Структура та органи управління закладом

Posted in Діяльність навчального закладу

1402046614_dogovorxbyte.png

Структура та органи управління закладом

Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький центр «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» має свою структуру та складається із структурних частин, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти на відповідних рівнях:

 

 • початкова освіта (1-4-ті класи);
 • базова середня освіта (5-9-ті класи);
 • профільна середня освіта (10-11-ті класи).

Кожен рівень освіти являє собою завершений етап, що характеризується певною складністю, певним рівнем компетентностей, які цей рівень надає та відповідають Державним стандартам освіти в Україні.

 Керівництво закладом здійснює директор, повноваження якого визначаються Законами України, статутом закладу освіти та трудовим договором. Колегіальним органом управління закладу є Педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом «Про освіту» і статутом закладу.

 До складу Педагогічної ради входять усі педагогічні працівники закладу.

Педагогічна рада закладу:

 • планує роботу закладу;
 • схвалює освітню програму закладу та оцінює результативність її виконання;
 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
 • приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;
 • розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
 • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;
 • розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу вводяться в дію рішеннями директора школи.

Діяльність Педагогічної ради визначається Положенням по закладу, що схвалено Педагогічною радою (протокол № 1 від 28.08.2020 року) та затверджено наказом по закладу № 192 від 31.08.2020 року.

  У закладі також діють:

 • органи самоврядування працівників (Первинні профспілкові організації);
 • орган самоврядування здобувачів освіти (Рада учнівського самоврядування);
 • органи батьківського самоврядування (Батьківські активи – у класах та Батьківська рада – загальношкільний орган);

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу.