1000 символів ліворуч

Аналіз роботи методичного об'єднання вчителів іноземної мови за 2016-2017 навчальний рік

Posted in МО вчителів англійської мови

teacher.png

Аналіз роботи методичного об'єднання вчителів  іноземної мови за    2016-2017 навчальний рік.

В методичне об'єднання вчителів англійської мови входили вчителі : Соколенко Н.А., Зяблікова Н.М.,  Васильєва О.В., Хмелюк С.О., Височин Н.А.

         Методичне об’єднання вчителів англійської мови працює над проблемою : «Формування, розвиток та удосконалення ключових компетентностей учнів  засобами англійської мови» перший рік. Вчителі англійської мови вивчали такі  ключові поняття, як «стандарт освіти», «державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти», «компетентність» та «компетенція» то що, та основні теоретичні  друковані матеріали пов’язані з темою:

 • Державний стандарт базової і повної  загальної середньої освіти.
 • Концептуальні засади реформування середньої освіти «Нова українська школа».
 • Навчальні програми загальноосвітніх шкіл.
 • Назаренко К.Г. Застосування компетентнісного підходу в процесі викладання англійської мови в школі.
 • Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.
 • Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання, BritishCouncil, Київ, 2003.
 • Гапонова С.В. Дискусія як вправа для навчання вільного спілкуванння іноземною мовою // Іноземні мови. – 1999. - № 4.
 • Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчельних закладах, - К.: Ленвіт, 1999.
 • Шестюк О.М. Сучасні підходи щодо викладання іноземних мов: Матеріали Ради Європи //Іноземні мови. – 2000. - № 2,1.
 • Doff  A. 1988. Teach English, CUP
 • Voronka, Z. Active methods of teaching spoken English // Іноземні мови. – 1995. - № 2.
 • Додаток до листа Міністерства освіти та науки України від 17.08.2016р. № 1/9-437.

         Самоосвітня робота вчителів була спрямована на вивчення,активізацію ,формування та розвиток ключових компетентностей учнів та шляхи здійснення компетентнісного підходу в процесі викладання англійської мови в школі. Так, вчитель Василь»ва О.В. працювала над проблемою  «Активізація пізнавальної діяльності учнів як шлях до успішного оволодіння англійською мовою», вчитель Височин Н.А.   -  «Формування та розвиток учнів комунікативної компетенції через оволодіння ними мовними засобами писемного мовлення», вчитель Зябликова Н.М – «Застосування інтерактивних технологій як один із способів підвищення ефективності сучасного уроку», вчитель Соколенко Н.А. -  «Формування   та розвиток комунікативної  компетентності учнів на основі навчальних та реальних ситуацій»,  вчитель Хмелюк С.О. – «Забезпечення умов для реалізації компетентнісного підходу у навчанні англійській мові: комунікативний принцип» .

Головним завданнями в роботі методичного об»єднання   в цьому навчальному році  були:

 • Вивчати нормативні документи та методичні рекомендації, щодо викладання англійської мови.
 • Здійснювати вивчення методичних рекомендацій освітній установ різного рівня, здобутків передової наукової методології.
 • Ознайомлюватися з новими методичними ідеями у фаховому журналі та іншій методичній літературі,під час семінарів-практикумів, вебінарів то що.
 • Вивчати та впроваджувати елементи ПД в практику роботи вчителів МО.
  • Удосконалювати методику проведення різних типів уроків, в тому числі нетрадиційних та інтегрованих.
  • Стимулювати  навчальну активність учнів на уроках шляхом застосування проблемних  та пошукових форм навчальної діяльності учнів.
  • Запроваджувати  інноваційні технології в  навчально-виховному процесі на уроках англійської мови.
  • Створювати умови для  соціокультурного спрямування процесу навчання, досягнення виховної, загальноосвітньої та розвивальної функції іноземної мови як шкільного предмету.
  • Забезпечувати комплексність уроків англійської мови     

через збалансоване та раціональне поєднання усіх аспектів мовленнєвої    діяльності учнів та міжпредметні зв»язки.

