Освітні програми, що реалізуються в закладі

Posted in Діяльність навчального закладу

 

 

СХВАЛЕНО

Засідання педагогічної ради

Протокол № 11 від 05.05.2023 р.

Голова ради ________ С. Колосова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 31.08.2023 року № 209-о

Директор закладу______ С. Колосова

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Комунального закладу

«Академічна гімназія Кропивницької міської ради»

 

ЗМІСТ

 

№ розділу/ пункту Назва розділу/пункту Сторінки
І Вступна частина 2
ІІ Рівні освіти 4
ІІІ Загальний обсяг навчального навантаження 5
ІV Навчання за наскрізними лініями 5
V Форми та методи організації освітнього процесу 8
VI Очікувані результати навчання здобувачів освіти 9
VII Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, опис та інструментарії 15
VIIІ Освітні галузі , модельні та  навчальні програми 18
Додаток 1 Робочі навчальні плани, загальний обсяг навчального навантаження 40
Додаток 2 Свідоцтва досягнень 48
Додаток 3 Навчальні програми, критерії оцінювання 62

 

 

І. Вступна частина

Освітня програма  комунального закладу «Академічна гімназія Кропивницької  міської ради Кіровоградської області (далі – Освітня програма закладу) розроблена на виконання:

1. Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

2. Постанов Кабінету Міністрів України:

- від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (для 1- 4х класів) зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688;

  -  від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» (для 7-9-х класів);

  - від 30.09.2020 № 898 «Про затвердження Державного стандарту базової середньої освіти»для 5 – 6 класів.

3. Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти, розроблений під керівництвом О.Я. Савченко (наказ МОН України від 12.08.2022 року № 743).

4. Освітньої програми  початкової освіти «Система розвивального навчання ДРіМ(В.В. Давидова, В.В. Рєпкіна, С.Д. Максименка), програма пройшла експертизу, організовану Державною службою якості освіти України, на відповідність державному стандарту початкової освіти. За результатами проведеної експертизи програмі надано дозвіл на використання в закладах середньої освіти (Листи ДСЯО № 01/01-23/1043 від 11.09.2020).

5. Типової освітньої програми для 5- 9 класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН від 19.02.2021 року № 235).

6. Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  від 20.04.2018 № 405;

7. Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 № 957 (зі змінами, внесеними Постановою КМУ від 26.04.2022 №483).

8. Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти № 955 від 10.07.2019 року, зарєєстровано в Міністерстві юстиції України 02.08.2019 року за № 852/33823, зі змінами відповідно до  наказу МОН України від 10.02.2021 № 160 «Про внесення змін до деяких наказів МОН України» (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2021р. за 528/36150),     зі змінами відповідно до наказу МОН України  від 15.02.2023  № 165 «Про внесення зміни до Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти»ареєстровано в Міністерстві Юстиції України 28 лютого 2023 року за № 359/39415).

9. Положенням про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН від 08 вересня 2020 року «Деякі питання організації  дистанційного навчання».

Мета і завдання освітньої програми закладу ґрунтуються на визначеній Законом України «Про освіту» меті повної загальної середньої освіти, що передбачає всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності;

Освітня програма закладу визначає:

 • форми здобуття освіти (очна(денна), індивідуальна( педагогічний патронаж, екстернат);
 • рівні освіти (І, ІІ рівні );
 • вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття освіти;
 • загальний обсяг навчального навантаження, розподіл на тиждень
 •  очікувані результати навчання здобувачів освіти;
 • оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти;
 • навчання за наскрізними лініями;
 • форми та методи організації освітнього процесу;
 • освітні галузі та навчальні програми, модельні програми;

Освітню програму закладу побудовано із урахуванням таких принципів:

 • дитиноцентрованості і природовідповідності;
 • узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;
 • науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;
 • наступності і перспективності навчання;
 • взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;
 • логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;
 • можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;
 • творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;
 • адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів здобувачів освіти.

Освітня програма закладу та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті закладу. Освітня програма реалізує Стратегію закладу.


 

 1.1. РІВНІ ОСВІТИ

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли: 1–2 класи і 3–4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.

Базова середня освіта окреслює підходи до планування й організації закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392 для 7- 9 класів та  Державним стандартом базової середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від № 898 від 30.09.2020 № 898 «Про затвердження Державного стандарту базової середньої освіти»для 5 – 6 класів.

 

1.2. ВИМОГИ ДО ОСІБ,

ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧИНАТИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, розпочинають здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку. Тривалість перебування в початковій школі для таких дітей  подовжено з доповненням корекційно-розвивального складника. У закладі організовано інклюзивні класи: 1Б,  3Г, 4Г,5Б, 6В, 8В, 9Б.

      Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі,  враховують досягнення попереднього етапу їхнього розвитку. Пріоритетом цього процесу є формування і розвиток базових особистісних якостей дітей: спостережливості, допитливості, довільності поведінки, міжособистісної позитивної комунікації, відповідальності, діяльнісного і різнобічного освоєння навколишньої дійсності та ін.  Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

            У другому циклі початкової освіти в учнів формується почуття відповідальності й самостійність. Після закінчення початкової школи навчальні досягнення кожного учня  відповідають стандарту освіти на цьому рівні.

Базова середня освіта здобувається,  після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року, повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

       ІІ. ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у робочих навчальних планах (Додаток 1).

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

    ІII. НАВЧАННЯ ЗА НАСКРІЗНИМИ ЛІНІЯМИ

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загально предметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; вони враховані при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

-       організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

-       окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

-       роботу в проектах;

-       позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

                          Наскрізні змістовні лінії:

Екологічна безпека та сталий

розвиток

Відбивають провідні соціально і особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються в процесі навчання і виховання
Громадянська відповідальність      Спільні для всіх навчальних предметів є засобом інтеграції навчального змісту, корелюються з ключовими компетент-ностями опанування яких забезпечує формування ціннісних світоглядних орієнтацій здобувачів освіти, що визначають їх поведінку в життєвих ситуаціях.
Здоров’я і безпека
Підприємливість та фінансова грамотність
Наскрізна лінія Коротка характеристика
І ступінь ІІ ступінь
Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування у здобувачів початкової освіти соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля.

Формування у здобувачів освіти соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська

відповідальність

Формування відповідальності та готовності до співпраці через колективну діяльність (робота в групах, парах, проектах тощо) .

   Сприятиме формуванню відповідального члена суспільства, що розуміє принципи і механізми його функціонування. Ця наскрізна лінія освоюється основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

   Наскрізна лінія націлює на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя відіграє важливу роль у формуванні толерантного ставлення до однокласників незалежно від рівня навчальних досягнень.

 Здоров'я і безпека Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки

   Становлення здобувача освіти як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

   Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Формує валеологічні знання учнів про власне здоров’я та здоров’я оточуючих, навички здорового способу життя та безпечної поведінки, виховує бережливе ставлення до власного здоров’я.

Підприємливість і фінансова

грамотність

Формування у здобувачів освіти здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях

   Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

   Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань що до планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; вони враховані при формуванні освітнього середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

        Змістові лінії реалізуються через такі інтегровані курси і навчальні предмети:

1 клас – інтегрований курс «Навчання грамоти»,інтегровані курси: «Я досліджую світ», «Дизайн і технології»;

2,3,4 класи - інтегровані курси: «Я досліджую світ», «Дизайн і технології»;

5, класи – інтегровані курси «Пізнаємо природу», «Здоров’я, безпека та добробут»;

6 клас – інтегрований курс «Історія України. Всесвітні історія».

Наскрізними в усіх ключових компетентностях які реалізуються через наскрізні лінії,  є такі вміння:

1) читати з розумінням;

2) висловлювати власну думку в усній і письмовій формі;

3) критично і системно мислити, що виявляється у визначенні характерних ознак явищ, подій, ідей, їх взаємозв’язків, умінні аналізувати та оцінювати доказовість і вагомість аргументів у судженнях, зважати на протилежні думки та контраргументи, розрізняти факти, їх інтерпретації, розпізнавати спроби маніпулювання даними, використовуючи різноманітні ресурси і способи оцінювання якості доказів, надійності джерел і достовірності інформації;

4) логічно обґрунтовувати позицію на рівні, що передбачає здатність висловлювати послідовні, несуперечливі, обґрунтовані міркування у вигляді суджень і висновків, що є виявом власного ставлення до подій, явищ і процесів;

5) діяти творчо, що передбачає креативне мислення, продукування нових ідей, доброчесне використання чужих ідей та їх доопрацювання, застосування власних знань для створення нових об’єктів, ідей, уміння випробовувати нові ідеї;

6) виявляти ініціативу, що передбачає активний пошук і пропонування рішень для розв’язання проблем, активну участь у різних видах діяльності, їх ініціювання, прагнення до лідерства, уміння брати на себе відповідальність;

7) конструктивно керувати емоціями, що передбачає здатність розпізнавати власні емоції та емоційний стан інших, сприймати емоції без осуду, адекватно реагувати на конфліктні ситуації, розуміти, як емоції можуть допомагати і заважати в діяльності, налаштовуючи себе на пошук внутрішньої рівноваги, конструктивну комунікацію, зосередження уваги, продуктивну діяльність;

8) оцінювати ризики, що передбачає вміння розрізняти прийнятні і неприйнятні ризики, зважаючи на істотні фактори;

9) приймати рішення, що передбачає здатність обирати способи розв’язання проблем на основі розуміння причин та обставин, які призводять до їх виникнення, досягнення поставлених цілей з прогнозуванням та урахуванням можливих ризиків та наслідків;

10) розв’язувати проблеми, що передбачає вміння аналізувати проблемні ситуації, формулювати проблеми, висувати гіпотези, практично їх перевіряти та обґрунтовувати, здобувати потрібні дані з надійних джерел, презентувати та аргументувати рішення;

11) співпрацювати з іншими.

 ІV. ФОРМИ ТА МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

      Освітній процес у закладі у 2023- 2024 навчальному році організовано: за очною (денною), яка включає в себе змішане навчання та навчання з використанням ТДН, індивідуальною формами навчання (педагогічний патронаж, екстернат).

     Освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб. У рамках академічної свободи форми організації освітнього процесу визначено педагогічною радою закладу  та відображені в освітній програмі гімназії.    За потреби заклад  організовує здобуття освіти за індивідуальною освітньою траєкторією.

      Індивідуальна освітня траєкторія учня у закладі, протягом 2023- 2024 навчального року,  реалізується на підставі індивідуальної програми розвитку, або/(і) індивідуального навчального плану, що розроблені педагогічними працівниками у взаємодії з учнем та його батьками (або представниками, що їх замінюють, схвалюється педагогічною радою закладу освіти, затверджується його керівником та підписується батьками.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

 • формування компетентностей;
 • розвитку компетентностей;
 • перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
 • корекції основних компетентностей;
 • комбінований урок;

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Відповідно до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у закладах загальної середньої освіти (додаток 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 р. за № 229/6517, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти № 572 від 09.10.2002 наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 921 від 17.08.2012 наказом Міністерства освіти і науки N 401 від 08.04.2016) класизакладу діляться на групи під час вивчення  іноземної мови (англійської), технологій  за умови більше 27 учнів у класі, під час проведення практичних занять з інформатики з використанням комп’ютерів за умови не менше 8 учнів у групі.

               З метою створення належних умов для викладання навчального предмету «Трудове навчання»  у 7 – 9 класах винесені 01.09.2023 року і введені до тарифікаційних списків комунального закладу «Кропивницький міжшкільний ресурсний центр №1 Кропивницької міської ради», варіативна складова у 7- 9 класах 0,25 години на тиждень предмету «Основи здоровя» виведені з 01.09.2023 року і внесені до тарифікаційних списків комунального закладу «Кропивницький міжшкільний ресурсний центр №1 Кропивницької міської ради»( наказ управління освіти Кропивницької міської ради № 540/ о від 12.09.2023 року).

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ.

Компетентісний потенціал. Вимоги до результатів.

Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні, бо у закладі використовуються інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у Державних стандартах, модельних навчальних програмах, навчальних програмах окремих предметів.

                  Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

   Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державних стандартах освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання з будь якого предмета  роблять внесок у формування ключових компетентностей учнів.

          Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість.

№ з/п

Ключові ком-

петентності

Компоненти
І ступінь ІІ ступінь
1 Спілкування державною мовою

Вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникати невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

 

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

 

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2 Спілкування іноземними мовами Здатність спілкуватися іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодівання навичками міжкультурного спілкування

 

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.

3 Математична компетентність

Виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

 

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій, усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях.

 

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5 Інформаційно-цифрова компетентність

Опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

 

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6 Уміння вчитися впродовж життя

Опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі

 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

 

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7 Ініціативність і підприємливість

Ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади

 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

 

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8 Соціальна і громадянська компетентності

Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя

 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9 Культурна компетентність

Залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості

 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

 

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

 

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10 Екологічна грамотність і здорове життя

Усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства

 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

 

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природних ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

 

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

 

VІ. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ:

 Як зазначено вище вимоги до обов’язкових результатів навчання визначено на основі компетентнісного підходу. Оцінюванню підлягають результати навчання з навчальних предметів, інтегрованих курсів обов’язкового освітнього компонента робочого навчального плану.

Педагогічна рада закладу приймає рішення про оцінювання результатів навчання складників вибіркового освітнього компонента.

          Оцінювання здобувачів початкової освіти:

      У 1–4 класах закладу  здійснююється  формувальне та підсумкове (річне) оцінювання.  Результат особистісних надбань і об’єктивних результатів  у 1–2 класів оцінювання навчальних досягнень учнів виражають вербальною оцінкою (оцінювальним судженням), у 3–4 класах за рішенням педагогічної ради  у 2023- 2024 н.р.  також використовується вербальна оцінка. Підсумкове оцінювання виставляється за рік . Річне оцінювання відображається у Свідоцтві досягнень .

       Для підсумкового оцінювання в кінці навчального року достатньо мати записи оцінювальних суджень у робочих зошитах, навчальних посібниках з друкованою основою, зошитах для діагностувальних робіт, носіях взаємозв’язку з батьками, у класному журналі. Дублювання оцінювальних суджень на інших носіях інформації, зокрема ведення учителем зошитів спостережень за результатами навчання кожного учня, нераціоно. 

            Оцінювання учнів 5,6 класів НУШ:

      Згідно з Держстандартомоцінювання учнів 5,6 класів має бути зорієнтованим на обов’язкові результати навчання й орієнтири їх оцінювання та на очікувані результати навчання, передбачені навчальною програмою з відповідного предмета/інтегрованого курсу. Оцінювання результатів навчання учнів 5 класів НУШ здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених наказом МОН від 01.04.2022 №289. У 2023 – 2024 навчальному році   для забезпечення наступності між початковою та базовою середньою освітою підсумкове оцінювання за І семестр здійснюється за рівневою шкалою з позначенням результатів відповідними літерами Д,В,С,П, які відповідають рівням оцінювання, та супроводженням позитивної вербальної характеристики.  Відповідно до Методичних рекомендацій , зазначених вище, у семестровому оцінюванні враховуються досягнення учнями груп  загальних результатів навчання, тому у календарно-тематичних планах 5- 6 класів вчителі   визначають відповідність кожного очікуваного результату певній групі загальних результатів, якої необхідно досягти  поточно на уроці, а потім підсумково за семестр.

    Річне оцінювання здійснюється відповідно до облікованих у класному журналі результатів навчання здобувачів освіти та відображається у Свідоцтві досягнень у графі «Характеристика результатів навчання» шляхом виставлення оцінки за кожну групу загальних результатів та «загальної оцінки результатів навчання».

     Оцінювання здобувачів освіти 5- х класів проводиться у І семестрі за рівневою шкалою, а в ІІ семестрі – за бальною, при виставленні річної оцінки  педагогічна рада закладу рекомендує орієнтуватись на оцінку за ІІ. семестр.Оцінювання здобувачів освіти 6- х класів за погодженням педагогічної ради проводиться за бальною шкалою.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ здоюувачів освіти 5- 6 класів

«В» – високий (10-12 балів). Бальна шкала оцінювання відповідає таким орієнтовним критеріям оцінювання результатів навчання учнів:

 • 12 балів – наявність та усвідомлене використання системних і міцних знань у стандартних та нестандартних ситуаціях; самостійний аналіз, оцінка, узагальнення опанованого матеріалу та  користування джерелами інформації, прийняття обґрунтованих рішень;
 • 11 балів – наявність та аргументоване використання гнучких знань у різних ситуаціях, пошук та аналіз інформації, постановка та розв'язування проблем; 
 • 10 балів – наявність та використання повних і глибоких знань у практичній діяльності, формулювання висновків та узагальнень. 

«Д» – достатній (7-9 балів). Бальна шкала оцінювання відповідає таким орієнтовним критеріям оцінювання результатів навчання учнів:

 • 9 балів – добре володіння вивченим матеріалом, застосування знань у стандартних ситуаціях, аналіз і систематизація інформації, використання загальновідомих доказів із самостійною і правильною аргументацією;
 • 8 балів – наявність достатніх знань, застосування вивченого матеріалу у стандартних ситуаціях, намагання аналізувати та встановлювати найсуттєвіші зв'язки та залежність між явищами та фактами, формулювання висновків, надання логічних відповідей, які мають неточності; 
 • 7 балів – правильне відтворення навчального матеріалу, знання основоположних теорій і фактів, наведення окремих власних прикладів на підтвердження певних думок, частковий контроль власних навчальних дій.

«С» – середній (відповідає 4-6 балам). Бальна шкала оцінювання відповідає таким орієнтовним критеріям оцінювання результатів навчання учнів:

 • 6 балів – виявлення знань й розумінь основних положень навчального матеріалу, надання правильних, але недостатньо осмислених відповідей, застосування знань при виконанні завдань за зразком.
 • 5 балів – відтворення основного навчального матеріалу, визначення понять чи формулювання правил із помилками та неточностями;
 • 4 бали – відтворення основного навчального матеріалу за допомогою вчителя, повторення за зразком певної операції чи дії.

«П» – початковий (відповідає 1-3 балам).  Бальна шкала оцінювання відповідає таким орієнтовним критеріям оцінювання результатів навчання учнів:

 • 3 бали – відтворення частини навчального матеріалу, виконання елементарних завдань за допомогою вчителя; 
 • 2 бали – відтворення незначної частини навчального матеріалу, наявність нечітких уявлень про об'єкт вивчення; 
 • 1 бал – розрізнення об'єктів вивчення.

Вимоги до результатів навчання учнів базової середньої школи визначено  (5,6 класи 2023-2024 н.р.) за  освітніми галузями (додатки до Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 року № 898):

        Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів зазначені в  розділі VІІ  і складаються з таких компонентів:

-                     групи результатів навчання учнів, що охоплюють споріднені загальні результати;

- спільні для всіх рівнів загальної середньої освіти загальні результати навчання учнів, через які реалізується компетентнісний потенціал галузі;

- конкретні результати навчання учнів, що визначають їх навчальний прогрес за освітніми циклами;

- орієнтири для оцінювання, на основі яких визначається рівень досягнення учнями результатів навчання на завершення відповідного циклу.

 Критерії оціювання 5 - 6 класи зазначені в додатку  (додаток 3):

                           Оцінювання учнів 7 – 9 класів:

    Оцінювання школярів 7-9 класів здійснюється

за Критеріями оцінювання та Орієнтовними вимогами оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти

Складниками системи підсумкового оцінювання навчальних досягнень школярів є:

 • тематичне оцінювання. Враховуються всі види навчальної діяльності, які оцінювались протягом вивчення відповідної теми. Окрема атестації, як правило, не проводиться.
 • семестрове оцінювання. Здійснюється на підставі тематичних оцінок, також має враховуватись динаміка особистих навчальних досягнень учня з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.
 • річне оцінювання. Здійснюється на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок і є не обов’язково їхнім середнім арифметичним. 

Критерії базової освіти(7-9класи) реалізуються в  нормах  чотирьох рівнів досягнень: початковий,  середній,  достатній,  високий, затверджені наказом Міністерства освіти і науки від 13 квітня 2011 р.№ 329, зареєстрованого в Міністерстві  юстиції України 11 травня 2011 р. за № 566/19304.

Перший рівень - початковий. Відповідь учня (учениці) фрагментарна,  характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення.

Другий рівень - середній. Учень (учениця) відтворює основний навчальний  матеріал,  виконує  завдання   за   зразком,   володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.

Третій рівень  -  достатній.  Учень  (учениця)  знає  істотні ознаки  понять,  явищ,  зв'язки  між  ними,  вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє     розумовими     операціями    (аналізом, абстрагуванням,  узагальненням  тощо),   вміє   робити   висновки, виправляти  допущені помилки.  Відповідь учня (учениці) правильна, логічна, обґрунтована, хоча у ній бракує власних суджень.

Четвертий рівень   -   високий.   Знання   учня  (учениці)  є глибокими, міцними, системними; учень (учениця) вміє застосовувати їх  для виконання творчих завдань,  його (її) навчальна діяльність позначена  вмінням  самостійно  оцінювати  різноманітні  ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.

       Кожний наступний  рівень  вимог  вбирає  в  себе  вимоги   до попереднього, а також додає нові. Вимоги  до результатів навчання учнів визначено за зазначеними нижче освітніми галузями.

       Під час оцінювання навчальних досягнень враховується дотримання учнями принципів доброчесності у разі порушення учнем/ученицею принципів доброчесності під час певного виду навчальної діяльності, учитель може прийняти рішення не оцінювати результат такої навчальної діяльності.

     Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття  початкової, базової середньої освіти відповідно до вимог Державних стандартів здійснюється шляхом державної підсумкової атестації (ДПА).

 

VІІ. ОСВІТНІ ГАЛУЗІ ТА МОДЕЛЬНІ та  НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ, вимоги до обовязкових результатів навчання.

Освітню програму закладу укладено за такими освітніми галузями:

1-4 класи:

 • Мовно – літературна
 • Іншомовна
 • Математична
 • Природнича
 • Соціальна і здоровязбережувальна
 • Громадянська та історична
 • Технологічна
 • Інформатична
 • Мистецька
 • Фізкультурна

5  - 6 класи:

 • Мовно-літературна;
 • Математична;
 • Природнича;
 • Технологічна;
 • Інформатична;
 • Соціальна і здоров’язбережувальна;
 • Громадянська та історична;
 • Мистецька;
 • Фізична культура.

7-9  класи:

 • Мовно-літературна;
 • Математична;
 • Природнича;
 • Технологічна;
 • Інформатична;
 • Соціальна і здоров’язбережувальна;
 • Громадянська та історична;
 • Мистецька;
 • Фізична культура.

Для кожної освітньої галузі визначено:

 • мету, єдину для всіх рівнів загальної середньої освіти;
 • компетентнісний потенціал, що позначає здатність кожної освітньої галузі формувати всі ключові компетентності через розвиток умінь і ставлень та базові знання;
 • обов’язкові результати навчання учнів;
 • рекомендовану, мінімальну та максимальну кількість навчальних годин за циклами навчання (5,6класи).

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Початкова школа

                  Програму побудовано  на основі типової освітньої програми під керівництвом Савченко О.Я., із врахуванням таких принципів:

 • дитиноцентрованості і природовідповідності;
 • узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;
 • науковості, доступності і практичної спрямованості змісту; - наступності і перспективності навчання;
 • взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;
 • логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;
 • можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси; творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;
 • адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

                                       Українська мова(предмет)

        Мовно-літературна освітня галузь включає українську мову та літературу, іншомовну освіту(англійська мова).

        Метою початкового курсу мовно-літературної освіти є розвиток особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності, формування ключових, комунікативної та читацької компетентностей; розвиток здатності спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й національного самовияву, послуговуватися нею в особистому й суспільному житті, у міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей.

       Відповідно до зазначених мети і завдань у початковому курсі мовно літературної освіти виділено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища».

    Змістова лінія «Взаємодіємо усно» спрямована на формування в молодших школярів умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати й оцінювати усну інформацію та використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, спілкуватися усно з іншими людьми в діалогічній і монологічній формах заради досягнення певних життєвих цілей.

     Змістова лінія «Читаємо» передбачає формування в учнів повноцінної навички читання, умінь самостійно вибирати й опрацьовувати літературні тексти різних видів, дитячі книжки, висловлювати своє ставлення до прочитаного, сприймати художній текст як засіб збагачення особистого емоційно-чуттєвого, соціального досвіду, користуватися раціональними прийомами пошуку потрібної інформації в різних джерелах, працювати з інформацією в різних форматах, застосовувати її в навчально-пізнавальних, комунікативних ситуаціях, практичному досвіді.

     Змістова лінія «Взаємодіємо письмово» спрямована на формування в молодших школярів повноцінної навички письма, умінь висловлювати свої  думки, почуття, ставлення та взаємодіяти з іншими людьми в письмовій формі, виявляти себе в різних видах мовленнєво-творчої діяльності.

Змістова лінія «Досліджуємо медіа» передбачає формування в учнів умінь аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати інформацію в медіатекстах та використовувати її для збагачення власного досвіду, створювати прості медіапродукти. У 3-4 класі передбачає дослідження учнями мовних одиниць і явищ з метою опанування початкових лінгвістичних знань, норм літературної вимови та правил українського правопису, формування у школярів умінь послуговуватися українською мовою в ус       іх сферах життя.

        Змістова лінія «Досліджуємо мовні явища» спрямована на дослідження учнями мовних одиниць і явищ з метою опанування початкових лінгвістичних знань, норм літературної вимови та правил українського правопису, формування в молодших школярів умінь послуговуватися українською мовою в усіх сферах життя.

        Змістові лінії реалізуються через такі інтегровані курси і навчальні предмети: 1 клас – інтегрований курс «Навчання грамоти»; 2 клас – навчальні предмети «Українська мова», «Читання». На вивчення української мови в 3 і 4 класах виділено по 123 години (3,5 години на тиждень). 3-4 класи – навчальні предмети «Українська мова», «Літературне читання». Рекомендовано 3 години на тиждень проводити уроки української мови, 1 годину на два тижні – урок розвитку зв’язного мовлення

Здобувач освіти: взаємодіє з іншими особами усно, сприймає і використовує інформацію для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях; сприймає, аналізує, інтерпретує, критично оцінює інформацію в текстах різних видів, медіатекстах та використовує її для збагачення свого досвіду; висловлює думки, почуття та ставлення, взаємодіє з іншими особами письмово та в режимі реального часу, дотримується норм літературної мови; досліджує індивідуальне мовлення для власної мовної творчості, спостерігає за мовними явищами, аналізує їх. Є медіа грамотною особистістю.

Мовно-літературна освітня галузь

Літературне читання(предмет)

     Мета – розвиток особистості молодшого школяра засобами різних видів читацької діяльності; формування читацької, комунікативної та інших ключових компетентностей;          збагачення емоційно-ціннісного, естетичного, соціального та пізнавального досвіду; розвиток образного, критичного і логічного мислення та літературно-творчих здібностей; формування готовності до вивчення української та зарубіжної літератури в освітньому закладі ІІ ступеня.

Відповідно до мети і завдань предмета «Літературне читання» визначено такі змістові лінії: «Пізнаємо простір дитячого читання»; «Розвиваємо навичку читання, оволодіваємо прийомами розуміння прочитаного»; «Взаємодіємо усно за змістом прослуханого»; «Досліджуємо і взаємодіємо з текстами різних видів»; «Оволодіваємо прийомами роботи з дитячою книжкою»; «Досліджуємо і взаємодіємо з медіапродукцією»; «Перетворюємо та інсценізуємо прочитане; створюємо власні тексти».

Реалізація змістових ліній програми з літературного читання здійснюється у процесі особистісне-зорієнтованої розвивальної читацької і комунікативної діяльності учнів. Враховуючи потреби та інтереси молодших школярів у пізнанні світу людей, природи, самопізнанні, залучаючи їх до вдумливого читання найкращих дитячих книжок, текстів, різних видів учитель виховує україномовну особистість, компетентного, критично мислячого читача, який розуміє цінність книги, відчуває красу рідного слова, збагачує свій читацький, мовленнєвий і пізнавальний досвід.

