ЗМІСТ ПЛАНУ РОБОТИ МО ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА 2020- 2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Posted in МО вчителів англійської мови

ЗМІСТ ПЛАНУ РОБОТИ МО ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА 2020- 2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

 

1. Аналіз роботи МО за 2019-2020 рр.

2. Головні завдання та напрямки роботи на 2020-2021 рр.

3. Проблеми, над якими працює школа, методичне об”єднання вчителів      

     іноземної мови, та шляхи їх реалізації.

4. Склад МО.

5. Діагностична карта МО.

6. Тематика засідань МО.

7. Робота між засіданнями.

8. Організація самоосвіти вчителя.

9. Графік проведення відкритих уроків та позакласних заходів.

10.Заходи по вивченню та усуненню утруднень учнів.

11. Тематика занять з обдарованими дітьми.

12.Втілення обласних, регіональних, міських та шкільних програм для  

   обдарованих дітей.

13.План проведення олімпіад, конкурсів.

14.Реалізація вимог оновлених навчальних програм та Державного стандарту початкової загальної освіти та Державног стандарту базової та повної загальної середньої освіти

15.Вивчення нормативних документів, реалізації рішень та рекомендацій МО.

2.ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ.

 

 1. Забезпечувати виконання вимогоновлених навчальних програм та Держстандарту базової та повної середньої освіти.
 2. Забезпечувати нормативність мовлення та досягнення рівнів навченості визначених базовими навчальними програмами ; формувати та розвивати соціокультурну та соціолінгвістичну компетенції учнів.
 3. Організовувати та розвивати самостійну комунікативно-пізнавальну діяльність та науково-дослідницьку роботу учнів.
 4. Формувати та розвивати ключові життєві компетентності учнів шляхом інтегрованості змісту уроку.
 5. Забезпечувати органічне поєднання всіх видів мовленнєвої діяльності учнів на уроках англійської мови. Організовувати збалансоване взаємопов‘язане навчання всіх видів мовленнєвої діяльності.
 6. Вдосконалювати професійну компетентність вчителів шляхом їх самоосвіти, курсової підготовки, участі в різних методичних заходах.
 7. Забезпечувати високий методичний рівень проведення уроків. Продовжувати вивчати та запроваджувати сучасні інноваційні технології навчання
 8. Вивчати, узагальнювати, запроваджувати   елементи передового педагогічного досвіду.
 9. Створювати умови позитивної мотивації навчання,сприятливі психологічні умови для учнів на уроках іноземної мови.; таку іншомовну атмосферу на уроках, що спонукає до мовлення.
 10. Створювати рівні умови рівного доступу до здобуття учнями якісної освіти.
 11. Зорієнтувати навчання на особистість учня з урахуванням його вікових особливостей та опори на вже здобутий досвід учня з метою спонукання його до таких навчальних прийомів , як аналіз, логічне розмірковування , порівняння тощо.
 12. Поєднувати навчальну роботу на уроках з позакласною роботою з метою підвищення вмотивованості вивчення англійською мовою

 

 

Напрямки роботи МО

 • Навчання та виховання особистості засобами англійської мови.
 • Вивчення нормативних документів , що регламентують педагогічну   діяльність вчителя.
 • Підвищення педагогічної та фахової майстерності вчителя.
 • Дослідницька робота вчителя за методичною проблемою.
 • Робота з обдарованими дітьми.
 • Діагностична та навчально-корегуюча робота з учнями.

3. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА , НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ШКОЛА:

«ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ »

 

 

 

ПРОБЛЕМА , НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МО ВЧИТЕЛІВ

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ:

«Формування, розвиток та удосконалення ключових компетентностей учнів засобами англійської мови».

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ:

 • Вивчати нормативні документи та методичні рекомендації, що регламентують викладання англійської мови.
 • Здійснювати вивчення методичних рекомендацій освітній установ різного рівня, здобутків передової наукової методології.
 • Ознайомлюватися з новими методичними ідеями у фаховому журналі та іншій методичній літературі,під час семінарів-практикумів, вебінарів то що.
 • Вивчати та впроваджувати елементи ПД в практику роботи.
 • Удосконалювати методику проведення різних типів уроків, в тому числі інтегрованих та нетрадиційних.
 • Стимулювати навчальну активність учнів на уроках шляхом застосування проблемних та пошукових форм навчальної діяльності.
 • Запроваджувати інноваційні технології в навчально-виховному процесі на уроках англійської мови.
 • Забезпечувати комплексність уроків англійської мови через збалансоване та раціональне поєднання усіх аспектів мовленнєвої   діяльності учнів та міжпредметні зв»язки.