 • Поєднувати навчальну роботу з учнями на уроці та позакласну роботу.
 • Приділяти увагу тим навчальним технологіям, що орієнтовані на збереження здоров»я дітей.
 • Організувати навчання дітей в початковій та середній  школі з урахуванням   вимог зазначених у Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти, ключових змін до навчальних програм з англійської мови.
 • Удосконалювати індивідуальну самостійну роботу вчителя з самоосвітньої проблеми шляхом виконання перспективних планів самоосвіти на   5 років.
 • Продовжити ведення порт фоліо , візитної картки методичної теми.
 • Проводити тижні педагогічної майстерності.
 • Здійснювати неформальну методичну допомогу вчителям англійської мови по між засіданнями МО.
 • Залучати учнів та вчителів до спільної пошукової творчої роботи за методикою «Проект».
 • Систематично вивчати утруднення учнів. Здійснювати моніторинг прогресу в усуненні утруднень учнів у вивченні англійської мови (Дні та тижні «допомоги»).
 • Організувати та вдосконалити  роботу з обдарованими дітьми.

Напрямками роботи МО в цьому навчальному році були:

 • Робота з обдарованими дітьми.  В 2016-2017 рр. був проведений шкільний етап Всеукраїнської олімпіади з англійської мови. В ньому взяли участь 40 учнів школи. Учні закладу взяли участь в міському етапі олімпіади. Переможцем міського етапу стала учениця 8-А класу Солонченко Наталья (ІІІ місце), вчитель Хмелюк С.О.

В листопаді   63 учні школи брали участь в  Всеукраїнському конкурсі «Гринвіч» . За результатами конкурсу  учениця 5-Б класу Мефодюк О. (вчитель Соколенко Н.А.)отримала срібний сертифікат, учениці 8-А Солонченко Н. та  4-А  Лавріненко А.       (Вчитель Хмелюк С.О.) отримали бронзові сертифікати.

 В 2017 року 51 учень закладу також брав участь в Всеукраїнському конкурсі «Пазл» та вMacmillan the 2016 Shakespeare Competition. За результатами конкурсу «Пазл» учні 4-А отримали Всеукраїнський диплом 2 місце – Лаврiненко Анастасія і  3 місце Тикул Міша, та регіональний диплом 3 місце Чумак Катерині (Вчитель Хмелюк С.О.).

Учні 9-10-11 класів стали учасниками проектy «ModelUnitedNationsStimulation», започаткованому міським управлінням освіти м. Кропивницький. В жовтні у закладі був проведений шкільний конкурс «Ми – нащадки козаків» ("WeAreCossacks' Descents").

 • Діагностична та навчально-корекційна робота з учнями. Вивчення та усунення утруднень учнів залишається одним з важливих моментів в навчальній діяльності. Вчителі здійснювали  корекційно-корегуючи заняття  з учнями під час канікул: з учнями 5 та 10 класів з метою створення умов  для адаптації учнів до нових умов навчання, з учнями 11 класів  - з метою підготовки до ЗНО.

          Учні 4-11 класів постійно залучалися до спільної роботи  в парах та  групах за методикою »Проект» з метою створення ситуації успіху та  мотивації учнів до навчання..

 •    Навчання та виховання особистості засобами англійської   

мови. Уміння спілкуватися  англійською мовою є основною метою навчальної діяльності. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо)  має здійснюватися у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування допомагає учнюоволодіти базовими вміннями і навичками використання мови в різних сферах і ситуаціях.

         Учні брали в конкурсі «Гринвіч»  та «Пазл»  ,  метою яких є пошук та підтримка талановитих школярів, розвиток інтересу до англійської мови та культури англомовних країн, активізація позакласної та позашкільної роботи з англійської мови, надання учням можливості змагатися в масштабі, що виходить за рамки регіону, не виїжджаючи з нього, формування навичок пізнавальної та творчої діяльності , допомога учням старших класів в опрацюванні методик роботи із тестовими формами контролю.

       Завдання конкурсів носять, в тому числі, і соціокультурний та соціолінгвістичний  характер ,що сприяє здійсненню соціокультурної лінії Держстандарту, сприяє формуванню соціокультурної компетентності шляхом засвоєння культурних і духовних цінностей, норм, що регулюють соціально-комунікативні відносини між статями, поколіннями, націями, сприяють естетичному і морально-етичному розвиткові учнів.

