Аналіз методичної роботи з педагогічними працівниками закладу за 2020-2021 н.р.

Posted in Статті до розділу методична скарбничка

.jpg

 

Аналіз методичної роботи

з педагогічними працівниками закладу за 2020-2021 н.р.

   Керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державною програмою «Вчитель», Державним стандартом освіти, освітня політика в закладі освіти у 2020-2021 н.р. спрямовувалась на пізнавальну, наукову, аналітико – управлінську діяльність, психолого-діагностичну функцію освітнього процесу, на ефективність, дієвість і результативність внутрішньошкільної методичної роботи.

Місія методичної роботи у 2020-2021 н. р. полягала у стимулюванні професійного інтересу, сприянні формуванню особистісного професійного запиту вчителя та його задоволення для вдосконалення педагогічної практики (особистісного професійного розвитку). Метою сучасної методичної роботи було створення умов для особистісного професійного розвитку кожного вчителя. Ця мета конкретизувалася в завданнях:

 • створити інформаційно-освітнє середовище професійного розвитку вчителя різними засобами, зокрема й із використанням технологій дистанційного навчання, соціальних мереж тощо.
 • створити методичну інфраструктуру, залучити зовнішні ресурси для участі у шкільній методичній роботі, активізувати внутрішні ресурси для задоволення професійного інтересу вчителів та вдосконалення ними власної педагогічної практики;
 • організувати підтримку в розробленні вчителем цільової програми професійного розвитку, індивідуального плану професійного вдосконалення;
 • спроєктувати особистісно орієнтовану адаптивну організаційну структуру методичної роботи, спрямовану на задоволення запитів кожного вчителя закладу.

   Відповідно до наказу по закладу від 31.08.2021 року № 225/о «Про організацію методичної роботи у закладі на 2020-2021 н.р.», враховуючи індивідуальні можливості вчителів, їх методичну підготовку, професійний рівень, матеріальну базу закладу, було визначено структуру методичної роботи, де всі її складові тісно були пов’язані, взаємодіяли між собою, діяли з єдиною метою - досягнення кращих показників навчання і виховання.

Структура організації методичної роботи забезпечувала підвищення рівня методичної підготовки педагогів, діагностико-теоретичне опрацювання

науково- методичної проблеми та реалізовувалась через колективні, групові та індивідуальні форми роботи: педагогічна рада; науково-методична рада; МО і ЦМО вчителів-предметників; психолого-педагогічний семінар; нетрадиційні форми методичної роботи; проведення заходів, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу, підвищення загальноосвітнього рівня школярів; робота з молодими вчителями; робота з обдарованими дітьми.

У 2020-2021 навчальному році педагогічний колектив закладу працював над впровадженням науково-методичної проблеми закладу Формування та реалізація компетентнісного підходу у навчально-виховній діяльності за 5 років.

Метою її реалізації на підсумковому V етапі було:

 • систематизація матеріалу, напрацьованого педагогічним колективом за науково-методичною проблемою;
 • вироблення практичних рекомендацій;
 • узагальнення та аналіз роботи над єдиною науково-методичною проблемою;
 • проведення творчих звітів голів МО і ЦМО та вчителів-предметників за результатами роботи над науково-методичною проблемою закладу.

Зміст роботи над проблемою полягав в психологічному, організаційному, науково-методичному й матеріально-технічному забезпеченні реалізації науково-методичної проблеми, опануванні навичками впровадження нових педагогічних технологій освітньої діяльності, вивченні рівня досягнень здобувачів освіти, їх вихованості, розвитку.

З цією метою проведені такі колективні форми роботи:

 • педагогічні ради «Модель компетентного випускника в гуманістичному освітньому просторі», «Виховання активної, соціально адаптованої, відповідальної та стратегічно мислячої особистості у нашому навчальному закладі: реалії, проблеми, перспективи», «Результативність діяльності навчального закладу в інноваційному режимі з використанням сучасних педагогічних технологій, моніторингових досліджень».
 • тренінг «Новий вчитель НУШ-формула професійного успіху».
 • круглий стіл «Атестація-крок до вершини успіху» .

Для забезпечення систематичного і кваліфікованого керівництва методичною роботою у закладі затверджено склад науково-методичної ради, до якої входять голови МО і ЦМО, заступники директора та практичний психолог. Питання форм і методів роботи з обдарованими учнями, удосконалення освітнього процесу на основі сучасних технологій, взаємозв’язку класної і позакласної роботи як умови духовного зростання школяра, атестації педагогічних працівників, підвищення якості навчання обговорювалися на засіданнях науково-методичної ради.

З педагогами закладу проведені інструктивно-методичні наради: «Методичні рекомендації щодо вивчення навчальних предметів у 2020-2021 н.р.», «Про організацію роботи з обдарованими учнями», «Урок як основна форма

реалізації сучасних освітніх технологій», «Особливості підвищення кваліфікації».