Поєднувати навчальну роботу з учнями на уроці та позакласну роботу.

 • Організувати та вдосконалити роботу з обдарованими дітьми.
 • Приділяти увагу навчальним технологіям орієнтованим на збереження здоров’я дітей.
 • Організувати навчання дітей в початковій та середній школі з урахуванням   вимог зазначених у концепції НУШ, в середній та старшій школі – з урахуванням ключових змін до оновлених навчальних програм з англійської мови.
 • Удосконалювати індивідуальну самостійну роботу вчителя з самоосвітньої проблеми шляхом виконання перспективних планів самоосвіти (на   5 років).
 • Систематично вивчати утруднення учнів. Здійснювати моніторинг прогресу в усуненні утруднень учнів у вивченні англійської мови (Дні та тижні «допомоги» ).


4. СКЛАД ШКІЛЬНОГОМЕТОДИЧНОГО ОБЄДНАННЯ.

П.І.П вчителя посада

Рік проходження курсової

перепідготовки

Педстаж Рік останньої атестації Категорія звання класи Тижневе навантаження Класне керівництво
Соколенко Н.А. вчитель а/м 2017 35 р 2016 вчитель вищої квал. категорії . вчитель-методист 1-10 25  
Васільєва О.В. вчитель а/м жовтень 2018

26

років

2018 вчитель вищої квал. категорії 1,2,3,4,5,7,11 25 11
Височин Н.А. вчитель а/м жовтень 2017

17

років

2019

вчитель вищої квал. категорії

Ст. вчитель

2,3,4,6,10 25,5 6-Б
Хмелюк С.О. вчитель а/м вереснь 2016 30 років 2016 вчитель вищої квал. категорії, вчитель-методист

1-9

26 8-Б

Гулка

Д.В

 

вчитель а/м

 

     4

роки

 

спеціаліст

4,5,6,8,9,11

20

 

Стьопул

В.І.

вчитель а/м

 

7

років

 

спеціаліст

2,6 15  

Брайченко

Т.І.

Вчитель а/м та зарубіж. літ. березень 2006 25 років 2006 спеціаліст 1,2,5,7 13 5-А

 

 

 

5. Діагностична карта методичного об`єднання вчителів англійської мови.

Науково-методична проблема , над якою працює школа :

«ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ».

 

Активізація пізнавальної діяльності учнів як шлях до успішного оволодіння англ. мовою.

Вчитель Васільева О.В.

Формування та розвиток учнів комунікативної компетенції через оволодіння ними мовними засобами писемного мовлення.

Вчитель Височин Н.А.

Застосування елементів комунікативного навчання в початкових класах як стратегія вивчення сучасної іноземної мови.

Вчитель Брайченко Т.І.

Формування та розвиток комунікативної та навчально-пізнавальної компетентності учнів на основі навчальних і реальних ситуацій.

Вчитель Соколенко Н.А.

Забезпечення умов для реалізації компетентнісного підходу у навчанні англійській мові:комунікативний принцип.

Вчитель Хмелюк С.О.

Контроль і формування мовних здібностей.

Лінгвістично обдаровані діти.

Вчитель Стьопул В.І.

Розвиток мовленєвої компетентності на уроках англійської мови.

Вчитель Гулка Д.В.

 
               
Мобільна творча група «Патріотичне виховання засобами англійської мови»(Керівник Хмелюк С.О.).

                


6.Тематика засідань МО.

1 засідання

Дата проведення 30 серпня 2020 р. Протокол №1

Зміст засідання          Хто готує
1. Аналіз роботи МО за 2019-2020 рр. Голова МО Васільєва О.В.
2.Вивчення оновлених навчальних програм, ключових змін до них та інших документів Міністерства освіти України, що регламентують викладання англійської мови в 2020-2021 навчальному році

Вчителі-члени МО.

3. Планування та затвердження плану роботи МО на 2020-2021 рр. Члени МО, голова МО
4.Вивченняметодичних рекомендаційщодо ведення класних журналів, зошитів, словників, критеріїв оцінювання учнів. ЗДНВР
5. Дотримання єдиного орфографічного режиму Вчителі-члени МО
6.. Планування   тематики занять з обдарованими дітьми

Васілєва О.В.