  В грудні були підведені підсумки Року англійської мови на виконання Указу Президента України від 16.11.2015року № 641/2015 « Про проголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні» та розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 30.12 2015 року №535-р. та підведені підсумки Року англійської мови.  На виконання Указу Президента України від 16.11.2015року № 641/2015 « Про проголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні» та розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 30.12 2015 року у 2016 році було проведено ряд заходів метою яких було:

 • популяризація вивчення англійської мови;
 • застосування англійської мови в роботі з учнями за різними
 • напрямками позакласній роботі;
 • поширення практики демонстрування фільмів англійською

мовою із субтитруванням державною мовою;

 • проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо

     важливості вивчення англійської мови, ознайомлення з    

можливостями її використання; олімпіад, фестивалів, конкурсів та інших заходів, спрямованих на заохочення різних вікових груп  учнів до вивчення англійської мови, підвищення рівня володіння нею. Булипроведені:

Конкурси.

 • Шкільний конкурс «Ми – нащадки козаків»;
 • Macmillan the 2016 Shakespeare Cetition;
 • Всеукраїнському конкурсі «Гринвіч»;
 • Всеукраїнському конкурсі  «Пазл».

Тижні англійської мови.         Тижні англійської мови відбулися в лютому та грудні 2016 року. Традиційно в лютому під час тижня учні школи готували та знайомилися з проектними роботами учнів на тему: «SafetyRules», «TheWorldofEnglishProverbsandIdioms».  «TheGloryofBritain. BritishWriters.», «FamousPlacesofLondon», «EnglishFood» etcПід частижнявчителіанглійськоюмовипроводилипозакласнізаходитанестандартніурокианглійськоїмови: “EnglishisFun” ,“SportCompetition”, “DigintoReading”, “AreYouFoodie?” ,”IStudyEnglish”, “TheABC “, залучалиучнівдоінтерактивнихформ  навчання .УчніздійсниливіртуальніподорожіYellowstoneNationalPark”, “London”, “ TateGalleryetc. Вчителі англійської мови уклали збірку уроків та заходів за результатами проведеного тижня.

Мовний табір. В червні 2016 року вчителі англійської мови закладу організували мовні групи для учнів початкової школи. Підчасзанятьучнівзаохочувалисядовивченняанглійської  мовиврізнихіграхTreasureHunt, HotSeat.AnimalAlphabet; Alivepictures; SportJunglesName Three, Colours.Булипроведенітематичні  заходи «Деньзахистутварин», «Денькраїни, моваякоївивчається», «Деньприроди».

Традиційний тиждень англійської мови відбувся грудні 2016 року. Під час тижня учні школи готували та знайомилися з проектними роботами учнів на тему   «TheGloryofBritain. BritishWriters.», «FamousPlacesofLondon», «EnglishFood» etcНацьомутижнівчителіанглійськоюмовипроводилипозакласнізаходитанестандартніурокианглійськоїмови: “EnglishisFun” ,“SportCompetition”, “DigintoReading”, “AreYouFoodie?” ,”IStudyEnglish”, “TheABC “, залучалиучнівдоінтерактивнихформ  навчання .УчніздійсниливіртуальніподорожіYellowstoneNationalPark”, “London”, “ TateGalleryetc. Запланомтижнявгрудні 2016 рокувідбулисяпозакласнізаходи, демонстраціяфільмівтамультфільмів, виставкипроектнихробітучнів: «Englishiseasy, Englishisfun»,  «ShakespearesYear», «DecemberCalenderCountDown», «ChristmasDecorations». Врамкатижнявідбулися:виставкасувенірівзрізнихкраїнсвітутаречейзсимволікоюангломовнихкраїн, нестандартніуроки: уроки-змагання, уроки-подорожі, уроки-вікторини, віртуальніподорожідоангломовнихкраїн(GreatBritain, theUSA,Australia, Canadaetc).В навчальній роботі вчителі англійської  мови використовують лише аутентичні тексти, які носять відомості про реалії країни, мова якої вивчається.

За результатами вивчення стану викладання та рівня   навчальних досягнень учнів 1-4 класів з англійської мови (наказ № 424/ о від12.10.16), на виконання наказу № 507 /о від 8.12.16. були розроблені, ухвалені  на засіданні ШМО вчителів англійської мови протокол№ 3 від 30 грудня 2016р.та здійснені заходи спрямовані на покращення стану викладання англійської мови , усунення утруднень учнів, підвищення фахової майстерності вчителів.