Упродовж навчального року проводився постійний аналіз роботи вчителів: динаміка навчальних досягнень учнів, рівень професійного росту (відкриті уроки, заходи, розробки методичних матеріалів, друковані праці, виступи тощо), застосування у роботі сучасних освітніх технологій, створення ситуацій саморозвитку і самореалізації учнів, тощо. Моніторинг дав змогу проаналізувати роботу не тільки класних колективів загалом, але і досягнення кожного учня.

Стрижневу роль в реалізації методичних завдань, розробці та запровадженні прогресивних форм і методів навчання та виховання, проведенні систематичної групової та індивідуальної форм роботи з педагогічними кадрами, надано МО і ЦМО. Освітній процес у закладі організовували 10 МО і ЦМО:

- МО вчителів початкових класів (керівник Резніченко Н.В.);

- ЦМО вчителів математичного циклу предметів (керівник Гаркуша С.І.);

- ЦМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу (Голик О.В.);

- ЦМО природничого циклу (керівник Зубко О.С.);

- МО вчителів англійської мови (керівникВасільєва О.В.);

- МО вчителів фізичної культури (керівникЧепурний С.П.);

- ЦМО вчителів естетичного циклу та трудового навчання (керівник Кураксіна О.І.);

- МО вихователів ГПД та асистентів вчителів (керівник Яшан Г.М.);

- МО класних керівників: 1 – 4 класів( керівник Кирпа О.М.);

- МО класних керівників 5 – 11 класів(керівник Кураксіна О.І.).

   Протягом останніх років заклад працює над впровадженням інноваційних методик навчання та виховання на основі компетентнісного підходу, а саме технологій створення «ситуації успіху», критичного мислення, технологій дистанційного навчання, методу STEM-проєктів. Педагоги працювали над вирішенням проблем спрямованості освітнього процесу на використання інноваційних технологій, розвиток пізнавальної активності учнів, формування особистості учня, його життєвих та навчальних компетентностей, розвиток творчих здібностей, підготовка учнів до ЗНО.

   У своїй роботі вчителі використовували такі форми роботи , як-от: взаємовідвідування уроків, майстер-класи, творчі звіти, консультації, поєднували групові та індивідуальні форми роботи.

Розв’язуючи проблеми гуманітаризації освіти, вчителі ЦМО суспільно-гуманітарного циклу, реалізовуючи методичну проблему «Формування ключових предметних компетентностей у процесі вивчення суспільно – гуманітарних дисциплін», спрямовували навчально-виховну роботу на відродження національної свідомості, формування духовності учнів. Для цього знаходили найоптимальніші засоби навчання, використовували такі основні типи діяльності на уроці:

vігрова та предметно-практична діяльність: діалог, інсценізація, елементи народознавства тощо;

vспілкування у формі діалогів, створення розмовних, проблемних ситуацій;      

vдослідницька, пошукова діяльність;

vвикористання інноваційних технологій,

vзастосування інтерактивних методик навчання;

vробота над розвитком зв’язного мовлення учнів, їх словниковим запасом.

     Цікаво проводили вчителі нетрадиційні за формою уроки, вікторини, КВК, літературні вітальні, диспути, брейн-ринги, конкурси, заочні екскурсії, інтегровані та компаративні уроки, уроки-діалоги та ін.

Найбільшу увагу вчителі приділяли активізації самоосвіти учнів через систему різнопланових творчих завдань, що сприяють розвиткові здібностей та обдарувань школярів.

Педагоги ЦМО вчителів природничих дисциплін працювали над реалізацією науково-методичної проблеми «Удосконалення різних форм і методів роботи з учням в процесі розвитку їх життєвих компетентностей» та над вдосконаленням форм і методів освітнього процесу. З метою підвищення мотивації для подальшого професійного зросту і впровадження STEM-технологій проведено круглий стіл

«STEM-освіта – шлях у майбутнє» та семінар-практикум: «Формування різних компетентностей учнів при викладанні предметів природничого циклу».

Члени МО вчителів початкових класів працювали над вирішенням проблеми «Удосконалення методичної компетентності вчителя шляхом впровадження інноваційних технологій». Вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду проводилося шляхом проведення майстер-класу з наступності між початковою і середньою ланками школи з проблеми

«Формування теоретичного мислення за методикою розвивального навчання. Моделювання на уроках математики», методичних тренінгів «Кейс-технологія»,«Перевернуте навчання», «Стортелінг», «технологія кольорові капелюхи ( 6 капелюхів мислення Едварда Де Боно)», практикуму «Гра по-новому-навчання по-іншому з LEGO. Метод компетентнісного навчання «Шість цеглинок».

