Аналіз роботи МО за 2017-2018 н.р.

Posted in МО вчителів англійської мови

Аналіз роботи методичного об'єднання вчителівіноземної мови за   2017-2018 навчальний рік.

В методичне об'єднання вчителів англійської мови входили вчителі : Васильєва О.В., Височин Н.А., Зяблікова Н.М., Соколенко Н.А., Хмелюк С.О.,Гулка Д.В..

         Методичне об’єднання вчителів англійської мови працює над проблемою : «Формування, розвиток та удосконалення ключових компетентностей учнів засобами англійської мови» перший рік. Вчителі англійської мови вивчали такі ключові поняття, як «стандарт освіти», « новий державний початкової освіти», «державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти», «компетентність» та «компетенція» то що, та основні теоретичні друковані матеріали пов’язані з темою:

 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти.
 • Концептуальні засади реформування середньої освіти «Нова українська школа».
 • Навчальні програми загальноосвітніх шкіл.
 • Назаренко К.Г. Застосування компетентнісного підходу в процесі викладання англійської мови в школі.
 • Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.
 • Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання, BritishCouncil, Київ, 2003.
 • Гапонова С.В. Дискусія як вправа для навчання вільного спілкуванння іноземною мовою // Іноземні мови. – 1999. - № 4.
 • Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчельних закладах, - К.: Ленвіт, 1999.
 • Шестюк О.М. Сучасні підходи щодо викладання іноземних мов: Матеріали Ради Європи //Іноземні мови. – 2000. - № 2,1.
 • Doff A. 1988. Teach English, CUP
 • Voronka, Z. Active methods of teaching spoken English // Іноземні мови. – 1995. - № 2.
 • Додаток до листа Міністерства освіти та науки України від 17.08.2016р. № 1/9-437.

         Самоосвітня робота вчителів була спрямована на вивчення,активізацію ,формування та розвиток ключових життєвих компетентностей учнів та шляхи здійснення компетентнісного підходу в процесі викладання англійської мови в школі. Так, вчитель Василь»ва О.В. працювала над проблемою «Активізація пізнавальної діяльності учнів як шлях до успішного оволодіння англійською мовою», вчитель Височин Н.А.   - «Формування та розвиток учнів комунікативної компетенції через оволодіння ними мовними засобами писемного мовлення», вчитель Зябликова Н.М – «Застосування інтерактивних технологій як один із способів підвищення ефективності сучасного уроку», вчитель Соколенко Н.А. - «Формування   та розвиток комунікативної компетентності учнів на основі навчальних та реальних ситуацій», вчитель Хмелюк С.О. – «Забезпечення умов для реалізації компетентнісного підходу у навчанні англійській мові: комунікативний принцип» .

Головним завданнями в роботі методичного об'єднання   в цьому навчальному році були:

 • Вивчати нормативні документи та методичні рекомендації, щодо викладання англійської мови.
 • Здійснювати вивчення методичних рекомендацій освітній установ різного рівня, здобутків передової наукової методології.
 • Ознайомлюватися з новими методичними ідеями у фаховому журналі та іншій методичній літературі,під час семінарів-практикумів, вебінарів то що.
 • Вивчати та впроваджувати елементи ПД в практику роботи вчителів МО.
  • Удосконалювати методику проведення різних типів уроків, в тому числі нетрадиційних та інтегрованих.
  • Стимулювати навчальну активність учнів на уроках шляхом застосування проблемних та пошукових форм навчальної діяльності учнів.
  • Запроваджувати інноваційні технології в навчально-виховному процесі на уроках англійської мови.
  • Створювати умови для соціокультурного спрямування процесу навчання, досягнення виховної, загальноосвітньої та розвивальної функції іноземної мови як шкільного предмету.
  • Забезпечувати комплексність уроків англійської мови  через збалансоване та раціональне поєднання усіх аспектів мовленнєвої   діяльності учнів та міжпредметні зв'язки.
 • Поєднувати навчальну роботу з учнями на уроці та позакласну роботу.
 • Приділяти увагу тим навчальним технологіям, що орієнтовані на збереження здоров'я дітей.
 • Організувати навчання дітей в початковій та середній школі з урахуванням   вимог зазначених у Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти, ключових змін до навчальних програм з англійської мови.
 • Удосконалювати індивідуальну самостійну роботу вчителя з самоосвітньої проблеми шляхом виконання перспективних планів самоосвіти на   5 років.
 • Проводити тижні педагогічної майстерності.
 • Здійснювати неформальну методичну допомогу вчителям англійської мови по між засіданнями МО.
 • Залучати учнів та вчителів до спільної пошукової творчої роботи за методикою «Проект».
 • Систематично вивчати утруднення учнів. Здійснювати моніторинг прогресу в усуненні утруднень учнів у вивченні англійської мови (Дні та тижні «допомоги»).
 • Організувати та вдосконалити роботу з обдарованими дітьми.