 •    Підвищення педагогічної та фахової майстерності вчителя. Підвищення педагогічної та фахової майстерності вчителя є головним засобом досягнення прагматичних цілей вивчення іноземної мови – стати засобом спілкування учнів завдяки сформованим комунікативним умінням: говоріння, аудіювання, читання та письма забезпечити їм доступ до інших національних культур і тим самим до світової культури.

              Вчителі англійської мови брали участь у фахових семінарах, проведених ЦМСПС: міський семінар вчителів англійської мови( серпень), міський семінар вчителів англійської мови , який проводило видавництво «Лінгвіст» (вересень, жовтень), семінар  для вчителів англійської мови, що працюють в початковій школі,  міський семінар вчителів англійської мови що до використання   GOOGLEAPPS,  січневій онлайн конференції, вебінарах , які проводили видавництва Macmillan, «Лінгвіст»  то що.

               Вчителі англійської мови є членами та керівниками творчих груп міста та школи. Вчитель Васильєва О.В вже третій працює над проблемою   «Удосконалення науково-методичного супроводу педагогічних працівників умовах реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. Аналіз програм та підручників з іноземної мови для 7-х класів » у творчої міської групи; вчитель Хмелюк С.О. очолює шкільну творчу групу для молодих вчителів «Парасток»; вчитель Височин очолює шкільну творчу групу «Школа по запровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», членом якої є вчитель Соколенко Н.А.

 •       Дослідницька робота вчителя за методичною  самоосвітньою проблемою. Вчителі англійської мови працюють над вище зазначеними самоосвітніми проблемами, знайомлять  зі своїми здобутками  своїх колег на засіданнях методичного обєднання.  Відбулося 4 засідання методичного об'єднання вчителів  англійської мови, за планом -п’ять. На них розглядалися  організаційні питання , проходив обмін досвідом з  методичних  проблем, ознайомлення з методичними новинками. Вчитель Васильєва О.В. ознайомила з досвідом «Шляхи підвищення мотивації вивчення англійської мови», вчитель Височин Н.А. - Розвиток навичок комунікативних умінь  при  навчанні письму(З досвіду роботи).
 •    В рамках роботи по між засіданнями відбулися показові уроки «Тиждень педагогічної майстерності»   та заходи за планом тижня англійської мови. Триває процес вивчення  ПД вчителя СЗОШ № 14 Депутатової Л.Л. « Особистісно-орієнтований підхід в навчанні граматики на уроках англійської мови».

В травні планується проведення моніторингу відповідності рівня сформованості навичок 4-х видів  мовленнєвої діяльності Європейському мовному порт фоліо та вимогам Державного стандарту  базової та повної загальної середньої освіти учнів 9, 11 класів та проведення моніторингу  знань учнів 4 класів. Вчителі англійської мови  планують взяти участь в роботі літнього шкільного табору.

В новому навчальному році планується:

 • Проводження роботи на проблемою МО
 • Удосконалення методики проведення різних типів уроків, в тому числі нетрадиційних та інтегрованих.
 • Стимулювання  навчальної активність учнів на уроках шляхом застосування проблемних  та пошукових форм навчальної діяльності учнів.
 • Запровадження інноваційних технологій в  навчально-виховному процесі на уроках англійської мови.
 • Створення умов для  соціокультурного спрямування процесу навчання, досягнення виховної, загальноосвітньої та розвивальної функції іноземної мови як шкільного предмету.
 • Забезпечення  комплексність уроків англійської мови     

через збалансоване та раціональне поєднання усіх аспектів мовленнєвої    діяльності учнів та міжпредметні зв»язки.

 • Поєднання навчальної роботи з учнями на уроці та позакласної роботи.
 • Продовження самоосвітньої роботи вчителя шляхом виконання перспективних планів самоосвіти.
 • Здійснювати неформальну методичну допомогу вчителям».
 • Вивчення утрудненнь учнів. Здійснення моніторингу прогресу в усуненні утруднень учнів у вивченні англійської мови (Дні та тижні «допомоги»).
 • Посилення  роботи з обдарованими дітьми.
 • Поповнення сайту школи новими матеріаламинформацією про роботу ШМО
 • Діагностування членів МО з метою визначення цілей та завдань методичної роботи на наступний навчальний рік
 • Поповнення  матеріально-технічної бази кабінетів англійської мови
 • Перед атестаційна підготовка вчителів. Проходження курсів підвищення кваліфікації.
 • Комп'ютеризації навчання та впровадження передових технологій навчання.