РЕЗУЛЬТАТИ САМООЦІНЮВАННЯ ЗА НАПРЯМОМ "УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ"

Posted in Методична робота - роздiл

i10 large

 

РЕЗУЛЬТАТИ САМООЦІНЮВАННЯ ЗА НАПРЯМОМ

Напрям 4. Управлінські процеси закладу освіти

Робота педагогічного колективу над методичною проблемою :

 «Створення інноваційного освітнього простору на основі педагогіки партнерства та принципу дитиноцентризму» .

Основні заходи, які здійснюються науково-методичною радою:

· Забезпечення впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти

 • Створення належних умов для адаптації до навчання в основній школі учням 1-го та 5-го класів.
 • Продовження вивчення та застосування елементів інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій, інтерактивних методів навчання як засобу формування та розвитку професійної компетентності.
 • Створення умов для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності.
 •  Створення системи науково-методичного супроводу педагогічних інновацій.
 •   Забезпечення психолого-педагогічних умов для формування компетентної особистості.
 • Забезпечення якісної підготовки та проведення ЗНО та ДПА
 •  Забезпечення участі учнів закладу у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах;
 •  Забезпечення умов для індивідуального розвитку учнів, стимулювання їх інтелектуальної та соціальної активності, мотивація їх навчальної діяльності.
 • Забезпечення зростання фахової підготовки вчителів, вивчення та запровадження перспективного педагогічного досвіду, опанування педагогами інноваційних методик навчання та виховання.
 • Продовжувати впроваджувати новітні технології навчання, долучаючи учнів до джерел інформації через мережу Інтернет.

1. Організаційні заходи:

1.1. Здійснюється загальне керівництво методичною роботою (розгляд планів, програм, проектів усіх форм методичної роботи, їх затвердження).

1.2. Координація діяльності методичних форм роботи закладу освіти (методичні об’єднання: класних керівників, вчителів початкових класів, вчителів математичних та природничих дисциплін, вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін, психолого-педагогічного семінару).

1.3. Сприяння пошуку та використанню в освітньому процесі сучасних форм, методів і прийомів навчання й виховання (інтерактивні технології, інноваційні технології навчання, інформаційних технологій).

 1.4. Проведення інструктування та консультування педагогів з питань виконання нормативно-правових документів, організації навчально-виховного процесу, інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного вдосконалення.

1.5. Організовано самоосвітню роботу педагогів (участь у семінарах, тренінгах, вебінарах, конференціях тощо).

  1.6. Стимулювання ініціатив педагогічного колективу до творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення й розвиток освітнього процесу в закладі та роботі педагога (врахування в атестації, щорічна винагорода).

 1.7. Здійснення контролю за процесом та результатами досліджень, проєктів, здійснюваних у закладі.

1.8. Здійснення вивчення, узагальнення та поширення перспективного досвіду педагогів закладу освіти, впровадження його у практику роботи педколективу. 1.9. Створення умов для використання в роботі педагогів діагностичних методик і моніторингових програм з прогнозування, узагальнення та оцінки результатів педагогічної діяльності.

 1.10. Сприяння участі педагогів закладу у конкурсі «Учитель року».

 1.11. Сприяння та консультації педагогів закладу щодо організації навчання з використанням технологій дистанційного навчання(на освітніх платформах Classrооm, Google Meet, ZOOM, використання освітніх мереж).

1.12. Проведення індивідуальних та групових консультації.

Управлінські процеси у закладі освіти.

 • План роботи та забезпечення автономії закладу освіти
 • Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти
 • Системна робота педагогічної ради
 • Обговорення проблемних питань на нараді при директорові
 • Системна робота науково-методичної ради
 • Урізноманітнення роботи шкільних МО
 • Участь педагогічних працівників у конкурсах педагогічної майстерності
 • Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
 • Атестація педагогічних працівників
 • Забезпечення охорони праці в закладі освіти
 • Моніторинг освітнього середовища
 • Моніторинг якості викладання предметів
 • Моніторинг оцінювання досягнень учнів
 • Забезпечення академічної доброчесності
 • Організація індивідуального, інклюзивного та дистанційного навчання у закладі освіти
 • Укладання договорів, запитів, звернень з приводу покращення освітнього середовища учасників освітнього процесу.

