Атестація педагогічних працівників
 • Забезпечення охорони праці в закладі освіти
 • Моніторинг освітнього середовища
 • Моніторинг якості викладання предметів
 • Моніторинг оцінювання досягнень учнів
 • Забезпечення академічної доброчесності
 • Організація індивідуального, інклюзивного та дистанційного навчання у закладі освіти
 • Укладання договорів, запитів, звернень з приводу покращення освітнього середовища учасників освітнього процесу.

ВИМОГА/ПРАВИЛО 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань

Критерій 4.1.1. У закладі освіти затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності

   У закладі освіти затверджено стратегію його розвитку. Освітня програма закладу освіти складена з урахуванням профільності навчання, побажань учнів та їх батьків, впровадження курсів за вибором тощо у межах кошторисних призначень закладу освіти та можливостей  закладу освіти.

  Звісно, матеріальна база закладу бажає бути кращою у забезпеченні дотримання вимог універсального дизайну, доукомплектації комп’ютерного класу (мікрофони, камери для дистанційної роботи), поповнення спортивного інвентаря, обладнання класних приміщень меблями, інтерактивним обладнанням, потреба капітального ремонту харчоблоку тощо. Тому для нас важлива позиція засновника: чи може місцева влада забезпечити те, що ми плануємо.

  Членами творчої групи закладу освіти розроблено Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, яке ще потребує вдосконалення (2019-2021);

 • до процесу забезпечення внутрішньої системи якості освіти залучено педагогічних працівників, про що за результатами анкетування повідомили 50% педагогів відповідно;
 • дане питання обговорюється з 2020 року на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, враховується при складанні річного плану роботи, враховуючи технічну спроможність закладу, фактичну мережу згідно території обслуговування та кошторис закладу освіти.

Критерій 4.1.2. У закладі освіти річне планування та відстеження його результативності здійснюються відповідно до стратегії його розвитку

  Річний план є основним робочим документом для організації повсякденної діяльності закладу освіти впродовж навчального року. Він розроблений відповідно до освітньої програми, що визначає напрями діяльності і розвитку закладу освіти. Крім того, розроблено плани методичної, виховної роботи, психолого-педагогічного семінару, методичних об’єднань та інші.

 Аналіз виконання річного плану здійснюється за напрямами, які визначаються закладом освіти з урахуванням вимог законодавства (частина 3 статті 41 Закону України «Про освіту»).

Результатом такого аналізу є відповідні управлінські рішення, як затверджуються наказами керівника та враховується дотримання їх виконання. До розроблення річного плану роботи залучають представників від педагогічного колективу, учнів, батьків. При підготовці річного планування враховується зміст освітньої програми закладу освіти. Річне планування охоплює всі напрями функціонування та розвитку закладу. Завдання річного плану є зрозумілими для учасників освітнього процесу, з виконанням річного плану проблем немає. Щорічно здійснюється аналіз виконання річного плану минулого навчального року та результати цього аналізу враховано під час складання плану поточного року.

Критерій 4.1.3. У закладі освіти здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти

 Управління процесами у закладі та забезпечення якості освітнього процесу та, як результат, висока якість освіти неможливі без аналізу актуальної та достовірної інформації про стан справ у гімназії. Тому регулярне вивчення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти через створення та застосування системи моніторингу якості освітньої діяльності – критично значима умова успішної роботи закладу освіти. Для того, щоб забезпечити високу якість освітньої діяльності, заклад освіти має розробити, затвердити, оприлюднити та запровадити документ про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти, яке містить опис стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти .

  Якщо над цим процесом педагогічний колектив працює з 2020 року, то самооцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти з 2021 року, тобто, минулого року вперше здійснено самооцінювання за напрямами, які визначені внутрішньою системою забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти закладу ( педагогічна діяльність; оцінювання досягнень здобувачів освіти). У 2022 році здійснюється самооцінювання за наступними напрямами:

 • управлінська діяльність;

• освітнє середовище.

 Використано різноманітні методи дослідження та інструменти, які дозволять отримати інформацію про освітній процес за відповідними критеріями (анкетування учнів, вчителів та батьків); для визначення рівня якості оцінювання – вивчення документації: порівняння підсумкового оцінювання випускників з їх же результатами семестрового оцінювання; моніторинги.

Результати самооцінювання оприлюднюються на сайті закладу освіти після обговорення на засіданні педагогічної ради закладу.

 Робочі групи здійснюють самоаналіз на підставі наказів по закладу (№211/о від 18.08.2021 року, №405/о від 05.11.2021 року, №9/о від 06.01.2022 року та № 54/о від 10.02.від 2022 року).

 

4.1.4. У закладі освіти здійснюється планування та реалізація заходів для розвитку закладу освіти, його матеріально-технічної бази

 Керівництво закладу постійно вивчає потреби учнів та працівників закладу, готує і доводить до відома засновника запити для задоволення потреб закладу освіти та відстежує їх реалізацію. Забезпечення умов роботи закладу значною мірою залежить від рівня його фінансування з боку засновника та від того, наскільки раціонально використовуються наявні фінансові та інші ресурси.  Відповідно до частини 2 статті 25 Закону України «Про освіту» керівник несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

  Згідно частини 6 статті 25 Закону України «Про освіту» засновник закладу освіти зобов’язаний забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази (будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші цінності) закладу освіти, його матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо зобов’язаний забезпечити засновник цього закладу (частина 3 статті 37 Закону України «Про повну загальну середню освіту») Обов’язок дбати про стан та розвиток матеріально-технічної бази, вимагає також звертатися до засновника із пропозиціями щодо належного фінансового та матеріально-технічного забезпечення закладу. Тому керівництво закладу постійно вживає заходи щодо покращення матеріально-технічної бази закладу освіти, подаючи до управління освіти заявки щодо закупівлі необхідного обладнання для забезпечення та організації освітнього  процесу.

 Фінансово-господарська діяльність. Будівля школи прийнята в експлуатацію 35 років тому. Керівництво разом із колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтримання її в робочому стані. Фінансування потреб проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти  міської ради міста Кропивницького. Бухгалтерія вчасно оплачувала за спожиту закладом освіти електроенергію, газ та  водопостачання.

 ВИМОГА/ПРАВИЛО 4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

Критерій 4.2.1 Керівник закладу освіти, його заступники сприяють створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію учнів, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти та взаємну  довіру

  Психологічний клімат у закладі освіти є визначальним чинником для створення комфортних умов для здобувачів освіти та педагогічних працівників. Учасники освітнього процесу отримують відкриту та повну інформацію про те, які проблеми виникають у закладі – і як вони вирішуються. Накази, розпорядження, вказівки, рекомендації адміністрації, які стосуються діяльності закладу, добре підготовлені та обґрунтовані. Кожен учасник освітнього процесу знає, чим саме визначається необхідність того чи іншого рішення – і які наслідки це рішення матиме.

У закладі освіти забезпечується доступ учасників освітнього процесу, представників місцевої громади до спілкування з керівником  закладу освіти (особистий прийом, звернення, використання сучасних засобів комунікації тощо).

Керівник закладу вчасно розглядає звернення учасників освітнього процесу та вживає відповідних заходів реагування.

 Учасники освітнього процесу мають можливість впливати на прийняття управлінських рішень (вчителі – на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директорові тощо; учні на засіданнях учнівського самоврядування, шляхом анкетування; батьки – на батьківських зборах, шляхом анкетування)   За результатами анкетування вчителів: 80% вважають, що у закладі освіти створені всі умови для співпраці 20% вважають, що співпраця є ситуативною. За результатами анкетування учнів: 67% вважають, що керівництво закладу освіти доступне та відкрите для спілкування,13% - переважно так, 13%-ні.

За результатами анкетування батьків: 61 % респондентів стверджують, що їм завжди вдається поспілкуватися з керівництвом закладу освіти і досягти взаєморозуміння, 26% - переважно так.

Переважна більшість опитаних представників учнівського самоврядування відзначають, що керівництво залучає їх до вирішення питань  діяльності закладу освіти, вивчались потреби щодо забезпечення комфортного освітнього середовища та необхідного обладнання, при розробці розкладу уроків з врахуванням вікових особливостей учнів.

Критерій 4.2.2. Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах

Інформування закладом освіти учасників освітнього процесу та громади про свою діяльність є критично значущою складовою управлінського процесу.

Заклад освіти забезпечує змістовне наповнення та вчасне оновлення інформаційних ресурсів закладу (інформаційні стенди, вебсайт закладу освіти, сторінки у соціальних мережах тощо).

  Інформаційна відкритість забезпечується наявністю у закладі освіти майданчиків для інформування учасників освітнього процесу: повідомлення на сайті закладу освіти, на сторінках соцмереж Facebook, у батьківських групах Viber, Messenger. За результатами анкетування батьків, учнів та вчителів щодо інформаційного забезпечення, особливо під час навчання з використанням дистанційних технологій: переважна більшість поінформована з питань навчання та виховання здобувачів освіти. Проблеми виникають лише через погану мережу Інтернет та/чи певну кількість користувачів, телефони, які мають малий об’єм пам’яті.

ВИМОГА/ПРАВИЛО 4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

Критерій 4.3.1. Керівник закладу освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми

У закладі освіти укомплектовано кадровий склад, відсутні вільні вакансії. Однак постійно існує потреба у вихователях ГПД, які є спеціалістами інших фахів (історія, біологія, українська мова та література, зарубіжна література).

98 %  педагогічних працівників закладу освіти, які працюють за фахом, мають відповідну освіту та професійну кваліфікацію.

  Організацією освітнього процесу в закладі, роботою вчителів, оцінюванням навчальних досягнень за результатами анкетування батьків: 60% переважно задоволені, 30 % задоволені повністю.

 За результатами анкетування учнів: переважна більшість здобувачів освіти вважають, що вчителі підтримують їх, вірять в них та їх успіхи, поважать їх, на прохання допомагають учням з питань, які для них незрозумілі тощо.

Критерій 4.3.2. Керівництво закладу освіти за допомогою системи матеріального та морального заохочення мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності

Керівник і педагогічна рада закладу відповідно до своїх повноважень застосовують заходи матеріального і морального заохочення до педагогічних працівників.

 Ефективна робота педагогічних та інших працівників закладу освіти можлива лише за умови якісної мотивації до професійної діяльності. У цьому навчальному році педагогічні працівники закладу отримали щорічну грошову нагороду (премію). Учитель фізики та інформатики посіла ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2022» в номінації «Інформатика» та отримала матеріальне заохочення.

Загалом педагогічні працівники задоволені мотивацією в закладі освіти.

 Критерій 4.3.3. Керівництво закладу освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників

 Постійний професійний розвиток та підтримка власної професійної траєкторії кожного педагогічного працівника – абсолютно необхідна умова для якісної освітньої діяльності закладу освіти.

Керівник і педагогічна рада закладу освіти створюють умовидля постійного підвищення кваліфікації, атестації, сертифікації педагогічних працівників.

 За результатами анкетування вчителів: 100% респондентів стверджують, що у закладі освіти створені умови для постійного підвищення кваліфікації педагогів, їх чергової та позачергової атестації, добровільної сертифікації.  Найпоширенішими формами підвищення кваліфікації є:

 ОІППО (86%) та самоосвіта (83%), вебінари (68%),  онлайн-курси (71%), конференції (37%), методичні семінари (44%), тренінги, майстер-класи (37%).

Можна твердити, що у закладі створено умови для підвищення кваліфікації та безперервного професійного розвитку педагогічних працівників.

ВИМОГА/ПРАВИЛО 4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою

Критерій 4.4.1. У закладі освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу

Дотримання прав учасників освітнього процесу та виконання ними відповідних обов’язків можливе лише за умови, що ці права і обов’язки сформульовані та відомі тим, хто ними послуговується у повсякденному житті. Ключовим правом, на реалізацію якого спрямована діяльність закладу освіти, є право на освіту у безпечному та комфортному освітньому середовищі. Ці права пов’язані з ними обов’язки визначені статтями 53-55 Закону України «Про освіту»:

 Стаття 53. «Права та обов’язки здобувачів освіти»

 Стаття 54. «Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу». Стаття 55. «Права та обов’язки батьків здобувачів освіти».

У закладі створено умови для реалізації прав учасників освітнього процесу.

 Отже, за результатами анкетування батьків: 27% учнів йдуть до гімназії із задоволенням, 46% - здебільшого охоче.  Проте, проблем з адаптацією у закладі освіти не виникало у 59% дітей.

За результатами анкетування учнів: переважна більшість стверджує, що у закладі освіти розроблені правила поведінки. Учні та представники учнівського самоврядування брали  участь у розробленні таких правил, ознайомлені з ними та дотримуються їх.

Критерій 4.4.2. Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу.

 Будь-яке управлінське рішення може бути ефективним лише за умови, якщо це рішення базується на своєчасній та достовірній інформації, відповідає потребам закладу та враховує пропозиції тих учасників освітнього процесу, яких воно стосується. Для керівника критично важливо організувати управлінський процес таким чином, щоб весь час «тримати руку на пульсі», контролювати стан справ у закладі, регулярно отримувати інформацію про проблеми та пропозиції щодо можливих варіантів їх вирішення .

 Директором закладу освіти організовано комунікацію з учасниками освітнього процесу наступним чином:

· П’ятниця - щотижнева нарада адміністрації (заступники директора, заступник директора з господарської діяльності, медична сестра, бібліотекарі, педагог-організатор, практичний психолог і соціальний педагог).

 • Середа – участь в нараді учнівського самоврядування (згідно плану роботи/за потреби) .
 • Останній четвер місяця – нарада при директорові.

· Засідання педагогічної ради – згідно річного плану роботи.

 • Також оприлюднений графік прийому громадян керівником закладу освіти.

 Найцінніший спосіб комунікації - особисте спілкування з директором. Звернення учасників освітнього процесу часто бувають особистими та такими, що не бажають бути публічними. Вони стосуються питань навчання, відношення педагогів до учнів, стосунки з однокласниками. Такі ситуації-звернення вирішуємо з психологом, класним керівником, що за результатами анкетування має хороший результат. Є, звісно, деякі випадки, коли проблема чи ситуація не вирішується повністю, але ми над цим працюємо і надалі будемо намагатися кожному, хто буде звертатися за допомогою, порадою тощо.

У пріоритеті для адміністрації закладу освіти на першому місці – учні, далі батьки, педагогічні та непедагогічні працівники, тому управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу.

За результатами анкетування учнів: 79% учнів не зверталися з приводу випадків булінгу (цькувань) за допомогою,  у закладі освіти 73% учнів вважають, що їх права дотримуються , 60% учнів почуваються в гімназії і в класі комфортно.

 За результатами анкетування батьків: найчастіше розраховують у гімназії у розв'язанні проблемних ситуацій з дитиною: 94% - на класного керівника,13 % - на директора,  13,4% - вчителів,  10,3 % - психолога,  6,5% - інших батьків. Тож, робота є налагоджена, адже класний керівник – це якраз та людина, яка найбільше знає про потреби своїх вихованців та може вирішити незнані питання, пов’язані з навчанням та вихованням учнів.

За результатами анкетування вчителів:

Переважна більшість вважає, що:

- Керівництво відкрите для спілкування.

 - Розбіжності, які виникають між працівниками вирішуються конструктивно .

- Керівництво і педагогічні працівники співпрацюють і забезпечують зворотній зв’язок .

- Керівництво враховує пропозиції надані працівниками, для підвищення якості освітнього процесу .

- Педагогічні працівники можуть без побоювання висловлювати власну думку, навіть якщо вона не співпадає з думкою керівника .

Учасники освітнього процесу мають можливість впливати на ухвалення управлінських рішень шляхом ухвалення колегіального рішення на засіданнях педагогічної ради, загальних зборах колективу, нарадах тощо. Працівники закладу освіти вносять пропозиції в усній та/чи письмовій формі, які активно обговорюються та колегіально приймається рішення.

 

  Критерій 4.4.3. Керівництво закладу освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування

 Основою створення у закладі освіти умов для якісної освіти є послідовне запровадження та підтримка керівництвом закладу педагогіки партнерства між усіма учасниками освітнього процесу. У закладі освіти активно працює учнівське самоврядування. Адміністрацією закладу освіти у 2021-2022 н.р. залучено учнівське самоврядування до розроблення важливого документу закладу освіти, який визначає його освітню діяльність: «Правил поведінки учасників освітнього процесу».

Основним завданням на 2022-2023 н.р. є залучення учнів до складання річного плану роботи.

Переважна більшість опитаних педагогів (46 осіб) вважає, що педагогічна рада функціонує системно та ефективно, розглядаються актуальні питання діяльності закладу, рішення приймаються колегіально і демократично, меншість (8 осіб) вказує на  відсутність активності у педагогічних працівників під час прийняття рішень.

 Представники учнівського самоврядування долучені до прийняття важливих рішень у діяльності закладу освіти, але не завжди вони можуть оцінити реальний стан проблем.

Тому на підставі опитування учасників освітнього процесу у закладі освіти створено умови, але відсутня активність у діяльності органів самоврядування.

 

Критерій 4.4.4. Керівництво закладу освіти сприяє виявленню громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу, їхньої участі у житті місцевої громади

   Участь у громадському житті є значущим фактором формування у здобувачів освіти активної громадянської позиції, відповідальності за власне життя та за добробут і розвиток своєї громади. Учні гімназії – активні учасники олімпіад та конкурсів різних рівнів, свят, позакласних заходів в рамках декад та Місячників, читацьких вечорів, онлайн-конкурсів.

Керівник закладу, його заступники, органи управління закладу освіти підтримують освітні та громадські ініціативи учасників освітнього процесу, які спрямовані на сталий розвиток закладу освіти та участь у житті місцевої громади (культурні, спортивні, екологічні проєкти, заходи тощо).

Критерій 4.4.5. Організація освітнього процесу враховує вікові особливості учнів, відповідає їхнім освітнім потребам

  В основу розпорядку дня та розкладу уроків покладено принцип дитиноцентризму, а отже, вони мають бути максимально зручними для дітей, враховувати їхні вікові особливості.

 Робота над розкладом спирається на ретельне опрацювання освітньої програми та річного навчального плану закладу освіти, визначення навантаження кожного педагогічного працівника.

 При роботі над розкладом та режимом дня було враховано територію обслуговування закладу, враховано профілі навчання та забезпеченість педагогічними  кадрами.

 На підставі опитування здобувачів освіти та заяв батьків і було обрано філологічний та математичний профілі закладу, що визначено варіативною частиною навчального плану закладу.

Під час опитування учнів встановлено, що розклад уроків: 49% учнів переважно задовольняє, 17,6% - цілком задовольняє.

25,5% учнів здебільшого охоче йде на навчання, 11,8% у піднесеному, з радістю.

 Результати анкетування батьків закладу: 50,4% задоволені організацією освітньої програми, 44,4% переважно задоволені.

 У закладі освіти застосовуються різні форми організації освітнього процесу, у тому числі, з використанням технологій дистанційного  навчання (під час пандемії) у середовищі GoogleAppsforEducation. На засіданнях нарад при директорові та педагогічній раді неодноразово аналізувалося питання щодо ефективності використання технологій дистанційного навчання. Заклад був учасником проєкту «SELFIE», за наслідками участі у якому сформовано інтерактивний звіт, який допоміг виявити сильні та слабкі сторони цифровізації закладу.

 

Критерій 4.4.6. У закладі освіти створюються умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій учнів

 Кожна дитина унікальна, кожна має свої здібності та свій темп опанування навчального матеріалу. У закладі організовано індивідуальне навчання на основі заяв батьків для 11 здобувачів освіти, розроблено індивідуальні навчальні плани, 1 дитина здобуває освіту за сімейною формою навчання та 1 навчається на екстернатній формі .

  Керівництвом закладу у відповідності до освітньої програми закладу освіти складено плани індивідуального навчання з врахуванням потреб учнів.

 Педагоги закладу в переважній більшості сприяють створенню індивідуальних освітніх траєкторій учнів.

Тому можна твердити, що загалом створено умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій учнів.

Вимога/правило 4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

Критерій 4.5.1. Заклад освіти впроваджує політику академічної доброчесності

  Кожен учасник освітнього процесу зобов’язаний дотримуватися академічної доброчесності. Керівник та інші педагогічні працівники закладу освіти забезпечують дотримання принципів академічної доброчесності відповідно до своєї компетенції (частина 1, 3 статті 43 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

  У закладі розроблено Положення про академічну доброчесність, яке розміщено на сайті закладу освіти. На засіданні  педагогічної ради було розглянуто питання щодо  дотримання в закладі освіти принципів академічної доброчесності.

  Результати анкетування вчителів виявили: 74,6% проводить бесіди щодо дотримання академічної доброчесності, 45,8% знайомлять учнів з основами авторського права, 44,1% дають такі завдання, які унеможливлюють списування, 10,2% використовують методичні розробки для формування основ академічної доброчесності.

  Результати анкетування учнів встановили: 62,2% відзначили, що в закладі регулярно проводяться бесіди про важливість дотримання академічної доброчесності: неприпустимість списування та плагіату, необхідності вказувати джерела інформації, які використовуються; 32,4% відзначили, що проводяться, але нерегулярно.

  

Критерій 4.5.2. Керівництво закладу освіти сприяє формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції

  Керівник закладу освіти, його заступники, органи  управління  закладу освіти відповідно до своїх повноважень забезпечують проведення освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на формування в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції.

 Переважна більшість педагогів стверджують, що у закладі світи інформаційні, освітні заходи, спрямовані на формування негативного ставлення до корупції проводяться з усіма учасниками освітнього процесу; меншість визначає, що проводяться тільки для здобувачів освіти.

 Опитані здобувачі освіти відповіли, що вчителі та керівництво інформують їх про негативне ставлення до корупції через навчальні заняття та позаурочні заходи, бесіди із запрошенням гостей.

   На підставі вивченого можна визначити другий рівень оцінювання (достатній) якості освітньої діяльності закладу.

 

РЕЗУЛЬТАТИ САМООЦІНЮВАННЯ ЗА НАПРЯМОМ «ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Posted in Методична робота - роздiл

завантаження 2

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ САМООЦІНЮВАННЯ ЗА НАПРЯМОМ «ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Напрям 3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти

Критерій 3.1.1. Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність

   У КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради» календарний (календарно-тематичний) план є основним робочим документом вчителя. Він допомагає досягти очікуваних результатів навчання. Календарно-тематичне планування розробляється вчителем самостійно або спільно з іншими педагогами в структурі методичного об’єднання (комісії) закладу освіти.

Календарно-тематичний план, навчальна програма синхронізовані з освітньою програмою закладу освіти. Обсяг запланованих годин за планом не перевищує годин навчального плану освітньої програми закладу.

У процесі вивчення роботи педагогів щодо календарно-тематичного планування зверталася увага на такі аспекти:

• відповідність планів Державним стандартам загальної середньої освіти;

• відповідність очікуваним результатам навчально-пізнавальної діяльності учнів згідно з навчальними програмами з предметів (курсів);

 • відповідність структури і обсягу календарно-тематичного плану освітній програмі закладу освіти, навчальному плану.

Як було оцінено виконання даного критерію

 Для оцінки виконання даного критерію було вивчено такі питання:

 • Чи наявні у вчителів календарно-тематичні плани?

• Чи забезпечує календарно-тематичне планування досягнення очікуваних результатів навчання, що передбачені Державним стандартом загальної середньої освіти?

• Чи відповідає зміст календарно-тематичного планування очікуваним результатам навчально-пізнавальної діяльності учнів згідно з навчальними програмами предметів (курсів)?

Методи збору інформації, які було використано

• Вивчення документації (календарно-тематичні плани).

 • Опитування (анкетування вчителів).

Результати опитування вчителів

(у опитуванні брали участь 59 вчителів)

Які джерела/ресурси Ви використовуєте при розробленні календарно-тематичного планування? (можливо обрати декілька варіантів відповідей)

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
зразки, що пропонуються фаховими виданнями; 31 53
розробки з інтернет-сайтів і блогів, що стосуються викладання конкретного предмету 24 41
рекомендації Міністерства освіти і науки України; 57 97
досвід, запозичений у колег; 23 42
спільна робота з колегами; 34 58
власний досвід 36 61

Критерій 3.1.2. Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на формування в учнів ключових компетентностей і умінь, спільних для всіх компетентностей

Процес навчання не може спиратися лише на передачу знань і навичок від учителя до учня. Педагоги мають вчити учнів використовувати набуті знання у повсякденній діяльності, робити висновки, самостійно ухвалювати рішення, критично мислити. Щоб досягти цієї мети, зміст навчального заняття, види роботи вчителя потрібно спрямовувати на оволодіння учнями ключовими компетентностями, простежувати у викладанні предметів (курсів) наскрізні змістові лінії (уміння, спільні для всіх компетентностей).

Як було оцінено виконання даного критерію

 Для оцінки виконання даного критерію було вивчено такі питання:

1. Обговорено на засіданнях педагогічної ради реалізацію нової науково-методичної проблеми, над вирішенням якої працює заклад освіти. Визначено етапи роботи та пріоритетні напрямки діяльності.

 2. У календарно-тематичних планах, навчальних програмах учителі передбачали види робіт, спрямовані на розвиток оволодіння учнями ключовими компетентностями.

3. Вивчено роботу вчителів шляхом спостереження за проведенням навчальних занять.

Що оцінюємо

 • Чи простежують вчителі під час проведення навчальних занять зв’язок навчального контенту з життям, чи розглядають практичні проблемні ситуації, простежують наскрізні змістові лінії?

• Чи простежується розвиток критичного мислення учнів, вміння робити висновки, самостійно ухвалювати рішення під час проведення навчальних занять?

Методи збору інформації, які було використано

 • Спостереження (за проведенням навчальних занять).
 • Усне опитування.
 • Опитування (анкетування учнів).
 • Вивчення документації (календарно-тематичні плани)

Чи використовується під час навчання та позаурочних заходів

(у опитуванні брали участь 37 учнів )

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
постійно часто інколи ніколи постійно часто інколи ніколи
Лабораторне обладнання 3 5 35 4 8 14 95 11
Мультимедійне обладнання (інтерактивна дошка, проектори, телевізори) 3 11 23 - 8 30 62 -
Комп’ютерна техніка та програми та/або гаджети 10 20 7 - 27 54 19 -
Візуалізація корисної інформації (карти, графіки, формули тощо) 19 10 7 1 51 54 19 3
Інтернет 7 13 16 1 54 35 43 3
Наочність (муляжі, моделі, макети, гербарії, колекції) 2 7 17 11 5 54 50 62
Спортивна зала/спортивний майданчик 30 4 2 1 81 11 5 3
Спортивний інвентар (м’ячі, обручі, гімнастична стінка, канат, ракетки, гімнастичні палиці, скакалки тощо) 31 2 3 1 84 5 8 3

Критерій 3.1.3. Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій учнів (за потреби)

Як було оцінено виконання даного критерію

 Для оцінки виконання даного критерію було вивчено такі питання:

 • Чи використовується в закладі освіти розроблення індивідуальних освітніх траєкторій, індивідуальних програм розвитку для дітей, які цього потребують?

 • Чи наявна співпраця при розробленні індивідуальної освітньої траєкторії та індивідуальної програми розвитку між учителями, учнем/ ученицею, практичним психологом і батьками?

• Чи використовувались для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії інші організаційні форми освітнього процесу, крім класно-урочної?

Методи збору інформації

 • Опитування (анкетування учнів і батьків).

 • Вивчення документації (індивідуальні навчальні плани)

Результати опитування вчителів

(у опитуванні брали участь 59 вчителів)

Яку підтримку Ви надаєте учням у їхньому навчанні?

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
мотивую до вивчення предмету, створюючи ситуацію успіху під час навчальних занять 24 41
беру участь у розробці та реалізую індивідуальні освітні траєкторії для учнів 1 2
надаю індивідуальні консультації 4 7
даю можливість учням висловлювати власну думку, сприймаю їхні погляди, підтримую ініціативи 11 19
створюю на заняттях атмосферу взаємоповаги, творчості, співпраці 14 24
розробляю різнорівневі завдання та пропоную дітям самостійно обрати рівень складності 5 9
ніяк не підтримую - -

Результати опитування батьків(у опитуванні брали участь 232 особи)

Перелік тверджень Кількість чоловік/відсоток
Ви задоволені організацією освітнього процесу в школі? Так, задоволений Переважно задоволений  Переважно незадоволений Не задоволений
117/51 103/45 4/2 6/3

 

Критерій 3.1.4. Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, вебсайти, блоги тощо)

Одним із результатів реалізації набутого досвіду педагогічними працівниками є створені/використовувані ними освітні ресурси. Основні види освітніх ресурсів, які можуть створюватися або використовуватися педагогічними працівниками:

 • календарно-тематичні плани;
 • плани-конспекти, розробки, сценарії проведення навчальних занять;
 • додаткові інформаційні матеріали для проведення навчальних занять; • тести, контрольні та моніторингові роботи;
 • практичні та проєктні завдання для роботи учнів;
 • завдання для самостійного опрацювання;
 • навчальні програми;
 • електронні освітні ресурси для технології дистанційного навчання;
 • критерії оцінювання навчальних досягнень учнів при проведенні різних видів робіт;
 • інші інформаційні ресурси.

Як було оцінено виконання даного критерію

 Для оцінки виконання даного критерію було вивчено такі питання:

 • Чи розробляють вчителі публікації, методичні розробки, матеріали до навчальних занять?
 • Чи використовують розроблені освітні ресурси у процесі проведення навчальних занять, зокрема із застосуванням технології дистанційного та змішаного навчання?
 • Чи формує вчитель власне педагогічне портфоліо?
 • Чи відбувається обмін досвідом між вчителями у закладі освіти? 

Методи збору інформації

Вивчення документації (ознайомлення зі створеними освітніми ресурсами).

 

Критерій 3.1.5. Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей в учнів у процесі їхнього навчання, виховання та розвитку

Одним із ключових компонентів формули НУШ (Концепція «Нова українська школа») є наскрізний процес виховання, який формує цінності.

Як було оцінено виконання даного критерію

 Для оцінки виконання даного критерію було вивчено такі питання:

 • Чи простежується наскрізний процес виховання під час проведення навчальних занять?
 • Чи поєднують вчителі виховний процес із формуванням ключових компетентностей та наскрізних умінь учнів? 

Методи збору інформації

 • Спостереження (за проведенням навчальних занять).

 

Критерій 3.1.6. Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні (цифрові) технології в освітньому процесі

 Використання інформаційних ресурсів та інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі дає змогу підвищити продуктивність роботи, раціональними шляхами досягати необхідного результату. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) — це технології, спрямовані на створення, розповсюдження та обробку інформаційних ресурсів.

Як було оцінено виконання даного критерію

 Для оцінки виконання даного критерію було вивчено такі питання:

 • Чи володіють педагогічні працівники навичками використання комп’ютерних технологій в освітньому процесі?
 •  Чи використовують вчителі ІКТ у викладацькій діяльності?
 •  Чи вдосконалюють вчителі свої навички з використання ІКТ?

Методи збору інформації

 • Вивчення документації (електронні освітні ресурси, протоколи засідань педагогічної ради).

• Спостереження (за навчальним заняттям).

Вимога/правило 3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників

Критерій 3.2.1. Педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з особами з особливими освітніми потребами

   Професійне зростання, підвищення кваліфікації вчителя — це безперервний процес. Причому цей процес не обмежується якоюсь однією формою. Це участь педагогічних працівників у різноманітних тренінгах, конференціях, семінарах, вебінарах, онлайн-курсах тощо.

Як було оцінено виконання даного критерію

 Для оцінки виконання даного критерію було вивчено такі питання:

  • Чи використовує вчитель різні форми підвищення кваліфікації?

 • Чи відповідають напрями підвищення кваліфікації освітній програмі закладу освіти?

 • Чи простежується в закладі освіти зростання якісно-кваліфікаційного рівня педагогічних працівників?

Методи збору інформації

 • Вивчення документації (портфоліо педагогічного працівника, протоколи засідань педагогічної ради, накази керівника з основної діяльності, річний план роботи закладу освіти, свідоцтва і сертифікати про підвищення кваліфікації).

• Спостереження (за проведенням навчальних занять)

 • Опитування (анкетування вчителів)

Результати опитування вчителів

(у опитуванні брали участь 59 вчителів)

За якими формами відбувалося підвищення Вашої професійної кваліфікації? (можливо обрати декілька варіантів відповідей)

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
Курси ОІППО 51 86
Методичні семінари 26 44
Конференції 22 37
Майстер-класи 22 37
Вебінари 40 68
Онлайн-курси 42 71
самоосвіта 49 83

 

Яку тематику для професійного зростання Ви обирали впродовж останніх 5 років? (можливо обрати декілька варіантів відповідей)

 

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
законодавче забезпечення освітнього процесу 13 22
методичні аспекти викладання предметів та курсів 36 61
інклюзивне навчання 27 46
форми організації освітнього процесу 29 49
профілактика та прояви девіантної поведінки здобувачів освіти 4 7
психологічні особливості роботи зі здобувачами освіти різних вікових категорій 20 34
безпечне освітнє середовище 20 34
формування у здобувачів освіти громадянської позиції 12 20
використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті 42 71
ділове українське мовлення 2 3

       У закладі освіти створені умови для постійного підвищення кваліфікації педагогів, їх чергової та позачергової атестації, добровільної сертифікації тощо?

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
1 Так 51 86
2 Переважно так 8 14
3 Переважно ні - -
4 ні - -

Що перешкоджає вашому професійному розвитку? (можливо обрати декілька варіантів відповідей)

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
опір з боку керівництва - -
відсутність матеріального заохочення з боку керівництва 3 5
недостатня матеріально-технічна база 26 44
погані умови праці - -
жодних перешкод 32 54

 

Критерій 3.2.2. Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх проєктах, залучаються до роботи як освітні експерти

  Якість освітньої діяльності неможлива без інновацій. Інноваційна діяльність в освіті виявляється передусім в оновленні та освоєнні нового змісту освіти. У КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради» педагоги можуть брати участь у освітніх проєктах, які реалізуються закладом освіти, а також іншими установами та організаціями.

Як було оцінено виконання даного критерію

 Для оцінки виконання даного критерію було вивчено такі питання:

• Чи беруть участь педагогічні працівники в інноваційній, дослідно-експериментальній діяльності?

• Які результати інноваційної діяльності вчителя?

• Чи впроваджуються результати дослідно-експериментальної роботи в освітній процес закладу?

 • Чи залучаються педагогічні працівники закладу освіти у якості освітніх експертів до участі в інституційних аудитах, експертизи і розроблення тестових завдань ЗНО?

Методи збору інформації

• Вивчення документації (свідоцтва та сертифікати освітніх експертів, які зберігаються в особових справах педагогічних працівників, публікації педагогічних працівників)

 

Вимога/правило 3.3. Налагодження співпраці з учнями, їх батьками, працівниками закладу освіти

Критерій 3.3.1. Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства

  Для забезпечення необхідного розвитку дитини необхідно будувати освітній процес на засадах педагогіки партнерства між усіма учасниками освітнього процесу. Педагогіка партнерства передбачає роль учня як рівноправного учасника освітнього процесу, відповідального за результати свого навчання.

  Як було оцінено виконання даного критерію

Для оцінки виконання даного критерію було вивчено такі питання:

 • Чи простежуються під час освітнього процесу можливості розвитку учнів та їхня самореалізація?

 • Чи забезпечується в ході освітнього процесу психологічний комфорт дитини?

 • Чи реалізується у закладі освіти персоніфікований підхід у роботі з учнями?

• Чи застосовуються диференційовані завдання?

 • Які організаційні заходи із впровадження особистісно орієнтованого навчання здійснюються в закладі освіти?

Методи збору інформації

• Спостереження (за проведенням навчальних занять).

 • Опитування (анкетування учнів).

Результати опитування учнів

(у опитуванні брали участь 37 учнів)

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
так Переважно так Переважно ні Ні так Переважно так Переважно ні Ні
Учителі мене підтримують 9 23 4 1 24 62 11 3
Учителі вірять у мене і мої успіхи 9 19 9 - 24 51 24 -
Учителі мене поважають 12 22 2 1 33 59 5 3
На моє прохання вчителі мені допомагають 18 18 1 - 49 49 3 -

 

Критерій 3.3.2. Педагогічні працівники співпрацюють з батьками учнів з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотний зв’язок

  Не менш важливим складником формування атмосфери довіри є налагодження комунікації між учасниками освітнього процесу. Таке спілкування може мати різноманітні формати, але всі можливі формати мають об’єднувати такі спільні риси:

• повага до іншої людини;

 • відкритість;

• конструктивність;

• неформальність.

Як було оцінено виконання даного критерію

Для оцінки виконання даного критерію було вивчено такі питання:

• Чи комунікують педагогічні працівники з батьками, наскільки системно це відбувається?

• Який зворотний зв’язок найчастіше отримують батьки від педагогів?

 • Через які канали найчастіше відбувається комунікація з батьками?

• Чи використовуються для комунікування різні канали зв’язку, інтерактивна Інтернет-платформа чи інші онлайн-ресурси?

 • Чи є позитивний результат комунікування педагогічних працівників із батьками?

• Яка частка батьків позитивно оцінює результати комунікування.

Методи збору інформації

Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)

Результати опитування вчителів  (у опитуванні брали участь 59 вчителів)

Які форми комунікації з батьками Ви використовуєте? (можливо обрати декілька варіантів відповідей)

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
Батьківські збори 37 63
Індивідуальне спілкування з батьками 59 100
Не бачу сенсу в комунікації з батьками - -

 

Результати опитування батьків  ( у опитування брали участь 232 особи)

 

Педагоги закладу освіти забезпечують зворотній зв’язок із Вами?

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
Так, завжди 166 72
Переважно так 44 19
іноді 18 8
Ні,ніколи 4 2

 

 У який спосіб Ви отримуєте інформацію про діяльність закладу освіти (можливо обрати декілька варіантів відповідей)?

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
батьківські збори 156 68
інформація класного керівника 210 91
спільноти в соціальних мережах 107 46
сайт 41 18
інтерактивна платформа 8 3
важко отримати інформацію 3 1

Критерій 3.3.3. У закладі освіти існує практика педагогічного наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної співпраці

  Одним із чинників, який впливає на професійне зростання педагогічних працівників, є співпраця і комунікація з колегами, налагодження командної роботи. Атмосфера доброзичливості в педагогічному колективі сприяє ефективному розв’язанню освітніх проблем. Взаємне збагачення педагогічними здобутками, спільний пошук оптимальних методів і форм викладання призводить до професійного зростання та вдосконалення системи освітньої діяльності.

  Серед методичних та організаційних форм командної роботи педагогічних працівників,що впливають на якість освітньої діяльності в закладі освіти визначені:

• спільне планування роботи;

 • робота над розв’язанням відповідної науково-методичної проблеми;

• взаємовідвідування навчальних занять;

• інтеграція змісту навчальних предметів;

• поширення педагогічного досвіду.

Як було оцінено виконання даного критерію

Для оцінки виконання даного критерію було вивчено такі питання:

 • В яких формах відбувається співпраця між педагогічними працівниками у закладі освіти?
 • Чи наявне і наскільки ефективне в закладі освіти наставництво?
 •  Які основні результати командної співпраці можна відзначити?

Методи збору інформації

 • Вивчення документації (протоколи засідання педагогічної ради і нарад при директорові).
 • Опитування (анкетування педагогів)

 

Результати опитування вчителів (у опитуванні брали участь 59 вчителів)

            Психологічний клімат закладу освіти сприяє співпраці педагогів?

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
так, у закладі створені всі умови для співпраці 47 80
в цілому так, але співпраця, переважно, є ситуативною 12 20

в цілому ні, співпраця з колегами практично відсутня;

- -

психологічний клімат закладу не сприяє співпраці.

- -

Оцініть діяльність педагогічної ради закладу освіти

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік
так Переважно так Переважно ні ні
Педагогічна рада функціонує системно та ефективно, розглядаються актуальні питання діяльності закладу, рішення приймаються колегіально і демократично 46 13 - -
Педагогічна рада функціонує системно, але помітна відсутність активності у педагогічних працівників під час прийняття рішень 8 15 12 24
У діяльності педагогічної ради відсутня системність, розглядаються виключно поточні питання 3 6 14 36
Діяльність педагогічної ради заважає системі управлінської діяльності у закладі освіти 2 4 9 44

Вимога/правило 3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання учнів на засадах академічної доброчесності

Критерій 3.4.1. Педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності

  Академічна доброчесність є невід’ємною складовою забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти, а дотримання принципів академічної доброчесності під час освітнього процесу впливає не лише на якість шкільної освіти, а й на формування в учнів таких важливих цінностей, як чесність, довіра, справедливість, взаємоповага, відповідальність.