7.Обговорення методичних рекомендацій МОН щодо коригуючого навчання на початку 2020-2021 нр. Вчителі-члени МО

2 засідання

Тема: «Формування компетентного випускника закладу загальної середньої освіти».

Дата проведення 19   жовтня 2020 р. Протокол №2.

         Зміст засідання          Хто готує

Виступ «Компетентнісний підхід у побудові моделі сучасного випускника- шлях до успішної соціалізації особистості»

Васільєва О.В.
Обговорення участі у проєкті «Формування компетентного випускника сучасної школи » Члени МО
Підготовка до участі учнів школи в шкільному етапі та підготовка до участі в міському етапі олімпіади знавців англійської мови.

ЗДНВР

Голова МО

Підготовка до проведення конкурсу «Пазл» Гулка Д,В,

3 засідання

Тема: «Урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя та учня та як основа формування ключових компетентностей школяра»

Дата проведення   січня 2021 р. Протокол № 3.

         Зміст засідання          Хто готує

Вплив особистості учня на процес формування та розвитку навчально-пізнавальної та комунікативної компетентностей учня

Виступ

Соколенко Н.А.
Забеспечення умов для реалізації компетентнісного підходу у навчанні англійської мови:комунікативний підхід Хмелюк С.О..
Аналіз участі учнів закладу в міському етапі олімпіади знавців англійської мови, Всеукраїнському конкурсі «PUZZLE GAME»

Васільєва О.В.

Гулка Д.В.

Контроль та формування мовних здібностей

Стьопул В.І.

4 засідання.

Тема: «Формування та розвиток ключових життєвих компетенцій учня».

Дата проведення          березня 2021 р. Протокол № 4.

             Зміст засідання            Хто готує

Презентація досвіду роботи МО з методичноої проблеми

Голова ШМО

Вчителі

Вивчення вимог оновлених навчальних програм (рівнів і дескрипторів комунікативних умінь Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти - комунікативна компетентність,   лексичний, граматичний і фонологічній діапазон учня/учениці на кінець 9-го класу(лінгвістична компетенція).

 

Вчителі

Підготовка до проведення ДПА.

Вчителі 9 кл.
Аналіз участі учнів в Всеукраїнському конкурсі «Пазл» Гулка Д.В.
  Васільєва О В.
   
   
   

 

 

 

5 засідання

Тема: «Педагогічна мозаїка».

Дата проведення                травня 2021 р. Протокол № 5.

               Зміст засідання              Хто готує
Звіт вчителів за результатами самоосвітньої діяльності Вчителі-члени МО

Аналіз роботи МО за 2020-2021 рр. Планування роботи на наступний рік.

Васільєва О.В.

Вчителі-члени МО

Діагностування та анкетування вчителів Васільєва О.В.
Аналіз моніторингу відповідністі рівня сформованості навичок 4-х видів мовленнєвої діяльності Європейському мовному порт фоліо учнів 9,11 класів Вчителі-члени МО

 

 

7. Робота по між засіданнями.

1 засідання

Місяць Зміст роботи Хто відповідає
 
серпень -вересень Вивчення   тааналіз оновлених нових навчальних программ Вчителі-члени МО
серпень Планування занять   з обдарованими дітьми за визначеною тематикою Вчителі-члени МО.
вересень Оновлення реєстру обдарованих         учнів. Вчителі-члени МО.
серпень-вересень Участь в засіданні, педраді, методичної ради школи

Члени МО

Голова МО

жовтень Підготовка та проведення шкільної олімпіади знавців англійської мови.                Васільєва О.В.
листопад Участь у Всеукраїнських конкурсах «Гринвич» та «Puzzle Game» Гулка Д.В.
листопад - грудень Підготовка до міського етапу олімпіади з англійської мови Вчителі-члени МО.
вересень-листопад Участь у семінарах ЦМПСП Члени МО
вересень-листопад Участь в роботі мобільної групи Хмелюк С.О., члени МО

2 засідання

 

Місяць Зміст роботи Хто відповідає
  Організація та проведення   конкурсу «Гринвич». Гулка Д.В .вчителі-члени МО
жовтень Проведення днів «Допомоги» Вчителі-члени МО
грудень Участь в міському етапі олімпіади знавців англійської мови. Васільєва О.В.
січень- березень Участь в роботі мобільної групи Хмелюк С.О., члени МО

 

3 засідання

 

Дата            Зміст роботи          Хто відповідає
січень- березень Взаємовідвідування уроків Вчителі-члени МО.
За планом роботи ЦММПС Управління освіти. Участь в семінарі-практикумі для голів МО Голова МО.
січень Участь у січневій он-лайн конференції Височин Н.А.
За планом роботи ЦММПС Управління освіти. Участь в міських методичних семінарах Вчителі

4 засідання

Дата Зміст роботи Хто відповідає
березень-квітень Підготовка матеріалів для ДПА.              Вчителі 9 кл.
квітень Проведення моніторингу відповідності рівня сформованості навичок 4-х видів мовленнєвої діяльності Європейському мовному порт фоліо учнів 9 класів. Вчителі 9 кл.
квітень-травень Узагальнення матеріалів з самоосвітньої проблеми (За планами самоосвіти) Вчителі-члени МО.
квітень- червень Участь в роботі мобільної групи Хмелюк С.О., члени МО

5 засідання

Дата Зміст роботи Хто відповідає
травень Аналіз моніторингу відповідність рівня сформованості навичок 4-х видів   мовленнєвої діяльності Європейському мовному порт фоліо учнів 9,11 класів Вчителі 9 кл.
квітень-травень Обговорення методичних матеріалів за перспективними планами самоосвіти вчителів. Вчителі-члени МО.
Травень Аналіз роботи ШМО Голова МО
т равень Діагностування членів МО з метою визначення цілей та завдань методичної роботи на наступний навчальний рік.

Васільєва О.В.

травень Складання плану роботи МО. на 2021-2022 рік Васільєва О.В.

 

 

 

Постійно

 

 

               Зміст роботи                                                                                                                Хто відповідає

Вивчення та реалізація вимог оновлених навчальних програм та Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

Вчителі-члени МО
Методична робота вчителя по самоосвітній проблемі.   Опис досвіду та оформлення матеріалів по самоосвітній проблемі. Вчителі-члени МО
Вивчення та реалізація основних нормативних документів, якими керується вчитель в своїй діяльності, що регламентують роботу закладу, інструктивно-методичніматеріали, загальнодержавні акти у сфері освіти,

ЗДНВР

Голова МО.

Участь в педрадах, методичних радах школи, методичних виставках то що.

ЗДНВР

Голова МО.

Участь в педагогічних семінарах- практикумах, які проводяться ЦМПСП Управління освіти.

ЗДНВР

Голова МО. Вчителі МО

Робота з обдарованими дітьми Вчителі-члени МО
Діагностування утруднень учнів та іх корекція Вчителі-члени МО
Організація та здійснення допомоги підготовки до ЗНО учнів 11 класів Вчителі які викладають в 11 кл.
Поповнення сайту школи, сторінки МО вчителів англійської мови інформацією про роботу ШМО Височин Н.А.
Поповнення   матеріально-технічної бази кабінетів англійської мови Вчителі-члени МО
Співробітництво з питань самоосвітніх проблем шляхом приєднання до групи вчителів а / м в   Googleapps Вчителі-члени МО

Вдосконалення професійної компетентності і самоосвітньої діяльності вчителів

Вчителі-члени МО
   

 

8. Організація самоосвіти.

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ШКОЛА:

«ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ».

 

ПРОБЛЕМА , НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МО ВЧИТЕЛІВ

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ:

«Формування, розвиток та удосконалення ключових компетентностей учнів засобами англійської мови»

 

ДІАГНОСТИЧНА КАРТКА МЕТОДИЧНОГО ОБ»ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

Соколенко Н.А
Напрацювання по самоосвітній проблемі Методичні перспективи на поточний рік
Вивчення теоретичного матеріалу з самоосвітньої проблеми. Узагальнення вивченого теоритичного матеріалу.
Брайченко Т.І.
Напрацювання по самоосвітній проблемі Методичні перспективи на поточний рік
Вивчення теоретичного матеріалу з самоосвітньої проблеми. Узагальнення опрацьованого матеріалу.
Хмелюк С.О.
Напрацювання по самоосвітній проблемі Методичні перспективи на поточний рік
Вивчення теоретичного матеріалу з самоосвітньої проблеми. Узагальнення вивченого матеріалу.
Васільєва О.В.
Напрацювання по самоосвітній проблемі Методичні перспективи на поточний рік
Вивчення теоретичного матеріалу з самоосвітньої проблеми. Узагальнення вивченогоя матеріалу.
Височин Н.А.
Напрацювання по самоосвітній проблемі Методичні перспективи на поточний рік
Вивчення теоретичного матеріалу з самоосвітньої проблеми. Узагальнення опрацьованого теоретичного матеріалу.
Гулка Д.В.
Напрацювання по самоосвітній проблемі Методичні перспективи на поточний рік
Вивчення теоретичного матеріалу з самоосвітньої проблеми. Узагальнення опрацьованого теоретичного матеріалу.
Стьопул В.І.
Напрацювання по самоосвітній проблемі Методичні перспективи на поточний рік
Вивчення теоретичного матеріалу з самоосвітньої проблеми. Узагальнення опрацьованого теоретичного матеріалу.