ВИМОГА/ПРАВИЛО 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань

Критерій 4.1.1. У закладі освіти затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності

   У закладі освіти затверджено стратегію його розвитку. Освітня програма закладу освіти складена з урахуванням профільності навчання, побажань учнів та їх батьків, впровадження курсів за вибором тощо у межах кошторисних призначень закладу освіти та можливостей  закладу освіти.

  Звісно, матеріальна база закладу бажає бути кращою у забезпеченні дотримання вимог універсального дизайну, доукомплектації комп’ютерного класу (мікрофони, камери для дистанційної роботи), поповнення спортивного інвентаря, обладнання класних приміщень меблями, інтерактивним обладнанням, потреба капітального ремонту харчоблоку тощо. Тому для нас важлива позиція засновника: чи може місцева влада забезпечити те, що ми плануємо.

  Членами творчої групи закладу освіти розроблено Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, яке ще потребує вдосконалення (2019-2021);

 • до процесу забезпечення внутрішньої системи якості освіти залучено педагогічних працівників, про що за результатами анкетування повідомили 50% педагогів відповідно;
 • дане питання обговорюється з 2020 року на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, враховується при складанні річного плану роботи, враховуючи технічну спроможність закладу, фактичну мережу згідно території обслуговування та кошторис закладу освіти.

Критерій 4.1.2. У закладі освіти річне планування та відстеження його результативності здійснюються відповідно до стратегії його розвитку

  Річний план є основним робочим документом для організації повсякденної діяльності закладу освіти впродовж навчального року. Він розроблений відповідно до освітньої програми, що визначає напрями діяльності і розвитку закладу освіти. Крім того, розроблено плани методичної, виховної роботи, психолого-педагогічного семінару, методичних об’єднань та інші.

 Аналіз виконання річного плану здійснюється за напрямами, які визначаються закладом освіти з урахуванням вимог законодавства (частина 3 статті 41 Закону України «Про освіту»).

Результатом такого аналізу є відповідні управлінські рішення, як затверджуються наказами керівника та враховується дотримання їх виконання. До розроблення річного плану роботи залучають представників від педагогічного колективу, учнів, батьків. При підготовці річного планування враховується зміст освітньої програми закладу освіти. Річне планування охоплює всі напрями функціонування та розвитку закладу. Завдання річного плану є зрозумілими для учасників освітнього процесу, з виконанням річного плану проблем немає. Щорічно здійснюється аналіз виконання річного плану минулого навчального року та результати цього аналізу враховано під час складання плану поточного року.

Критерій 4.1.3. У закладі освіти здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти

 Управління процесами у закладі та забезпечення якості освітнього процесу та, як результат, висока якість освіти неможливі без аналізу актуальної та достовірної інформації про стан справ у гімназії. Тому регулярне вивчення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти через створення та застосування системи моніторингу якості освітньої діяльності – критично значима умова успішної роботи закладу освіти. Для того, щоб забезпечити високу якість освітньої діяльності, заклад освіти має розробити, затвердити, оприлюднити та запровадити документ про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти, яке містить опис стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти .

  Якщо над цим процесом педагогічний колектив працює з 2020 року, то самооцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти з 2021 року, тобто, минулого року вперше здійснено самооцінювання за напрямами, які визначені внутрішньою системою забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти закладу ( педагогічна діяльність; оцінювання досягнень здобувачів освіти). У 2022 році здійснюється самооцінювання за наступними напрямами:

 • управлінська діяльність;

• освітнє середовище.

 Використано різноманітні методи дослідження та інструменти, які дозволять отримати інформацію про освітній процес за відповідними критеріями (анкетування учнів, вчителів та батьків); для визначення рівня якості оцінювання – вивчення документації: порівняння підсумкового оцінювання випускників з їх же результатами семестрового оцінювання; моніторинги.

Результати самооцінювання оприлюднюються на сайті закладу освіти після обговорення на засіданні педагогічної ради закладу.

 Робочі групи здійснюють самоаналіз на підставі наказів по закладу (№211/о від 18.08.2021 року, №405/о від 05.11.2021 року, №9/о від 06.01.2022 року та № 54/о від 10.02.від 2022 року).

 

4.1.4. У закладі освіти здійснюється планування та реалізація заходів для розвитку закладу освіти, його матеріально-технічної бази

 Керівництво закладу постійно вивчає потреби учнів та працівників закладу, готує і доводить до відома засновника запити для задоволення потреб закладу освіти та відстежує їх реалізацію. Забезпечення умов роботи закладу значною мірою залежить від рівня його фінансування з боку засновника та від того, наскільки раціонально використовуються наявні фінансові та інші ресурси.  Відповідно до частини 2 статті 25 Закону України «Про освіту» керівник несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

  Згідно частини 6 статті 25 Закону України «Про освіту» засновник закладу освіти зобов’язаний забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази (будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші цінності) закладу освіти, його матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо зобов’язаний забезпечити засновник цього закладу (частина 3 статті 37 Закону України «Про повну загальну середню освіту») Обов’язок дбати про стан та розвиток матеріально-технічної бази, вимагає також звертатися до засновника із пропозиціями щодо належного фінансового та матеріально-технічного забезпечення закладу. Тому керівництво закладу постійно вживає заходи щодо покращення матеріально-технічної бази закладу освіти, подаючи до управління освіти заявки щодо закупівлі необхідного обладнання для забезпечення та організації освітнього  процесу.

 Фінансово-господарська діяльність. Будівля школи прийнята в експлуатацію 35 років тому. Керівництво разом із колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтримання її в робочому стані. Фінансування потреб проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти  міської ради міста Кропивницького. Бухгалтерія вчасно оплачувала за спожиту закладом освіти електроенергію, газ та  водопостачання.

 ВИМОГА/ПРАВИЛО 4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

Критерій 4.2.1 Керівник закладу освіти, його заступники сприяють створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію учнів, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти та взаємну  довіру

  Психологічний клімат у закладі освіти є визначальним чинником для створення комфортних умов для здобувачів освіти та педагогічних працівників. Учасники освітнього процесу отримують відкриту та повну інформацію про те, які проблеми виникають у закладі – і як вони вирішуються. Накази, розпорядження, вказівки, рекомендації адміністрації, які стосуються діяльності закладу, добре підготовлені та обґрунтовані. Кожен учасник освітнього процесу знає, чим саме визначається необхідність того чи іншого рішення – і які наслідки це рішення матиме.

У закладі освіти забезпечується доступ учасників освітнього процесу, представників місцевої громади до спілкування з керівником  закладу освіти (особистий прийом, звернення, використання сучасних засобів комунікації тощо).

Керівник закладу вчасно розглядає звернення учасників освітнього процесу та вживає відповідних заходів реагування.

 Учасники освітнього процесу мають можливість впливати на прийняття управлінських рішень (вчителі – на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директорові тощо; учні на засіданнях учнівського самоврядування, шляхом анкетування; батьки – на батьківських зборах, шляхом анкетування)   За результатами анкетування вчителів: 80% вважають, що у закладі освіти створені всі умови для співпраці 20% вважають, що співпраця є ситуативною. За результатами анкетування учнів: 67% вважають, що керівництво закладу освіти доступне та відкрите для спілкування,13% - переважно так, 13%-ні.

За результатами анкетування батьків: 61 % респондентів стверджують, що їм завжди вдається поспілкуватися з керівництвом закладу освіти і досягти взаєморозуміння, 26% - переважно так.

Переважна більшість опитаних представників учнівського самоврядування відзначають, що керівництво залучає їх до вирішення питань  діяльності закладу освіти, вивчались потреби щодо забезпечення комфортного освітнього середовища та необхідного обладнання, при розробці розкладу уроків з врахуванням вікових особливостей учнів.

Критерій 4.2.2. Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах

Інформування закладом освіти учасників освітнього процесу та громади про свою діяльність є критично значущою складовою управлінського процесу.

Заклад освіти забезпечує змістовне наповнення та вчасне оновлення інформаційних ресурсів закладу (інформаційні стенди, вебсайт закладу освіти, сторінки у соціальних мережах тощо).

  Інформаційна відкритість забезпечується наявністю у закладі освіти майданчиків для інформування учасників освітнього процесу: повідомлення на сайті закладу освіти, на сторінках соцмереж Facebook, у батьківських групах Viber, Messenger. За результатами анкетування батьків, учнів та вчителів щодо інформаційного забезпечення, особливо під час навчання з використанням дистанційних технологій: переважна більшість поінформована з питань навчання та виховання здобувачів освіти. Проблеми виникають лише через погану мережу Інтернет та/чи певну кількість користувачів, телефони, які мають малий об’єм пам’яті.

ВИМОГА/ПРАВИЛО 4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

Критерій 4.3.1. Керівник закладу освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми

У закладі освіти укомплектовано кадровий склад, відсутні вільні вакансії. Однак постійно існує потреба у вихователях ГПД, які є спеціалістами інших фахів (історія, біологія, українська мова та література, зарубіжна література).

98 %  педагогічних працівників закладу освіти, які працюють за фахом, мають відповідну освіту та професійну кваліфікацію.

  Організацією освітнього процесу в закладі, роботою вчителів, оцінюванням навчальних досягнень за результатами анкетування батьків: 60% переважно задоволені, 30 % задоволені повністю.

 За результатами анкетування учнів: переважна більшість здобувачів освіти вважають, що вчителі підтримують їх, вірять в них та їх успіхи, поважать їх, на прохання допомагають учням з питань, які для них незрозумілі тощо.

Критерій 4.3.2. Керівництво закладу освіти за допомогою системи матеріального та морального заохочення мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності

Керівник і педагогічна рада закладу відповідно до своїх повноважень застосовують заходи матеріального і морального заохочення до педагогічних працівників.

 Ефективна робота педагогічних та інших працівників закладу освіти можлива лише за умови якісної мотивації до професійної діяльності. У цьому навчальному році педагогічні працівники закладу отримали щорічну грошову нагороду (премію). Учитель фізики та інформатики посіла ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2022» в номінації «Інформатика» та отримала матеріальне заохочення.

Загалом педагогічні працівники задоволені мотивацією в закладі освіти.

 Критерій 4.3.3. Керівництво закладу освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників

 Постійний професійний розвиток та підтримка власної професійної траєкторії кожного педагогічного працівника – абсолютно необхідна умова для якісної освітньої діяльності закладу освіти.

Керівник і педагогічна рада закладу освіти створюють умовидля постійного підвищення кваліфікації, атестації, сертифікації педагогічних працівників.

 За результатами анкетування вчителів: 100% респондентів стверджують, що у закладі освіти створені умови для постійного підвищення кваліфікації педагогів, їх чергової та позачергової атестації, добровільної сертифікації.  Найпоширенішими формами підвищення кваліфікації є:

 ОІППО (86%) та самоосвіта (83%), вебінари (68%),  онлайн-курси (71%), конференції (37%), методичні семінари (44%), тренінги, майстер-класи (37%).

Можна твердити, що у закладі створено умови для підвищення кваліфікації та безперервного професійного розвитку педагогічних працівників.

ВИМОГА/ПРАВИЛО 4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою

Критерій 4.4.1. У закладі освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу

Дотримання прав учасників освітнього процесу та виконання ними відповідних обов’язків можливе лише за умови, що ці права і обов’язки сформульовані та відомі тим, хто ними послуговується у повсякденному житті. Ключовим правом, на реалізацію якого спрямована діяльність закладу освіти, є право на освіту у безпечному та комфортному освітньому середовищі. Ці права пов’язані з ними обов’язки визначені статтями 53-55 Закону України «Про освіту»:

 Стаття 53. «Права та обов’язки здобувачів освіти»

 Стаття 54. «Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу». Стаття 55. «Права та обов’язки батьків здобувачів освіти».

У закладі створено умови для реалізації прав учасників освітнього процесу.

 Отже, за результатами анкетування батьків: 27% учнів йдуть до гімназії із задоволенням, 46% - здебільшого охоче.  Проте, проблем з адаптацією у закладі освіти не виникало у 59% дітей.

За результатами анкетування учнів: переважна більшість стверджує, що у закладі освіти розроблені правила поведінки. Учні та представники учнівського самоврядування брали  участь у розробленні таких правил, ознайомлені з ними та дотримуються їх.

Критерій 4.4.2. Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу.

 Будь-яке управлінське рішення може бути ефективним лише за умови, якщо це рішення базується на своєчасній та достовірній інформації, відповідає потребам закладу та враховує пропозиції тих учасників освітнього процесу, яких воно стосується. Для керівника критично важливо організувати управлінський процес таким чином, щоб весь час «тримати руку на пульсі», контролювати стан справ у закладі, регулярно отримувати інформацію про проблеми та пропозиції щодо можливих варіантів їх вирішення .

 Директором закладу освіти організовано комунікацію з учасниками освітнього процесу наступним чином:

· П’ятниця - щотижнева нарада адміністрації (заступники директора, заступник директора з господарської діяльності, медична сестра, бібліотекарі, педагог-організатор, практичний психолог і соціальний педагог).