  Адміністрацією закладу періодично моніториться стан дотримання норм академічної доброчесності у закладі освіти. Церобиться шляхом вивчення публікацій педагогічних працівників, опитування педагогічних працівників і учнів, спостережень за проведенням навчальних занять.

Як було оцінено виконання даного критерію

Для оцінки виконання даного критерію було вивчено такі питання:

 • Чи дотримуються педагогічні працівники норм академічної доброчесності в освітній діяльності?
 • Чи розробляють вчителі завдання, спрямовані на творчу і аналітичну роботу учнів, критичне мислення?

Методи збору інформації

• Спостереження (за проведенням навчального заняття).

• Опитування (анкетування педагогів; учнів).

• Вивчення документації (документ про академічну доброчесність у закладі освіти, протоколи засідань педагогічної ради)

 

Результати опитування вчителів(у опитуванні брали участь 59 вчителів)

Що Ви робите для того, щоб запобігати випадкам порушень академічної доброчесності серед учнів (списування, плагіат, фальсифікація тощо)? (можливо обрати декілька варіантів відповідей)

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
знайомлю учнів з основами авторського права 27 46
проводжу бесіди щодо дотримання академічної доброчесності 44 75
на уроках даю такі завдання, які унеможливлюють списування 26 44
використовую методичні розробки для формування основ академічної доброчесності 6 10
вважаю це зайвим 1 2

 

Що саме Ви робите для забезпечення академічної доброчесності в своїй професійній діяльності?

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
при використанні інформації завжди вказую використане джерело 37 63
унеможливлюю списування (добираю відповідні завдання, застосовую індивідуальні варіанти завдань) 20 34
оцінюю результати навчання учнів об’єктивно і неупереджено 39 66
проводжу бесіди відповідної тематики з учнями та їхніми батьками 20 334
вказую колегам на плагіат в їхніх матеріалах - -
не вважаю за потрібне щось робити - -

Критерій 3.4.2. Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної доброчесності учням

  У нашому закладі вчителі наголошують, що доброчесність — це один із чинників, який забезпечує розвиток суспільства. У структурі методичної роботи закладу освіти, в роботі шкільних методичних об’єднань досліджується питання академічної доброчесності.

Як було оцінено виконання даного критерію

Для оцінки виконання даного критерію було вивчено такі питання:

 • Чи інформують педагогічні працівники учасників освітнього процесу про норми академічної доброчесності та їх важливість?
 • Чи розробляють вчителі завдання, які унеможливлюють списування?

Методи збору інформації

• Спостереження (за проведенням навчальних занять).

 • Опитування (анкетування учнів)

Результати опитування учнів (у опитуванні брали участь 37учнів)

Проводяться з Вами бесіди про важливість дотримання академічної доброчесності: неприпустимість списування та плагіату, необхідності вказувати джерела інформації, які використовуються тощо? (можливо обрати декілька варіантів відповідей)

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
Так, регулярно проводяться 23 62
Так, але нерегулярно 12 32
тільки на початку навчального року 2 5
подібні заходи не проводились 1 3
не розумію, про що йдеться 1 3

На підставі вищезазначеного, можна відзначити другий (достатній) рівень оцінювання якості освітньої діяльності закладу.

РЕЗУЛЬТАТИ САМООЦІНЮВАННЯ ЗА НАПРЯМОМ "СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ"

Posted in Методична робота - роздiл

завантаженняиьрпь

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ САМООЦІНЮВАННЯ ЗА НАПРЯМОМ

Напрям 2. Система оцінювання здобувачів освіти

 

 1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень

► Критерій 2.1.1. Отримання інформації про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень учнів

   У КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради» здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень.

 Ми використовуємо єдині підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів:

 • Вимоги до оцінювання результатів навчання здобувачів освіти визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності;
 • Оцінювання у ґрунтується на позитивному підході, що, передусім, передбачає врахування рівня досягнень учня.
 • Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти включає критерії, правила і процедури, за якими здійснюється оцінювання. Розроблення, оприлюднення та інформування про критерії оцінювання робить процес оцінювання прозорим і зрозумілим для всіх учасників освітнього процесу. 

  Система оцінювання навчальних досягнень учнів:

- має у своїй основі чіткі і зрозумілі вимоги до навчальних результатів;

 - дозволяє гарантовано досягти і перевищити результати;

 - заохочує учнів апробувати різні моделі досягнення результату без ризику отримати за це негативну оцінку;

- дає можливість розвивати в учнів впевненість у своїх здібностях і можливостях;

- використовує самооцінювання і взаємооцінювання як важливий елемент навчальної діяльності.

  Система оцінювання у КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради» забезпечує інформування учнів про критерії оцінювання та розуміння, як і за що їх оцінюють.

 Процес інформування і оприлюднення критеріїв для здобувачів освіти розпочинається із Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених Міністерством освіти і науки України. При цьому учителі школи керуються основними нормативними документами: - Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти: наказ Міністерства освіти і науки України від 13.04.2011 року № 329;

 - Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти: наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 року №1222.

  Дані критерії оцінювання, запропоновані МОН, є загальними для всіх учителів школи і використовуються як основа, за допомогою якої вибудовується система оцінювання у закладі. При виконанні обов’язкових видів роботи вчителі користуються розробленими критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, які ґрунтуються на критеріях, затверджених МОН, а також враховують особливості вивчення теми, освітню програму, компетентнісний підхід до викладання предмету (курсу), організаційну форму проведення навчального заняття, індивідуальні та вікові психофізіологічні особливості дитини. Інформація про Критерії оцінювання доноситься учителями до учнів та батьків у різних формах: в усній формі, шляхом розміщення на інформаційних стендах у класах, електронною поштою.

Адміністрація закладу здійснює контроль за системою оцінювання вчителів через спостереження за проведенням навчальних занять, вивчення оприлюднених критеріїв оцінювання, розглядаючи дане питання на засіданнях педагогічної ради, методичних об’єднань. Ознайомлення батьків і учнів з правилами і процедурами оцінювання завжди відбувається на початку навчального року і впродовж навчального року.

Для кожного предмету вчителями – предметниками школи підготовлено необхідні пам’ятки щодо Критеріїв оцінювання учнів у закладі освіти. Формуючи систему оцінювання у закладі освіти, педагогічний колектив керується тим, що оцінка має стимулювати учнів до навчання, а не використовуватись для покарання.

Як було оцінено виконання даного критерію

 Для оцінки виконання даного критерію було вивчено такі питання:

 • Чи оприлюднена у закладі освіти інформація про Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів?
 • Чи систематично інформуються учні про Критерії оцінювання навчальних досягнень при виконанні обов’язкових видів роботи, різних організаційних формах навчальних занять?
 • Чи вважають учні оцінювання навчальних досягнень у закладі освіти справедливим?
 • Чи поінформовані учні і батьки про правила і процедури оцінювання з предмету або курсу (спецкурсу, курсу за вибором)? 

Методи збору інформації, які було використано

 • Спостереження (за проведенням навчальних занять).
 • Опитування (анкетування учнів).
 • Вивчення документації (оприлюднені критерії оцінювання)

Результати опитування вчителів

(у опитуванні брали участь 65 вчителів)

Які критерії оцінювання Ви використовуєте для предмету (предметів), які викладаєте?

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
розробляю самостійно для кожного обов’язкового виду роботи 22 34
використовую критерії, розроблені іншими педагогами 11 17
використовую критерії, запропоновані МОН 49 75
вважаю, що критерії не потрібні для оцінювання результатів навчання учнів. -- --

Як здобувачі освіти дізнаються про критерії, за якими Ви оцінюєте їх навчальні досягнення?

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
інформую здобувачів освіти про критерії оцінювання на початку навчального року 47 72
розміщую критерії оцінювання на веб-сайті або інтерактивній платформі закладу освіти 2 3
пояснюю здобувачам освіти індивідуально 28 43
не інформую здобувачів освіти -- --
інформую здобувачів освіти про критерії оцінювання перед вивченням кожної теми 36 55

 

Результати опитування учнів (брало участь 165 учнів)

Ви отримуєте інформацію про критерії оцінювання результатів Вашого навчання  (підстави виставлення оцінок)?

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
від учителів на початку навчального року або семестру 77 47
під час виконання різних видів робіт на уроках 87 53
через електронну пошту, месенджери 6 4
тільки у разі звернення до вчителя 17 10
не отримую, навіть у разі звернення до вчителя 3 2

користуюсь інформацією з інтернету

6

4

у жоден із зазначених способів не отримую 1 0,6
Інше 3 2

► Критерій 2.1.2. Реалізація компетентнісного підходу до навчання

У КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради» система оцінювання сприяє реалізації компетентнісного підходу до навчання.

   Освітній процес у школі спрямовується на формування і розвиток ключових компетентностей, посилення ролі особистісного чинника в засвоєнні навчального матеріалу.

Вчителі КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради» використовують такі підходи до формування критеріїв оцінювання:

• оцінюють не лише результат роботи, але й процес навчання, індивідуальну працю та успіх кожного учня;

 • позитивно оцінюють досягнення учнів, незалежно від того, значні вони чи скромні, якщо вони є результатом справжніх зусиль та старань дитини. В цьому є мотивуюча роль оцінювання;

 • оцінюють рівень аргументації та уміння учнів висловлювати свою думку.

 У системі оцінювання навчальних досягнень учнів у закладі,  крім традиційних, вчителі використовували інші творчі види оцінювання, особливо, під час здійснення дистанційного навчання. Усі оцінки з навчальних предметів поточні, за семестри, за рік, результати державної підсумкової атестації здійснюється у балах відповідно до критеріїв, затверджених МОН.

Як було оцінено виконання даного критерію

  Для оцінки виконання даного критерію було вивчено такі питання:

 • Чи спрямована система оцінювання навчальних досягнень учнів на перевірку рівня оволодіння учнями ключовими компетентностями?

• Чи оприлюднюються вчителями критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у КЗ “ Академічна гімназія Кропивницької міської ради ”?

Методи збору інформації, які було використано

- Спостереження (за проведенням навчального заняття).

 - Вивчення документації (критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти).

► Критерій 2.1.3. Справедливість та об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів 

Здобувачі освіти КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради» у цілому вважають оцінювання результатів навчання справедливим і об’єктивним. Система оцінювання навчальних досягнень учнів сприймається учнями закладу як зрозуміла, чітка і справедлива.

  Для того, щоб у закладі система оцінювання сприймалась учнями як об’єктивна і справедлива,  зроблено наступне:

1. На основі критеріїв, розроблених МОН, вчителі розробляють критерії оцінювання для виконання обов’язкових видів роботи і ознайомлюють з ними учнів.

 2. Відбувається обов’язкове оприлюднення критеріїв оцінювання.

3. Впроваджується самооцінювання і взаємооцінювання учнів.

4. Використовується учнівське портфоліо як спосіб оцінювання навчальних досягнень ( у початковій школі).

5. Впроваджується формувальне оцінювання.

  Педагоги закладу постійно враховують думку учнів та їх батьків щодо системи оцінювання. Це реалізуємо шляхом опитування учнів, а також спілкуванням з батьками під час відвідування ними школи, проведення батьківських зборів.

Як було оцінено виконання даного критерію

Для оцінки виконання даного критерію було вивчено такі питання:

 • Чи оприлюднені критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у закладі?

 • Чи використовується у закладі освіти формувальне оцінювання?

• Чи вважають учні оцінювання їх навчальних досягнень у закладі освіти справедливим?

Методи збору інформації, які було використано

- Опитування (анкетування учнів і батьків).

Результати опитування учнів (брало участь 165 учнів)

Наскільки вчителі  справедливо оцінюють Ваші результати навчання?

 

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
оцінюють справедливо 66 40
у більшості випадків оцінюють справедливо 90 55
у більшості випадків оцінюють несправедливо 8 5
оцінюють несправедливо 1 0,6

 

 1. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти

  У КЗ “ Академічна гімназія Кропивницької міської ради ” здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти. Основним індикатором вимірювання результатів освітньої діяльності учнів школи є їхні навчальні досягнення.

 Відбувається постійний моніторинг системи оцінювання навчальних досягнень учнів з боку адміністрації закладу освіти.

 Двічі на рік проводиться підсумковий моніторинг оцінювання результатів навчальних досягнень учнів . Основною метою такого моніторингу є виявлення об’єктивного та раціонального підходу до оцінювання навчальних досягнень учнів з боку вчителя, простеження системності в оцінюванні учнів, динаміки їх навчальних досягнень.

 Основні завдання, які вирішуємо за допомогою моніторингу навчальних досягнень учнів:

 1. Вивчення якості освітнього процесу.

2.  Удосконалення оцінювання навчальних досягнень учнів з окремих предметів.

3. Простеження компетентнісного підходу у системі оцінювання навчальних досягнень учнів.

Для моніторингу системи оцінювання навчальних досягнень учнів використовуємо:

 • результати ДПА у початковій, базовій та старшій школі;

• підсумкове оцінювання учнів у класному журналі.

 У КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради» використовуємо такі способи отримання інформації за результатами моніторингових досліджень, що стосуються системи оцінювання навчальних досягнень учнів:

 • порівняльний аналіз між результатами ДПА та підсумковим оцінюванням учителя з предмету (курсу);

 • аналіз середнього балу класів за підсумками семестрового і річного оцінювання;

• порівняльний аналіз середнього балу навчальних досягнень учнів з окремих предметів.

  За результатами проведення моніторингів навчальних досягнень учнів у закладі готується звіт, у якому підводяться підсумки проведення моніторингових досліджень. Результати аналізу моніторингових досліджень розглядаються на  засіданні педагогічної ради.

Як було оцінено виконання даного критерію

 Для оцінки виконання даного критерію було вивчено такі питання:

• Яка освітня мета проведення моніторингових досліджень?

 • Чи підготовленні аналітичні матеріали за результатами дослідження?

• Чи прийняті рішення про вдосконалення освітньої діяльності за результатами прийнятих рішень на основі проведених моніторингів?

 • Чи внесли зміни вчителі в практику оцінювання навчальних досягнень учнів, якщо були виявлені проблеми за результатами моніторингів?

Методи збору інформації, які було використано

- Вивчення документації (аналітичні звіти, статистичний аналіз, протоколи засідань педагогічної ради).

 Критерій 2.2.2. Впровадження у КЗ “ Академічна гімназія Кропивницької міської ради» системи формувального оцінювання

   У закладівпроваджується система формувального оцінювання. Учителі, які працюють в початковій школі,  шукають підходи в оцінюванні, які б враховували індивідуальний поступ учня. Тому в освітній процес школи впроваджується формувальне оцінювання. Воно оцінює процес навчання учнів, а не результат.

Особливостями впроваджуваного у закладі формувального оцінювання є те, що воно:

• націлене на визначення індивідуальних досягнень кожного учня;

 • не передбачає порівняння навчальних досягненнях різних учнів;

• широко використовує описове оцінювання;

• застосовує зрозумілі критерії оцінювання, за якими оцінюють учня, він стає свідомим учасником процесу оцінювання і навчання;

 • забезпечує зворотний зв’язок – отримання інформації про те, чого учні навчилися, а також про те, як учитель реалізував поставлені навчальні цілі.

У НУШ  ( 1 – 4 класи) учителями 1-4 класів впроваджено саме формувальне оцінювання. Під час спостереження за проведенням навчальних занять було виділено такі аспекти роботи вчителів , найбільш активно в початковій школі:

 • визначається, що потребує виправлення або покращення у роботі учня;

• вказують на напрями виправлення помилок та подальшої роботи учня;

 • заохочують учнів до роботи в парах та кооперативної (групової) роботи.

Під час впровадження формувального оцінювання учителі виробляють чіткі критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Зміст цих критеріїв пояснюють учням і батькам зрозумілою і доступною мовою. Критерії оцінювання доводять до відома учнів під час уроків. Також вчителі застосовують спільну з учнями розробку критеріїв оцінювання.

Як було оцінено виконання даного критерію

Для оцінки виконання даного критерію було вивчено такі питання:

 • Яка частина вчителів використовує формувальне оцінювання в своїй роботі?

 • Які особливості використання формувального оцінювання в початковій школі?

• Як можна прослідкувати прогрес у навчальних досягненнях учня?

• Які форми роботи використовуються вчителями для впровадження формувального оцінювання в освітньому процесі?

Методи збору інформації, які було використано

 - Спостереження (за проведенням навчального заняття).

Результати опитування учнів (брало участь 165 учнів)

Наскільки доступно вчителі пояснюють та аргументують виставлення оцінок?

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
вчителі ще до початку оцінювання завжди пояснюють, за що я можу отримати ту чи іншу оцінку, а після оцінювання завжди її обґрунтовують 86 52
вчителі, в переважній більшості, пояснюють вимоги до оцінювання, аргументують оцінку лише на моє прохання 64 39
вчителі дуже рідко попередньо пояснюють вимоги до оцінювання, не завжди аргументують оцінку, навіть на моє прохання 13 8
вчителі ніколи не пояснюють вимоги до оцінювання, відмовляються обґрунтувати виставлену оцінку, навіть на моє прохання 1 0,6

В  яких  формах  Ви, як  правило, отримуєте  зворотній  зв’язок  від  вчителів  щодо  Вашого  навчання:

№ з/п Перелік тверджень Від усіх вчителів Від більшості вчителів Від окремих  вчителів У поодиноких випадках
1. Пояснення та аргументація виставлених  оцінок 49 (30%) 81(49%) 18 (11%) 7 (4%)
2. Аналіз  допущених  помилок 56 (34%) 58 (35%) 28 (17%) 8 (5%)

3.

Визначення  шляхів  покращення  результатів  навчання 47( 28%) 56 (34%) 32 (19%) 21(13%)
4. Заохочення  до подальшого  навчання 53(32%) 59(36%) 28(17%) 13(8%)

 

У школі оцінюють Ваші результати навчання з метою:

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
відстеження Вашого індивідуального прогресу у навчанні 49 30
визначення рівня Ваших знань, умінь і навичок 98 59
для відтворення  матеріалу підручника 15 9
мені невідомо з якою метою 9 5
оцінка використовується як інструмент покарання 8 5
 1. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання

► Критерій 2.3.1. Формування у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів навчання

  Формування відповідального ставлення до навчання відіграє важливу роль у підготовці учнів до самостійного життя, тому що навчання – головна праця школяра. Однією з ключових компетентностей, яку формують вчителі школи у учнів, є уміння вчитися впродовж життя.

   Розвиток відповідального ставлення у учнів КЗ “ Академічна гімназія Кропивницької міської ради ” до навчання здійснюється:

- активізацією участі учнів в організації своєї навчальної діяльності;

 - наявністю чітких критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів;

 - зосередженням освітнього процесу на оволодіння учнями ключовими компетентностями, а не на відтворенні інформації;

 - можливістю вибору учнями власної освітньої траєкторії;

- заохоченням і позитивним оцінюванням роботи учня;

-проведенням у закладі освіти профорієнтаційної роботи: викладання спецкурсів і факультативів.

Як було оцінено виконання даного критерію

 Для оцінення виконання даного критерію було вивчено такі питання:

 • Чи використовують вчителі компетентнісний підхід у викладацькій роботі?

• Чи проводиться в закладі освіти системна профорієнтаційна робота?

• Чи розглядається дане питання під час проведення виховних заходів, батьківських зборів?

 • Чи використовують вчителі у своїй роботі чіткі і зрозумілі критерії оцінювання навчальних досягнень учнів?

• Чи відображене дане питання в системі науково-методичної роботи закладу освіти?

Методи збору інформації, які було використано

-          Вивчення документації (річний план роботи).

-          • Спостереження (за навчальними та виховними заняттями).

-           • Опитування (анкетування учнів).

 

Результати опитування учнів (брало участь 165 учнів)

 

Ваша думка вислуховується і враховується вчителями під час проведення уроків?

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
так, враховується з більшості навчальних предметів 91 55
враховується з окремих навчальних предметів 64 39
більшість вчителів нав’язують свою думку як єдино правильну 16 10
думка учнів практично не враховується 2 1

Від кого (чого) залежать Ваші результати навчання?

 (можна обрати декілька варіантів відповідей)

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
виключно від моєї праці та наполегливості 114 69
від моєї праці та батьків, які мотивують мене до навчання 64 39
від рівня викладання 58 35
від більш поблажливого ставлення вчителів 20 12
від моїх однокласників, які допомагатимуть мені на уроках та з домашніми завданнями 12 7
від погодних умов 7 4
від обладнання та інтер’єру школи 8 5
від об’єктивного/необ’єктивного оцінювання моїх навчальних досягнень 32 19

 

Укажіть твердження, з яким Ви найбільше погоджуєтесь:

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
я відповідально ставлюсь до навчання, усвідомлюю його важливість для подальшого життя, моя школа цю відповідальність розвиває 95 58
я відповідально ставлюсь до навчання, усвідомлюю його важливість для подальшого життя, але школа цю відповідальність не розвиває 37 23
освітній процес у моїй школі не сприяє відповідальному ставленню до навчання, відповідально ставлюся до вивчення деяких предметів 18 11
вважаю, що школа не готує випускника до життя, тому у мене відповідальність за  результати навчання відсутня 15 9

 

► Критерій 2.3.2. Впровадження самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти

КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради» забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти під час здійснення освітнього процесу. Вчителі школи працюють над формуванням особистості у процесі самостійно організованої діяльності (праці, самонавчання, самовиховання, самооцінювання) , здійснюють кваліфіковане педагогічне керівництво даним процесом.

 Учителі закладу  використовують формувальне оцінювання, під час якого застосовуються прийоми самооцінювання та взаємооцінювання. Під час застосування самооцінювання і взаємооцінювання дітей вчать об’єктивно оцінювати себе, маючи цілі, яких вони повинні досягти в процесі навчання, та зрозумілі критерії оцінювання, оцінювати власну компетентність, реагувати у відповідь, сприймати оцінку інших та обговорювати її, самостійно регулювати власну навчальну діяльність.

Вчителі закладу для розвитку навичок  самооцінювання/взаємооцінювання навчальної діяльності дитини:

- регулярно нагадують учням про цілі і критерії оцінювання;

- планують при проведенні навчальних занять час для самооцінювання/взаємооцінювання;

- оприлюднюють мету навчального заняття, критерії оцінювання навчальних досягнень.

Дане питання розглядалось на методичних нарадах вчителів, вивчалось у структурі роботи методичних об’єднань.

Як було оцінено виконання даного критерію

Для оцінки виконання даного критерію було вивчено такі питання:

 • Чи розглядалось дане питання в структурі методичної роботи, у процесі співпраці вчителів?

• Яка частка вчителів закладу освіти застосовує самооцінювання і взаємооцінювання учнів?

 • Чи наявні у закладі освіти чіткі критерії навчальних досягнень?

 • Чи надають вчителі допомогу учням у процесі самооцінювання навчальної діяльності учнів?

Методи збору інформації, які було використано

- Спостереження (за проведенням навчального заняття).

 - Опитування (анкетування педагогічних працівників, учнів)

Результати опитування вчителів

(у опитуванні брали участь 65 вчителів)

Для оцінювання здобувачів освіти Ви використовуєте: (можна обрати кілька варіантів відповідей

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
поточне 33 51
формувальне 23 35
самооцінювання учнями 33 51
взаємне оцінювання учнів 29 45
підсумкове 38 58
інше 4 6

 

Результати опитування учнів (брало участь 165 учнів)

Чи здійснюєте Ви самооцінювання результатів своєї роботи  під час занять?

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
так, постійно 43 26
здебільшого, так 71 43
дуже рідко 38 23
ніколи 11 7

 

Напрям оцінювання

Вимога/правило організації освітніх  і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Критерії оцінювання Індикатори оцінювання Методи збору інформації
 1. 2.1.1.1. У закладі оприлюднюються критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень - 80%
   
 
     

Вимога/правило організації освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Критерії оцінювання Індикатори оцінювання Методи збору інформації
 1. 2.2.1. У закладі освіти здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти

 Двічі на рік, протягом навчального року

 Двічі на рік на засіданнях педагогічної ради

 

відзначають досягнення, підтримують бажання навчатися, запобігають побоюванням помилитися- 46%

 

Вимога/правило організації освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Критерії оцінювання Індикатори оцінювання Методи збору інформації
   
     

На підставі цього, можна визначити другий рівень оцінювання (достатній) якості освітньої діяльності закладу.

 

 

АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ НА НОВИЙ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ

Posted in Методична робота - роздiл

завантаження

 

АНАЛІЗ

МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЗА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТА ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ

НА НОВИЙ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ

   Сучасна освіта гнучка, інноваційна, тривалістю в життя. Треба чітко усвідомити, як змінилося поняття освіти в сучасному світі, якими сьогодні є її ролі та функції, та враховувати це у своїй роботі або навчальному процесі.

Відкритість до нового та постійне оновлення – запорука відповідності часу. Як наслідок змін функцій і формату освіти, змінюється також і роль вчителя: він сьогодні не лише передає учням знання, але і дає їм цілу систему soft skills, навичок дослідницької роботи, розвитку власних умінь і навичок тощо.Вчитель сьогодні має бути ментором, фасилітатором, створювати оптимальні умови для прогресу учнів. Ключова функція ментора у тому, аби розкрити когнітивні здібності студентів до навчання.

Тому, в сучасних умовах в освітньому просторі всіх рівнів важливого значення набуває підвищення ефективності методичної роботи, яка ґрунтується на досягненнях психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду і спрямована на підвищення фахової майстерності педагогічних працівників, на розвиток творчого потенціалу кожного вчителя.

Головним завданням методичної роботи у закладі було визначено науково-методичне забезпечення освітнього процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників, забезпечення їх професійною інформацією, виявлення та вивчення педагогічного досвіду, допомога в розробці та впровадженні інноваційних освітніх програм, методик, технологій.

Уся робота педагогічного колективу навчального закладу спрямована на розв’язання єдиної науково-методичної проблеми: Створення інноваційного освітнього простору на основі педагогіки партнерства та принципу дитиноцентризму.Було розроблено перспективний план поетапного її впровадження педагогічним колективом. 

Адміністрація і педагогічний колектив перебувають у постійному творчому пошуку продуктивних шляхів розв’язання проблеми, нестандартних підходів до організації науково-методичної роботи в гімназії.

Внутрішньошкільна методична робота здійснювалася відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Стратегії розвитку закладу,  річного плану роботи, інших актів законодавства в галузі освіти, в тому числі МОН України, наказу по закладу від 28.08.2021 року № 227/о «Про організацію методичної роботи у закладі на 2021/2022 навчальний рік».

Здійснюючи реалізацію єдиної науково-методичної проблеми закладу, кожним МО  і ЦМО вивчаласянауково-методична література з проблеми, відбувалося знайомство з досягненнями  психолого-педагогічної науки, існуючим ППД.

Найвищою відправною точкою в роботі всіх структурних підрозділів методичної роботи в закладі була і залишається педагогічна рада, яка спрямовувала, координувала та контролювала діяльність всіх ланок методичної служби педколективу над єдиною науково-методичною проблемою. У 2021/2022 навчальному році на засіданнях педагогічної ради розглядалися питання щодо організації різноманітних форм навчання здобувачів освіти, визнавалися результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників, обговорювалися результати проведення самоаналізу діяльності закладу за напрямками, які вивчалися, теоретичні засади та основні поняття у роботі над єдиною науково-методичною проблемою.   Обговорення визначених питань дало змогу почути думки вчителів різних кафедр щодо вирішення спільних питань, намітити шляхи подолання прогалин, визначити можливості для реалізації поставлених завдань.

Створена в навчальному закладі система навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами позитивно позначається на професійному становленні й розвитку педагогів. Підвищення їх професійного рівня – невід’ємна складова післядипломної освіти. У цьому і є головне призначення методичної роботи нашого навчального закладу.

Одним із важливих напрямків удосконалення педагогічної майстерності є атестація вчителів, яка здійснюється у відповідності з чинним законодавством, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, змінами і доповненнями до нього. Головним завданням атестаційного періоду є комплексна оцінка рівня кваліфікації педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності вчителів різних фахів.

З метою використання права вчителя на атестацію адміністрація закладу щороку знайомить педагогів із законодавчою і нормативною базою щодо даного питання (протокол №1 педагогічної  ради закладу від 15.09.2021 року).

   Наказом по закладу від 31.08.2021 року №234/о “ Про створення атестаційної комісії»  було затверджено склад АК І рівня, до якої увійшли компетентні, висококваліфіковані, методично грамотні педагоги, які мають вищу кваліфікаційну категорію і педагогічні звання. Уся робота АК проводилася згідно складеного і затвердженого плану роботи.

 У графік атестації 2021-2022 року були включені 1 керівник гуртка та 6 вчителів різних фахів. Серед них: учитель початкових класів – 1, учителі російської мови та зарубіжної літератури – 2, учитель історії – 1, учитель математики– 1, учитель фізичної культури-1, асистент вчителя та одночасно вчитель корекції інклюзивного класу -1. Виданий відповідний наказ по закладу  (наказ №361/о  від 06.10.2021 року “Про проведення атестації педагогічних працівників у 2021/2022 навчальному році» ).

У період атестації вчителів здійснювався психологічний супровід, який забезпечувала практичний психолог закладу – Мезенцева О.В..

Кожен учитель, який атестувався, у міжатестаційний період працював за власним планом самоосвітньої діяльності. Заключний етап роботи над реалізацією поставлених у ньому завдань відбувався саме під час обміну досвідом на підсумковому засіданні атестаційної комісії в онлайн-режимі.

  АК в рамках своїх повноважень вивчала систему роботи вчителів, узагальнювала методичні матеріали, відвідувала уроки й виховні заходи, проводила співбесіди

та діагностування учнів та їх батьків щодо здатності вчителів знаходити спільну мову з учасниками освітнього процесу, зацікавлювати предметом, вивчалася учительська шкільна документація.

 У навчальному закладі став традиційним Місячник «Я атестуюсь!», який цього року проводився згідно наказу по закладу від 03.02.2022 року №46/о «Про організацію та проведення Місячника «Я атестуюсь!», у період з 15.02 по 15.03.2022 року. Метою Місячника було завершення атестаційного періоду педагогічних працівників закладу, узагальнення матеріалів, спрямованих на всебічне, комплексне вивчення та оцінювання педагогічної  діяльності вчителів, які атестуються, визначення рівня їх професійної компетентності, результатів роботи, фахової діяльності.

Проведенню Місячника передувала серйозна підготовка щодо організації та активної участі вчителів у запланованих заходах. Членами атестаційної комісії, керівниками МО, ЦМО, заступниками директора з ними проводилися: інструктивно-методична нарада, індивідуальні консультації, співбесіди; надавалися методичні рекомендації; переглядалася науково-методична література, документація.

  У цей період активізувалася робота щодо заключного етапу вивчення системи роботи вчителів, які атестувалися, членами атестаційної комісії, адміністрацією закладу, соціально-психологічною службою. Відкриті уроки, позакласні заходи з предметів, виховні заходи в класах, де вчителі є класними керівниками, психолого-педагогічні консультації стали основною рушійною силою щодо встановлення рівня професійної майстерності педагогів у міжатестаційний період.

  У ході Місячника вчителями-предметниками було проведені  відкриті уроки з різних дисциплін, позакласні заходи  розвивального та виховного характеру з учнями різних вікових категорій, тренінгові заняття з тими, хто атестувався.

  Значимою у період Місячника була робота голів МО, ЦМО. Саме від них подавалася повна інформація про діяльність членів та їх підструктур методичної роботи в міжатестаційний період. Заключним етапом Місячника «Я атестуюсь!» стала підготовка вчителями, які атестуються, для членів атестаційної комісії матеріалів «З досвіду роботи», які вони презентували на підсумковому засіданні атестаційної комісії в онлайн-режимі.

   Атестація 2021-2022 року пройшла згідно плану. Педагогічні працівники, які атестувалися в 2021/2022 н.р, своєчасно здійснили підвищення кваліфікації відповідно фаху та посади, на яку вони атестувалися з чітко встановленою кількістю годин.

  Результати атестації 2021/2022 року такі:

 • Присвоєно 12 тарифікаційний розряд – 1 педагогу (керівник гуртка);
 • Присвоєно 11 тарифікаційний розряд – 1 педагогу (як асистенту вчителя);
 • Встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «вчитель-методист» - 1 педагогу;
 • Встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель» - 2 педагогам;
 • Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 2 педагогам;
 • Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» - 1 педагогу,
 • Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» - 1 педагогу (яка є вчителем корекції інклюзивного класу і асистентом вчителя).

За результатами атестації 2022 року видані відповідні накази по закладу й передані в централізовану бухгалтерію для здійснення оплати праці атестованих учителів.

  В організації роботи АК закладу з педагогами, які атестувалися, ми керувалися принципами перспективності, дієвості, особистісної орієнтації, демократії та взаємоповаги.

Якісний склад педагогічного колективу

у 2021/2022 навчальному році

 

Загальна кількість учителів у 2021/2022 навчальному році (станом на 01.10.2021 року) складала 76 осіб, з яких 74 мають вищу педагогічну освіту. Відповідно до дипломів про вищу освіту та за результатами атестації педагоги закладу мають такі кваліфікаційні категорії:

Молодший спеціаліст (бакалавр) Спеціаліст

Спеціаліст

ІІ категорії

Спеціаліст

І категорії

Спеціаліст

вищої категорії

1 ( 1%) 15 (20 %) 12 (16 %) 9 (12 %) 36 (47 %)

ЯКІСНИЙ СКЛАД

 

Із загальної кількості педагогів мають педагогічні звання:

        «учитель-методист» 5 (7 %) ,

        «старший учитель» 18 (24 %).

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Рік Загальна кількість педагогів Виділено місць за планом (%) Фактично пройшли навчання за програмами(станом на червень 2022 року)
2021-2022 76 35 (46 %)  4 (5 %)

Адміністрація гімназії на підставі перспективних планів підвищення кваліфікації та попереднього опитування педагогів укладає договори із суб’єктами, які надають освітні послуги, з підвищення кваліфікації. Кожен із педагогів розробляє пропозицію на кожен навчальний рік, у якому визначає пріоритетні напрямки з підвищення кваліфікації та самостійним визначенням суб’єктів, які надають освітні послуги на підставі ліцензії.

Протягом  2021-2022 н.р. навчання за програмами підвищення кваліфікації на базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» пройшли такі вчителі та керівники гуртків: Колосова С.О., вчитель образотворчого мистецтва, Сень С.М., вихователь ГПД, Городецька О.Л, Філатова І.В., асистент вчителя, Сулима А.В., вихователь ГПД, Бирловська Н.В., Кадет Ю. О., керівники гуртків. Усі асистенти вчителів закладу підвищували кваліфікацію (за рекомендацією УО міської ради м. Кропивницького)  на платформі Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ) для інклюзивної освіти» .

Процеси розвитку, виховання і соціалізації в Новій українській школі покликані зробити випускника конкурентноздатним у ХХІ столітті, а поряд з цим із метою задоволення потреб педагогічних працівників в особистісному та професійному зростанні, здатними компетентно впроваджувати освітні технології протягом жовтня-грудня 2021 року та у червні 2022 року 34 педагоги закладу здійснили навчання за 30-годинною програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників за освітніми галузями «Нова українська школа: адаптаційний цикл базової середньої освіти (5 клас)», отримавши відповідні свідоцтва для провадження освітньої діяльності у 2022-2023 н.р.

Окрім того, 8 педагогів гімназії дистанційно пройшли навчання в інституті педагогіки НАПН України за ліцензованою програмою підвищення кваліфікації з методики викладання навчальних предметів у 5-6 класах закладів загальної середньої освіти.

Поряд з цим, кожен з вчителів підвищував свій кваліфікаційний рівень шляхом участі у різноманітних заходах, про що свідчать отримані сертифікати.

   Звітуючи перед колегами на засіданнях методичних формувань, педагогічні працівники презентували сформовані загальні (реалізація компетентнісної парадигми навчання; критичне та системне мислення; знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку освіти; здатність діяти відповідально та свідомо; здатність ефективно комунікувати та працювати в команді; здатність ефективно взаємодіяти з представниками інших професійних груп; здатність до усвідомлення, цінування й поваги багатоманітності в суспільстві) та фахові (професійно-педагогічна; інноваційно-дослідницька; методична; компетентності, визначеніПрофілем інклюзивних вчителів) компетентності.

     Робота педагогічного колективу над єдиною науково-методичною темою (проблемою) — колективна форма пошукової роботи щодо вирішення актуальної психолого-педагогічної проблеми з метою вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення професійно-кваліфікаційного рівня вчителів.

   Робочою групою закладу (включно з головами МО і ЦМО закладу)  розпочато роботу над І діагностичним етапом діяльності над єдиною науково-методичною проблемою: «Створення інноваційного освітнього простору на основі педагогіки партнерства та принципу дитиноцентризму». Відбулося вивчення науково-методичної літератури з проблеми, ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічної науки, існуючим ППД, складена програма дослідження визначеної проблеми, продовжено впровадження в практику роботи закладу технологій  дистанційного навчання.

  У міжкурсовий період підвищенню професійної компетентності педагогів сприяли такі форми методичної роботи: онлайн-конференції та марафони, круглі столи, тренінги, педагогічні та культурологічні інформації, індивідуальні співбесіди, групові консультації, засідання ЦМО  і МО, творчих груп, семінари. Активними учасниками обласних методичних форм роботи, які проводилися з ініціативи КЗ «КОІППО імені В.О.Сухомлинського», стали: Стукаленко О.П., вчитель початкових класів, Височин Н.А., учитель англійської мови, Осаулець Л.В., української мови та літератури.

Педагоги закладу були активними учасниками різноманітних майстер-класів, тренінгів, семінарів  та практикумів (онлайн-форма). Серед них: Кураксіна О.І. -  практикум «Нові підходи до викладання предметів мистецької освітньої галузі на засадах Концепції «Нова українська школа», семінар-практикум «Особливості викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в 5 класі за модельними програмами»;   Демешко К.С. - семінар «Не травмуємо травмуючими темами: геноциди (Голодомор, Голокост, депортації) та тематика військової історії (Крути, АТО/ООС) у виховній роботі закладу освіти»; Дрезналь І.Г., Кадет Ю.О., Бабенко О.О., Ігнатенко Н.С., Бирловська Н.В. - вебінар «Використання цифрових інструментів педагогами закладів позашкільної освіти: особливості організації дистанційного освітнього процесу», «Використання цифрових інструментів педагогами закладів позашкільної освіти: цифрова творчість учнів», практикум «Формування цифрових компетентностей педагога в умовах реформування системи освіти»; Осаулець Л.В.- семінар-практикум «Вивчення української мови у закладах загальної середньої освіти, де є класи (групи) з навчанням мовами національних меншин», Височин Н.А. - семінар «Розвиток критичного та креативного мислення на уроках англійської мови», Стукаленко О.П., Дабич А.В. -  семінар-практикум «Система розвивального навчання в сучасній початковій школі: досвід та перспективи», Княгницька Т.І., Грицюк Н.Г. - практикум «Бібліотек@ - територія креативних ідей та інновацій».

Дистанційно підвищували кваліфікацію на базі КЗ «КОІППО імені В.Сухомлинського»: Цибуля Н.О. - тренінг «Основи інклюзивного навчання» «Створення, налаштування та подальша оптимізація персонального Ютуб-каналу», семінар-практикум «Особливості розвитку, навчання та виховання учнів із порушеннями інтелекту»,  Цибуля Н.О.,  Сащенко С.А. - тренінг «Використання карт знань у практичній діяльності педагога», Княгницька Т.І. - семінар-практикум «Інформаційний простір бібліотеки: нові можливості, нові підходи».

Серед домінуючих суб’єктів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками були обрані ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, ТОВ УОВЦ «Оріон», видавництво «Генеза», ТОВ  «Освіта для майбутнього», ГО «Рух Освіта», платформи Prometeus, ED-ERA, ВУМ, IREX, методпортал для вчителів «Світ філолога».

  Не менш важливого значення адміністрація навчального закладу надає участі вчителів у інших формах методичної роботи (міських, обласних, Всеукраїнських).

     Значним досягненням методичної роботи МО вчителів фізики, математики та інформатики є  участь вчителя інформатики Палій Л.С. у  Всеукраїнському конкурсі «Учитель року-2022» та  здобуте нею ІІІ місце в обласному етапі конкурсу. Шнурков В.Ю., вчитель географії та біології, нагороджений дипломом за участь у конкурсі в номінації «Біологія».

