Положення про батьківський комітет

Posted in Батьківський комітет інформує

ПОЛОЖЕННЯ

 ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ’ЄДНАННЯ

«ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ № 20 –

 ДИТЯЧИЙ ЮНАЦЬКИЙ ЦЕНТР «СУЗІР’Я»

КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

1. Загальні положення

1.1. Положення про батьківський комітет приймається і затверджується на загальношкільних батьківських зборах навчального закладу. Зміни та доповнення в дійсне положення вносяться в такому ж порядку.

1.2. Батьківський комітет є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обовязків своїх дітей під час їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі.

1.3. Батьківський комітет (далі за текстом - комітет) очолює голова. Комітет підкоряється й підзвітний загальношкільним батьківським зборам.

Термін повноважень комітету - один рік.

1.4. Для координації роботи до складу комітету входить заступник директора  з виховної роботи.

1.5. У своїй діяльності комітети керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про обєднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», «Положенням про загальноосвітнійнавчальний заклад», Статутом закладу, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти.

1.6. Рішення комітету є рекомендаційними.

Обов'язковими є тільки ті рішення комітету, з метою реалізації яких видається наказ по закладу.

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

 

2.1. Метою діяльності комітету є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

2.2. Основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:

 • формування та розвитку особистості учня тайого громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування;
 • виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;
 • формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;
 • захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей;
 • здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти, розвитку їх природних здібностей та підримки обдарованої молоді;
 • всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
 • залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;
 • організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;
 • вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустроюю.

2.3. Основними принципами діяльності комітетів є:

 • законність,
 • гласність,
 • колегіальність,
 • толерантність,
 • виборність,
 • організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;
 • підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, класів.
3. Функції батьківського комітету

 

3.1. Сприяє  забезпеченню оптимальних умов для організації освітнього процесу(надає допомогу у придбанні підручників, наочного методичного приладдя).

3.2. Координує діяльність класних батьківських комітетів.

3.3. Визначає напрями, форми, розміри і порядок використання зібраних батьківських коштів, здійснює контроль за їх використанням.

3.4. Проводить роз’яснювальну й консультативну роботу серед батьків(законних представників) учнів про їх права та обов’язки.

3.5. Разом із керівництвом закладу контролює організацію харчування учнів, медичного обслуговування.

3.6. Розглядає звернення на свою адресу, а також звернення з питань віднесених дійсним Положенням до компетенції комітету, за дорученням директора школи.

3.7. Взаємодіє з педагогічним колективо закладу з питань профілактики правопорушень, бездоглядності серед неповнолітніх учнів.

3.8. Взаємодіє з іншими органами самоврядування школи з питань проведення  загальношкільних заходів та іншим, що належать до компетенції комітету.

4. Права та обовязки батьківського комітету

Відповідно до компетенції, установленої дійсним положенням, комітет має право:

4.1. Брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які пребувають у несприятливих соціально-економічних умовах.

4.2. Звертатися за роз'ясненнями в установи та організації.

4.3. Заслуховувати й одержувати інформацію від керівництва загальноосвітньої установи, інших органів самоврядування.

4.4. Викликати на свої засідання батьків (законних представників) учнів за представленням (рішенням) класних батьківських комітетів.

4.5. Вносити на розгляд керівництва (Ради закладу, педагогічної ради) навчального закладу пропозиції щодо змін типу навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом навчального закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків.

 4.6. Звертатися до директора, педагогічної та Ради загальноосвітньго навчального закладу щодо роз’яснення стану і перспектив навчального закладу та з окремих питань, що турбують батьків.

4.7. Порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав.

4.8. Заохочувати батьків (законних представників) учнів за активну роботу в комітеті, надання допомоги у проведенні загальношкільних заходів тощо.

4.9. Створювати постійні чи тимчасові комісії під керівництвом членів комітету для виконання своїх функцій.

4.10. Створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей.

4.11. Сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування навчального закладу.

4.12. Брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів.

Батьківський комітет зобовязаний:

4.13. Виконувати  план роботи.

4.14. Виконувати свої рішення, рекомендації комітету.

4.15. Вести протоколи засідань батьківських зборів, надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора закладу.

4.16. Залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи.

4.17. Організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у навчальному закладі з метою збереження життя і здоров’я учнів.

5. Організація діяльності комітету

5.1. До складу комітету входять представники батьків (законних представників) учнів по одному від кожного класу.

Представники в комітет обираються щорічно на класних батьківських зборах на початку навчального року.

5.2. Зі свого складу комітет обирає голову та секретаря.

5.3. Голова батьківського комітету закладу є членом Ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

5.4. Голова батьківського комітету може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників закладу.

5.5. Про свою роботу комітет звітує перед загальношкільними батьківськими зборами один раз на рік – в день виборів нового складу комітетів.

5.6. Комітет правомочний виносити рішення при наявності на засіданні не менше половини свого складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

5.7. У разі неможливості проведення загальних зборів батьків закладу, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків класів. У такому випадку рішення приймається зарахуванням рішень зборів батьків класів на засадах простої більшості голосів згідно з протоколами засідань батьківських комітетів чи зборів класів.

5.8. Комітет планує свою роботу на підставі плану роботи закладу. План роботи має вільну форму і затверджується головою батьківського комітету.

5.9. Листування комітету з питань, що відносяться до його компетенції, ведеться від імені загальноосвітньої установи, документи підписують керівник загальноосвітньої установи та голова комітету.

6. Діловодство

6.1. Комітет веде протоколи своїх засідань і загальношкільних батьківських зборів відповідно до інструкції про ведення діловодства загальноосвітньої установи.

6.2. Відповідальність за діловодство в комітеті покладається на голову комітету або секретаря.