 • Середа – участь в нараді учнівського самоврядування (згідно плану роботи/за потреби) .
 • Останній четвер місяця – нарада при директорові.

· Засідання педагогічної ради – згідно річного плану роботи.

 • Також оприлюднений графік прийому громадян керівником закладу освіти.

 Найцінніший спосіб комунікації - особисте спілкування з директором. Звернення учасників освітнього процесу часто бувають особистими та такими, що не бажають бути публічними. Вони стосуються питань навчання, відношення педагогів до учнів, стосунки з однокласниками. Такі ситуації-звернення вирішуємо з психологом, класним керівником, що за результатами анкетування має хороший результат. Є, звісно, деякі випадки, коли проблема чи ситуація не вирішується повністю, але ми над цим працюємо і надалі будемо намагатися кожному, хто буде звертатися за допомогою, порадою тощо.

У пріоритеті для адміністрації закладу освіти на першому місці – учні, далі батьки, педагогічні та непедагогічні працівники, тому управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу.

За результатами анкетування учнів: 79% учнів не зверталися з приводу випадків булінгу (цькувань) за допомогою,  у закладі освіти 73% учнів вважають, що їх права дотримуються , 60% учнів почуваються в гімназії і в класі комфортно.

 За результатами анкетування батьків: найчастіше розраховують у гімназії у розв'язанні проблемних ситуацій з дитиною: 94% - на класного керівника,13 % - на директора,  13,4% - вчителів,  10,3 % - психолога,  6,5% - інших батьків. Тож, робота є налагоджена, адже класний керівник – це якраз та людина, яка найбільше знає про потреби своїх вихованців та може вирішити незнані питання, пов’язані з навчанням та вихованням учнів.

За результатами анкетування вчителів:

Переважна більшість вважає, що:

- Керівництво відкрите для спілкування.

 - Розбіжності, які виникають між працівниками вирішуються конструктивно .

- Керівництво і педагогічні працівники співпрацюють і забезпечують зворотній зв’язок .

- Керівництво враховує пропозиції надані працівниками, для підвищення якості освітнього процесу .

- Педагогічні працівники можуть без побоювання висловлювати власну думку, навіть якщо вона не співпадає з думкою керівника .

Учасники освітнього процесу мають можливість впливати на ухвалення управлінських рішень шляхом ухвалення колегіального рішення на засіданнях педагогічної ради, загальних зборах колективу, нарадах тощо. Працівники закладу освіти вносять пропозиції в усній та/чи письмовій формі, які активно обговорюються та колегіально приймається рішення.

 

  Критерій 4.4.3. Керівництво закладу освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування

 Основою створення у закладі освіти умов для якісної освіти є послідовне запровадження та підтримка керівництвом закладу педагогіки партнерства між усіма учасниками освітнього процесу. У закладі освіти активно працює учнівське самоврядування. Адміністрацією закладу освіти у 2021-2022 н.р. залучено учнівське самоврядування до розроблення важливого документу закладу освіти, який визначає його освітню діяльність: «Правил поведінки учасників освітнього процесу».

Основним завданням на 2022-2023 н.р. є залучення учнів до складання річного плану роботи.

Переважна більшість опитаних педагогів (46 осіб) вважає, що педагогічна рада функціонує системно та ефективно, розглядаються актуальні питання діяльності закладу, рішення приймаються колегіально і демократично, меншість (8 осіб) вказує на  відсутність активності у педагогічних працівників під час прийняття рішень.

 Представники учнівського самоврядування долучені до прийняття важливих рішень у діяльності закладу освіти, але не завжди вони можуть оцінити реальний стан проблем.

Тому на підставі опитування учасників освітнього процесу у закладі освіти створено умови, але відсутня активність у діяльності органів самоврядування.

 

Критерій 4.4.4. Керівництво закладу освіти сприяє виявленню громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу, їхньої участі у житті місцевої громади

   Участь у громадському житті є значущим фактором формування у здобувачів освіти активної громадянської позиції, відповідальності за власне життя та за добробут і розвиток своєї громади. Учні гімназії – активні учасники олімпіад та конкурсів різних рівнів, свят, позакласних заходів в рамках декад та Місячників, читацьких вечорів, онлайн-конкурсів.

Керівник закладу, його заступники, органи управління закладу освіти підтримують освітні та громадські ініціативи учасників освітнього процесу, які спрямовані на сталий розвиток закладу освіти та участь у житті місцевої громади (культурні, спортивні, екологічні проєкти, заходи тощо).