  В інтерактивному вернісажі педагогічних знахідок для педагогів міста у 2022 році  з проблеми «Цифрова компетентність як вагома складова траєкторії професійного розвитку педагога» взяла участь асистент вчителя Тоток К.Д. за тематичним напрямком «Особливості створення цифрового контенту для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, спеціальної та інклюзивної освіти» зі статтею «Доцільність використання комп’ютерних ігор,  як складової цифрового контенту для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами».

  Вона представила свій практичний досвід роботи з учнями із використанням сучасних дидактичних засобів навчання, які допомагають  створити якісний цифровий контент.

      Голик О.В., голова ЦМО суспільно-гуманітарного напрямку брала участь у Всеукраїнському конкурсі журналу «Українська мова й література в сучасній школі» на кращий конспект , але у зв'язку з війною підсумки конкурсу не були оголошені.

Вчителі математики Бережна О.О. та Ковтун А.Д. брали участь у онлайн-інтенсиві по підготовці 11-класників міста Кропивницького до мультипредметного тесту.

Одним із пріоритетних напрямків методичної роботи є робота з молодими спеціалістами. З метою надання адресної допомоги було організовано роботу з молодими та новопризначеними спеціалістами у Школі молодого вчителя «Паросток», яка досліджувала проблему «Удосконалення самоосвітньої роботи вчителя в умовах впровадження Концепції НУШ» . Протягом 2021-2022 н.р. у гімназії працювало 9 новопризначених педагогів: вчитель англійської мови Сербулова Д.В., вчителі трудового навчання Матійко О.О. та Фещенко І.С., вихователі ГПД Жибуль А.А., Сулима А.В., асистенти вчителя Візіренко Н.М., Городецька О.Л., Філатова І.В., та перший  рік як вчитель початкових класів працювала Дабич А.В.

    У 2021/2022 навчальному році було проведено 5 засідань Школи молодого вчителя, сплановано і організовано роботу між засіданнями. Саме тут обговорювалися найбільш цікаві методичні новинки. В планах на поточний навчальний рік було визначено проблеми самоосвіти, над розв'язанням яких працювали молоді вчителі.

Молоді спеціалісти закладу вивчали документацію, відвідували  уроки та виховні заходи вчителів-предметників, класних керівників. Крупченко М.В., заступник директора з навчально-виховної роботи закладу, провела у вересні круглий стіл «Творча активність педагога-запорука якісного рівня роботи закладу», у жовтні  проведено методичний діалог щодо роботи над особистою методичною проблемою, визначено шляхи роботи з самоосвітніх питань. Практично розроблений методичний аспект діяльності вчителя та учнів, проведено аналіз відвіданих уроків молодих вчителів,  надана пам’ятка самоаналізу уроків, опрацьовано нормативно-правові документи, які регулюють освітню діяльність учнів з ООП .  Протягом ІІ семестру педагоги брали участь у онлайн-заняттях, на яких розглядали  питання щодо особливостей змішаного та дистанційного форматів навчання, здійснення аналізу та самоаналізу уроку, відбувся обмін набутками з досвіду роботи, опрацьовані рекомендації щодо проведення онлайн-уроків з врахуванням особливостей роботи в умовах  воєнного стану. Вчителі-наставники консультували та пояснювали, рекомендували професійні спільноти та платформи для підвищення кваліфікації.

     Важливою складовою методичної роботи в закладі є вивчення стану викладання базових дисциплін, організації методичної роботи з педагогами різних фахів, проведення ними системи заходів щодо удосконалення процесу викладання навчальних дисциплін, підвищення рівня навченості учнів. Даний вид контролю за станом освітнього процесу здійснювався згідно з річним планом роботи закладу, відповідно до наказів, а саме: від 14.09.2021 року №317/о «Про вивчення стану викладання фізичної культури у 5-11 класах»,  від 28.10.2021 року №386/о  «Про вивчення стану викладання  правознавства у 9 класах», від 22.11.2012 року №423 «Про вивчення стану викладання  історії України та Всесвітньої історії у 5-11 класах».  

   Питання про результати вивчення стану викладання та рівень навчальних досягнень учнів із зазначених вище предметів розглядалися на засіданнях наради при директорові  (протоколи: №3 від 28.10.2021 року, №4 від 30.11.2021 року, №5 від 30.12.2021року), обговорювалися на МО, ЦМО й розроблялися заходи по ліквідації виявлених недоліків.

  Узагальнені матеріали висвітлені в матеріалах, зібраних експертними групами. За результатами проведеної роботи видані накази по закладу:

 • від 22.11.2021 року №422/о «Про підсумки вивчення стану викладання

правознавства у 9 класах»;

 •  від 28.12.2021 року №469 «Про підсумки вивчення стану викладання  історії України та Всесвітньої історії у 5-11 класах».

Заплановане вивчення стану викладання інформатики через воєнні дії перенесено на 2022-2023 н.р.

 Відповідно до наказу по закладу №29/о від 26.01.2022 року «Про запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти на основі комплексного вивчення та самооцінювання якості освітньої діяльності» було проведене комплексне вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльності за напрямами:

üОсвітнє середовище в школі.

üСистема оцінювання результатів навчання здобувачів освіти.

üПедагогічна діяльність.

üУправлінські процеси.

  Робочими групами відповідно до планів заходів  із запровадження  внутрішньої системи забезпечення якості освіти за визначеними напрямками  узагальнювалися результати самооцінювання з подальшим висвітленням на сайті закладу. Серед методів збору інформації були визначені: вивчення документації, спостереження за навчальним заняттям, опитування та анкетування всіх учасників освітнього процесу.  Відповідно до цього сформований звіт за результатами самооцінювання з пропозиціями про удосконалення освітньої діяльності закладу та визначенням рівня освітньої діяльності.

    Відповідно до листа комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» від 18.10.2021 року № 611/01-11 щодо впровадження проєкту SELFIE у закладах освіти області наша гімназія була обрана серед інших закладів освіти, які готові впроваджувати онлайн-інструмент SELFIE та провела самооцінку ефективності упровадження інноваційних цифрових технологій серед усіх учасників освітнього процесу. Досліджуваний рівень освіти - Повна загальна середня освіта. Брали участь у опитуванні 33 вчителі та 146 учнів 9-11 класів.

Пройшовши SELFIE, заклад освіти отримав свій власний інтерактивний звіт зі змістовними даними та аналітикою сильних і слабких сторін, які обговорювалися на засіданні наради при директорові.

Робота зі здібними та обдарованими учнями проводилася у відповідності до шкільної програми «Обдарована дитина».

З метою забезпечення належної організації роботи постійно поповнювався банк даних обдарованих учнів, здійснювався психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини за різними видами діяльності; діагностика учнів, яка мала на меті виявляти обдарованих дітей за віковими категоріями, поповнювалися анотовані каталоги літератури з питань роботи з обдарованою молоддю.

Найпоширенішими формами залучення обдарованої учнівської молоді до інтелектуальної та творчої праці стали олімпіади, різноманітні конкурси, турніри, інтелектуальні та спортивні змагання. Маємо такі результати:

Міський етап Всеукраїнських учнівських олімпіад

(наказ управління освіти МР м.Кропивницького від 23.12.2021 року №756/о)

 

Прізвище, ім’я учня Клас Місце Предмет П.І.Б. учителя
Панченко Єлизавета 8-В ІІІ Українська мова Осаулець Л.В.  
Матвієнко Вадим 9-А І Хімія Щербина Ю.С.  
Пономаренко Вікторія 11-А ІІІ Хімія Щербина Ю.С.  
Пономаренко Вікторія 11-А ІІІ Біологія Шнурков В.Ю.  
Коваленко Тетяна 11-А ІІІ Географія Зубко О.С.  
Кітрар Назар 11-А ІІІ Трудове навчання Матійко О.О.  
Зорєва Юлія 9-А ІІІ Історія Бондаренко О.А.  
Луганов Кирил 6-В ІІІ Математика Бережна О.О.  
Матвієнко Вадим 9-А ІІІ Математика Ботвінова Л.М.  
Леткий Олександр 7-Б ІІІ Фізика Зайцева О.Б.  

 

Обласний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад

(наказ Департаменту освіти і науки  Кіровоградської обласної військової адміністрації від 18.03.2022 року №75-од)

 

Прізвище, ім’я учня Клас Місце Предмет П.І.Б. учителя
Матвієнко Вадим 9-А Переможець Хімія Щербина Ю.С.  

 

Міжнародний мовно-літературний  конкурс учнівської молоді  імені Тараса Шевченка (наказ управління освіти МР м. Кропивницького від 25.11.2021 року №675/о)

 

Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. учителя
1 Лупенко Марія 6-А І Крупченко М.В.
2 Шпильова Ельвіра 5-Б ІІІ Голик О.В.

 

Міжнародний конкурс знавців української мови  імені П.Яцика

(наказ УО МР м.Кропивницького від 22.11.2021 року №667/о)

Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. учителя
1 Калько Вікторія 5-А ІІІ Терпак О.В.
2 Зорєва Юлія 9-А ІІІ Фадєєва Н.В

    

Зима 2022. Олімпіада з української мови та літератури серед учнів 5-11-х класів від освітнього проєкту «На Урок»

Клас Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с.
5-Б 0 1 0
10 0 1 0
Всього: 0 2 0

 

Конкурс до Дня української писемності та мови «Слово до Слова» середучнів 8-10-х класів від освітнього проєкту «На Урок»

Клас Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с.
5-Б 0 1 3
10 2 6 0
11 1 5 4
Всього: 3 12 7

«Всеукраїнська олімпіада з української мови і літератури» Лайфхаки зукраїнської мови». Осінь 2021 серед учнів 5-11-х класів від освітньогопроєкту «На Урок»

Клас Диплом ІІІ с. Учасники
11-Б

3

Гаваза Денис

Павленко Софія

Ланцов Володимир

Всього: 3

 

Всеукраїнський конкурс «Безпечний Інтернет» 2.0

 

Клас Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с.
3-А 4 3 1
3-Б 2 2 4
3-В 1 4 3
3-Г 2 4 1
4-А 5 7 1
4-Б 4 1 3
4-В 5 2 1
4-Г 2 1 2
5-А 5 0 0
5-Б 1 2 1
5-В 1 1 0
6-А 5 2 0
6-Б 4 2 0
6-В 1 0 0
7-А 1 1 0
7-Б 2 2 1
7-В 1 1 0
10 2 3 2
Всього: 48 38 20

 

Осінь 2021. «Всеукраїнська Інтернет-олімпіада з інформатики від освітньогопроєкту «На Урок»

 

Класи Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с.
3 0 0 0
4 0 0 1
5 0 3 5
6 0 0 3
7 0 1 6
10 0 1 1
Всього: 0 5 16

 

Весна 2022. «XIIIВсеукраїнська  Інтернет-олімпіада з інформатики від освітньогопроєкту «На Урок»

 

Класи Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с.
5 2 2 0
6 2 3 0
7 0 0 0
10 1 0 1
Всього: 5 5 1

 

Олімпіада «Всеосвіта Весна -2022» з хімії

Клас Диплом I ступеня Диплом II ступеня Диплом III ступеня
7     1
9     1
11 1 1 1
Всього 1 1 3

 

Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок осінній 2021»

Кількість учасників «Золотий Колосок» «Срібний Колосок» «Колосок»
104 73 22 9

 

Протягом року 393  учні брали участь в різних інтерактивних конкурсах:

 • 21 учень-учасник VIІI Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» з інформатики листопад 2021 року: 5 дипломів ІІ ступеня, 16 дипломів ІІІ ступеня;
 • Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер»:  8 сертифікатів - з відмінним результатом, 15 сертифікатів -  з добрим результатом.

Юні спортсмени брали участь у змаганняхз гандболу та посіли І місце в обласній Гімназіаді.

    Співпраця закладу з МАН дає змогу здобувачам освіти з високим рівнем навчальних досягнень розвивати здібності до науково-дослідницької діяльності.

Зорєва Юлія, учениця 9-А класу, успішно захистила творчу роботу з секції «Журналістика». А серед майбутніх слухачів 2022-2023 н.р. до МАН  на секцію «Економіка» зарахована Федяй Людмила, учениця 8-Б класу.

Діяльність навчального закладу була спрямована на реалізацію заходів ряду Програм, а саме: Програма дій щодо розвитку освіти міста Кропивницького, програми «Обдарована дитина», державних та регіональних програм соціально-психологічної служби, програми впровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій, Заходів щодо забезпечення реалізації Концепції державної мовної політики. Кожна з програм виконується відповідно до запланованих заходів. Є позитивні результати.

      Освітня діяльність педагогічних працівників на рівні закладу в умовах воєнних дій була підтримана арттерапевтичним тренінгом, проведеним Кіровоградським обласним центром арттерапевтичної допомоги «Ресурс» (Наталія Цумарєва) та Мариною Сосновською, консультантом КУ «МЦПРПП КМР», з метою розвантаження та ресурсування психоемоційного стану учасників.

На офіційній сторінці групи гімназії у соціальній мережі Facebook систематично надавалися рекомендації психологів та фахівців учасникам освітнього процесу щодо психологічного стану та його корегування в умовах воєнний дій.

    Важливим компонентом у роботі закладу були Дні науки і предметних дисциплін, які проводилися з метою розширення знань учнів з предметів, розвитку їх творчих та інтелектуальних здібностей, залучення до різноманітної діяльності за інтересами, підвищення професійної майстерності вчителів, впровадження інноваційних технологій в систему навчально-виховної роботи з вихованцями та забезпечення якісних освітніх послуг.

   Відповідно до наказу по закладу  від 23.10.2021 року №377/о «Про проведення днів наук і предметних дисциплін» у період з  31.01 по 04.02.2022 р. були проведені Дні початкової школи, з 07 по 09.02.2022 р. - Дні інформатики, з 14 по 16.02.2022 р. - Дні англійської мови, з 21 по 23.02.2022 р. - Дні зарубіжної літератури.

  Головами МО подавалися чек-листи заходів предметних днів та наук і за наслідками проведених заходів оформлювалися теки з матеріалами. На офіційній сторінці закладу в соціальній мережі Facebook висвітлювалися найцікавіші моменти.

За підсумками навчального року та наслідками атестації 2021–2022 н.р. були подані клопотання щодо нагородження Подякою та Грамотами управління освіти Міської ради м. Кропивницького адміністрації КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради».

                Система внутрішньошкільної методичної роботи дає можливість кожному вчителеві гімназії реально брати участь не тільки в реалізації готових курсових проектів підвищення кваліфікації, а й залучає їх до участі у різноманітних методичних заходах, які сприяють підвищенню фахової майстерності та творчого потенціалу вчителів. У всіх цих починаннях провідна роль відводиться методичному кабінету закладу та науково-методичній раді. Саме методична рада є координатором діяльності різних форм методичної роботи, головне завдання якої – координація діяльності різних структурних підрозділів методичної роботи, робота яких направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення фахового рівня педагогів.

Отже, аналіз і узагальнення наявних наукових позицій, а також власний досвід кожного вчителя і педагогічного колективу в цілому дають можливість розглядати методичну службу, самоосвітню діяльність педагогів як активну, саморегульовану, особистісно та професійно значущу пізнавальну діяльність спрямовану на самовдосконалення, саморозвиток і самореалізацію.

РЕЗУЛЬТАТИ САМООЦІНЮВАННЯ ЗА НАПРЯМОМ "ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ"

Posted in Методична робота - роздiл

 

завантаження 1

 

РЕЗУЛЬТАТИ САМООЦІНЮВАННЯ ЗА НАПРЯМОМ

Напрям 1. Освітнє середовище закладу

 

ДОВІДКА

за результатами самооцінювання освітнього середовища у 2021-2022 н.р.

Робочою групою закладу була проведена самооцінка діяльності навчального закладу за напрямком «Освітнє середовище». Під час спостереження за ним з’ясовано, що у цілому в закладі територія та приміщення чисті та охайні, щоденно здійснюється огляд території щодо її безпечності для учасників освітнього процесу, територія ділянки закладу освітлюється у вечірній та нічний час. Школа має чітко визначену територію, але вона огороджена лише частково. Відсутній цілісний паркан по всьому периметру закладу освіти. У наявності ворота з парканом для входу на територію закладу та спортивний майданчик і футбольне поле.

У закладі освіти є зони, де можуть бути припарковані автомобілі, чи можливий заїзд транспорту, який постачає продукти харчування.

   Керівництво закладу освіти унеможливлює доступ сторонніх осіб до будівлі та приміщень закладу освіти. На вході до закладу є відповідальна особа (черговий), який контролює центральний вхід до закладу. Усі інші входи закриті, але під час навчання учнів вони використовуються для розведення учнів різними маршрутами (у період пандемії) .

У наявності спортивна площадка площею 4600 м2 . Є майданчик з тренажерним обладнанням, яке (при потребі) використовується на уроках фізичної культури. Він має тверде покриття, футбольне поле – трав’яне покриття. Стаціонарне фізкультурно-спортивне обладнання безпечне для здоров’я та життя користувачів, а його використання відбувається з дотриманням вимог безпеки життєдіяльності.

Яма для стрибків у довжину заповнена піском без домішок. Однак відсутні майданчики для учнів 1 – 4-х класів. Потребує облаштування ігровий майданчик для учнів початкових класів.

На території закладу освіти відсутні заборонені колючі дерева, кущі, рослини з отруйними властивостями відповідно до Переліку рослин, дерев, кущів з колючками, отруйними плодами, а також гриби .

Засновник закладу освіти забезпечує своєчасне проведення ремонтних робіт на території закладу освіти, приміщень та інженерних мереж закладу освіти; заходів з дезінфекції, дезінсекції, дератизації, вивезення снігу, побутових відходів, зокрема люмінесцентних ламп, знятих з обліку обладнання та меблів, належне утримання території, зокрема коронування дерев, очищення їх від пошкоджень, омели, видалення сухостійних дерев, чагарників і рослин.

Кількість учнів закладу освіти не перевищує його проєктну потужність, не порушується безпека і комфорт учасників освітнього процесу.

Початкова школа розміщена на окремих блоках 1-3 поверхів частково окремо від навчальних приміщень для здобувачів базової та профільної середньої освіти.

Санітарні вузли для здобувачів освіти початкової школи відокремлені та облаштовані. У приміщеннях закладу освіти повітряно-тепловий режим та освітлення відповідають санітарним нормам. Регулярно проводиться вологе прибирання. Туалети облаштовані відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та утримуються в належному стані. Більшість учасників освітнього процесу оцінюють чистоту туалетних кімнат на “4”. Питний режим забезпечено одним із дозволених способів.

Приміщення закладу освіти використовуються раціонально. У переважній більшості випадків комплектування класів відбувається з урахуванням чисельності здобувачів освіти, площі навчальних приміщень.

У закладі освіти є робочі місця для педагогічних працівників, облаштовані місця відпочинку для учасників освітнього процесу.

Заклад освіти забезпечений необхідними навчальними кабінетами і приміщеннями для реалізації освітньої програми та забезпечення освітнього процесу. На жаль, не лише всі навчальні кабінети обладнані засобами навчання для виконання відповідної навчальної програми.

1 кабінет початкових класів (3-Г) має інтерактивну дошку, навчальні кабінети хімії, біології , класні кімнати 4-Б та В класів забезпечені мультимедійними проєкторами. Усі навчальні кабінети закладу підключені до мережі Інтернет для використання під час занять.

Інструктажі/ навчання з працівниками та здобувачами освіти проводяться згідно із законодавством про охорону праці. Учасники освітнього процесу дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій.

Інструктажі/навчання з педагогічними працівниками щодо надання домедичної допомоги, реагування на випадки травмування або погіршення самопочуття здобувачів освіти та працівників під час освітнього процесу проводяться систематично (98%) (згідно з вимогами законодавства про охорону праці). Педагогічні працівники та керівництво у разі нещасного випадку діють у встановленому порядку.

Організація харчування в закладі освіти сприяє формуванню культури здорового харчування у здобувачів освіти. Переважна більшість опитаних учнів (29%) та їхніх батьків (39%), а також переважна більшість учителів (42%) задоволені умовами харчування. Однак 73% дітей приносять з собою бутерброди чи іншу їжу до закладу, 27% учнів не встигають поїсти у їдальні через малу тривалість перерв, 26% учнів вважають, що готують несмачно, 15 % купують щось із фаст-фуду смачніше біля школи, 9% потрібне особливе харчування, 2% відзначають, що харчуватися у школі їм дорого. Приділяється увага формуванню культури харчування (доступність для учнів меню, сервірування столів в їдальні, наявність у достатній кількості посуду і столових приборів, спосіб подачі їжі та сервірування страв у буфеті).