 

9.Графік проведення відкритих уроків та позакласних заходів.(Тиждень педагогічної майстерності). І семестр.

№ п п П.І.П. вчителя Тема уроку / заходу клас Дата
1 Соколенко Н.А. People.Jobs.Professions. 2 клас листопад
2 Брайченко Н.І. Давайте випустимо газету 5-В грудень
3 Хмелюк С.О. Вільний час листопад
4 Васільєва О.В. Дозвілля.розваги. 4-Б листопад
5 Височин Н.А. Дозвілля.Святкування дня народження. Кольори. 2-В жовтень
6 Гулка Д.В. Моя родина грудень
7 Стьопул В.І. Шкільне приладдя 2 клас вересень

Моніторинг рівня сформованості умінь та навичок учнів.

№ п/п Мета моніторингу клас Вид мовленнєвої діяльності Термін
1 Контроль навичок 4-х видів мовленнєвої діяльності(семестровий) 3-11 аудіювання, читання, письмо, мовлення І , ІІ семестри
2 Відповідність рівня сформованості мовленнєвих навичок учнів 9-х класів Європейському мовному порт фоліо 9   квітень 2021
 1. 13.Зміст занять з обдарованими учнями

 

№ п п

Мета заняття

клас П.І.П. вчителя

День

тижня

1.

Розвиток та вдосконалення навичок вивчаючого читання

8, 9,10,11 Соколенко Н.А. 3 понеділок
2.

Розвиток та вдосконалення навичок аудіювання

8,9,10,11 Васільєва О.В. 1 середа
3.

Розвиток та вдосконалення граматичних навичок

8,9,11 Хмелюк С.О. 4 п'ятниця
4.

Розвиток та вдосконалення навичок письма

8,9,10,11 Височин Н.А. 2 вівторок
5.

Розвиток та вдосконалення навичок діалогічного мовлення

8,9,10,11 Височин Н.А. 1 середа
6.

Розвиток та вдосконалення навичок монологічного мовлення

8,9,10,11 Васільєва О.В. 2 вівторок

 

13. Втілення обласних, регіональних, міських та шкільних програм для обдарованих дітей.

Принципи здійснення роботи з обдарованими дітьми.

Визначення раніше не визнаних або не використаних можливостей Створення педагогічно доцільного середовища, яке б стиму­лювало самостійну пізнавальну діяльність учнів.

 • Повага до бажання дитини працювати самостійно та вміння утримуватись від втручання в процес творчої діяльності.
 • Надання дитині можливості вільного вибору галузі прикладання сил і методів в досягненні мети.
 • Індивідуальне застосування навчальної програми в залежності від особистості учнів.
 • Створення умов для конкретного втілення творчих ідей.
 • Надання права вносити свій вклад в загальну справу групи.
 • Створення ситуацій, при яких учень, який не проявляє особливих успіхів у навчанні має можливість тісного спілкування з більш здібними учнями.
 • Заохочення роботи   над   проєктами,   запропонованими самими учнями.
 • Заохочення максимального залучення в спільну діяльність.
 • Схвалення результатів діяльності дітей будь-якій галузі з метою пробудити бажання випробувати себе в інших видах діяльності.
 • Підкреслення позитивного значення індивідуальних відмін­ностей.
 • Поважання потенційних можливостей відстаючих.
 • Здатність переконати учнів, що вчитель є їх однодумець, а не противник.

14.План проведення олімпіад та конкурсів.