Критерій 4.4.5. Організація освітнього процесу враховує вікові особливості учнів, відповідає їхнім освітнім потребам

  В основу розпорядку дня та розкладу уроків покладено принцип дитиноцентризму, а отже, вони мають бути максимально зручними для дітей, враховувати їхні вікові особливості.

 Робота над розкладом спирається на ретельне опрацювання освітньої програми та річного навчального плану закладу освіти, визначення навантаження кожного педагогічного працівника.

 При роботі над розкладом та режимом дня було враховано територію обслуговування закладу, враховано профілі навчання та забезпеченість педагогічними  кадрами.

 На підставі опитування здобувачів освіти та заяв батьків і було обрано філологічний та математичний профілі закладу, що визначено варіативною частиною навчального плану закладу.

Під час опитування учнів встановлено, що розклад уроків: 49% учнів переважно задовольняє, 17,6% - цілком задовольняє.

25,5% учнів здебільшого охоче йде на навчання, 11,8% у піднесеному, з радістю.

 Результати анкетування батьків закладу: 50,4% задоволені організацією освітньої програми, 44,4% переважно задоволені.

 У закладі освіти застосовуються різні форми організації освітнього процесу, у тому числі, з використанням технологій дистанційного  навчання (під час пандемії) у середовищі GoogleAppsforEducation. На засіданнях нарад при директорові та педагогічній раді неодноразово аналізувалося питання щодо ефективності використання технологій дистанційного навчання. Заклад був учасником проєкту «SELFIE», за наслідками участі у якому сформовано інтерактивний звіт, який допоміг виявити сильні та слабкі сторони цифровізації закладу.

 

Критерій 4.4.6. У закладі освіти створюються умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій учнів

 Кожна дитина унікальна, кожна має свої здібності та свій темп опанування навчального матеріалу. У закладі організовано індивідуальне навчання на основі заяв батьків для 11 здобувачів освіти, розроблено індивідуальні навчальні плани, 1 дитина здобуває освіту за сімейною формою навчання та 1 навчається на екстернатній формі .

  Керівництвом закладу у відповідності до освітньої програми закладу освіти складено плани індивідуального навчання з врахуванням потреб учнів.

 Педагоги закладу в переважній більшості сприяють створенню індивідуальних освітніх траєкторій учнів.

Тому можна твердити, що загалом створено умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій учнів.

Вимога/правило 4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

Критерій 4.5.1. Заклад освіти впроваджує політику академічної доброчесності

  Кожен учасник освітнього процесу зобов’язаний дотримуватися академічної доброчесності. Керівник та інші педагогічні працівники закладу освіти забезпечують дотримання принципів академічної доброчесності відповідно до своєї компетенції (частина 1, 3 статті 43 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

  У закладі розроблено Положення про академічну доброчесність, яке розміщено на сайті закладу освіти. На засіданні  педагогічної ради було розглянуто питання щодо  дотримання в закладі освіти принципів академічної доброчесності.

  Результати анкетування вчителів виявили: 74,6% проводить бесіди щодо дотримання академічної доброчесності, 45,8% знайомлять учнів з основами авторського права, 44,1% дають такі завдання, які унеможливлюють списування, 10,2% використовують методичні розробки для формування основ академічної доброчесності.

  Результати анкетування учнів встановили: 62,2% відзначили, що в закладі регулярно проводяться бесіди про важливість дотримання академічної доброчесності: неприпустимість списування та плагіату, необхідності вказувати джерела інформації, які використовуються; 32,4% відзначили, що проводяться, але нерегулярно.

  

Критерій 4.5.2. Керівництво закладу освіти сприяє формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції

  Керівник закладу освіти, його заступники, органи  управління  закладу освіти відповідно до своїх повноважень забезпечують проведення освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на формування в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції.

 Переважна більшість педагогів стверджують, що у закладі світи інформаційні, освітні заходи, спрямовані на формування негативного ставлення до корупції проводяться з усіма учасниками освітнього процесу; меншість визначає, що проводяться тільки для здобувачів освіти.

 Опитані здобувачі освіти відповіли, що вчителі та керівництво інформують їх про негативне ставлення до корупції через навчальні заняття та позаурочні заходи, бесіди із запрошенням гостей.

   На підставі вивченого можна визначити другий рівень оцінювання (достатній) якості освітньої діяльності закладу.