Напрямками роботи МО в цьому навчальному році були:

 • Робота з обдарованими дітьми. В 2017-2018 рр. був проведений шкільний етап Всеукраїнської олімпіади з англійської мови. В ньому взяли участь 29 учнів школи. Учні–переможці шкільної олімпіади взяли участь в міському етапі олімпіади.

Учні 11-А класу Гліжинська Кристина(вчитель Соколенко Н.А.) та Речинський Олександр (вчитель Хмелюк С.О.)були учасниками олімпіади знавців англійської мови, яку проводив КНТУ.

В листопаді 87 учнів школи брали участь в Всеукраїнському конкурсі «Гринвіч» . За результатами конкурсу учні 2-Б класу Кравцов Максим (вчитель Соколенко Н.А.) та Бобейко Марина, учень 11-А класу Клименко Єгор (вчитель Хмелюк С.О.)отримали бронзові сертифікати учасників.

        В 2018 році учні 11-А класу закладу Кісенко Олексій(вчитель Соколенко Н.А.) та Речинський Олександр (вчитель Хмелюк С.О.) брали участь в Всеукраїнському конкурсі ессе англійською мовою відповідно до листа управління освіти, науки,молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації від 2.01 2018 р. за №01-12/ 41/ 2-46.

Учні 9-10-11 класів Гліжинська Кристина (вчитель Соколенко Н.А.), Бондаренко Поліна, Солонченко Наталья, Чабаненко Олександра (вчитель Хмелюк С.О.) стали учасниками проектy «Model United Nations Stimulation». Гра «Модель ООН» - це міжнародна освітня програма, в ході якоїімітуються засідання різних органів системи ООН. На цих засіданнях-імітаціях учні виступають у ролі дипломатів. Вони представляють різні країни і беруть участь в обговоренні поточних питань, які стоять на порядку денному в Організації Об’єднаних Націй.

Безымянный 17

Безымянный 18

Діагностична та навчально-корекційна робота з учнями. Вивчення та усунення утруднень учнів залишається одним з важливих моментів в навчальній діяльності. Вчителі здійснювали корекційно-корегуючи заняття з учнями під час канікул: з учнями 5 та 10 класів з метою створення умов для адаптації учнів до нових умов навчання, з учнями 11 класів - з метою підготовки до ЗНО.

          Учні 4-11 класів постійно залучалися до спільної роботи в парах та групах за методикою »Проект» з метою створення ситуації успіху та мотивації учнів до навчання.Голова ШМО та ЗДНВР Крупченко М.В. відвідували уроки вчителя Гулки Д.В. з метою вивчення стану викладання ним англійської мови та уроки 4-Б класі Хмелюк С.О. у зв»язку із конфліктною ситуацією , що склалася з батьками учениці класу Пихтіної Тетяни. В класі був проведений моніторинг рівня сформованності умінь та навичок учнів з метою з’ясування об’єктивності оцінювання учнів вчителем Хмелюк С.О. Моніторинг показав , що оцінювання учнів здійснюється вчителем за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів затвердженими МОН .

 Навчання та виховання особистості засобами англійської  мови. Уміння спілкуватися англійською мовою є основною метою навчальної діяльності. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) має здійснюватися у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування допомагає учню оволодіти базовими вміннями і навичками використання мови в різних сферах і ситуаціях.

         Учні брали в конкурсі «Гринвіч» та інших конкурсах , метою яких є пошук та підтримка талановитих школярів, розвиток інтересу до англійської мови та культури англомовних країн, активізація позакласної та позашкільної роботи з англійської мови, надання учням можливості змагатися в масштабі, що виходить за рамки регіону, не виїжджаючи з нього, формування навичок пізнавальної та творчої діяльності, допомога учням старших класів в опрацюванні методик роботи із тестовими формами контролю.

       Завдання конкурсів носять, в тому числі, і соціокультурний та соціолінгвістичний характер ,що сприяє здійсненню соціокультурної лінії Держстандарту, сприяє формуванню соціокультурної компетентності шляхом засвоєння культурних і духовних цінностей, норм, що регулюють соціально-комунікативні відносини між статями, поколіннями, націями, сприяють естетичному і морально-етичному розвиткові учнів.