№ п/п назва заходу клас Дата

П.І.П. вчителя ,

що відповідає за проведення заходу

1 Конкурс Гринвич 3-11 грудень Гулка Д.В.
2 Конкурс Пазл 3-11 лютий Гулка Д.В.
3

Участь в інших конкурсах

8-11    
4 Шкільний етап олімпіади знавців англійської мови 8-11 жовтень вчителі англійської мови.
5 Міський етап олімпіади знавців англійської мови 8-11 грудень вчителі англійської мови.
6 Проєктна діяльність учнів та вчителів 1-11 постійно вчителі англійської мови

 

 

15. Реалізація вимог Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

Вивчення основних інновацій Держстандарту.

№ п/п Положення Держстандарту. термін вивчення Примітка  
1 Роль та місце Держстандарту в у мовах модернізації освіти. серпень робота по між засіданнями  
2

Особливості нового Держастандарту.

 
3 Зміст Базового навчального плану
загальноосвітніх навчальних закладів II—III ступеня. Інваріантна складова.
вересень- травень робота по між засіданнями  
вересень- травень робота по між засіданнями  
4 Зміст понять «стандарт освіти» та «державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти».  
4 Поняття «діяльнісний підхід» та «громадянська компетентність».  
5 Зміст основних понять Стандарту «компетентність» та «компетенція» (комунікативна компетентність, загальнокультурна компетентність, предметна (галузева) компетентність , предметна мистецька компетентність ,проектно-технологічна компетентність компетенція то що). вересень- травень робота по між засіданнями  
6

Шляхи здійснення компетентнісного підходу в галузі мови і літератури.

вересень- травень робота по між засіданнями  
7 Ключові життєві компетентності та їх розвиток. вересень- травень робота по між засіданнями  
8

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

вересень- травень робота по між засіданнями  
9

Зміни у діяльності вчителя, виконання нових функцій у процесі професійно-педагогічної роботи в сучасній школі.

вересень- травень робота по між засіданнями  
10 Вивчення змін та доповнень до оновлених навчальних програм вересень- травень робота по між засіданнями  

 

Заходи по реалізації вимог Держстандарту.

п/п Назва заходу Термін виконання Примітка
1

Вивчення та опанування вчителем своїх нових функцій в умовах запровадження Держстандарту:

 • функції сприяння навчанню учнів (створення умов для прояву самостійності, творчості, відповідальності учня в освітньому процесі та формування у нього мотивації безперервної освіти);
 • функції проектування (проектування спільно з учнем індивідуального освітнього маршруту);
 • управлінської функції (координації діяльності суб’єктів освітнього процесу).
постійно  
2

Внесення змін у діяльності вчителя, виконання нових функцій у процесі професійно-педагогічної роботи

постійно  
3 Формування готовності вчителя до роботи в умовах запровадження нового Державного стандарту, підвищення їх професійної компетентності постійно  
4 Визначення готовності вчителя до роботи в умовах впровадження Держстандарту

вересень-

травень

анкетування
5 Вивчення державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

вересень-

травень

 
6

Аналіз та визначення позитивних ознак Держстандарту

вересень-

травень

 
7 Вивчення та реалізація основних принципів Держстандарту постійно  

 

16.Облік вивчення нормативних документів, реалізації рішень та

рекомендацій МО.(Матеріали засідань МО та заходів, що відбувалися

поміж засіданнями).Вивчення основних нормативних документів, що регламентують здійснення педагогічної діяльності.

№п/п Назва документу Термін вивчення Примітка
1 Державний стандарт початкової загальної освіти. Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти вересень-травень  
2 Ключові зміни до оновлених навчальних програм. вересень-травень  
3 Базовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів II—III ступеня. Інваріантна складова.
вересень  
4 Методичні рекомендації щодо викладання англійської мови в навчальному 2020-2021 рр. вересень  
5

Закон України "Про освіту"

вересень  
6 Закон України "Про загальну середню освіту. Проєкт змін до Закону. вересень  
7 Положення про загальноосвітній навчальний заклад.. серпень  
8 Положення про проведення олімпіад з базових дисциплін. жовтень  
9 Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт МАН. жовтень  
10 Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів. серпень-вересень  
11 Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів. серпень  
12

Порядок забезпечення учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками. Перелік підручників рекомендованих МОН.

серпень  
13 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів постійно  
14 Методичні рекомендації що до викладання базових навчальних дисциплін. вересень постійно  
15

Навчальні програми 1-4, 5-9, 10-11 класи

Календарно-тематичне планування за навчальними планами.

постійно

вересень

 
16.      
17