Змістова лінія «Пізнаємо простір дитячого читання» створює передумови для ознайомлення учнів 3-4 класів з різноманітною за темами і жанрами дитячою літературою, з різними видами довідкових,  навчальних і медіа текстів, способами здобуття інформації у сучасному медіа просторі.

Простір дитячого читання передбачає взаємодію організованої і самостійної читацької діяльності учнів, що сприяє формуванню дитини-читача, який на завершення початкової школи має належний читацький кругозір, розуміє цінність читання і виявляє до нього інтерес, набуває достатній досвід використання з різною метою текстів різних видів.

Змістова лінія «Розвиваємо навичку читання, оволодіваємо прийомами розуміння прочитаного» охоплює такі основні змістові блоки: удосконалення й розвиток якісних характеристик технічної і смислової сторін навички під час читання вголос і мовчки; самостійне застосування мовленнєвих та позамовних засобів художньої виразності; оволодіння, з поступовим нарощуванням ступеня складності, прийомами смислового читання (прийоми самостійного розуміння лексичного значення слів, словосполучень; повноцінного усвідомлення в тексті фактичної, концептуальної, підтекстової (з допомогою вчителя) інформації); застосування видів читання: аналітичного, переглядового, вибіркового відповідно до мети читання.

Змістова лінія «Взаємодіємо усно за змістом прослуханого» спрямована на формування в учнів умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати й оцінювати усну інформацію та використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, спілкуватися з іншими людьми в діалогічній і формі заради досягнення певних життєвих цілей.

Змістова лінія «Досліджуємо і взаємодіємо з текстами різних видів» передбачає цілісне сприймання учнями художніх, науково-художніх текстів, їх аналіз, інтерпретацію з використанням літературознавчих понять (практично); формування умінь висловлювати рефлексивні судження у зв’язку з прочитаним, критично оцінювати  інформацію в текстах різних видів та використовувати її для збагачення особистого читацького досвіду.

Змістова лінія «Оволодіваємо прийомами роботи з дитячою книжкою» передбачає формування і розвиток в учнів прийомів розрізнення дитячих книжок за жанрово-тематичними ознаками, типом видання (книжка-твір, книжка-збірка, довідник, словник і т.ін.); прогнозування орієнтовного змісту книжки (твору) з опорою на її ілюстративний та довідково-інформаційний апарат; прийомів самостійного вибору книжок з використанням інформаційних ресурсів дитячої бібліотеки; умінь зв’язно висловлювати власні емоційно-оцінні враження щодо змісту прочитаного, складати короткий відгук на прочитану книжку та ін.

Змістова лінія «Досліджуємо і взаємодіємо з медіапродукцією»має на меті формування і розвиток в учнів понять про різні види медіа та використані в них вербальні і невербальні засоби впливу на читача; формування умінь і навичок сприймати, аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати і безпечно користуватися медіазасобами; виражати себе і спілкуватися з іншими за допомогою власних медіапродуктів.

Оволодіння медіаграмотністю є поліпредметним процесом, який передбачає зв'язок із щоденним життям дітей не лише в школі, а й поза нею, створення можливостей набувати досвід критичного осмислення різної медіапродукції, що має позитивно вплинути на розширення їхнього читацького і соціального досвіду, вироблення умінь відрізняти корисну інформацію від шкідливої, уникати імовірних для цього віку ризиків взаємодії з медіапродуктами.

Змістова лінія «Перетворюємо та інсценізуємо прочитане; створюємо власні тексти» передбачає розвиток уяви, художньо-образного мислення і мовлення дітей, оволодіння вербальними і невербальними засобами створення творчих продуктів з різним ступенем самостійності (зміни, доповнення, продовження тексту, ілюстрування; участь в інсценізаціях, дослідницьких проектах; складання есе, казок, віршів, закличок, загадок, оповідань та ін.).

Іноземна мова (Англійська мова)(предмет)

Головна мета навчання іноземної мови у початковій школі є формування іншомовної комунікативної компетентності для безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, що забезпечує розвиток інших ключових компетентностей та задоволення різних життєвих потреб здобувача освіти.

              Здобувач освіти: сприймає інформацію, висловлену іноземною мовою в умовах безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, та критично оцінює таку інформацію; розуміє прочитані іншомовні тексти різних видів для отримання інформації або емоційного задоволення, використовує прочитану інформацію та критично оцінює її; надає інформацію, висловлює думки, почуття та ставлення, взаємодіє з іншими особами усно, письмово та в режимі реального часу, використовуючи іноземну мову(англійську).

Математика (предмет)

Метою навчання математики є різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності, формування математичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

        Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за такими змістовими лініями: «Числа, дії з числами. Величини», «Геометричні фігури», «Вирази, рівності, нерівності», «Робота з даними», «Математичні задачі і дослідження».

Змістова лінія «Числа, дії з числами. Величини» охоплює вивчення у 1 – 4 класах питань нумерації цілих невід’ємних чисел у межах мільйона; формування навичок виконання арифметичних дій додавання і віднімання, множення і ділення; ознайомлення на практичній основі зі звичайними дробами; вимірювання величин; оперування величинами.

       Змістова лінія «Вирази, рівності, нерівності» спрямована на формування в учнів уявлень про математичні вирази – числові та зі змінною; рівності і  рівняння; числові нерівності та нерівності зі змінною; про залежність результату арифметичної дії від зміни одного з її компонентів. Ця змістова лінія є пропедевтичною до вивчення алгебраїчного матеріалу.

        Змістова лінія «Геометричні фігури» націлена на розвиток в учнів просторових уявлень; формування здатності розрізняти геометричні фігури за їх істотними ознаками; формування практичних умінь будувати, креслити, моделювати й конструювати геометричні фігури від руки та за допомогою простих креслярських інструментів. Ця змістова лінія має пропедевтичний характер.

      Змістова лінія «Робота з даними» передбачає ознайомлення учнів на практичному рівні з найпростішими способами виділення і впорядкування даних за певною ознакою.

      Змістова лінія «Математичні задачі і дослідження» спрямована на формування в учнів здатності розпізнавати практичні проблеми, що розв’язуються із застосуванням математичних методів, на матеріалі сюжетних, геометричних і практичних задач, а також у процесі виконання найпростіших навчальних досліджень.

      До програми кожного класу подано орієнтовний перелік додаткових тем для розширеного вивчення курсу. Додаткові теми не є обов’язковими для вивчення. Учитель може обрати окремі теми із пропонованих або дібрати теми самостійно з огляду на методичну доцільність та пізнавальні потреби учнів. Результати вивчення додаткових тем не підлягають оцінюванню.

     Досвід математичної діяльності застосовується у вивченні інших предметів (освітніх галузей) шляхом використання учнями математичних методів чи інших засобів для пізнання дійсності. Рекомендовано раз на два тижні проводити уроки для організації та виконання міжпредметних навчальних проектів, міні-досліджень тощо.

Здобувач освіти: досліджує ситуації і визначає проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів; моделює процеси і ситуації, розробляє стратегії (плани) дій для розв’язування різноманітних задач; критично оцінює дані, процес та результат розв’язання навчальних і практичних задач; застосовує досвід математичної діяльності для пізнання навколишнього світу.

Природнича, громадянська та історична, соціальна

та здоров'язбережувальна освітні галузі

 «Я досліджую світ»(інтегрований курс)

      Зазначені освітні галузі  реалізуються упредметі « Я досліджую світ».             

«Метою навчальної програми «Я досліджую світ» є особистісний розвиток молодших школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі  засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює систему інтегрованих знань про природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності та соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які характеризують здатність учнів розв'язувати практичні задачі.

Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені Державним стандартом початкової освіти і охоплюють складники названих вище галузей в їх інтегрованій суті, а саме: «Людина» (пізнання себе, своїх можливостей; здорова і безпечна поведінка); «Людина серед людей» (стандарти поведінки в сім'ї, в суспільстві; моральні норми; навички співжиття і співпраці); «Людина в суспільстві» (громадянські права та обов'язки як члена суспільства. Пізнання свого краю, історії, символів держави. Внесок українців у світові досягнення); «Людина і світ» (толерантне ставлення до різноманітності світу людей, культур, звичаїв); «Людина і природа» (пізнання природи; взаємозв'язок об'єктів і явищ природи; рукотворний світ людини; відповідальна діяльність людини у природі; роль природничих знань і технологій у житті людини; залежність між діяльністю людини і станом довкілля).

         Освітня навчальна програма дає змогу вчителеві самостійно обирати й формувати інтегрований та автономний спосіб подання змісту із освітніх галузей Стандарту, добирати дидактичний інструментарій, орієнтуючись на індивідуальні пізнавальні запити і можливості учнів (рівень навченості, актуальні стани потреб, мотивів, цілей, сенсорного та емоційно-вольового розвитку). Особливого значення у дидактико-методичній організації навчання надається його зв'язку з життям, з практикою застосування здобутих уявлень, знань, навичок поведінки в життєвих ситуаціях. Обмеженість відповідного досвіду учнів потребує постійного залучення й аналізу їхніх вражень, чуттєвої опори на результати дослідження об'єктв і явищ навколишнього світу.

Технологічна освітня галузь

Дизайн і технології (інтегрований курс)

Метою навчання дизайну і технологій є розвиток особистості дитини засобами предметно-перетворювальної діяльності, формування ключових та проєктно-технологічної компетентностей, необхідних для розв’язання життєвих проблем у взаємодії з іншими, культурного й національного самовираження.

       Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за такими змістовими лініями: «Інформаційно-комунікаційне середовище», «Середовище проєктування», «Середовище техніки і технологій», «Середовище соціалізації».

      Змістова лінія «Інформаційно-комунікаційне середовище» охоплює вивчення питань гармонійного поєднання функціональності та естетичності у виробах; пошук та опрацювання тематичної інформації у взаємодії з іншими; дослідження природних, штучних і синтетичних матеріалів; розрізнення та читання графічних зображень; конструювання виробів з готових деталей.

     Змістова лінія «Середовище проєктування» спрямована на реалізацію творчого потенціалу учнів, створення умов для продукування ідей, вибору особисто привабливих об’єктів праці; проєктування – моделювання і конструювання; виконання елементарних графічних зображень; добір матеріалів за їх властивостями; читання інструкційних карток із зображеннями для поетапного виготовлення виробу.

    Змістова лінія «Середовище техніки і технологій» передбачає формування навичок організації робочого місця, безпечної праці з ручними інструментами та пристосуваннями; поетапне виготовлення виробів з використанням традиційних та сучасних технологій; раціональне використання матеріалів.

       Змістова лінія «Середовище соціалізації» спрямована на формування здатності оцінювати та презентувати результати проєктно-технологічної діяльності, обговорювати їх з іншими; ефективно використовувати створені вироби; долучатися до благочинної діяльності; виконувати трудові дії в побуті для самообслуговування та якісного облаштування життєвого простору. 

       Навчальний матеріал вибудовується навколо актуальних освітніх тем, розв’язання життєвих проблем, встановлення взаємозв’язків з іншими освітніми галузями.   Розподіл навчальних годин за темами, добір об’єктів праці вчитель визначає самостійно, враховуючи умови навчання та педагогічну доцільність.

          Обов’язковою умовою проведення занять є виготовлення корисного й естетичного виробу – індивідуально, в парі або в групі, оцінювання і презентація результатів навчання. Увага акцентується на організації робочого місця, правилах внутрішнього розпорядку, безпеці праці та санітарних норм.

Здобувач освіти:

 • втілює творчий задум у готовий виріб;
 • дбає про власний побут, задоволення власних потреб та потреб тих, хто їх оточує;
 • ефективно використовує природні матеріали, дбаючи про навколишній світ;
 • практикує і творчо застосовує традиційні та сучасні ремесла.

Інформатична освітня галузь

Інформатика(предмет)

          Метою навчання інформатиці є різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій, формування інформатичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

Метою інформатичної освітньої галузі є формування у здобувача освіти інформаційно-комунікаційної та інших ключових компетентностей, здатності до розв’язання завдань з використанням цифрових пристроїв та інформаційно-комунікаційних технологій  для розвитку критичного, аналітичного, синтетичного, логічного мислення, реалізації творчого потенціалу, формування активної, відповідальної, безпечної та етичної діяльності в інформаційному суспільстві.

Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за змістовими лініями «Інформація. Дії з інформацією», «Комп’ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією», «Об’єкт. Властивості об’єкта», «Створення інформаційних моделей. Змінення готових. Використання», «Алгоритми».

Змістова лінія «Інформація. Дії з інформацією» базується на розумінні дитиною поняття «інформація». Здобувачі освіти мають уміти наводити приклади інформації, властивостей інформації, форм подання та дій з інформацією з повсякденного застосування, ефективно використовувати інформацію. Поняття інформації, її властивостей, форм подання та використання у навчальному процесі розширюється і доповнюється на кожному етапі навчання. Таким чином забезпечується поступове нарощування складності матеріалу, його актуалізація, повторення, закріплення, що сприяє формуванню ключових та предметної компетентностей і способів діяльності на вищому рівні узагальнення.

Змістова лінія «Комп’ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією» передбачає формування уявлення про те, що людина в житті постійно зустрічається з інформацією, працює з нею та може використовувати при цьому сучасні засоби ІТ з умінням захистити свій інформаційний простір. Для практичних робіт використовуються програми (онлайн-середовища Інтернету, додатки для мобільних пристроїв).

У ході реалізації змістової лінії «Об’єкт. Властивості об’єкта» розглядаються поняття об’єкта, властивостей об’єктів і значень цих властивостей. Діти мають наводити із власного життя приклади різних об’єктів, їхніх властивостей і значень цих властивостей, впорядковувати та групувати об’єкти на основі значень властивостей, мати уявлення про вплив значень властивостей об’єктів на подальше їх використання та опрацювання. Вчаться будувати складні об’єкти із запропонованих частин, в тому числі самостійно доповнюючи з відсутніх компонентів, представляти інформацію про них різними способами - у вигляді чисел, тексту, зображень, схем, таблиць, презентацій; змінювати значення властивостей текстових та графічних об’єктів; досліджувати об’єкти за допомогою створених моделей. Об’єктний підхід має пронизувати навчання теоретичного та практичного матеріалу всіх змістових ліній курсу.