Тиждень англійської мови.         Тиждень англійської мови відбувся 12-16 лютого 2018 року. Традиційно підчас тижня учні школи готували та знайомилися з проектними роботами. Їм були запропоновано здійснити творчі завдання на тему: «St.ValentineCard», «The Sights of London». «Interesting Fact About English», «Harry Potter Drawings», etc . Під час тижня проводилися позакласні заходи та нестандартні уроки англійської мови: “Sing, Play and Learn” ,“Harry Potter Quest-Quiz”, “IJust Dog”, “St. ValentineDayта інші, метою яких було зацікавити учнів вивченням англійської мови, підвищити мотивацію до навчання. Учні здійснили віртуальні подорожі Highlands”, “London”, “ Tate Galleryetc . Були проведені уроки-змагання, уроки-подорожі, уроки-вікторини.

Під час тижня всі уроки англійської мови починалися із цікавих фактів про англійську мову та англійських пісень. Учні 6-Б класу брали участь“Harry Potter Quest-Quiz”.Вони виконували різнізавдання квесту. Учні 2-А класу відвідали веселкове місто з метоювивчення кольорів та отримали від жителів міста у подарунок веселку. Учні 3А та 3В класу шукали скарб, виконуючи різноманітні завдання та знаходячи підказки до наступних завдань, які і привели їх до солодкого сюрпризу. Учні 1-В класу вдосконалювали лексичні навички з теми «Кольори» створюючи картини за допомогою бульбашок фарби. Учні 8-А класу змагалися в знанні географії та літератури Великої Британії під час проведення «Брейн рингу».Учні 6-х класів слухали і виконували сучасну пісню-анімацію «Lemon Tree». Учні 2-4 класів виконували пісні з рухами. Учні 8-го класу під час уроку «Мої музичні смаки» слухали та розпізнавали звучання різних музичних інструментів та музику різних музичних жанрів. Також на кожному уроці учні 1-11 класів розвязували пазли та кросворди.Учні 6-Б класу разом із казковим героєм Незнайкою познайомили першокласників та учнів другого класу з поняттям англійської мови та важливістю її вивчення. Для цього вони провели екскурсію в країну знань «We love and learn English» Протягом тижня англійської мови учні знайомилися з фактами життя та побуту населення Британії, приймали участь в конкурсах та брейн-рингах, підтверджуючи свої знання з англійської мови. Дев’ятикласники організували тематичну вечірку “Veni, vidi, vici!”в англійському кафе „English café”. Навіть найцікавіші ігри та розваги мають бути за правилами. Годі й казати про уроки. Але правил простіше дотримуватись, якщо ви склали їх самі! Учні не обмежили список правил звичним «Виконувати домашні завданні» та «Добре себе поводити». Серед правил є і такі як «Розважайся», «Будь активним та креативним». А в останній день тематичного тижня всі бажаючі приймали участь в концерті, розкриваючи свої таланти та знання з англійської мови.

Безымянный 16

Безымянный 15

За результатами вивчення стану перевірки зошитів з англійської мови учнів 5-11 класів наказ № 522/о від 29 грудня 2017 року Про результати перевірки зошитів учнів з англійської мови були розроблені, ухвалені на засіданні ШМО вчителів англійської мови (протокол № 5 від 29 березня    2018р.) та здійснені заходи спрямовані на покращення стану перевірки зошитів з англійської мови , усунення недоліків, підвищення якості перевірки. Голова ШМО Соколенко Н.А постійно здійснювала моніторинг стану перевірки зошитів учениці 4-Б класу Пихтіної Т. на вимогу вчителя англійської мови Хмелюк С.О.  

Підвищення педагогічної та фахової майстерності вчителя. Підвищення педагогічної та фахової майстерності вчителя є головним засобом досягнення прагматичних цілей вивчення іноземної мови – стати засобом спілкування учнів завдяки сформованим комунікативним умінням: говоріння, аудіювання, читання та письма забезпечити їм доступ до інших національних культур і тим самим до світової культури.

              Вчителі англійської мови брали участь у фахових семінарах:

 • міський семінар вчителів англійської мови ( серпень) – вчителі Соколенко Н.А., Хмелюк С.О.
 • засіданні творчої майстерні вчителя англійської мови з проблеми «Міжнародні онлайн платформи для організації проектної діяльності на уроці англійської мови»(вересень) - вчитель Гулка Д.В.
 • міський семінар вчителів англійської мови , який проводило видавництво «Лінгвіст» (вересень, жовтень) – вчителі Соколенко Н.А., Хмелюк С.О.
 • засідання проблемної групи з проблеми «Використання інтернет-сервісів для формування ключових компетентностей особистості на уроках англійської мови» (січень) – вчитель Гулка Д.В.
 • семінар освітньо-методичного центру «Dinternal Education» з проблеми «Успішне формування іншомовної адитивної компетенції учнів старших класів під час підготовки до ЗНО 2018 року з англійської мови»(лютий)- вчителі Соколенко Н.А., Хмелюк С.О.
 • міський семінар вчителів англійської мови з проблеми «Використання сервісів       в освітньо-виховному процесі з іноземної мови »(лютий) – вчитель Соколенко Н.А.
 • майстер-клас Красової О.Г. на тему «Шляхи оптимізації навчання учнів англійської мови у перших класах відповідно до концепції «Нової Української школи» (березень) – вчитель Гулка Д.В.
 • онлайн вебінар з метою підготовки вчителів англійської мови до викладання в перших класах за новим державним стандартом в рамках реалізації концепції «Нова українська школа»(травень) вчителі Височин Н.А., Васильєва О.В., Соколенко Н.А.
 • семінари для вчителів англійської мови, що працюють в початковій школі:
 • семінар міжнародного освітньо-методичного центру «Dinternal Education» з проблеми «Формування іншомовної комунікативної компетентності згідно до засад Нової української школи та нового Державного стандарту початкової освіти» ( травень) – вчителі Височин Н.А., Васильєва О.В..
 • семінар видавництва «MMPublication», компанії «Лінгвіст» на тему «Компетентність вчителя ХХІ сторіччя» (травень ) - вчитель Височин Н.А..
 • курси для вчителів англійської мови «Нова українська школа».

              Вчителі англійської мови є членами та керівниками творчих груп міста та школи. Вчитель Васильєва О.В вже третій рік працює над проблемою   «Удосконалення науково-методичного супроводу педагогічних працівників умовах реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. Аналіз програм та підручників з іноземної мови для 7-х класів » у творчої міської групи; вчитель Хмелюк С.О. очолює шкільну творчу групу для молодих вчителів «Парасток»; вчитель Височин Н.А. очолює шкільну творчу групу «Школа по запровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», членом якої є вчитель Соколенко Н.А.

Дослідницька робота вчителя за методичною самоосвітньою проблемою. Вчителі англійської мови працюють над вище зазначеними самоосвітніми проблемами, знайомлять зі своїми здобутками своїх колег на засіданнях методичного обєднання. Відбулося 4 засідання методичного об'єднання вчителів англійської мови, за планом -п’ять. На них розглядалися організаційні питання , проходив обмін досвідом з методичних проблем, ознайомлення з методичними новинками.  Вчитель Васильєва О.В. ознайомила з досвідом по теми «Проектна методика очима вчителя і учня», вчительСоколенко Н.А. - «Шляхи формування проектної методики вчителя та її застосуваня на уроках ІМ» (З досвіду роботи). Були презентовані учнівські проектні роботи.

В рамках роботи по між засіданнями відбулися заходи за планом тижня англійської мови. Триває процес вивчення ПД вчителя СЗОШ № 14 Депутатової Л.Л. « Особистісно-орієнтований підхід в навчанні граматики на уроках англійської мови».

В новому навчальному році планується:

 • Проводження роботи на проблемою МО.
 • Дослідницька методична робота в рамках концепції «Нової Української школи» (створення мобільних творчих пар та груп з метою обміну досвідом).
 • Удосконалення методики проведення різних типів уроків, в тому числі нетрадиційних та інтегрованих.
 • Стимулювання навчальної активність учнів на уроках шляхом застосування проблемних та пошукових форм навчальної діяльності учнів.
 • Запровадження інноваційних технологій в навчально-виховному процесі на уроках англійської мови.
 • Створення умов для соціокультурного спрямування процесу навчання, досягнення виховної, загальноосвітньої та розвивальної функції іноземної мови як шкільного предмету.
 • Забезпечення комплексність уроків англійської мови  через збалансоване та раціональне поєднання усіх аспектів мовленнєвої   діяльності учнів та міжпредметні зв'язки.
 • Поєднання навчальної роботи з учнями на уроці та позакласної роботи.
 • Продовження самоосвітньої роботи вчителя шляхом виконання перспективних планів самоосвіти.
 • Здійснювати неформальну методичну допомогу вчителям.
 • Вивчення утрудненнь учнів. Здійснення моніторингу прогресу в усуненні утруднень учнів у вивченні англійської мови (Дні та тижні «допомоги»).
 • Посилення роботи з обдарованими дітьми.
 • Поповнення сайту школи новими матеріалами т танформацією про роботу ШМО.
 • Діагностування членів МО з метою визначення цілей та завдань методичної роботи на наступний навчальний рік.
 • Поповнення матеріально-технічної бази кабінетів англійської мови.
 • Передатестаційна підготовка вчителів. Проходження курсів підвищення кваліфікації.
 • Комп'ютеризації навчання та впровадження передових технологій навчання.