Комп’ютери закладу освіти обладнані технічними засобами та інструментами контролю щодо безпечного користування мережею Інтернет. Учасники освітнього процесу поінформовані закладом освіти щодо безпечного використання мережі Інтернет. Встановлено обмеження доступу на вебсайти з небажаним змістом у шкільній Інтернет-мережі та використовується антивірусне програмне забезпечення на комп’ютерах.

У закладі освіти кожного семестру проводиться (під час навчальних занять, позакласних заходів) робота з учнями та їхніми батьками щодо попередження кібербулінгу та безпечного використання мережі Інтернет.

У закладі освіти налагоджена система роботи з адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, педагогічних працівників до професійної діяльності. Переважна більшість (95% та більше відсотків) з числа батьків вважають, що у їхніх дітей не виникали проблеми з адаптацією до умов закладу освіти.

У закладі освіти розроблено, затверджено та оприлюднено на сайті закладу План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню). Заходи проводяться відповідно до плану роботи. До них залучаються усі категорії учасників освітнього процесу. Заходи враховують вікові особливості учнів початкової, базової та профільної школи (у разі наявності) та можливості учнів з особливими освітніми потребами. Здобувачі освіти (67%) та педагогічні працівники (68%) вважають освітнє середовище безпечним і психологічно комфортним. Однак 18% учнів відзначають, що за останній рік у школі або за її територією з ними траплялося на регулярній основі психологічне насильство (крик, залякування, тролінг, маніпуляції, приниження, кепкування): 76% - від інших осіб, 13%-від учителів, 11%-від інших учнів, 9%-від технічного персоналу школи, 8%-від однокласників, по 4%- від директора або класного керівника, по 2% - від батьків інших учнів або заступників директора. Фізичне насильство (побиття, завдання шкоди здоров’ю, штовхання) зазнавали 14,5% учнів, а 85,5% - ні; від кого: 87% - від інших осіб, 9%-від однокласників, 4% - від інших учнів, технічного персоналу школи, від директора та класного керівника, по 2% - від батьків інших учнів, учителів та заступників директора. Економічне насильство (вимагання грошей, відбирання їжі, особистих речей): 14,5%-так, 85,5% - ні; від кого: 85%-від інших осіб, 8% - від однокласників, 4% - від учителів, директора та класних керівників, 2% -від інших учнів, технічного персоналу та заступників директора.

Керівництво та педагогічні працівники закладу освіти проходять навчання (у тому числі дистанційно) з протидії булінгу, співпрацюють з компетентними фахівцями, ознайомлені з нормативно-правовими документами щодо виявлення ознак булінгу, іншого насильства та запобігання йому. Інформацію щодо булінгу діти отримують (за проведеним опитуванням) від класного керівника та вчителів (84%), з Інтернету та соціальних мереж (82%), від працівників поліції та соціальної служби закладу (66%), від психолога та соціального педагога (53%), від батьків (51%), від однолітків, друзів та з інформаційних стендів школи (по 31%).

Заклад освіти співпрацює з представниками правоохоронних органів, іншими фахівцями, регулярно залучаючи їх до роботи з питань запобігання та протидії булінгу. На основі анкетування учнів на питання Чи потерпали від випадків булінгу/цькування (систематичні, регулярні дії чи бездіяльність дорослих або інших учнів, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному), чи стали його свідком, то до кого Ви звертались за допомогою у школі учні відповідають: 42%-ні до кого не звертався, 33% - до інших осіб, 22% - до класного керівника, 15% - до однокласників, 9%-до педагогів, 4% - до директора та практичного психолога, до 2% - до заступника директора.Чи допомогло це звернення зупинити булінг/цькування: 50%-булінг щодо мене припинився, 35%-ніхто нічого не зробив, 13%- мені допомогло частково: цькування припинилося на певний час.

У закладі освіти розроблені за участю учасників освітнього процесу (70%) та оприлюднені правила поведінки, що засновані на правах людини й спрямовані на формування позитивної мотивації в поведінці. Усі учасники освітнього процесу ознайомлені з ними та переважна більшість дотримується їх.

У закладі освіти постійно здійснюється аналіз причин відсутності здобувачів освіти на заняттях та вживаються відповідні заходи. Заклад має розроблені процедури реагування на випадки булінгу. У разі звернень про випадки булінгу, заклад реагує, приймаються відповідні рішення, простежується результат виконання цих рішень (переважна більшість учасників освітнього процесу зазначають, що після їхнього звернення про випадки булінгу, проблема вирішилася конструктивно).

Є поодинокі свідчення серед учнів про випадки булінгу, які були припинені після звернення учнів до педагогів чи батьків. Учасники освітнього процесу, у разі потреби, отримують необхідну психолого-соціальну підтримку (від практичного психолога та/або соціального педагога закладу освіти чи залучених фахівців (центру професійного розвитку, інклюзивно-ресурсного центру, закладу вищої освіти тощо).

Заклад освіти повідомляє службу у справах дітей, правоохоронні органи про факти булінгу та іншого насильства. У закладі освіти забезпечено безперешкодний доступ до споруди та/або окремих навчальних приміщень. Територія та/або окремі приміщення (навчальні кабінети, туалетні кімнати, коридори) та/або маршові сходи не адаптовані для використання усіма учасниками освітнього процесу(діти з ООП). У закладі освіти наявні та використовуються ресурсна кімната, дидактичні засоби, інтерактивна підлога відповідно до освітніх потреб здобувачів освіти. Заклад освіти забезпечений фахівцями та співпрацює з фахівцями, необхідними для реалізації інклюзивного навчання.

У закладі освіти забезпечується корекційна спрямованість освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами, на основі єдності, співпраці педагогічного колективу з сім’єю, фахівцями ІРЦ, іншими фахівцями. Педагогічні працівники застосовують необхідні форми й методи роботи під час роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

У закладі освіти налагоджено співпрацю педагогічних працівників щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами, створено команду психолого-педагогічного супроводу.

   Для дітей з особливими освітніми потребами розроблено індивідуальні програми розвитку; до розроблення індивідуальної програми розвитку залучені батьки, створені умови для залучення асистента дитини до освітнього процесу. Заклад освіти системно співпрацює з інклюзивно-ресурсним центром щодо психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами (наявні угоди про співпрацю).

У закладі освіти формуються навички здорового способу життя та екологічно доцільної поведінки в здобувачів освіти наскрізно в освітньому процесі.

Обладнання, засоби навчання застосовується у більшості навчальних завдань або видів діяльності, спрямованих на формування ключових компетентностей та умінь, спільних для всіх компетентностей.

   Бібліотека закладу освіти використовується для організації навчально-пізнавальної діяльності учнів. У закладі освіти ресурси бібліотеки використовуються для проведення навчальних занять, позаурочних заходів. Однак 84% учнів зазначають, що не користуються бібліотекою, 13% - відвідують тільки для отримання необхідної літератури та підручників, 9% - для самопідготовки, консультацій, проектної роботи, 2% - відвідують під час зустрічей з письменниками, під час виставок.

АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ НА НОВИЙ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ

Posted in Методична робота - роздiл

АНАЛІЗ

МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЗА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТА ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ

НА НОВИЙ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ

Методична робота покликана стимулювати підвищення наукового рівня вчителів, їх підготовку до засвоєннязмісту нових програм і технологій реалізації, досягнень психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, перспективного педагогічного досвіду.

Головними принципами науково-методичної роботи в школі є її оперативність, мобільність, випереджаючий характер, оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм, практична спрямованість культурних знань і моральних цінностей.

Вся робота педагогічного колективу навчального закладу спрямована на розв’язання науково-методичної проблеми закладу Формування та реалізація компетентнісного підходу у навчально-виховній діяльності.

Адміністрація і педагогічний колектив перебувають у постійному творчому пошуку продуктивних шляхів розв’язання проблеми, нестандартних підходів до організації науково-методичної роботи в школі.

Розроблено перспективний план поетапного її впровадження педагогічним колективом. 

   Внутрішньошкільна методична робота здійснювалася відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства в галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки, місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, Концепцією «Нової української школи», затвердженої 14.12.2016 року, наказу по закладу від 02.09.2019 року № 305/о «Про організацію методичної роботи у закладі на 2019/2020 н.р.».

   Робота педагогічного колективу спрямована на забезпечення реалізації таких пріоритетних завдань:

- удосконалення системи неперервної освіти і самоосвіти педагогів шляхом реалізації науково-методичної проблеми «Формування та реалізація компетентнісного підходу у навчально-виховній діяльності»;

- модернізація методичної роботи шляхом упровадження інноваційних,

нетрадиційних форм проведення методичних заходів на основі диференційованого підходу;

- якісна підготовка випускників школи до зовнішнього незалежного оцінювання;

- активізація роботи з підготовки обдарованих учнів до участі у предметних олімпіадах і конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН;

- посилення та урізноманітнення форм і методів національно-патріотичного виховання дітей та молоді, активне залучення органів учнівського самоврядування та громадських організацій;

- налагодження міжвідомчої взаємодії щодо проведення профілактичної

роботи з питань запобігання протиправній поведінці, алкогольній та наркотичній залежності дітей та учнівської молоді;

- активізація роботи щодо охоплення дітей якісною позашкільною освітою, удосконалення роботи гуртків та секцій;

- створення умов для навчання, виховання, фізичного розвитку дітей,

збереження та зміцнення їх здоров’я.

Здійснюючи реалізацію науково-методичної проблеми закладу, членами педагогічного колективу на засіданнях методичних формувань (МО, ЦМО) вивчалися питання щодо вироблення навичок спільної діяльності по реалізації та розробці STEM-проєктів, обговорювалися їх теми та шляхи узагальнення.

Найвищою відправною точкою в роботі всіх структурних підрозділів методичної роботи в закладі була і залишається педагогічна рада, яка спрямовувала, координувала та контролювала діяльність всіх ланок методичної служби педколективу над єдиною науково-методичною проблемою. У 2019/2020 навчальному році на засіданнях педагогічної ради розглядалися такі питання:

-       Виховання особистості шляхом формування життєвих компетентностей через реалізацію STEM-проєктів.

-       Удосконалення самоосвіти вчителя – важливе завдання внутрішкільної методичної роботи.

-       Атестація педагогічних працівників. Підсумки вивчення роботи вчителів, які атестуються.

 Обговорення визначених питань дало змогу почути думки вчителів різних кафедр щодо вирішення спільних питань, намітити шляхи подолання прогалин, визначити можливості для реалізації поставлених завдань.

Створена в навчальному закладі система навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами позитивно позначається на професійному становленні й розвитку педагогів. Підвищення їх професійного рівня – невід’ємна складова післядипломної освіти. В цьому і є головне призначення методичної роботи нашого навчального закладу.

Одним із важливих напрямків удосконалення педагогічної майстерності є атестація вчителів, яка здійснюється у відповідності з чинним законодавством, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, змінами і доповненнями до нього. Головним завданням атестаційного періоду є комплексна оцінка рівня кваліфікації педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності вчителів різних фахів.

З метою використання права вчителя на атестацію адміністрація закладу щороку знайомить педагогів із законодавчою і нормативною базою щодо даного питання (протокол № 1 засідання педагогічної ради закладу від 31.08.2019 року).

   Наказом по закладу від 17.09.2020 року №371/о “ Про створення атестаційної комісії» було затверджено склад АК І рівня, до якої увійшли компетентні, висококваліфіковані, методично грамотні педагоги, які мають вищу кваліфікаційну категорію і педагогічні звання. Уся робота АК проводилася згідно складеного і затвердженого плану роботи.

У графік атестації 2019-2020 року були включені 2 керівника гуртка, 1 з яких є також завідуючою ДЮЦ, 1 практичний психолог, 1 вчитель-логопед та 9 вчителів різних фахів. Серед них: учителі початкових класів – 2, учитель російської мови та зарубіжної літератури – 1, учитель географії – 1, учитель інформатики – 1, учитель математики – 1, учитель фізики-1, учитель англійської мови - 1, учитель фізичної культури-1. Виданий відповідний наказ по закладу (наказ №380/о від 23.09.2019 року “Про проведення атестації педагогічних працівників у 2019/2020 навчальному році» ). Всі вони попередньо пройшли курси підвищення кваліфікації вчителів відповідного фаху, про що свідчать копії свідоцтв, виданих комунальним закладом «КОІППО імені В. Сухомлинського».

   У період атестації здійснювався психологічний супровід, який забезпечувала Мезенцева О.В., практичний психолог закладу.

Кожен учитель, який атестувався, у міжатестаційний період працював за власним планом самоосвітньої діяльності. Заключний етап роботи над реалізацією поставлених у ньому завдань відбувався саме під час атестаційного року. Кожен учитель мав змогу звітувати перед колегами про проведену роботу, ділитися набутим досвідом, презентувати кращі доробки, друковану продукцію, електронні презентації, буклети та інше.

АК в рамках своїх повноважень вивчала систему роботи вчителів, узагальнювала методичні матеріали, відвідувала уроки й позакласні заходи, проводила співбесіди з учнями та їх батьками щодо здатності вчителів знаходити спільну мову з учасниками навчально-виховного процесу, зацікавлювати предметом, проводилися тренінгові заняття, вивчалася учительська шкільна документація.

У навчальному закладі став традиційним Місячник «Я атестуюсь!», який цього року проводився згідно наказу по закладу від 18.02.2020 року №73/о «Про організацію та проведення Місячника «Я атестуюсь!», у період з 18.02 по 18.03.2020 року. Метою Місячника було завершення атестаційного періоду педагогічних працівників закладу, узагальнення матеріалів, спрямованих на всебічне, комплексне вивчення та оцінювання педагогічної діяльності вчителів, які атестуються, визначення рівня їх професійної компетентності, результатів роботи, фахової діяльності.

Проведенню Місячника передувала серйозна підготовка щодо організації та активної участі вчителів у запланованих заходах. Членами атестаційної комісії, керівниками МО, ЦМО, заступниками директора з ними проводилися: інструктивно-методична нарада, індивідуальні консультації, співбесіди; надавалися методичні рекомендації; переглядалася науково-методична література, документація.

У цей період активізувалася робота щодо заключного етапу вивчення системи роботи вчителів, які атестувалися, членами атестаційної комісії, адміністрацією закладу, соціально-психологічною службою. Відкриті уроки, позакласні заходи з предметів, виховні заходи в класах, де вчителі є класними керівниками, психолого-педагогічні консультації стали основною рушійною силою щодо встановлення рівня професійної майстерності педагогів у міжатестаційний період.

У ході Місячника вчителями-предметниками було проведені відкриті уроки з різних дисциплін, позакласні заходи розвивального та виховного характеру з учнями різних вікових категорій, тренінгові заняття з тими, хто атестувався.

Значимою у період Місячника була робота керівників МО, ЦМО. Саме від них подавалася повна інформація про діяльність членів та їх підструктур методичної роботи в міжатестаційний період. Заключним етапом Місячника «Я атестуюсь!» стала підготовка вчителями, які атестуються, для членів атестаційної комісії матеріалів «З досвіду роботи», які були розміщені на сайті школи. Вони мали змогу ознайомити членів атестаційної комісії із досвідом роботи та надбаннями вчителів, розповісти про результати роботи у міжатестаційний період, висвітленими в електронних презентаціях, буклетах та інших матеріалах.

У зв’язку зі змінами в організації діяльності закладу освіти та уведенням карантину голосування за встановлення кваліфікаційних категорій, відповідність раніше присвоєним категоріям і званням відбувалася за допомогою Googleформ.

Атестація 2020 року пройшла згідно плану. Засідання шкільної атестаційної комісії пройшли у визначені строки в онлайн-режимі. Педагогічні працівники, які атестувалися в 2019/2020 н.р, своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації відповідно фаху та посади, на яку вони атестувалися.

Результати атестації 2020 року такі:

 • Присвоєно 12 тарифікаційний розряд – 1 педагогу (керівник гуртка);
 • Встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 1 педагогу;
 • Встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель» - 4 педагогам;
 • Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 1 педагогу;
 • Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» - 3 педагогу,
 • Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» - 2 педагогам;
 • Встановлено 12 тарифікаційний розряд (як керівника гуртка) та 13 тарифікаційний розряд (як завідуючій ДЮЦ) – 1 педагогу.

За результатами атестації 2020 року видані відповідні накази по закладу й передані в централізовану бухгалтерію для здійснення оплати праці атестованих учителів.

За результатами атестації 2020 року видані відповідні накази по закладу: від 02 квітня 2020 р. №113/о «Про результати атестації педагогічних працівників у 2020 році», від 08 квітня 2020 р. № 118/о «Про результати атестації педагогічних працівників у 2019/2020 навчальному році».

В організації роботи АК закладу з педагогами, які атестувалися, ми керувалися принципами перспективності, дієвості, особистісної орієнтації, демократії та взаємоповаги.

Якісний склад педагогічного колективу

у 2019/2020 навчальному році

 

Загальна кількість учителів у 2019/2020 навчальному році (станом на 01.10.2019 року) складала 76 осіб (разом із сумісниками), з яких усі 76 мають вищу педагогічну освіту. Відповідно до дипломів про вищу освіту та за результатами атестації педагоги закладу мають такі кваліфікаційні категорії:

Молодший спеціаліст Спеціаліст

Спеціаліст

ІІ категорії

Спеціаліст

І категорії

Спеціаліст

вищої категорії

1 (1 %) 14 (18 %) 10 ( 13%) 8 (11%) 43 ( 57%)

 

ЯКІСНИЙ СКЛАД

 

   Із загальної кількості педагогів мають педагогічні звання:

-         «учитель-методист» 8 (12%) ,

-         «старший учитель» 17 (25%).

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Навчальний рік Загальна кількість педагогів Виділено місць за планомна основі договору з КОІППО (%) Фактично пройшли курси
2019-2020 76 27 (35%) 28

Адміністрація навчального закладу належну увагу приділяє підготовці педагогічних кадрів на курсах підвищення кваліфікації. З цією метою створена система перспективного та щорічного планування проходження курсів підвищення кваліфікації педагогів.

Згідно Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №800 педагоги закладу протягом 2019-2020 навчального року мали змогу підвищувати кваліфікацію за різними формами та видами, поєднуючи їх. Так своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації на базі КОІППО імені Василя Сухомлинського такі вчителі: Бережна О.О., Ботвінова Л.М., вчителі математики, за освітньою програмою вчителів математики, Бондаренко О.А, учитель історії, за освітньою програмою учителів історії та суспільствознавства, Демешко К.С, вчитель української мови та літератури, за освітньою програмою вчителів української мови і літератури, Дабич А.В., асистент вчителя, за освітньою програмою учителів закладів загальної середньої освіти, які навчають дітей з особливими освітніми потребами, асистентів учителів, Ігнатенко Н.С., керівника гуртка, за освітньою програмою керівників музичних гуртків, Дрезналь І.Г., керівника гуртка, за освітньою програмою керівників музичних гуртків, педпрацівників закладів позашкільної освіти, Проценко О.О., вчитель інформатики, за освітньою програмою вчителів математики та інформатики, Капець М.М., вчитель фізичної культури, за освітньою програмою учителів фізичної культури, Гулка Д.В., вчитель англійської мови, за напрямом «Розвиток професійних компетентностей вчителів англійської мови», Ткаченко Т.І. , вчитель біології, за напрямом «Розвиток професійних компетентностей вчителів біології і екології», Чепурний С.П., вчитель фізичної культури, за напрямом «Розвиток професійних компетентностей вчителів фізичної культури»,  Жадан В.В., вчитель математики, за напрямом «Розвиток професійних компетентностей вчителів математики. Піднапрям: знання фахових методик і технологій», Кураксіна О.І., вчитель музичного мистецтва, за напрямом «Розвиток професійних компетентностей вчителів музичного мистецтва, інтегрованого курсу «Мистецтво». Піднапрям: зміст мистецької освіти у вимірі сьогодення», Дума Н.В., Колосова С.О.,   вчителі російської мови та зарубіжної літератури, за напрямом «Розвиток професійних компетентностей вчителів зарубіжної літератури, інтегрованого курсу «Література» та російської мови», Стьопул В.І., вчитель англійської мови, за напрямом «Розвиток професійних компетентностей вчителів англійської мови, які викладають у початковій школі», Крупченко М.В., вчитель української мови та літератури, за напрямом «Розвиток професійних компетентностей вчителів української мови і літератури. Піднапрям: знання і використання фахових методик викладання української мови», Гаркуша С.І., вчитель інформатики, за напрямом: «Розвиток професійних компетентностей вчителів інформатики», Ковальова Г.А., Яшан А.М., вихователі ГПД, за напрямом «Розвиток професійних компетентностей вихователів груп подовженого дня», Осаулець Л.В., вчитель української мови та літератури,   за напрямом «Розвиток професійних компетентностей вчителів української мови і літератури. Піднапрям: знання і використання освітніх технологій викладання української мови і літератури», Зайцева О.Б., вчитель фізики, за напрямом «Розвиток професійних компетентностей вчителів фізики і астрономії. Піднапрям: новітні тенденції методики навчання фізики», Резніченко Н.В., Федарка Т.В, Фіалковська Я.П., вчителі початкових класів,  за напрямом «Розвиток професійних компетентностей вчителів початкових класів», Щербина Ю.С., вчитель хімії, за напрямом «Розвиток професійних компетентностей вчителів природничо-математичних дисциплін (фізика, математика, хімія, біологія, географія). Піднапрям: технології STEM-навчання», Ратушна О.М., вчитель російської мови та зарубіжної літератури, за напрямом «Розвиток професійних компетентностей вчителів зарубіжної літератури, інтегрованого курсу «Література» та російської мови».