Змістова лінія «Створення інформаційних моделей. Змінення готових. Використання» забезпечуєрозвиток навичок створення інформаційної моделі в різних програмних середовищах, зокрема у табличній формі;початкових навичок використання різноманітних засобів інформаційних технологій для вирішення навчальних завдань;сприймати та представляти інформацію у вигляді тексту: читати та змінювати тексти, визначати ключові слова в тексті, створювати та опрацьовувати текст; сприймати різноманіття графічних даних; створювати власні зображення у вигляді малюнків та творчо опрацьовувати готові зображення;презентувати інформацію у вигляді слайдів.

Змістова лінія «Алгоритми»  спрямована на розвиток розуміння поняття виконавця, його середовища, команди, системи команд виконавця алгоритму, основних алгоритмічних структур, зокрема, слідування, розгалуження та повторення; умінь  виконувати готові алгоритми, а також складати прості алгоритми для виконавців, які працюють у певному зрозумілому для відповідної вікової категорії середовищі, використовуючи просту систему їхніх команд; навичок  шукати помилки в послідовності команд, аналізувати зміст завдань на складання алгоритму для виконавців; вміння розв’язувати задачі з повсякденного життя, застосовуючи алгоритмічний підхід: уміння планувати послідовність дій для досягнення мети, передбачати можливі наслідки.

    Курс розрахований на 105 годин: по 35 годин у кожному класі з розрахунку 1 година на тиждень

Програма побудована лінійно-концентрично. Зміст понять поступово розширюється і доповнюється. Забезпечується поступове нарощування складності матеріалу, його актуалізація, повторення, закріплення, що сприяє формуванню ключових та предметної компетентностей і способів діяльності на вищому рівні узагальнення.

Учитель може змінювати порядок вивчення тем та самостійно визначає обсяг (кількість годин) на вивчення кожної теми курсу, а також на повторення, узагальнення та систематизацію під час вивчення кожної теми, вибудовуючи найбільш доречну для конкретного класу траєкторію навчання.

Здобувач освіти: Знаходить, подає, перетворює, аналізує,узагальнює та систематизує дані, критично оцінює інформацію  для розв’язання життєвих проблем; створює інформаційні продукти та програми для ефективного розв’язання задач проблем, творчого самовираження індивідуально та у співпраці, за допомогою цифрових пристроїв та без них;  усвідомлено використовує інформаційні і комунікаційні технології та цифрові пристрої для доступу до інформації, спілкування та співпраці як творець та(або) споживач, а також самостійно опановує нові технології; усвідомлює наслідки використання інформаційних технологій для себе суспільства, навколишнього світу та сталого розвитку, дотримується етичних, міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії.

Мистецька освітня галузь

Мистецтво

Метою мистецької освітньої галузі є формування культурної та інших компетентностей, цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті, поваги до національної та світової мистецької спадщини. Мистецька освітня галузь реалізується через предмети вивчення за окремими видами мистецтва:  музичне мистецтво, образотворче мистецтво.

          Реалізація поставленої мети і завдань здійснюється за змістовими лініями: «Художньо-творча діяльність», «Сприймання та інтерпретація мистецтва», «Комунікація через мистецтво», які окреслюють одну з моделей досягнення загальних цілей освітньої галузі та розкривають основну місію загальної мистецької освіти.

          Змістова лінія «Художньо-творча діяльність» націлює на розвиток креативності та мистецьких здібностей учнів через практичне освоєння основ художньої мови різних видів мистецтва та способів художньо-творчого самовираження. Ця змістова лінія реалізується через формування в учнів умінь застосовувати різні виразні засоби творення художніх образів, імпровізування та естетичного перетворення довкілля.

           Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва» спрямована на пізнання цінностей, що відображають твори мистецтва. Її реалізація передбачає розвиток емоційної сфери учнів, збагачення естетичного досвіду, формування в них умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати, оцінювати мистецтво, виявляючи до нього емоційно-ціннісне ставлення.

           Реалізація змістової лінії «Комунікація через мистецтво» націлена на соціалізацію учнів через мистецтво, усвідомлення ними свого «Я» (своїх мистецьких досягнень і можливостей). Змістова лінія передбачає формування в учнів умінь презентувати себе і свої досягнення, критично їх оцінювати, взаємодіяти з іншими через мистецтво у середовищі, зокрема у різних культурно-мистецьких заходах, обговореннях тощо, а також формування уявлень про можливість і способи регулювати свій емоційний стан завдяки мистецтву.

           Опанування учнями мистецтва у початковій школі ґрунтується на засадах компетентнісного, особистісно-зорієнтованого, діяльнісного, ігрового та інтегративного підходів.

          Здобувач освіти: виявляє художньо-образне, асоціативне мислення у процесі художньо-творчої діяльності через образотворче, музичне та інші види мистецтва; пізнає мистецтво, інтерпретує художні образи, набуваючи емоційно-чуттєвого досвіду, виявляє ціннісне ставлення до мистецтва; пізнає себе через художньо-творчу діяльність та мистецтво.

Фізкультурна освітня галузь

Фізична культура(предмет)/Хореографія (предмет)

Метою фізкультурної освітньої галузі є формування соціальної та інших ключових компетентностей, стійкої мотивації здобувачів освіти до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку, підвищення функціональних можливостей організму, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок. Фізкультурна освітня галузь у 2- 4 класах реалізується через предмети вивчення : фізична культура( 2 години на тиждень), хореографія(1 година на тиждень).

         Метою навчання фізичної культури є всебічний фізичний розвиток особистості учня засобами фізкультурної та ігрової діяльності, формування в молодших школярів ключових фізкультурних компетентностей, ціннісного ставлення до фізичної культури, спорту, фізкультурно-оздоровчих занять та виховання фізично загартованих і патріотично налаштованих громадян України.

           Зазначена мета і завдання реалізуються за такими змістовими лініями: «Рухова діяльність», «Ігрова та змагальна діяльність».

    Змістова лінія «Рухова діяльність» передбачає формування в молодших школярів уявлення про фізичну культуру як сукупність різноманітних фізичних вправ, способів рухової та ігрової діяльності, спрямованих на фізичний розвиток, зміцнення здоров’я та формування в молодших школярів умінь і навичок володіння різними способами рухової діяльності; здатності виконання вправ основної гімнастики, організуючих вправ, елементів акробатики, вправ  корегувальної спрямованості та тих, що пов’язані з незвичним положенням тіла у просторі, ходьбою, бігом, танцювальними кроками, лазінням, вмінням перелазити, стрибками; навичок володіння м’ячем; розвиток фізичних якостей; формування правильної постави й профілактику плоскостопості.

          Змістова лінія «Ігрова та змагальна діяльність» передбачає виховання в молодших школярів ініціативності, активності та відповідальності у процесі рухливих і спортивних ігор за спрощеними правилами; забезпечення усвідомлення важливості співпраці під час ігрових ситуацій; формування уміння боротися, здобувати чесну перемогу та з гідністю сприймати поразку, контролювати свої емоції, організовувати свій час і мобілізувати ресурси, оцінювати власні можливості в процесі ігрової та змагальної діяльності, виконувати різні ролі в ігрових ситуаціях, відповідати за власні рішення користуватися власними перевагами і визнавати недоліки в тактичних діях у різних видах спорту, планувати та реалізувати спортивні проекти (турніри, змагання тощо); формування в молодших школярів умінь і навичок виконання естафет. Враховуючи змістові лінії викладання предмета фізична культура у 1-4 класах поділено на два окремих предмета: фізична культура і хореографія.

Здобувач освіти: регулярно займається руховою активністю, фізичною культурою та спортом; демонструє рухові вміння та навички та використовує їх у різних життєвих ситуаціях; добирає фізичні вправи для підвищення рівня фізичної підготовленості; керується правилами безпечної і чесної гри, уміє боротися, вигравати і програвати; усвідомлює значення фізичних вправ для здоров’я, емоційного задоволення, гартування характеру, самовираження та соціальної взаємодії.

          У 2021/2022 н.р. 1- В клас у 2022/2023 2- В, у 2023/2024 у 3-В та 1- Б класи, працюють за освітньою програмою початкової освіти (Система розвивального навчання ДРіМ, під керівництвом В.В. Давидова, В.В. Рєпкіна, С.Д. Максименка).

   Базова  середня освіта:

Реалізація мети базової середньої освіти ґрунтується на таких ціннісних орієнтирах, як:

-                                 повага до особистості учня та визнання пріоритету його інтересів, досвіду, власного вибору, прагнень, ставлення у визначенні мети та організації освітнього процесу, підтримка пізнавального інтересу та наполегливості;

-                                 забезпечення рівного доступу кожного учня до освіти без будь-яких форм дискримінації учасників освітнього процесу;

-                                 дотримання принципів академічної доброчесності у взаємодії учасників освітнього процесу та організації всіх видів навчальної діяльності;

-                                 становлення вільної особистості учня, підтримка його самостійності, підприємливості та ініціативності, розвиток критичного мислення та впевненості в собі;

-                                 формування культури здорового способу життя учня, створення умов для забезпечення його гармонійного фізичного та психічного розвитку, добробуту;

-                                 створення освітнього середовища, в якому забезпечено атмосферу довіри, без будь-яких форм дискримінації учасників освітнього процесу;

-                                 утвердження людської гідності, чесності, милосердя, доброти, справедливості, співпереживання, взаємоповаги і взаємодопомоги, поваги до прав і свобод людини, здатності до конструктивної взаємодії учнів між собою та з дорослими;

-                                 формування в учнів активної громадянської позиції, патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його
історико-культурного надбання і традицій, державної мови;

-                                 плекання в учнів любові до рідного краю, відповідального ставлення до довкілля.

                                                  5-6 класи НУШ:

Мовно – літературна освітня галузь.

Метою мовно-літературної освітньої галузі є розвиток компетентних мовців і читачів із гуманістичним світоглядом, які володіють українською мовою, читають інформаційні та художні тексти, зокрема класичної та сучасної художньої літератури (української та зарубіжних), здатні спілкуватися мовами корінних народів і національних меншин, іноземними мовами  для духовного, культурного та національного самовираження та міжкультурного діалогу, для збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, творчої самореалізації, формування ціннісних орієнтацій і ставлень.

      Компетентнісний потенціал мовно-літературної освітньої галузі та базові знання зазначені в додатку 1 (Державного Стандарту базової середньої освіти Постанова КМУ № 898, від 30.09.2020р, (далі ДС).

      Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з
мовно-літературної освітньої галузі ( реалізується за рахунок предметів: українська мова, українська література, зарубіжні літератури (у перекладі українською мовою) для класів (груп) з українською мовою навчання) зазначені в додатку2(ДС).

      Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з
мовно-літературної освітньої галузі (реалізується за рахунок предметів:, англійська мова, польська мова) зазначені в додатках 5 і 6 (ДС).

                              Математична освітня галузь.

Метою математичної освітньої галузі є розвиток особистості учня через формування математичної компетентності у взаємозв’язку з іншими ключовими компетентностями для успішної освітньої та подальшої професійної діяльності впродовж життя, що передбачає засвоєння системи знань, удосконалення вміння розв’язувати математичні та практичні задачі; розвиток логічного мислення та психічних властивостей особистості; розуміння можливостей застосування математики в особистому та суспільному житті. Математична освітня галузь реалізується за рахунок предмета: математика.

    Компетентнісний потенціал математичної освітньої галузі та базові знання зазначені в додатку 7(ДС).

      Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з математичної освітньої галузі зазначені в додатку 8(ДС).

                                Природнича освітня галузь.

Метою природничої освітньої галузі є формування особистості учня, який знає та розуміє основні закономірності живої і неживої природи, володіє певними вміннями її дослідження, виявляє допитливість, на основі здобутих знань і пізнавального досвіду усвідомлює цілісність природничо-наукової картини світу, здатен оцінити вплив природничих наук, техніки і технологій на сталий розвиток суспільства та можливі наслідки людської діяльності у природі, відповідально взаємодіє з навколишнім природним середовищем. Природнича освітня галузь реалізується за  рахунок інтегрованого курсу «Пізнаємо природу»- 5,6 класи та географії  - 6 клас.

        Компетентнісний потенціал природничої освітньої галузі та базові знання зазначені в додатку 9(ДС).

       Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з природничої освітньої галузі зазначені в додатку 10(ДС).

                               Технологічна освітня галузь.

          Метою технологічної освітньої галузі є реалізація творчого потенціалу учня, формування критичного та технічного мислення, готовності до зміни навколишнього природного середовища без заподіяння йому шкоди засобами сучасних технологій і дизайну, здатності до підприємливості та інноваційної діяльності, партнерської взаємодії, використання техніки і технологій для задоволення власних потреб, культурного та національного самовираження.   Технологічна освітня галузь реалізується за рахунок предмета «Технології».

          Компетентнісний потенціал технологічної освітньої галузі та базові знання зазначені в додатку 11(ДС).

          Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з технологічної освітньої галузі зазначені в додатку 12(ДС).

                                   Інформатична освітня галузь.

     Метою інформатичної освітньої галузі є розвиток особистості учня, здатного використовувати цифрові інструменти і технології для розв’язання проблем, розвитку, творчого самовираження, забезпечення власного і суспільного добробуту, критично мислити, безпечно та відповідально діяти в інформаційному суспільстві.Інформатична реалізується за рахунок предмета «Інформатика».

    Компетентнісний потенціал інформатичної освітньої галузі та базові знання зазначені в додатку 13(ДС).

    Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з інформатичної освітньої галузі зазначені в додатку 14(ДС).

           Соціальна і здоровязбережувальна освітня галузь.

    Метою соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі є розвиток особистості учня, який здатний до самоусвідомлення, гармонійної соціальної і міжособистісної взаємодії, спрямованої на збереження власного здоров’я та здоров’я інших осіб, дбає про безпеку, виявляє підприємливість та професійну зорієнтованість для забезпечення власного і суспільного добробуту.Галузь реалізується за рахунок інтегрованого курса «Здоров’я, безпека та добробут».

   Компетентнісний потенціал соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі та базові знання зазначені в додатку 15(ДС).

   Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів із соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі зазначені в додатку 16 (ДС).

                   Громадянська та історична освітня галузь.

       Метою громадянської та історичної освітньої галузі є розвиток особистості учня через осмислення минулого, сучасного та зв’язків між ними, взаємодії між глобальними, загальноукраїнськими і локальними процесами; формування ідентичності громадянина України, його активної громадянської позиції на засадах демократії, патріотизму, поваги до прав і свобод людини, визнання цінності верховенства права та нетерпимості до корупції. Галузь реалізується у 5 класі за рахунок  предмета «Вступ до історії України та громадянської освіти»; у 6 класі – предмет «Історія України. Всесвітні історія»    Компетентнісний потенціал громадянської та історичної освітньої галузі та базові знання зазначені в додатку 17(ДС).

     Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з громадянської та історичної освітньої галузі зазначені в додатку 18(ДС).

                                 Мистецька освітня галузь.

 Метою мистецької освітньої галузі є цілісний розвиток успішної особистості учня у процесі освоєння мистецьких надбань людства; усвідомлення власної національної ідентичності в міжкультурній комунікації; формування компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження; розкриття креативного потенціалу, залучення до культурних процесів в Україні. Мистецька освітня галузь реалізується через предмети: «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво».

Компетентнісний потенціал мистецької освітньої галузі та базові знання зазначені в додатку 19(ДС).

Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з мистецької освітньої галузі зазначені в додатку 20(ДС).

                        Освітня галузь фізичної культури.

 Метою освітньої галузі фізичної культури є гармонійний фізичний розвиток особистості учня, підвищення функціональних можливостей організму, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок, розширення рухового досвіду через формування стійкої мотивації учнів до занять фізичною культурою і спортом.Гадузь фізична культура реалізується через предмет «Фізична культура»

Компетентнісний потенціал освітньої галузі фізичної культури та базові знання зазначені в додатку 21(ДС).

Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з освітньої галузі фізичної культури зазначені в додатку 22(ДС).

                  Перелік  модельних  та навчальних програм закладу:

      Заклад  здійснив вибір модельних навчальних програм для закладів загальної середньої освіти з-поміж тих, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерство освіти і науки України» (Наказ МОН №795 від 12 липня 2021). Педагогічний колектив закладу освіти  використовує в освітньому процесі:

- модельні навчальні програми–  визначають орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета, інтегрованого курсу та види навчальної діяльності учнів, рекомендований для використання в освітньому процесі в порядку, визначеному законодавством;

- навчальні програми, розроблені на основі модельних навчальних програм авторськими колективами відповідних модельних програм, де зазначено кількість годин, необхідну на провадження послідовності досягнення результатів навчання учнів з відповідних навчальних предметів (інтегрованих курсів), їхнього змісту та видів навчальної діяльності учнів;

- навчальні програми, затверджені педагогічною радою,  розроблені вчителями закладу, містять опис результатів навчання учнів з навчальних предметів (інтегрованих курсів) в обсязі не меншому ніж встановлено відповідними модельними навчальними програмами із зазначенням кількості годин, необхідної для провадження послідовності досягнення результатів навчання учнів з відповідних навчальних предметів (інтегрованих курсів), їхнього змісту та видів навчальної діяльності учнів.      

     Модельні програми для 5- 6 класів, рекомендовані Міністерством освіти і науки України» наказ Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 року № 795 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2021 року № 898 та  наказу МОН України від 1.04.2022 року №324). Підручники рекомендовані  наказом Міністерства освіти і науки України від 08.02.2022 № 140.

                                                   5- 6 класи:

Освітня галузь Предмет Модельна програма Підручник

Мовно

літературна галузь

Українська мова «Українська мова. 5- 6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Голуб Н.Б., Горошкіна О.М.)

Українська мова". Підручник для 5 кл. закладів загальної середньої освіти Авт. Голуб Н. Б., Горошкіна О. М.

Українська література

«Українська література 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Яценко Т.О., Качак Т.Б., Кизилова В.В., Пахаренко В.І., Дячок С.О., Овдійчук Л.М., Слижук О.А., Макаренко В.М., Тригуб І.А.)

Підручник для 5 класу для закладів загальної середньої освіти учнів. Автори   Яценко Т.О., Пахаренко В.І., Слижук О.А.
Зарубіжна література «Зарубіжна література. 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Ніколенко О.М., Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мацевко-Бекерська Л.В., Юлдашева Л.П., Рудніцька Н.П., Туряниця В. Г., Тіхоненко С.О., Вітко М.І., Джангобекова Т.А.)

Зарубіжна література. Підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Ніколенко О. М., Мацевко-Бекерська Л. В., Рудніцька Н. П., Ковальова Л. Л., Орлова О. В., Юлдашева Л. П., Туряниця В. Г., Лебедь Д. О.)

Англійська мова

«Іноземна мова 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти

(автори: Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І., Коваленко О. Я., Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., Добра О. М., Кіор Т. М.)

1. Підручник FullBlast

Г.К. Мітчелл, Марілені Малкоґіанні Англійська мова (5-й рік навчання) Підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) Видавництво «Лінгвіст» Київ – 2022

Підручник Prepare

Джоанна Коста, Мелані Вільямс Видавництво Англійська мова (5-й рік навчання) Підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом «Лінгвіст» Київ – 2022

  Польська мова

«Польська мова. 5-9 класи (початок вивчення з 5-го класу)»для закладів загальної середньої освіти(укл. Мацькович М.Р., Калуські Томаш-Аркадіуш, КалуськаР.Ю.).

«Польська мова (1-й рік навчання)» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Біленька-Свистович Л. В., Ярмолюк М. О.).

«Польська мова (2-й рік навчання)» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Біленька-Свистович Л. В., Ярмолюк М. О.).

Математична галузь

Матема

тика

«Математика 5- 6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автор Істер О.С).

«Математика.5 клас» Істер О.С.

Інформатична

галузь

Інформатика «Інформатика 5- 6 клас» для закладів загальної середньої освіти (автор Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.).

«Інформатика. 5 клас» Ривкінд Й.Я.. Лисенко Т.І та інші

«Інформатика. 6 клас» Ривкінд Й.Я.. Лисенко Т.І та інші

Громадянська та історична освітня галузь

Вступ до історії України та громадянської освіти  «Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас» для закладів загальної середньої освіти (авт. Бурлака О. В., Власова Н. С., Желіба О. В., Майорський В. В., Піскарьова І. О., Щупак І. Я.).

Вступ до історії України та громадянської освіти» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Щупак І.Я., Бурлака О.В., Піскарьова І.О., Посунько А.Л.)

Історія України.

Всесвітня історія.

«Історія України. Всесвітня історія, 6 клас», для закладів загальної середньої освіти (Піскарьова І.О., Бурлака О.В., Майорський В.В., Мелещенко Т.В., Щупак І.Я.).

 
Соціальна і здоровязбережувальна галузі

Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут»:

«Здоровя, безпека та добробут 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (авт. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Лаврентьєва І.В.,Хомич О.Л.). «Здоровя, безпека, добробут» підручник інтегрованого курсу  для 5  класу закладів загальної середньої освіти (авт. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Лаврентьєва І.В.,Хомич О.Л.).

                             Природнича освітня галузь

Інтегрований курс «Пізнаємо природу»

«Пізнаємо природу» , Коршевнюк Т. В., 

«Пізнаємо природу»,  Коршевнюк Т. В., Ярошено О. Г.

УОВЦ «Оріон». 

Географія 6 клас «Географія 6- 9 класи» для закладів загальної середньої освіти, Запотоцький С.П., Карпюк Г.І., Гладковський Р.В.(рекомендовано МОН) Географія 6 клас, Гільберг, Довгань
Мистецька освітня галузь Образотворче мистецтво

«Мистецтво. 5-6 класи» (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти (автори: Масол Л. М., Просіна О. В

«Мистецтво».Підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Людмила Масол).
Музичне мистецтво

«Мистецтво. 5-6 класи» (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти (автори: Масол Л. М., Просіна О. В

«Мистецтво».Підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Людмила Масол).
Технологічна галузь Технології

 «Технології. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Ходзицька І.Ю., Горобець О.В., Медвідь О.Ю., Пасічна Т.С, Приходько Ю.М.).

Трудове навчання. 5-6 клас. Ходзицька І.Ю.Павич Н.М.Горобець О.В.Крімер В.В.

Фізична культура Фізична культура

«Фізична культура. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Педан О.С., Коломоєць Г. А. , Боляк А. А., Ребрина А. А., Деревянко В. В., Стеценко В. Г., Остапенко О. І., Лакіза О. М., Косик В. М. та інші)

 

                                                                                                

                                                                                                            

ІІ ступінь (7,8,9 класи)

Затверджені наказом Міністерства освіти і науки України

від 07.06.2017 №804 та від 23.10.2017 №1407

Інваріантна складова

№з/п Предмет Клас Назва навчальної програми
1 Українська мова 7-9 Програма 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.-К. Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затверджені наказом МОН України від 07.06.2017 №804
2 Українська література 7-9 Програма 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.-К. Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами затверджені наказом МОН України від 07.06.2017 №804
3 Історія України 7-9 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2012 року зі змінами 2015-2017 р. Оновлена програма Міністерства освіти і науки України № 52 від 13 січня 2017 р. і № 201 від 10 лютого 2017 р.
4 Всесвітня історія 7-9 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів  2012 року зі змінами 2015-2017р. Оновлена програма Міністерства освіти і науки України № 52 від 13 січня 2017 р. і № 201 від 10 лютого 2017 р.
5 Біологія 7-9

Навчальна програма 6– 9 класи

для загальноосвітніх навчальних закладів (Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804)

6 Географія 7-9 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Авторський колектив І. М. Вітенко, Л.М.Булава та інші.(Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)
7 Зарубіжна література 7-9

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів5–9 класи

(2012 р. зі змінами 2015-2017 рр.) Авторський колектив: Л. П. Юлдашева, І.О.Смірнова та інші

8 Інформатика 7,8, 9

Навчальна програма 5 – 9 класи

для загальноосвітніх навчальних закладів (Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

10

Математика

Алгебра

Геометрія

7-9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи» (колектив авторів)

Наказ МОН від  07 червня 2017 року № 804

11

Мистецтво

Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

8-9

7

7

Тематична структура програми інтегрованого курсу «Мистецтво» (8–9 класи) (затверджена наказом МОН України від 07.06.2017р. № 804)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів  (затверджена наказом МОН України від 07.06.2017р.       № 804)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів  від 06.06.2012 з урахуванням змін наказ МОН України від 07.06.2017р. № 804

13 Трудове навчання 7-9 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів(затверджена наказом МОН України від 07.06.2017р. № 804)
14 Іноземна мова 7-9 Навчальна програма з англійської мови  5 – 9 класидля загальноосвітніх навчальних закладів (Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)
15 Основи здоров’я 7-9 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів  2012 оновлена наказом МОН України від 07.06.2017р. № 804
16 Фізика 7-9 Навчальна програма 7– 9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів (Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017          № 804)
17 Хімія 7-9 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена),  затверджена наказом МОН України від 07.06.2017р. № 804.
18 Фізична культура 7-9 Навчальна програма  5 – 9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів (Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017          № 804)

                                                                  

                 Робочі навчальні плани

Базовий навчальний план початкової освіти визначає загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти та дає цілісне уявлення про зміст і структуру початкової освіти як першого рівня загальної середньої освіти, встановлює погодинне співвідношення між освітніми галузями за роками. Заклад використовує базовий навчальний план початкової школи та типовий навчальний план за типовою освітньої програми для закладів загальної середньої освіти, розроблений під керівництвом О.Я. Савченко (наказ МОН України від 12.08.2022 року № 743).

На основі  цієї освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу, а також у 1-Б, 3-В класи працюють за програмою Освітньої програми  початкової освіти «Система розвивального навчання ДРіМ (В.В. Давидова, В.В. Рєпкіна, С.Д. Максименка),програма пройшла експертизу, організовану Державною службою якості освіти України, на відповідність державному стандарту початкової освіти. За результатами проведеної експертизи програмі надано дозвіл на використання в закладах середньої освіти (Листи ДСЯО № 01/01-23/1043 від 11.09.2020).

             Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи,  забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

Робочий  навчальний план

Назва

освітньої галузі

Класи

Кількість годин

на рік

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Разом
Інваріантний складник
Мовно-літературна

315

350

350

350

1365

Іншомовна
Математична 140 140 175 175 630

Я досліджую світ (природнича,

громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

105

105

105

105

420

Технологічна

35

70

70

70

245

Інформатична
Мистецька 70 70 70 70 280
Фізкультурна* 105 105 105 105 420
Усього 770 840 840 840 3290
Варіативний складник
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 35 35 35 35 140
Загальнорічна кількість навчальних годин 805 875 910 910 3500
Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня 20/700 22/770 23/805 23/805 /3080
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)  805 875 910 910 3500
               

Робочий навчальний план для 1-х класів

Освітні галузі

Навчальні

предмети

1 А 1 Б 1 В разом
Інваріантний складник
Мовно-літературна

Українська мова

(інтегрований курс «Навчання грамоти»)

7/245 7/245 7/245 21/735
Іншомовна освіта Іноземна мова (англійська) 2/70 2/70 2/70 6/210
Математична Математика 4/140 4/140 4/140 12/420
Природнича

Я досліджую світ

3/105 3/105 3/105 9/315
Соціальна і здоровязбережувальна
Громадянська та історична
Технологічна Дизайн і технології 1/35 1/35 1/35 3/105
Інформатична - - - - -
Мистецька Музичне мистецтво 1/35 1/35 1/35 3/105
Образотворче мистецтво 1/35 1/35 1/35 3/105
Фізкультурна

Фізична культура

3/105 3/105 3/105 9/315
Усього 19/665+3/105 19/665+3/105 19/665+3/105

57/1995

+9/315

Варіативний складник   - - - -
Гранично допустиме тижневе/річне навантаження здобувача освіти   20 20 20
Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)   19/665+3/105 19/665+3/105 19/665+3/105

57/1995

+9/315

               

-

Робочий навчальний план для 2-х класів

Освітні галузі

Навчальні

предмети

2 А 2 Б 2 В разом
Інваріантний складник
Мовно-літературна

Українська мова

читання

3,5/123

3,5/122

3,5/123

3,5/122

3,5/123

3,5/122

14/492

14/488

Іншомовна освіта Іноземна мова (англійська) 3/105 3/105 3/105 9/315
Математична Математика 4/140 4/140 4/140 12/420
Природнича

Я досліджую світ

3/105 3/105 3/105 9/315
Соціальна і здоровязбережувальна
Громадянська та історична
Технологічна Дизайн і технології 1/35 1/35 1/35 3/105
Інформатична Інформатика 1/35 1/35 1/35 3/105
Мистецька Музичне мистецтво 1/35 1/35 1/35 3/105
Образотворче мистецтво 1/35 1/35 1/35 3/105
Фізкультурна

Фізична культура

2/70 2/70 2/70 6/210
Усього 21/ 735+2/70 21/ 735+2/70

21/ 735+

2/70

63/2205+

6/210

Варіативний складник   1/35 1/35 1/35 3/105
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей   1/35 1/35 1/35 3/105
       Хореографія Хореографія 1/35 1/35 1/35 3/105
Гранично допустиме тижневе/річне навантаження здобувача освіти   22 22 22
Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)   23/805+1/35 23/805+1/35 23/805+1/35

69/2415+

3/105

             

Робочий навчальний план для 3-х класів

Освітні галузі

Навчальні

предмети

3 А 3 Б 3 В 3 Г разом
Інваріантний складник
Мовно-літературна

Українська мова

Літературне читання

3,5/123

3,5/122

3,5/123

3,5/122

3,5/123

3,5/122

3,5/123

3,5/122

14/492

14/488

Іншомовна освіта Іноземна мова (англійська) 3/105 3/105 3/105 3/105 12/420
Математична Математика 5/175 5/175 5/175 5/175 20/700
Природнича

Я досліджую світ

3/105 3/105 3/105 3/105 12/420
Соціальна і здоровязбережувальна
Громадянська та історична
Технологічна Дизайн і технології 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140
Інформатична Інформатика 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140
Мистецька Музичне мистецтво 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140
Образотворче мистецтво 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140
Фізкультурна

Хореографія

1/35 1/35 1/35 1/35 4/140
Усього 22/770+1/35 22/770+1/35 22/770+1/35

22/770+

1/35

88/3080+

4/140

Варіативний складник   2/70 2/70 2/70 2/70 8/280
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей Фізична культура 2/70 2/70 2/70 2/70 8/280
Гранично допустиме тижневе/річне навантаження здобувача освіти   23 23 23 23
Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)   25/875 25/875 25/875 25/875 100/3500
               

                                                   Робочий навчальний план для 4-х класів

Освітні галузі

Навчальні

предмети

4 А 4 Б 4 В 4 Г разом
Інваріантний складник
Мовно-літературна

Українська мова

Літературне читання

3,5/123

3,5/122

3,5/123

3,5/122

3,5/123

3,5/122

3,5/123

3,5/122

14/492

14/488

Іншомовна освіта Іноземна мова (англійська) 3/105 3/105 3/105 3/105 12/420
Математична Математика 5/175 5/175 5/175 5/175 20/700
Природнича

Я досліджую світ

3/105 3/105 3/105 3/105 12/420
Соціальна і здоровязбережувальна
Громадянська та історична
Технологічна Дизайн і технології 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140
Інформатична Інформатика 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140
Мистецька Музичне мистецтво 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140
Образотворче мистецтво 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140
Фізкультурна

Хореографія

1/35 1/35 1/35 1/35 4/140
Усього 22/770+1/35 22/770+1/35 22/770+1/35

22/770+

1/35

88/3080+4/140
Варіативний складник   2/70 2/70 2/70 2/70 8/280
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей Фізична культура 2/70 2/70 2/70 2/70 8/280
Гранично допустиме тижневе/річне навантаження здобувача освіти   23 23 23 23
Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)   25/875 25/875 25/875 25/875 100/3500
               

                                    

                                               Робочий навчальний план  для 5-их класів

Освітні галузі Навчальні предмети 5-А 5-Б 5-В 5- Г разом
Мовно - літературна Українська мова 4/140 4/140 4/140 4/140 16/560
Українська література 2/70 2/70 2/70 2/70 8/280
Іноземна мова (англійська) 3/105 3/105 3/105 3/105 12/420
Зарубіжна література 2/70 2/70 2/70 2/70 8/280

Друга іноземна мова

(польська)

2/70 2/70 2/70 2/70 8/280
Математична Математика 5/175 5/175 5/175 5/175 20/700
Природнича Інтегрований курс «Пізнаємо природу» 2/70 2/70 2/70 2/70 8/280
Соціальна і здоров¢язбережувальна Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут» 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140
Громадянська та історична Вступ до історії України та громадянської освіти 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140
Інформатична  Інформатика 2/70 2/70 2/70 2/70 8/280
Технологічна Технології 2/70 2/70 2/70 2/70 8/280
Мистецька Музичне мистецтво 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140
Образотворче мистецтво 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140
Фізична культура Фізична культура 3/105 3/105 3/105 3/105 12/420
Разом

28/980+

3/105

28/980+

3/105

28/980+

3/105

28/980+

3/105

72/ 2520

+12/420

Варіативна складова - - - -
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації: - - - -
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 28 28 28
Всього (без урахування поділу класів на групи)

28/980+

3/105

28/980+

3/105

28/980+

3/105

28/980+

3/105

72/ 2520

+12/420

                     

                                          Робочий навчальний план  для 6-их класів

Освітні галузі Навчальні предмети 6-А 6-Б 6-В 6- Г разом
Мовно - літературна Українська мова 4/140 4/140 4/140 4/140 16/560
Українська література 2/70 2/70 2/70 2/70 8/280
Іноземна мова (англійська) 3/105 3/105 3/105 3/105 12/420
Зарубіжна література 1,5/52 1,5/52 1,5/52 1,5/52 6/210

Друга іноземна мова

(польська)

2/70 2/70 2/70 2/70 8/280
Математична Математика 5/175 5/175 5/175 5/175 20/700
Природнича Інтегрований курс «Пізнаємо природу» 2/70 2/70 2/70 2/70 8/280
Географія 2/70 2/70 2/70 2/70 8/280
Соціальна і здоров¢язбережувальна Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут» 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140
Громадянська та історична

Історія України.

Всесвітня історія

2/70 2/70 2/70 2/70 8/280
Інформатична  Інформатика 1,5/52 1,5/52 1,5/52 1,5/52 6/210
Технологічна Технології 2/70 2/70 2/70 2/70 8/280
Мистецька Музичне мистецтво 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140
Образотворче мистецтво 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140
Фізична культура Фізична культура 3/105 3/105 3/105 3/105 12/420
Разом 30/1050+3/105 30/1050+3/105 30/1050+3/105 30/1050+3/105 120/4200+12/420
Варіативна складова - - - -
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації: - - - -
Гранично допустиме навчальне навантаження 31 31 31 31
Всього (без урахування поділу класів на групи) 33/1155 33/1155 33/1155 33/1155 132/4620

                                          

                              

                                          Робочий навчальний план  для 7-их класів

Освітні галузі Навчальні предмети 7-А 7-Б 7-В разом
Мови і літератури Українська мова 3/105 3/105 3/105 9/315
Українська література 3/105 3/105 3/105 9/315
Іноземна мова (англійська) 3/105 3/105 3/105 9/315
Зарубіжна література 2/70 2/70 2/70 6/210
Суспільствознавство Історія України 1/35 1/35 1/35 3/105
Всесвітня історія 1/35 1/35 1/35 3/105
Основи правознавства - - - -
Мистецтво Музичне мистецтво 1/35 1/35 1/35 3/105
Образотворче мистецтво 1/35 1/35 1/35 3/105
Мистецтво - - - -
Математика Математика - - - -
Алгебра 2/70 2/70 2/70 6/210
Геометрія 2/70 2/70 2/70 6/210
Природознавство Природознавство - - - -
Біологія 2/70 2/70 2/70 6/210
Географія 2/70 2/70 2/70 6/210
Фізика 2/70 2/70 2/70 6/210
Хімія 1,5/52 1,5/52 1,5/52 4,5/156
Технології Трудове навчання 1/35 1/35 1/35 3/105
Інформатика 1/35 1/35 1/35 3/105
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1/35 1/35 1/35 3/105
Фізична культура 3/105 3/105 3/105 9/315
Разом 32,5/137,5 32,5/137,5 32,5/137,5 3412,5
Варіативна складова 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 1,5/52,5
Додаткові години на вивчення предметів: основи здоров’я 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 1,5/52,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 32 32 32
Всього (без урахування поділу класів на групи) 33/1155 33/1155 33/1155 3465

                                                                                               

 

Робочий навчальний план  для 8-х класів

Освітні галузі Навчальні предмети 8-А 8-Б 8-В разом
Мови і літератури Українська мова 3/105 3/105 3/105 9/315
Українська література 2/70 2/70 2/70 6/210
Іноземна мова (англійська) 3/105 3/105 3/105 9/315
Зарубіжна література 2/70 2/70 2/70 6/210
Суспільствознавство Історія України 1,5/52 1,5/52 1,5/52 4,5/156
Всесвітня історія 1/35 1/35 1/35 3/105
Основи правознавства - - - -
Мистецтво Музичне мистецтво - - - -
Образотворче мистецтво - - - -
Мистецтво 1/35 1/35 1/35 3/105
Математика Математика - - - -
Алгебра 2/70 2/70 2/70 6/210
Геометрія 2/70 2/70 2/70 6/210
Природознавство Природознавство - - - -
Біологія 2/70 2/70 2/70 6/210
Географія 2/70 2/70 2/70 6/210
Фізика 2/70 2/70 2/70 6/210
Хімія 2/70 2/70 2/70 6/210
Технології Трудове навчання 1/35 1/35 1/35 3/105
Інформатика 2/70 2/70 2/70 6/210
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1/35 1/35 1/35 3/105
Фізична культура 3/105 3/105 3/105 9/315
Разом 32,5/137,5 32,5/137,5 32,5/137,5 3412,5
Варіативна складова 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 1,5/52,5

Додаткові години на вивчення предметів:

основи здоров’я

0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 1,5/52,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 33 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 33/1155 33/1155 33/1155 3465

 

 

Робочий навчальний план  для 9-х класів

Освітні галузі Навчальні предмети 9-А 9-Б разом
Мови і літератури Українська мова 2/70 2/70 4/140  
Українська література 2/70 2/70 4/140  
Іноземна мова (англійська) 3/105 3/105 6/210  
Зарубіжна література 2/70 2/70 4/140  
Суспільствознавство Історія України 1,5/52 1,5/52 3/104  
Всесвітня історія 1/35 1/35 2/70  
Основи правознавства 1/35 1/35 2/70  
Мистецтво Музичне мистецтво - - -  
Образотворче мистецтво - - -  
Мистецтво 1/35 1/35 2/70  
Математика Математика - - -  
Алгебра 2/70 2/70 4/140  
Геометрія 2/70 2/70 4/140  
Природознавство Природознавство - - -  
Біологія 2/70 2/70 4/140  
Географія 1,5/52 1,5/52 3/104  
Фізика 3/105 3/105 6/210  
Хімія 2/70 2/70 4/140  
Технології Трудове навчання 1/35 1/35 2/70  
Інформатика 2/70 2/70 4/140  
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1/35 1/35 2/70  
Фізична культура 3/105 3/105 6/210  
Разом 33/1155 33/1155 66/2310
Варіативна складова 0,25/8,75 0,25/8,75 0,5/17,5

Додаткові години на вивчення предметів:

-          трудове навчання

-          основи здоров’я

Гранично допустиме навчальне навантаження 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи)

34,5/

1207,5

34,5/

1207,5

 

 

 

    З метою створення належних умов для викладання навчального предмету «Трудове навчання»  у 7 – 9 класах винесені 01.09.2023 року і введені до тарифікаційних списків комунального закладу «Кропивницький міжшкільний ресурсний центр №1 Кропивницької міської ради», варіативна складова у 7- 9 класах 0,25 години на тиждень предмету «Основи здоровя» виведені з 01.09.2023 року і внесені до тарифікаційних списків комунального закладу «Кропивницький міжшкільний ресурсний центр №1 Кропивницької міської ради»( наказ управління освіти Кропивницької міської ради № 540/ о від 12.09.2023 року).