   Питання «Про особливості підвищення кваліфікації педагогічних кадрів шляхом проходження курсів та участі у міжкурсових методичних заходах у 2019/2020 н. р.», «Про підсумки підвищення кваліфікації педпрацівників шляхом проходження курсів та участі у семінарах при КОІППО у 2019 році та план на 2020 рік», «Про вивчення рівня кваліфікації педагогічної майстерності вчителів різних предметів за результатами атестації» стали ключовими на засіданнях методичної ради, МО, ЦМО. З метою надання адресної допомоги керівникам методичних об’єднань та інших структурних підрозділів методичної роботи проводилися консультації з питань планування роботи МО, організації самоосвітньої роботи вчителів-предметників, підготовки їх до творчих звітів за результатами атестації, консультації для молодих учителів та педагогів-стажистів з різних питань їх діяльності в школі.

Робота педагогічного колективу над науково-методичною проблемою вимагає не лише певних науково-методичних знань, але й вияву ініціативи, творчості. Членами МО і ЦМО закладу в рамках роботи над ІV етапом роботи над науково-методичною проблемою закладу «Формування та реалізація компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі» ( пошуково-дослідницька діяльність практичного спрямування: «Виховання особистості шляхом формування життєвої компетентності») спільно з учнями школи були створені STEM-проєкти, які сприяли формуванню інтересу до здійснення наукових досліджень, де функція вчителя — організація та підтримання цілеспрямованої пізнавальної діяльності учнів.

   Одночасно з цим, метою проєкту стало поєднання міждисциплінарного та проєктного підходу в методичній роботі для підвищення результативності навчально-виховного процесу та фахового рівня педагогів.

Серед завдань, яке постало на підготовчому етапі створення STEM-проєкту, це— формування інтересу в учнів до здійснення наукових досліджень, функція вчителя — організація та підтримання цілеспрямованої пізнавальної діяльності учнів. Тому було організовано творчу групу вчителів (голів МО і ЦМО) разом із учнями.У процесі дискусії в тематичному колі вчителі та учні обрали тему «Об’єднаємо Землю любов’ю». Було визначено мету та завдання проєкту, а вчителі-предметники спільно з учнями розробляли підтеми проєктів та узагальнювали підсумки своєї діяльності, які представлені на віртуальній дошці Рadlet за адресою https://padlet.com/marinakrupchenko/stem2020 .

   Протягом навчального року голови МО і ЦМО скеровували роботу методичних структурних підрозділів, надавали консультації з різних питань організації роботи над індивідуальними методичними темами членам МО, ЦМО, самоосвітньої діяльності досвідчених і малодосвідчених педагогів, накопичували матеріал з науково-методичної проблеми.

Кожного року у достатньому обсязі здійснюється передплата періодичних видань (за рахунок учительських внесків, коштів, виручених за здачу макулатури, спонсорської допомоги). З метою інформаційно-методичного забезпечення організації роботи з педагогічними кадрами та підвищення якості навчально-виховного процесу в методичному кабінеті та бібліотеці навчального закладу систематично оформлювалися виставки нових педагогічних надходжень. Членами МО, ЦМО готувалися інформації за публікаціями фахових газет і журналів, поповнювалася картотека періодичних видань, методичних, позакласних заходів.

У міжкурсовий період підвищенню професійної компетентності педагогів сприяли такі форми методичної роботи: онлайн-конференції та марафони, круглі столи, тренінги, педагогічні та культурологічні інформації, індивідуальні співбесіди, групові консультації, засідання ЦМО і МО, творчих груп, семінари. Активними учасниками обласних методичних форм роботи, які проводилися з ініціативи КЗ «КОІППО імені В.О.Сухомлинського», стали: вчитель початкових класів Стукаленко О.П. - учасник творчої групи з проблеми: «Компетентнісний підхід до викладання освітньої галузі «Математика» у початковій школі» та творчої лабораторії з проблеми: «Компетентнісна спрямованість розвивального навчання в початковій школі в умовах сучасних освітніх тенденцій», Зубко О.С. – член творчої групи з проблеми «Використання географічного потенціалу щодо вдосконалення фахової компетентності вчителя», Щербина Ю.С., вчитель хімії, - учасник обласного семінару «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з хімії», Резніченко Н.В., вчитель початкових класів - учасник міської творчої групи вчителів початкових класів з проблеми:«Використання хмарних технологій у навчанні молодших школярів».

Педагоги закладу були активними учасниками різноманітних тренінгів та вебінарів. Серед них: Стукаленко О.П., вчитель початкових класів, практикум «Компетентнісна спрямованість навчання в початковій школі в умовах реформування сучасної освіти»; усі вчителі початкових класів тренінги з тем: «Створення та тестування прототипів інтегрованих уроків в початковій школі», «Кейс-технологія. Інтегровані уроки. Методи, прийоми кейс-уроку», Сащенко С.А., вчитель російської мови та зарубіжної літератури, тренінг «Стратегії роботи з текстом»; Цибуля Н.О., Проценко О.О., вчителі інформатики, тренінг «Обґрунтований вибір візуального середовища програмування», Колосова С.О., директор школи, Цибуля Н.О., заступник директора з НВР, навчально-методичний семінар у режимі онлайн «Основні напрями методичної роботи щодо підготовки до ЗНО-2020»; вебінари: Голик О.В., Крупченко М.В , вчителі української мови і літератури, Ткаченко Т.І., вчитель біології, Антанесян А.С., вчитель початкових класів, «Єдина школа», Ратушна О.М. «Дистанційне навчання: інструменти для отримання миттєвого зворотного зв’язку», Бережна О.О, вчитель математики, "Використання сервісу ZOOM для проведення дистанційних занять", "Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики", Височин Н.А., вчитель англійської мови, «Діагностичне тестування та оцінювання досягнень учнів початкової школи», Шнурков В.Ю., вчитель біології, «Використання онлайн-тестів для організації дистанційного навчання в умовах карантину», Гаркуша С.І., вчитель інформатики, «Методичний супровід ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з інформатики, інформаційних технологій та трудового навчання», Крупченко М.В., вчитель української мови і літератури, “Навчання дітей в особливих умовах”, «Як розробити систему забезпечення якості освіти у школі», вчителі початкових класів «НУШ: Як навчати ефективно».

Педагоги закладу на рівні міста знані як висококваліфіковані спеціалісти у своїй галузі знань, тому Голик О.В., Осаулець Л.В., вчителі української мови та літератури, Бачинська В.В., вчитель історії, були учасниками експертних груп, які здійснювали вивчення стану викладання предметів у інших навчальних закладах міста. Окрім того, Голик О.В., голова ЦМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу предметів, була членом апеляційної комісії за структурою предметних екзаменаційних комісій та комісій для проведення співбесід з української мови ЦДПУ імені В.Винниченка.

Не менш важливого значення адміністрація навчального закладу віддає участі вчителів у інших формах методичної роботи (міських, обласних, Всеукраїнських).

     Значним досягненням методичної роботи МО вчителів початкової школи є участь вчителя Росчислав Т.В., вчителя початкових класів, у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року-2020» та здобуте нею ІІІ місце в обласному етапі конкурсу.

   Директор закладу Колосова С.О. та команда директорів ЗОШ 10, «Навчально-виховного об’єднання№ 3 „Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок», Завадівської гімназії, НВК "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів№ 34 економіко-правовий ліцей "Сучасник" дитячий юнацький центр" посіли ІІІ місце в міському конкурсі серед команд керівників закладів загальної середньої освіти "Сreative success formula" (креативна формула успіху) "Сніданок з директором".

   У 2019/2020 навчальному році педагоги закладу стали учасниками системи заходів, що дали змогу розширити пізнавальне коло знань, збагатитися практичним досвідом роботи колег, оцінити свої здобутки. Практично значимими були: семінари-практикуми, майстер-класи, освітні хаби та фестивалі, рух «EdСamp», творчі групи, тренінги, практикуми, авторські курси, січнева інтернет-конференція та інші, які відбувалися дистанційно або в онлайн-режимі. До участі в цих формах методроботи були залучені практично всі педагоги навчального закладу. Кожне відвідування таких форм методичної роботи супроводжувалося подальшою передачею набутої інформації своїм колегам на засіданнях МО, ЦМО. Це давало можливість не лише знайомитися з надбаннями педагогів міста, а й самим оцінити власну педагогічну діяльність, впроваджувати елементи досвіду кращих колег у навчально-виховний процес. Найбільш активними учасниками постійно діючих міських методичних форм роботи були: Бачинська В.В., Бондаренко О.А., вчителі історії, які відвідали освітній фестиваль «KhmelnytskyiEdFest-2020.Next» на тему «Досягайте більшого з кращими!», Орєшкова І.В., соціальний педагог та Мезенцева О.В., практичний психолог, які стали учасниками тренінгу «Школа толерантності з питань СОГі» (м. Запоріжжя), Голик О.В., вчитель української мови і літератури, Дума Н.В., вчитель російської мови та зарубіжної літератури, Деморацька Г.І., Кравцова О.А., Снєгова О.В., Шумак Н.Г., Федарка Т.П., Фіалковська Я.П., вчителі початкових класів, Горбенко В.С., вихователь ГПД, Мезенцева О.В., практичний психолог, Шнурков В.Ю., вчитель біології, які пройшли курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти», Височин Н.А., вчитель англійської мови, яка стала учасником конференції «Впровадження медійної грамотності у практику навчання англійської мови у 21 столітті» (м.Суми), Крупченко М.В., вчитель української мови і літератури, учасниця MINI_EDCAMP- Pervozvanivka за темою: «Проєктна діяльність. Електронні ресурси в організації навчання. Інклюзивне навчання», Демешко К.С., вчитель української мови і літератури, учасник «Школи виховника»" Всеукраїнського виховного консорціуму (м.Київ), Голик О.В., вчитель української мови і літератури, член Школи творчого менторства, Завіна В.П., заступник директора, член творчої групи при КОІППО імені В.Сухомлинського з питання внутрішнього забезпечення якості освіти, вчителі-предметники та голови ЦМО брали участь у навчально-методичному семінарі у режимі онлайн «Основні напрями методичної роботи щодо підготовки до ЗНО-2020» та ін.

   Осаулець Л.В., Демешко К.С., вчителі української мови і літератури, Колосова С.О., директор школи, Цибуля Н.О., заступник директора з НВР, 20 листопада 2019 року брали участь у Форумі Сучасних Викладачів «Освіта 3.0» на базі НВО №6, який проводився управлінням освіти Міської ради Кропивницького та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти в рамках соціального проекту «Освітній Хаб: територія нових можливостей для кожного» за участю експертів сфери освіти для керівників, вчителів ЗЗСО та викладачів ЗВО.

Метою проєкту –підготовка вчителів, викладачів до трансформації системи освіти України та формулювання нової парадигми процесу викладання згідно із сучасними вимогами суспільства та Нової Української Школи.

   На рівні міста вчителі закладу представляли свій досвід роботи шляхом участі у радіопередачах (Голик О.В., вчитель української мови і літератури, «Кропивницький як бренд. Марко Лукич у Бобринецькому краї»), публічних виступах (Голик О.В., вчитель української мови і літератури, «Чому потрібен новий український правопис?» книгарня «Є»), телеуроках регіональної дирекції UA: Кропивницький «Національна радіокомпанія України» в рамках дистанційного навчання в умовах карантину (програма «Ранкова кава»: вчителі початкових класів Фіалковська Я.П. урок з предмета «Я досліджую світ» тема «Первоцвіти» https://www.youtube.com/watch?v=Gi2Nqfq04AE, Стукаленко О.П. урок за програмою розвивального навчання, https://www.youtube.com/watch?v=6ISUNglueoQ), круглих столах (Голик О.В., вчитель української мови і літератури, «Інноваційні технології у вивченні творчості Тараса Шевченка в школі» на базі ЦДПУ імені В.Винниченка).

   Вчителі трудового навчання Горобець О.В. та Бардаков А.О. продовжили

роботу в міській творчій групі та працювали над темою: «Методичні        

рекомендації щодо використання основних та додаткових технологій щодо

створення проєктів у 5-8-их класах за новою програмою»; брали участь в

семінарах-практикумах для вчителів міста та слухачів курсів при КОІППО імені

В. Сухомлинського. Вчитель трудового навчання Горобець О.В.- співавтор

підручника «Трудове навчання для дівчат» для 5-6, 7, 8, 9, 10-11 класів.

             Досвід роботи вчителів нашої школи презентувався в ході проведення на базі закладу міських і обласних методичних заходів. 25 вересня 2019 року на базі закладу проведений семінар для слухачів курсів для вчителів англійської мови при КЗ«КОІППО імені Василя Сухомлинського». Відкриті уроки провели вчителі Соколенко Н.А. (4-Б клас), Хмелюк С.О. (2-А клас) та Височин Н.А.(9-В клас) .

У жовтні 2019 року в рамках педагогічних зустрічей та співпраці з КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» на базі навчального закладу відбулось засідання творчої групи з розвивального навчання та майстер-клас по наступності між початковою і середньою ланками школи з теми: «Формування теоретичного мислення за методикою розвивального навчання. Моделювання на уроках математики», в яких взяли участь вчитель початкових класів Стукаленко О.П. та заступник директора з НВР, вчитель математики Завіна В.П..

23 жовтня 2019 року на базі нашого навчального закладу відбулася практика здобувачів освіти курсів підвищення кваліфікації педагогів-організаторів та культорганізаторів закладів освіти. Директором закладу Колосовою С.О. та Демешко К.С., заступником директора з НВР, представлено наробки закладу з національно-патріотичного напрямку роботи.

07 листопада 2019 року на базі нашої школи проводився обласний семінар ( кер. Тіхонова Н.Г.) з теми «Розвивальне навчання» для слухачів курсів (початкова школа) КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». Свій досвід, професійну майстерність на відкритих уроках показали вчителі: Стукаленко О.П., Снєгова О.В. та Попова Ж.В.

     Майстер-класи з теми «Навчально-пошукова діяльність, інтеграція в НУШ» провели вчителі: Резніченко Н.В., Стукаленко О.П., Гуд В.Я., Росчислав Т.В.

   Аналізуючи діяльність МО вчителів англійської мови варто відзначити їх участь у фахових семінарах, проведених ЦМСПС: міський семінар для вчителів англійської мови відвідала Соколенко Н.А., проблема «Інтеграція англійської мови у всі сфери шкільного життя в умовах реалізації концепції НУШ» (листопад 2019 року), а голова МО Васільєва О.В. відвідала майстер-клас для вчителів з проблеми «Моделювання сучасного уроку іноземної мови шляхом використання інноваційних технологій в початковій школі», брала участь у вебінарах «Викладання іноземної мови в умовах дистанційного та онлайн-навчання», «Організація позашкільних та онлайн-проєктів з іноземної мови в умовах дистанційного та офлайн-навчання», «Мотивація до навчання під час карантину», Гулка Д.В. відвідав семінар на тему «Навчання граматики в ХХІ сторіччі». Вчитель Височин Н.А. брала участь у конкурсі відеоробіт від DinternalEducationCertifyYourFuture”, де посіла ІІ місце.

Члени ЦМО вчителів-предметників протягом навчального року відвідали такі міські методичні заходи – семінари: Щербина Ю.С., вчитель хімії, відвідала семінар-практикум для вчителів хімії та біології з проблеми: «Використання елементів педагогічних інновацій на уроках освітньої галузі «Природознавство» (НВО № 19), Битюцька А.О., вчитель основ здоров’я, участь у семінарі – практикумі для вчителів основ здоров’я з проблеми «Формування здоров’ясприятливого освітнього середовища у сучасному закладі загальної середньої освіти в процесі викладання основ здоров’я» («Новомиколаївська гімназія»), Палій Л.С., вчитель фізики та інформатики, семінар – практикум «Сучасний інструментарій вчителя математики» (НВК №34), Зубко О.С., вчитель географії, семінар-практикум з проблеми: «Шляхи удосконалення професійної діяльності вчителя в умовах модернізації освіти» (НВО № 25 ), Фадєєва Н.В., вчитель української мови і літератури, семінар-практикум для вчителів української мови з проблеми «Впровадження інноваційних форм роботи в системі викладання української мови та літератури в аспекті впровадження концепції Нової української школи» (СЗШ № 14).

   З метою обміну досвідом вчителів закладів загальної середньої освіти міста з використання мультимедіа-технології в освіті вчителі-предметники закладу брали участь у Фестивалі з використання мультимедійних засобів навчання «Розумна дошка». Так, Осаулець Л.В., вчитель української мови і літератури, Щербина Ю.С., вчитель хімії, Височин Н.А., вчитель англійської мови, Палій Л.С., Зайцева О.Б., вчителі фізики, Кураксіна О.І., вчитель музичного мистецтва, представляли презентації фрагменту уроку (5 хвилин) з обов’язковим використанням освітніх програмних засобів для інтерактивної дошки MozaBook.

   Активну участь у січневій науково-практичній онлайн інтернет-конференції педагогів міста у 2020 році з проблеми: «Технологія фахової майстерності: сучасний інструментарій керівника і педагога» брали вчитель англійської мови Стьопул В.І., вчитель російської мови та зарубіжної літератури Сащенко С.А., вчитель-логопед Домаранська З.П. Вони представили свої статті, поділившись досвідом роботи з учнями із використанням сучасних освітніх технологій під час навчально-виховного процесу.

Не менш активними були члени й інших МО, ЦМО. За пропозиціями ЦМСПС вони відвідували методичні заходи, які сприяли підвищенню їх фахового рівня, методичної підготовки в умовах запровадження ДС освіти.

Одним із видів презентації набутого власного досвіду роботи є друк матеріалів у фахових виданнях. Так, вчитель української мови та літератури Голик О.В. представила свої наробки на сторінках журналу «Українська мова і література в школах України». Педагог поділилася інтерпретаціями щодо особливостей вивчення програмових творів з української літератури, зокрема:

1. Голик О.В. «Коли б усі одурені прозріли…». В Симоненко «Казка проДурила» - оригінальний твір про долю українського народу в умовахтоталітарного режиму / Українська мова і література в школах України. - №9,2019. – С.33-36.

2. Голик О.В. Фрески про любов, або Велика драма війни / Українська мова ілітература в школах України. - №10, 2019. – С.31-35.

3. Голик О.В. Світле вітання життю. Творчість Є. Плужника / Українська моваі література в школах України. - №11, 2019. – С.38-41.

4.Голик О.В. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими («Різдво»,«Коляда»). Особливості фольклоризму у літературі минулих часів та творчості Б.-І.Антонича / Українська мова і література в школах України. - №12, 2019. – С.37-41.

5.Голик О.В. Почуття, навіяні музикою / Українська мова і література вшколах України. - №1-2, 2020. – С.57-60.

6. Голик О.В. О.Кобилянська «Impromtu fhantasie» («Фантазія-експромт»).Становлення особистості, цілеспрямованої й цілісної натури. Образ ліричноїгероїні новели-роздуму / Українська мова і література в школах України - №1-2,2020. – С.74-77.

7. Голик О.В. Юрій Яновський. «Майстер корабля»: роман-містифікація, динамічний, модерний сюжет, умовність фабули, зміщення часопростору / Українська мова і література в школах України - №3, 2020. – С.50-53.

8. Голик О.В. «Життя, укладене в музику». О.Кобилянська «Фантазія-експромт». Становлення особистості, цілеспрямованої й цілісної натури. Образ ліричної героїні новели-роздуму / Українська мова і література в школах України - №4, 2020. – С.46-48.

До того ж, Голик О.В. стала переможцем Усеукраїнського конкурсу журналу «Українська мова й література в сучасній школі» на кращий конспект у номінації «Методична майстерня словесника» за методичну розробку уроку української літератури «Поєднання язичницьких мотивів із християнськими («Різдво», «Коляда»). Особливості фольклоризму в літературі минулих часів та творчості Б.-І.Антонича» - І місце.

На виконання листа управління освіти Міської ради міста Кропивницького від 25 березня 2020 року № 208 «Про організацію дистанційного навчання на сайті управління освіти», з метою організації дистанційного навчання учнів 1-11 класів та долучення педагогів школи до створення «Методичного кейсу» управління освіти Міської ради міста Кропивницького Жадан В.В, вчитель математики, Гуд В.Я., Резніченко Н.В, Росчислав Т.В., Стукаленко О.П., вчителі початкових класів, МО вчителів англійської мови, Ткаченко Т.І., Шнурков В.Ю., Щербина Ю.С., вчителі біології, розробляли дистанційні уроки, що охоплюють навчальний матеріал, який планувалось вивчати у період з березня по травень 2020 року. Готували конспекти уроків за допомогою сервісу Padlet з таким орієнтовним наповненням: інструкція, презентація, відео, тестові завдання, інтерактивні ігри. Створені вчителями уроки розміщені на сайті нашого НВО.

Аналізуючи рівень проведеної МО, ЦМО роботи з реалізації науково-методичних проблем, випливає, що системний підхід до організації методичної роботи позитивно впливає на підвищення рівня викладання та навчальних досягнень учнів, професійної майстерності педагогів, удосконалення навчально-виховного процесу взагалі. Поєднання традиційних і нетрадиційних форм методичної роботи сприяло підвищенню ефективності й результативності процесу навчання і виховання школярів.

Впровадження інноваційних технологій у систему методичної роботи позитивно позначилось на формуванні професійної майстерності педагогів, створило сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу педагогів, їх саморозвитку та самовдосконалення. Для цього забезпечувалося співвідношення колективних, групових та індивідуальних форм роботи, традиційних та інноваційних підходів до організації методичної роботи, активних та інтерактивних форм навчання педкадрів. Увійшло в широку практику проведення ділових ігор, педагогічних дискусій, панорам методичних ідей, аукціонів педагогічних ідей та ін..

Одним із пріоритетних напрямків методичної роботи є робота з молодими спеціалістами. З метою надання адресної допомоги молодим учителям в закладі діє Школа молодого вчителя «Паросток» (кер. Хмелюк С. О.), яка працює над методичною проблемою ««Аспекти проведення сучасного уроку».

У 2019/2020 навчальному році було проведено 5 засідань Школи молодого вчителя, сплановано і організовано роботу між засіданнями. Саме тут обговорювалися найбільш цікаві методичні новинки. В планах на поточний навчальний рік було визначено проблеми самоосвіти, над розв'язанням яких працювали молоді вчителі.

Найбільш значимими були Місячник молодого вчителя-стажиста, який проводився відповідно до річного плану роботи та плану внутрішньошкільної методичної роботи навчального закладу з метою надання допомоги молодим учителям у розв’язанні проблем щодо організації навчально-виховного процесу, методик викладання предметів, ознайомлення з сучасними методами й технологіями навчання школярів, їх виховання, творчим використанням педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського, впровадження ефективного й результативного педагогічного досвіду вчителів у своїй практичній діяльності.

Так, у період з 20 вересня по 20 жовтня 2019 року традиційно проводився Місячник молодого педагога-стажиста з проблеми «Вінок Василю Сухомлинському» (наказ № 366/о від 16.09.2019 року «Про проведення Місячника молодого педагога-стажиста у 2019/2020 навчальному році»).

У цьому навчальному році колектив закладу поповнився молодими спеціалістами: вчителями біології Письменною М.А., вчителем-стажистом Шнурковим В.Ю. та керівником гуртка Мамченко Г.С. Початку Місячника передувала серйозна підготовча робота. В ході її проводилася співбесіда з молодими вчителями, під час якої з’ясовувалися проблеми, що турбують молодих учителів, їх готовність до впровадження передових педагогічних ідей, рівень їх самоосвітньої діяльності.

Особливої уваги було надано питанням вивчення законодавчо-нормативної бази, спрямованої на забезпечення ефективності та результативності навчально-виховного процесу, а саме: інструкції з ведення ділової документації в ЗНЗ, методичні рекомендації з базових дисциплін, Типового положення про атестацію педагогічних працівників, Законів, Постанов та інше.

На підставі Програми Місячника проводилися круглі столи «Соціальний захист педагога», «Подолання конфліктних ситуацій», майстер-клас «Формування особистості-основа розвитку освіти», «Креативний підхід керівника-вокаліста для розвитку творчого потенціалу вихованців шляхом упровадження інноваційної діяльності», індивідуальні консультації, засідання міської творчої групи вчителів географії з теми «Використання елементів сучасних освітніх технологій на уроках», молоді спеціалісти відвідували уроки закріплених за ними вчителів-наставників.

З метою встановлення рівня підготовленості випускників ВНЗ до роботи з учнями та виявлення запитів молодих педагогів для поліпшення їх умов праці було проведене анкетування. Разом з адміністрацією та вчителями-наставники опрацьовані навчальні програми з предметів, пояснювальні записки до них, методичні рекомендації щодо викладання предметів у 2019/2020 навчальному році, визначені ключові методи і прийоми навчання та виховання школярів, яких вимагає сучасна школа в ході впровадження Державних стандартів освіти.

Не залишилися малодосвідчені педагоги й без психологічної підтримки. Саме цим переймалася протягом Місячника практичний психолог Мезенцева О.В.. Проведений нею тренінг дав змогу швидше адаптуватися до нових умов праці, режиму роботи.

Усі заходи Місячника були направлені на ознайомлення молодих учителів із педагогічною спадщиною В.О. Сухомлинського через вивчення елементів його педагогічного досвіду.

   На виконання наказу управління освіти Міської ради міста Кропивницького від 04 березня 2020 року №127/0 «Про проведення декади «Ініціатива і творчість молодих» у закладі було видано наказ №96/о від 06.03.2020 року «Про проведення декади «Ініціатива і творчість молодих» та розроблена Програма декади, але у зв’язку із уведенням карантину вчителями-наставниками спільно з адміністрацією в онлайн-режимі відбувалися зустрічі зі Шнурковим В.Ю. та Мамченко Г.С. з метою вироблення рекомендацій по роботі в умовах дистанційного навчання, знайомством з нестандартними формами проведення уроків та інноваційними освітніми технологіями.

Молодим учителям завжди є у кого повчитися. Протягом 2019/2020 навчального року адміністрацією закладу спільно з членами експертної групи вивчено досвід роботи вчителя російської мови та зарубіжної літератури Думи Н.В. з проблеми: «Метод проєктів як засіб формування життєвої компетентності учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури» (наказ №455/о від 04.11.2019 року), оформлено електронний варіант занять, видано збірку « З досвіду роботи», внесено методичні матеріали до картотеки педагогічного досвіду вчителів закладу.

   Важливою складовою методичної роботи в закладі є вивчення стану викладання базових дисциплін, організації методичної роботи з педагогами різних фахів, проведення ними системи заходів щодо удосконалення процесу викладання навчальних дисциплін, підвищення рівня навченості учнів. Даний вид контролю за станом навчально-виховного процесу здійснювався згідно з річним планом роботи закладу, відповідно до наказів, а саме: від 23.10.2019 року №424/о «Про організацію вивчення стану викладання образотворчого мистецтва в 1-4 класах» , від 04.11.2019 року № 450/о «Про організацію вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 5-9 класів з російської мови», від 22.11.2019 року №504/о «Про вивчення стану викладання хімії у 7-11 класах», від 30.01.2020 року 48/о «Про вивчення стану викладання природознавства у 5-х класах», від 14.02.2020 року №70/о «Про вивчення стану викладання української мови у 1-4 класах».

   Питання про результати вивчення стану викладання та рівень навчальних досягнень учнів із зазначених вище предметів розглядалися на засіданні наради при директорові (протоколи: №4 від 28.11.2019 року, №5 від 28.12.2019 року, №7 від 27.02.2020 року), обговорювалися на МО, ЦМО й розроблялися ними заходи по ліквідації виявлених недоліків.

            Узагальнені матеріали висвітлені в матеріалах, зібраних експертними групами. За результатами проведеної роботи видані накази по закладу:

 • від 29.11.2019 року №512/о «Про підсумки вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 5-9 класів з російської мови» ;
 • від 02.12.2019 року №516/о «Про стан викладання образотворчого мистецтва в 1-4 класах»;
 • від 26.12.2019 року №565/о «Про підсумки вивчення стану викладання хімії у 7-11 класах»;

Методична робота позитивно впливає на результати участі школярів в олімпіадах, турнірах, конкурсах різних рівнів.

Робота зі здібними та обдарованими учнями проводилася у відповідності до шкільної програми «Обдарована дитина».

З метою забезпечення належної організації роботи постійно поповнювався банк даних обдарованих учнів, здійснювався психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини за різними видами діяльності; діагностика учнів, яка мала на меті виявляти обдарованих дітей за віковими категоріями, поповнювалися анотовані каталоги літератури з питань роботи з обдарованою молоддю.

Найпоширенішими формами залучення обдарованої учнівської молоді до інтелектуальної та творчої праці стали олімпіади, різноманітні конкурси, турніри, інтелектуальні та спортивні змагання. Маємо такі результати:

Призери міського етапу Всеукраїнських олімпіад

(наказ УО від 23.12.2019 року № 882/о)

з/п

Прізвище, ім’я учня Навчальний предмет Клас Зайняте місце у ІІ етапі ПІБ вчителя
1. Смаглюк Марія українська мова і література 9 В І Демешко К.С.
2. Сідаш Олександр трудове навчання 11 І Бардаков А.О.
3. Золотухіна Анастасія трудове навчання 10 І Горобець О.В.
4. Смаглюк Марія історія 9 В І Бачинська В.В
5. Кирилескул Гліб трудове навчання 9 В ІІ Бардаков А.О.
6. Смаглюк Марія російська мова 9 В ІІ Дума Н.В.
7. Коваленко Тетяна історія 9 В ІІ Бачинська В.В
8. Пономаренко Вікторія хімія 9 А ІІ Константінова Ю.С.
9.

Андріященко

Карина

трудове навчання 10 ІІ Горобець О.В.
10. Смаглюк Марія Англійська мова 9 В ІІІ Височин Н.А.
11.

Пономаренко Вікторія

українська мова і література

9 А

ІІІ

Осаулець Л.В.

12. Зорєва Юлія українська мова і література 7 А ІІІ Фадєєва Н.В.
13. Розиграй Катерина Російська мова 10 ІІІ Ратушна О.М.
14. Гудим Ангеліна історія 10 ІІІ Бачинська В.В
15. Смаглюк Марія правознавство 9 В ІІІ Зубко С.П.
16. Водоп’ян Артем хімія 8 Б ІІІ Константінова Ю.С.
17. Гудим Ангеліна математика 10 ІІІ Жадан В.В.
18. Франчук Марія біологія 9 В ІІІ Константінова Ю.С.
19. Заватій Єгор Математика (початкові класи) 4 Б ІІІ Попова Ж.В.
20. Франчук Марія математика 9 В ІІІ Жадан В.В.

Призери

ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2019-2020 н.р

(наказ КОДА від 03.02.2020 року №73-од)

 

з/п

Прізвище, ім’я учня Навчальний предмет Клас Зайняте місце у ІІ етапі ПІБ вчителя
1 Смаглюк Марія Історія 9-В ІІІ Бачинська В.В.
2 Сідаш Олександр трудове навчання 11 І Бардаков А.О.
3 Золотухіна Анастасія трудове навчання 10 І Горобець О.В.
4 Андріященко Карина трудове навчання 10 І Горобець О.В.

 

Міський етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка (наказ УО від 26.11.2019 року № 752/о)

Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. учителя
1 Смаглюк Марія 9-В ІІІ Демешко К.С.

 

Міський етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням, «Об’єднаймося ж, брати мої» у номінації «Література»

(наказ УО від 26.11.2019 року № 752/о):

Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. учителя
1 Щирбул Ірина 8-Б ІІІ Голик О.В.

 

Міський конкурс акторської майстерності «Театральна молодь Кропивницького- 2020»Номінація «Художнє слово»

(наказ УО від 13.02.2020 року № 79/0 «Про організацію та проведення відбіркового

етапу міського конкурсу акторської майстерності «Театральна молодь Кропивницького-2020»)

Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. учителя
1 Кравцов Максим 4-Б ІІ Попова Ж.В.
2 Найко Ірина 9-В ІІ Демешко К.С.
3 Яцина Дар’я 11

ІІ

 

Голик О.В.
4 Штанденко Анастасія 2-А ІІІ Шумак Н.Г.


Всеукраїнський конкурс «Зимові свята в традиціях нашого народу»

(дистанційна платформа «На Урок»)

 

Прізвище, ім’я учня Клас Диплом П.І.Б. учителя
1 Мефодюк Ольга 8-Б І ступеня

Голик О.В.

2 Щирбул Ірина 8-Б ІІ ступеня
3 Водопян Артем 8-Б ІІІ ступеня
4 Півненко Олександр 9-Б Терпак О.В.

IV Всеукраїнська інтернет-олімпіада з української мови і літератури серед учнів 5-11-х класів від освітнього проекту «На Урок»

Клас Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с. Сертифікати
8-А - - - 7
8-Б - - - 21
5-В - Риженко Софія Волєгова Анастасія 23
10 - - - 4

 

Бізнес-турнір «Стратегія фірми Кропивницький -2019» (категорія «Ліга закладів освіти»)

(наказ УО від від 12.11.2019 року №721/о)

Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. учителя
1 Орлов Артем 8-Б ІІІ Шнурков В.Ю.
2 Тригорло Артем 8-Б ІІІ
3 Христук Анна 10 ІІІ

Квест «Шляхи подолання булінгу в закладах освіти»

Прізвище, ім’я учня Клас Місце
1

Фіалковська Я.П.

Мезенцева О.В.

Орєшкова І.В.

Команда закладу ІІІ

Протягом року 502 учні брали участь в різних інтерактивних конкурсах:

99 учнів-учасників Міжнародного природничого інтерактивного учнівського конкурсу «Колосок-осінній», який відбувся у листопаді 2019 року;

126 учнів-учасників - Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бебрас» проходив з 10-12 листопада 2019 року;

165 учнів-учасників інтернет-олімпіади «На Урок» з інформатики листопад 2019 року;

112 учнів-учасників Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» проводився з 22 по 24 травня 2020 року;

РЕЗУЛЬТАТИ

інтерактивних конкурсів

Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бебрас»

Класи 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 8 кл 9 кл всього
учнів 18 5 18 7 2 2 2 54
Добре 8 13 23 4 7 4 1 60
відмінно 0 1 4 1 3 3 0 12
                 
                126

Юні спортсмени брали активну участь у змаганнях, які проводилися на рівні навчального закладу, міста та області й здобули такі перемоги:

%  з гандболу (дівчата) – ІІІ місце в міських змаганнях,

%  у змаганнях «Козацький гарт»(команда закладу) - Vмісце.

Діяльність навчального закладу була спрямована на реалізацію заходів ряду Програм, а саме: Програма дій щодо розвитку освіти міста Кіровограда, шкільної програми «Вчитель», програми «Обдарована дитина», програми «В.О.Сухомлинський: діалог із сучасністю», державних та регіональних програм соціально-психологічної служби, програми впровадження у н-в процес інформаційно-комунікаційних технологій, Заходів щодо забезпечення реалізації Концепції державної мовної політики. Кожна з програм виконується відповідно до запланованих заходів. Є позитивні результати.

Будь-які види діяльності педагогів на рівні навчального закладу супроводжувалися психологічною підтримкою, яку здійснює практичний психолог Мезенцева О.В.. Крім того, протягом навчального року нею підготовлено та проведено з учителями два засідання психолого-педагогічного семінару з проблеми «Психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу в ході реалізації компетентнісного підходу». Це дало можливість кожному визначити пріоритети в організації пізнавального процесу з дітьми, мотивації їх до активної співпраці з вчителями, удосконалення своєї діяльності на шляху впровадження ДС освіти.

Важливим компонентом у роботі ЦМО вчителів суспільно-гуманітарного і МО початкової школи стали :

vМісячник української писемності та мови (від 23.10.2019 № 420/о «Про проведення Місячника української писемності та мови» та від 29.1.2019 року № 511/о «Про підсумки проведення Місячника української писемності та мови у 2019/2020 навчальному році»);

vШевченківський тиждень (від 06.03.2020 року № 95/о «Про проведення

Шевченківського тижня в закладі», від 16.03.2020 року № 105/о «Про підсумки проведення Шевченківського тижня в закладі»).

Система внутрішньошкільної методичної роботи дає можливість кожному вчителеві нашого закладу реально брати участь не тільки в реалізації готових курсових проектів підвищення кваліфікації, а й залучає їх до участі у різноманітних методичних заходах, які сприяють підвищенню фахової майстерності та творчого потенціалу вчителів. У всіх цих починаннях провідна роль відводиться методичному кабінету закладу та методичній раді. Саме методична рада є координатором діяльності різних форм методичної роботи, головне завдання якої – координація діяльності різних структурних підрозділів методичної роботи, робота яких направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення фахового рівня педагогів.

Отже, аналіз і узагальнення наявних наукових позицій, а також власний досвід кожного вчителя і педагогічного колективу в цілому дають можливість розглядати методичну службу, самоосвітню діяльність педагогів як активну, саморегульовану, особистісно та професійно значущу пізнавальну діяльність спрямовану на самовдосконалення, саморозвиток і самореалізацію.

Педрада 28.12.2017

Posted in Методична робота - роздiл

 

28 грудня 2017 року в закладі була проведена педагогічна рада, в рамках якої аналізувалися питання:

vПро виконання рішень засідання педагогічної ради.

vФормування системи національно-патріотичного виховання учнівської молоді в умовах сучасної школи.

vПро стан організації  медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів.

vПро підсумки роботи щодо адаптації учнів 1, 5, та 10-их класів до навчально-виховного процесу.

vВивчення стану викладання трудового навчання в 5-11класах.

vВивчення стану викладання  географії у 6-10 класах.

  Бондаренко О.А., заступником директора з виховної роботи, представлено результати роботи педагогічного колективу закладу над питанням «Формування системи національно-патріотичного виховання учнівської молоді в умовах сучасної школи», оформлені у вигляді книги.

  Ольга Аркадіївна зачитала довідку щодо результатів вивчення  стану викладання трудового навчання, предмету «Технології» та представила дослідження якості знань і практичних навичок з даних навчальних предметів учнів 5-11 класів.

  Безлатньою А.М., сестрою медичною, висвітлено основні напрямки щодо контролю за станом організації медико-педагогічного контролю під час уроків фізичної культури та акцентовано увагу  педагогів на основних ознаках  фізичної втоми.

  Мезенцева О.В., практичний психолог школи, здійснила аналіз щодо вивчення стану адаптації учнів 1,5 та 10-их класів до навчально-виховного процесу протягом І семестру 2017-2018 н.р. та наголосила на обов’язковій подальшій співпраці вчителів-предметників, класних керівників та батьків  учнів  даних класів.

   Крупченко М.В, заступником директора з навчально-виховної роботи проаналізовано (згідно довідки) стан викладання географії  у 6-10 класах, здійснено аналіз узагальнюючих контрольних робіт учнів та визначені основні шляхи подолання виявлених недоліків.

SAM_1612.JPG

SAM_1610.JPG

SAM_1607.JPG

SAM_1605.JPG