                                                                 

    Додаток №2

                                  Свідоцтво досягнень 1 - класи:

(перша сторінка)

                                         Свідоцтво досягнень

                                                    учня/учениці ______ класу

                           (прізвище та імя учня/ учениці)

                                    2023- 2024 навчальний рік

Характеристика навчальної діяльності

Сформовано/

формується(P)

Виявляє інтерес до навчання, старанно і зосереджено виконує навчальні завдання  
Активно працює на уроках, виявляє ініціативу  
Співпрацює з іншими дітьми, керує емоціями, пояснює, у чому цінність спільної роботи  
Проявляє самостійність у роботі, пояснює свої дії  
Контролює хід виконання навчальних завдань, оцінює результати своєї роботи  
Бере відповідальність за свої дії, обирає шляхи розвязування проблем  
Визначає істотні ознаки об¢єктів, порівнює, об¢єднує, розподіляє об¢єкти за поданою ознакою  
Спостерігає за об¢єктом, досліджує об¢єкт за поданою інструкцією, доходить до висновків відповідно до мети спостереження  
Працює з поданим джерелом інформації, добирає за умовою тексти й ілюстрації до них  
Працює з інформацією за допомогою цифрових пристроїв за інструкцією  

(друга сторінка)

№ з/п Характеристика результатів навчання

Сформовано(P)

/формується

                         з      мовно – літературної  освітньої галузі
                   Українська мова (інтергований курс  «Навчання грамоти»)
1 Виявляє розуміння фактичного змісту сприйнятого на слух висловлювання, запитує про незрозуміле  
2 Читає вголос цілими словами, усвідомлено, правильно, виразно  
3 Виявляє розуміння змісту прочитаного тексту, пояснює вчинки персонажів у творі, висловлює власне ставлення щодо прочитаного  
4 Переказує усно прочитаний/ прослуханий твір з дотриманням послідовності змісту  
5 Зрозуміло висловлює свої думки, розповідає про події за спостереженнями, будує діалоги на доступні теми, дотримується правил мовленнєвого етикету  
6 Пише розбірливо, перевіряє написане, виправляє помилки  
7 Визначає й аналізує мовні одиниці та мовні явища, використовує їх для вдосконалення мовлення  
                                  Іноземна мова (англійська)
1 Сприймає з розумінням іноземну мову на слух  
2 Читає з розумінням іноземною мовою(англійською)  
3 Висловлюється англійською мовою  
4 Записує слова,речення, короткі повідомлення про себе, на повсякденні теми англійською мовою  
                               з  математичної освітньої галузі
                                               Математика
1 Читає, записує, утворює, порівнює числа в межах 100, визначає склад числа  
2 Володіє навичками додавання і віднімання чисел  
3 Читає та записує математичні вирази, зокрема зі змінною, знаходить їх значення  
4 Аналізує текст задачі, створює за потреби модель, обгрунтовує спосіб розв¢язування, розв¢язує задачу, перевіряє розв¢язок  
5 Розпізнає, конструює з підручного матеріалу, зображує геометричні фігури  
6 Використовує для вимірювання величин доцільні одиниці вимірювання, оперує величинами  

           з природничої, соціальної і здоровязбережувальної, громадянської

                                          та історичної освітніх галузей

                                                   Я досліджую світ
1 Розпізнає природні і рукотворні об¢єкти, об¢єкти неживої, живої природи, установлює взаємозв¢язки між ними  
2 Називає та описує явища, які відбуваються в природі  
3 Досліджує за інструкцією пропоновані обєкти природи з використанням запропонованих приладів, описує за допомогою вчителя отриманий результат  
4 Орієнтується на місцевості за об¢єктами природи  
5 Знаходить об’єкти на карті України (столицю України, Карпати, Крим, річкуДніпро, Чорне й Азовське моря)  
6 Називає умови, необхідні для життя організмів; наводить приклади природоохоронних заходів  
7 Називає свою адресу, країну, її столицю; розповідає про(та розпізнає) символи держави(прапор,герб, гімн, державну мову)  
8 Називає відомих українців, культурні та природні пам¢ятки свого краю  
9 Розповідає свої права та обовязки в сімї, у школі, у громадських місцях, наводить приклади; діє з повагою до прав інших  
10 Розпізнає першочергові та другорядні потреби людини; визначає способи їх задоволення з урахуванням культури споживання  
11 Визначає, як діяти в повсякденних ситуаціях без загрози для життя та здоров¢я  
12 Наводить приклади діяльності служб допомоги в небезпечних ситуаціях, називає номери телефонів цих служб  
                                        з   технологічної освітньої галузі
                                                                          Дизайн і технології
1 Організовує робоче місце за визначеною умовою, дотримується безпечних прийомів праці  
2 Виготовляє поетапно виріб за визначеною послідовністю операцій/дій  
3 Виконує трудові дії щодо самообслуговування, зокрема ремонтує іграшки, книжки, доглядає за рослинами  
                                       з мистецької освітньої галузі
                                            Музичне мистецтво
1 Описує враження від сприймання творів мистецтва, словесно характеризує твори мистецтва  
2 Виявляє старанність у співі, відтворює за зразком запропоновані ритми  
                                            Образотворче мистецтво
1 Описує враження від сприймання творів мистецтва, словесно характеризує їх  
2 Відтворює художні образи засобами образотворчого мистецтва за зразком, користується різними художніми матеріалами  
3 Презентує створені художні образи, описує, чи вдалося втілити творчий задум  
                                      з   фізкультурної освітньої галузі
                                                     Фізична культура
1 Виконує фізичні вправи за зразком  
2 Пояснює значення фізичних вправ для здоров¢я людини  
3 Дотримується правил безпеки особисто та під час спільної рухової діяльності  
4 Виконує різні ролі під час рухливих і командних ігор, уболіває за результат команди  

Рішення педагогічної ради про переведення на наступний рік навчання________________________________________________________

Рекомендації вчителя______________________________________________

Учитель___________________________________прізвище, ім¢я по батькові)

Побажання батьків/осіб, щоїх замінюють______________________________

Батьки/особи,що їх замінюють_________________________________________

Директор закладу________________________________________________

М.П.

                                     Свідоцтво досягнень 2 - класи:

(перша сторінка)

                                         Свідоцтво досягнень

                                       учня/учениці ______ класу

                           (прізвище та імя учня/ учениці)

                            2023- 2024 навчальний рік

Характеристика навчальної діяльності

Сформовано/

формується(P)

Виявляє інтерес до навчання, старанно і зосереджено виконує навчальні завдання  
Активно працює на уроках, виявляє ініціативу  
Співпрацює з іншими дітьми, керує емоціями, пояснює, у чому цінність спільної роботи  
Проявляє самостійність у роботі, пояснює свої дії  
Контролює хід виконання навчальних завдань, оцінює результати своєї роботи  
Бере відповідальність за свої дії, обирає шляхи розв¢язання проблем  
Визначає істотні ознаки об¢єктів, порівнює, об¢єднує, розподіляє об¢єкти за поданою ознакою  
Спостерігає за об¢єктом, досліджує об¢єкт за поданою інструкцією, доходить до висновків відповідно до мети спостереження  
Працює з поданим джерелом інформації, добирає за умовою тексти й ілюстрації до них  
Працює з інформацією за допомогою цифрових пристроїв за інструкцією  

(друга сторінка)

№ з/п               Характкристика результатів навчання

Сформовано

/формується (P)

                               з мовно – літературної освітньої галузі
                                           Українська мова
1 Виявляє розуміння фактичного змісту сприйнятого на слух висловлювання, запитує про незрозуміле  
2 Виявляє розуміння змісту прочитаного тексту, пояснює вчинки персонажів у творі, висловлює власне ставлення щодо прочитаного  
3 Переказує усно прочитаний/ прослуханий твір з дотриманням послідовності змісту  
4 Зрозуміло висловлює свої думки, розповідає про події за спостереженнями, будує діалого на доступні теми, дотримується правил мовленнєвого етикету  
5 Пише розбірливо, перевіряє написане, виправляє помилки  
6 Визначає й аналізує мовні одиниці та мовні явища, використовує їх для вдосконалення мовлення  
                                                   Читання
1 Виявляє розуміння фактичного змісту сприйнятого на слух висловлювання, запитує про незрозуміле  
2 Читає вголос цілими словами, усвідомлено, правильно, виразно  
3 Виявляє розуміння змісту прочитаного тексту, пояснює вчинки персонажів у творі, висловлює власне ставлення щодо прочитаного  
4 Переказує усно прочитаний/ прослуханий твір з дотриманням послідовності змісту  
5 Зрозуміло висловлює свої думки, розповідає про події за спостереженнями, будує діалого на доступні теми, дотримується правил мовленнєвого етикету  
                                  Іноземна мова (англійська)
1 Сприймає з розумінням іноземну мову на слух  
2 Читає з розумінням іноземною мовою(англійською)  
3 Висловлюється англійською мовою  
4 Записує слова,речення, короткі повідомлення про себе, на повсякденні теми англійською мовою  
                             з   математичної освітньої галузі
                                               Математика
1 Читає, записує, утворює, порівнює числа в межах 100, визначає склад числа  
2 Володіє навичками додавання і віднімання чисел  
3 Читає та записує математичні вирази, зокрема зі змінною, знаходить їх значення  
4 Аналізує текст задачі, створює за потреби модель, обгрунтовує спосіб розв¢язування, розв¢язує задачу, перевіряє розв¢язок  
5 Розпізнає, конструює з підручного матеріалу, зображує геометричні фігури  
6 Використовує для вимірювання величин доцільні одиниці вимірювання, оперує величинами  

            з природничої, соціальної і здоровязбережувальної, громадянської

                                         та історичної освітніх галузей

                                                   Я досліджую світ
1 Розпізнає природні і рукотворні об¢єкти, об¢єкти неживої, живої природи, установлює зв¢язки між ними  
2 Називає та описує явища, які відбуваються в природі  
3 Досліджує за інструкцією пропоновані обєкти природи з використанням запропонованих приладів, описує за допомогою вчителя отриманий результат  
4 Орієнтується на місцевості за об¢єктами природи  
5 Знаходить об’єкти на карті України (столицю України, Карпати, Крим, річкуДніпро, Чорне й Азовське моря)  
6 Називає умови, необхідні для життя організмів; наводить приклади природоохоронних заходів  
7 Називає свою адресу, країну, її столицю; розповідає про/розпізнає символи держави(прапор,герб, гімн, державну мову)  
8 Називає відомих українців, культурні та природні пам¢ятки свого краю  
9 Розповідає свої права та обовязки в сімї, у школі, у громадських місцях, наводить приклади; діє з повагою до прав інших  
10 Розпізнає першочергові та другорядні потреби людини; визначає способи їх задоволення з урахуванням культури споживання  
11 Визначає, як діяти в повсякденних ситуаціях без загрози для життя та здоров¢я  
12 Наводить приклади діяльності служб допомоги в небезпечних ситуаціях, називає номери телефонів цих служб  
                                          з технологічної освітньої галузі
                                               Дизайн і технології
1 Організовує робоче місце за визначеною умовою, дотримується безпечних прийомів праці  
2 Виготовляє поетапно виріб за визначеною послідовністю операцій/дій  
3 Виконує трудові дії щодо самообслуговування , зокрема ремонтує іграшки, книжки, доглядає за рослинами  
                                       з   інформатичної освітньої галузі
                                                        Інформатика
1 Називає та добирає цифровий пристрій відповідно до мети завдання  
2 Створює зображення за допомогою інструментів графічного редактора  
3 Реалізує дії виконавця відповідно до лінійного алгоритму  
4 Знаходить інформацію у вебджерелах за поданою умовою, дотримується безпечної поведінки під час взаємодії онлайн  
                                      з  мистецької освітньої галузі
                                            Музичне мистецтво
1 Описує враження від сприймання творів мистецтва, словесно характеризує твори мистецтва  
2 Виявляє старанність у співі, відтворює за зразком запропоновані ритми  
                                            Образотворче мистецтво
1 Описує враження від сприймання творів мистецтва, словесно характеризує твори мистецтва  
2 Відтворює художні образи засобами образотворчого мистецтва за зразком, користується різними художніми матеріалами  
3 Презентує створені художні образи, описує, чи вдалося втілити творчий задум  
                                        з фізкультурної освітньої галузі
                                                     Фізична культура
1 Виконує фізичні вправи за зразком  
2 Пояснює значення фізичних вправ для здоров¢я людини  
3 Дотримується правил безпеки особисто та під час спільної рухової діяльності  
4 Виконує різні ролі під час рухливих і командних ігор, уболіває за результат команди  

Рішення педагогічної ради про переведення на наступний рік навчання________________________________________________________

Рекомендації вчителя______________________________________________

Учитель___________________________________(прізвище, ім¢я по батькові)

Побажання батьків/осіб, щоїх замінюють______________________________

Батьки/особи,що їх замінюють_________________________________________

Директор закладу________________________________________________

М.П.                     

                                 Свідоцтво досягнень 3 -  4 класи:

(перша сторінка)

                                                 Свідоцтво досягнень

                                            учня/учениці ______ класу

                           (прізвище та імя учня/ учениці)

                                                  2023- 2024 навчальний рік

          Характеристика навчальної діяльності

Сформовано

/формується(P)

Виявляє  цілеспрямованість та інтерес до навчання, відповідально ставиться до виконання  завданнь.  
Активно працює на уроках, виявляє ініціативу і творчий підхід  
Співпрацює з іншими дітьми, домовляється,керує емоціями, пояснює, у чому цінність спільної роботи  
Проявляє самостійність у роботі, логічно обгрунтовує свою думку  
Планує і контролює хід виконання навчальних завдань, оцінює результати своєї роботи  
Бере відповідальність за свої дії, пропонує  шляхи розвязування проблем, критично оцінює свої дії та дії інших  
Визначає істотні ознаки об¢єктів, порівнює, об¢єднує, розподіляє об¢єкти за поданою ознакою/ознаками  
Спостерігає за об¢єктом/ об¢єктами, формулює припущення,досліджує,доходить до висновків про взаємозв¢язки  між об¢єктами, пояснює їх  
Добирає для виконання завдань джерела інформації, презентує отриману інформацію у вигляді таблиць, схем, переказів  
Безпечно використовує цифрові пристрої для доступу до інформації, спілкування, співпраці  

(друга сторінка)

№ з/п                   Характкристика результатів навчання

Сформовано(P)

/формується

                              з мовно – літературної освітньої галузі
                                           Українська мова
1 Визначає фактичний зміст, тему, думку, пояснює причинно- наслідкові звязки сприйнятого на слух висловлення, уточнює інформацію, ставить доцільні запитання  
2 Переказує усно і письмово прочитаний/прослуханий твір з дотриманням логіки викладу та творчим доповненням  
3 Будує зв¢язні висловлювання (розповідь, опис, міркування, есе, діалог) в усній і письмовій формах, володіє монологічною та діалогічною формами мовлення, дотримується правил культури спілкування.  
4 Пише розбірливо, дотримується граматичних і орфографічних норм, перевіряє редагує написане  
5 Досліджує мовні одиниці та явища, використовує їх для вдосконалення мовлення  
                                              Літературне читання
1 Визначає фактичний зміст, тему, думку, пояснює причинно- наслідкові звязки сприйнятого на слух висловлення, уточнює інформацію, ставить доцільні запитання  
2 Володіє повноцінною навичкою читання вголос і мовчки  
3 Аналізує прочитаний текст, висловлює й обгрунтовує власне ставлення щодо прочитаного, формулює висновки  
4 Переказує усно і письмово прочитаний/прослуханий твір з дотриманням логіки викладу та творчим доповненням  
5 Будує зв¢язні висловлювання (розповідь, опис, міркування, есе, діалог) в усній і письмовій формах, володіє монологічною та діалогічною формами мовлення, дотримується правил культури спілкування  
                                  Іноземна мова (англійська)
1 Сприймає з розумінням іноземну мову на слух  
2 Читає з розумінням іноземною мовою (англійською)  
3 Висловлюється англійською мовою  
4 Записує слова,речення, короткі повідомлення про себе, на повсякденні теми англійською мовою  
                           з     математичної освітньої галузі
                                               Математика
1 Читає, записує, утворює, порівнює числа, визначає розрядний  склад числа  
2 Володіє навичками додавання і віднімання чисел, множення і ділення чисел  
3 Читає та записує математичні вирази, у тому числі зі змінною, знаходить їх значення; розвязує рівняння, добирає розв¢язок нерівності зі змінною  
4 Аналізує текст задачі, створює за потреби модель, обгрунтовує спосіб розв¢язування, розв¢язує задачу, прогнозує і перевіряє розв¢язок  
5 Розпізнає, будує геометричні фігури, конструює об¢єкти з геометричних фігур  
6 Використовує для вимірювання величин доцільні одиниці вимірювання, оперує величинами, користується приладами для вимірювання  

         з  природничої, соціальної і здоровязбережувальної, громадянської

                                         та історичної освітніх галузей

                                                   Я досліджую світ
1 Установлює взаємозв¢язки між об¢єктами неживої і живої природи, розрізняє рукотворні об¢єкти, виготовлені з природних і штучних матеріалів  
2 Описує зміни, які відбуваються в природі, установлює причиново- наслідкові зв¢язки між ними  
3 Обирає обладнання та досліджує об¢єкт природи за складеним планом, робить висновки і презентує їх  
4 Орієнтується на місцевості за об¢єктами природи і з допомогою компасу  
5 Знаходить об’єкти на карті України, материки, океани та інші об¢єкти  відповідно до навчального завдання.  
6 Пояснює залежність життя організмів від умов існування, правила природоохоронної поведінки, дотримується цих правил  
7 Пояснює на прикладах,що означає бути громадянином України; досліджує історію свого роду, села/міста, рідного краю і презентує результати  
8 Розповідає про відомі історичні події, пам¢ятки природи і культури, видатних людей, у тому числі винахідників, пояснює вплив їх діяльності на життя людей/збереження довкілля  
9 Пояснює свої права і обов¢язки в сім¢ї, школі, громадських місцях; аргументовано визначає перевагу добрих взаємин над конфліктами  
10 Розрізняє першочергові і другорядні потреби, пояснює важливість помірності у споживанні товарів і послуг, планує конкретні дії для задоволення власних потреб  
11 Пояснює, від чого залежить безпека в довкіллі; описує можливі ризики поведінки на прикладах  
12 Моделює звернення по допомогу в різні служби у разі небезпечних ситуацій, пояснює можливі наслідки та свої дії  
                                        з  технологічної освітньої галузі
                                              Дизайн і технології
1 Організовує робоче місце відповідно до власних потреб і визначення завдань, дотримується безпечних прийомів праці  
2 Виготовляє поетапно виріб за визначеною послідовністю операцій/дій  
3 Виконує трудові дії щодо самообслуговування , зокрема ремонтує іграшки, книжки, доглядає за рослинами  
                                         з інформатичної освітної галузі
                                                        Інформатика
1 Використовує цифрові пристрої для виконання навчальних завдань  
2 Створює зображення за допомогою інструментів графічного редактора  
3 Реалізує дії виконавця відповідно до лінійного алгоритму  
4 Знаходить інформацію у вебджерелах за поданою умовою, дотримується безпечної поведінки під час взаємодії онлайн  
                                     з  мистецької освітньої галузі
                                               Музичне мистецтво
1 Описує враження від сприймання творів мистецтва, словесно характеризує твори мистецтва  
2 Виявляє старанність у співі, відтворює за зразком запропоновані ритми  
                                            Образотворче мистецтво
1 Описує враження від сприймання творів мистецтва, словесно характеризує твори мистецтва  
2 Відтворює художні образи засобами образотворчого мистецтва за зразком, користується різними художніми матеріалами  
3 Презентує створені художні образи, описує, чи вдалося втілити творчий задум  
                                      з   фізкультурної освітньої галузі
                                                     Фізична культура
1 Виконує фізичні вправи за зразком  
2 Пояснює значення фізичних вправ для здоров¢я людини  
3 Дотримується правил безпеки особисто та під час спільної рухової діяльності  
4 Виконує різні ролі під час рухливих і командних ігор, уболіває за результат команди  

Рішення педагогічної ради про переведення на наступний рік навчання________________________________________________________

Рекомендації вчителя______________________________________________

Учитель___________________________________(прізвище, ім¢я по батькові)

Побажання батьків/осіб, щоїх замінюють______________________________

Батьки/особи,що їх замінюють_________________________________________

Директор закладу________________________________________________

М.П.

(Для свідоцтва 4- х класів додається ДПА).

                                         Свідоцтво досягнень 5 клас:

                                           повна назва закладу

                                                               Свідоцтво досягнень

Учня/учениці ____________________________ класу

______________________________________________________________

                             прізвище та імя учня/ учениці

________________________________                                                           навчальний рік

Характеристика навчальної діяльності

       Стан сформованості

 (сформовано/

   формується (P))

Виявляє інтерес до навчання  
Виявляє розуміння прочитаного  
Висловлює власну думку  
Критично та системно мислить  
Логічно обгрунтовує власну позицію  
Діє творчо  
Виявляє ініціативу в процесі навчання  
Конструктивно керує емоціями  
Оцінює ризики  
Самостійно приймає рішення  
Розв¢язує проблеми  
Співпрацює з іншими  

(друга сторінка)

                              Характеристика навчальної діяльності:

Навчальний предмет/

інтегрований курс

Результати навчання           Рівень досягнення результатів навчання
І семестр ІІ семестр Рік

Українська

     мова

Сприймає усну інформацію на слух/аудіювання      

Усно взаємодіє та висловлюється/

говоріння

     
Сприймає письмові тексти/Читання      

Письмово взаємодіє та висловлюється/

Письмо

     
Загальна оцінка результатів навчання      

Українська

література

Сприймає усну інформацію на слух/аудіювання      

Усно взаємодіє та висловлюється/

говоріння

     
Сприймає письмові тексти/Читання      

Письмово взаємодіє та висловлюється/

Письмо         

     
Загальна оцінка результатів навчання      
Зарубіжна література Сприймає усну інформацію на слух/аудіювання      

Усно взаємодіє та висловлюється/

говоріння

     
Сприймає письмові тексти/Читання      

Письмово взаємодіє та висловлюється/

Письмо

     
Загальна оцінка результатів навчання      

Іноземна мова

(англійська)

Сприймає усну інформацію на слух/аудіювання      

Усно взаємодіє та висловлюється/

говоріння

     
Сприймає письмові тексти/Читання      

Письмово взаємодіє та висловлюється/

Письмо

     
Загальна оцінка результатів навчання      
Друга іноземна мова(польська) Сприймає усну інформацію на слух/аудіювання      

Усно взаємодіє та висловлюється/

говоріння

     
Сприймає письмові тексти/Читання      

Письмово взаємодіє та висловлюється/

Письмо

     
Загальна оцінка результатів навчання      
Математика Опрацьовує проблемні ситуації та створює математичні моделі      
Розв¢язує математичні задачі      
Критично оцінює результати розв¢язання проблемних ситуацій      
Загальна оцінка результатів навчання      

Пізнаємо природу

(інтегрований курс)

Проводить дослідження природи      
Опрацьовує та використовує інформацію      
Усвідомлює закономірності природи      
Загальна оцінка результатів навчання      

Здоров¢я, безпека та добробут

(інтегрований курс)

Піклується про здоров¢я      
Приймає рішення для безпеки      
Виявляє підприємливість і поводиться етично      
Загальна оцінка результатів навчання      

Вступ до історії України

та громадянської освіти

Орієнтується в історичному часі й просторі      
Працює з інформацією історичного  змісту      
Виявляє повагу до гідності людини та соціальну активність      
Загальна оцінка результатів навчання      

Технології

 

 

 

 

Інформатика

Проектує та виготовляє вироби      
Застосовує технології декоративно- ужиткового мистецтва      
Виявляє самозарадність у побуті/ освіт      
Загальна оцінка результатів навчання      
Працює з інформацією, даними, моделями      
Створює інформаційні продукти      
Працює в цифровому середовищі      
Безпечно та відповідально використовує інформаційні технології      
Загальна оцінка результатів навчання      
Музичне мистецтво Пізнає різні види мистецтв      
Працює з текстом      
Бере участь у творчій діяльності      
Загальна оцінка результатів навчання      
Образотворче мистецтво Здатність сприймати, розуміти твори мистецтва, інтерпретувати їх художньо – образний зміст      
Вміння і навички з практичної художньої діяльності; відтворення за зразком та самостійна творча діяльність      
Обізнасть у сфері образотворчого мистецтва,елементарні  занння та уявлення ппро мистецтво      
Загальна оцінка результатів навчання      
Фізична культура Розвиває особистісні якості у процесі фізичного виховання      
Володіє технікою фізичних вправ      
Здійснює фізкультурно- оздоровчу діяльність      
Загальна оцінка результатів навчання      

Рішення педагогічної ради про переведення на наступний рік навчання________________________________________________________

Рекомендації вчителя______________________________________________

Учитель___________________(прізвище, ім¢я по батькові)

Побажання батьків/осіб, щоїх замінюють______________________________

Батьки/особи,що їх замінюють_________________________________________

Директор закладу________________________________________________

М.П.

                                     

                                 Свідоцтво досягнень 6 клас:

                                                   повна назва закладу

                                                  Свідоцтво досягнень

учня/учениці ____________________________ класу

______________________________________________________________

                             прізвище та імя учня/ учениці

________________________________ навчальний рік

Характеристика навчальної діяльності

       Стан сформованості

 (сформовано/

   формується (P))

Виявляє інтерес до навчання  
Виявляє розуміння прочитаного  
Висловлює власну думку  
Критично та системно мислить  
Логічно обгрунтовує власну позицію  
Діє творчо  
Виявляє ініціативу в процесі навчання  
Конструктивно керує емоціями  
Оцінює ризики  
Самостійно приймає рішення  
Розв¢язує проблеми  
Співпрацює з іншими  

(друга сторінка)

                             

                                Характеристика навчальної діяльності:

Навчальний предмет/

інтегрований курс

Результати навчання           Рівень досягнення результатів навчання
І семестр ІІ семестр Рік

Українська

     мова

Сприймає усну інформацію на слух/аудіювання      

Усно взаємодіє та висловлюється/

говоріння

     
Сприймає письмові тексти/Читання      

Письмово взаємодіє та висловлюється/

Письмо

     
Загальна оцінка результатів навчання      

Українська

література

Сприймає усну інформацію на слух/аудіювання      

Усно взаємодіє та висловлюється/

говоріння

     
Сприймає письмові тексти/Читання      

Письмово взаємодіє та висловлюється/

Письмо         

     
Загальна оцінка результатів навчання      
Зарубіжна література Сприймає усну інформацію на слух/аудіювання      

Усно взаємодіє та висловлюється/

говоріння

     
Сприймає письмові тексти/Читання      

Письмово взаємодіє та висловлюється/

Письмо

     
Загальна оцінка результатів навчання      

Іноземна мова

(англійська)

Сприймає усну інформацію на слух/аудіювання      

Усно взаємодіє та висловлюється/

говоріння

     
Сприймає письмові тексти/Читання      

Письмово взаємодіє та висловлюється/

Письмо

     
Загальна оцінка результатів навчання      
Друга іноземна мова (польська) Сприймає усну інформацію на слух/аудіювання      

Усно взаємодіє та висловлюється/

говоріння

     
Сприймає письмові тексти/Читання      

Письмово взаємодіє та висловлюється/

Письмо

     
Загальна оцінка результатів навчання      
Математика Опрацьовує проблемні ситуації та створює математичні моделі      
Розв¢язує математичні задачі      
Критично оцінює результати розв¢язання проблемних ситуацій      
Загальна оцінка результатів навчання      
Георафія        
       
       
Загальна оцінка результатів навчання      

 «Пізнаємо природу»

(інтегрований курс)

Проводить дослідження природи      
Опрацьовує та використовує інформацію      
Усвідомлює закономірності природи      
Загальна оцінка результатів навчання      

Здоров¢я, безпека та добробут

(інтегрований курс)

Піклується про здоров¢я      
Приймає рішення для безпеки      
Виявляє підприємливість і поводиться етично      
Загальна оцінка результатів навчання      

Історія України.

Всесвітня історія

Орієнтується в історичному часі й просторі      
Працює з інформацією історичного  змісту      
Виявляє повагу до гідності людини та соціальну активність      
Загальна оцінка результатів навчання      

Технології

 

 

 

 

 

Інформатика

Проектує та виготовляє вироби      
Застосовує технології декоративно- ужиткового мистецтва      
Виявляє самозарадність у побуті/ освіт      
Загальна оцінка результатів навчання      
Працює з інформацією, даними, моделями      
Створює інформаційні продукти      
Працює в цифровому середовищі      
Безпечно та відповідально використовує інформаційні технології      
Загальна оцінка результатів навчання      
Музичне мистецтво Пізнає різні види мистецтв      
Працює з текстом      
Бере участь у творчій діяльності      
Загальна оцінка результатів навчання      
Образотворче мистецтво Здатність сприймати, розуміти твори мистецтва, інтерпретувати їх художньо – образний зміст      
Вміння і навички з практичної художньої діяльності; відтворення за зразком та самостійна творча діяльність      
Обізнасть у сфері образотворчого мистецтва,елементарні  занння та уявлення ппро мистецтво      
Загальна оцінка результатів навчання      
Фізична культура Розвиває особистісні якості у процесі фізичного виховання      
Володіє технікою фізичних вправ      
Здійснює фізкультурно- оздоровчу діяльність      
Загальна оцінка результатів навчання      

Рішення педагогічної ради про переведення на наступний рік навчання________________________________________________________

Рекомендації вчителя______________________________________________

Учитель___________________(прізвище, ім¢я по батькові)

Побажання батьків/осіб, щоїх замінюють______________________________

Батьки/особи,що їх замінюють_________________________________________

Директор закладу________________________________________________

М.П.