   Вчителі математики, фізики та інформатики реалізовували науково-методичну проблему «Розвиток ключових компетентностей учнів шляхом впровадження інноваційних освітніх технологій». З метою підвищення ефективності навчальних занять, інтеграції предметних дисциплін, ознайомлення із методами створення ситуації успіху, використання цифрових технологій проведено коло ідей: «Суть і роль мотивації до навчання під час вивчення математики, фізики, інформатики», семінар-практикум з використання GoogleMeetдля проведення онлайн уроків та консультацій, калейдоскоп ідей: «Інтерактивні методи навчання учнів».

Задля реалізації методичної проблеми «Формування, розвиток та удосконалення ключових компетентностей учнів засобами англійської мови» вчителі іноземних мов формували навички навчання усного мовлення учнів молодших класів, впроваджували проєктні технології, розглядали основні психолінгвістичні умови навчання англійської мови, удосконалювались у моделюванні та створенні середовища розвитку дитини. На засіданнях розглядались питання розвитку навичок самостійного орієнтування в інформаційному полі, проєктування, створення та використання навчальних мультимедійних презентацій, створення віртуального середовища для вивчення іноземної мови.

ЦМО вчителів естетичного циклу та трудового навчання спрямовувала роботу на реалізацію проблеми «Компетентісний підхід – основа розвитку творчих здібностей учнів». З метою удосконалення своїх знань та умінь щодо використання інноваційних та інформаційних технологій, провели круглий стіл «Можливості Google в освітньому середовищі», практикум «Використання GoogleMeet в дистанційному навчанні», творчу майстерню «Формування творчої особистості учня».

   МО вчителів фізичної культури працювало над проблемою «Методичне забезпечення процесу зростання професійної компетентності педагогів, розвитку та саморозвитку їх творчих здібностей». З метою формування у всіх суб'єктів освітнього процесу необхідних знань, умінь і навичок здорового способу життя; підвищення рівня фізичного та психічного здоров’я учнів; розвитку висококультурної, інтелектуально розвиненої, фізично здорової особистості проводилися майстер-клас «Використання вуличних тренажерів для зміцнення здоров’я школярів», бесіда «Здорова їжа школяра», семінар «Особистісно орієнтовні завдання на уроках фізичної культури», перегляд та обговорення уроків фізичної культури вчителів України та вчителів - методистів Кіровоградщини.

   Робота МО класних керівників 1-4 та 5-11 класів була спрямована на формування умінь вчителів плідно працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній роботі та охоплює

питання планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних засобів навчання. Однією з основних проблем у виховній роботі з

учнями є налагодження індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу дитини та профілактична робота, направлена на правовий аспект у вихованні учнів, схильних до правопорушень. 

   Підвищення фахового рівня вчителів проводилося шляхом вивчення і реалізації основних положень нормативних і директивних документів про освіту; шляхом опрацювання новинок методичної літератури, проведення «круглих столів» з метою обміну досвідом; впровадження у освітній процес сучасних досягнень науки, педагогічної теорії.

   З метою удосконалення навичок формування задоволення духовних потреб людини, свободи у виборі власних світоглядних позицій, механізмів саморегуляції та самовиховання класними керівниками проведено практичне заняття «Попередження суїцидальної поведінки», консультпункти «Організація виховання по напрямку «Ціннісне ставлення до суспільства та держави. Громадянське виховання».

Створена в навчальному закладі система навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами позитивно позначається на професійному становленні й розвитку педагогів. Підвищення їх професійного рівня – невід’ємна складова післядипломної освіти. В цьому і є головне призначення методичної роботи нашого навчального закладу.

Одним із важливих напрямків удосконалення педагогічної майстерності є атестація вчителів, яка здійснюється у відповідності з чинним законодавством, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, змінами і доповненнями до нього. Головним завданням атестаційного періоду є комплексна оцінка рівня кваліфікації педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності вчителів різних фахів.

   Наказом по закладу від 31.08.2020 року №210/о “ Про створення атестаційної комісії» було затверджено склад АК І рівня, до якої увійшли компетентні, висококваліфіковані, методично грамотні педагоги, які мають вищу кваліфікаційну категорію і педагогічні звання. Уся робота АК проводилася згідно складеного і затвердженого плану роботи.

У графік атестації 2020-2021 року були включені 1 керівник гуртка, який є також вчителем хореографії, 25 вчителів різних фахів. Серед них: учителі початкових класів – 7, учитель російської мови та зарубіжної літератури – 1, учителі української мови і літератури – 3 , учитель історії – 1, учитель математики та інформатики – 1, учитель математики – 2, учитель інформатики-1, учитель музичного мистецтва-1, учитель хімії, біології та основ здоров’я -1, учитель біології-1, учитель англійської мови - 3, учитель фізичної культури-1, вихователь ГПД-1, асистент вчителя -1. Виданий відповідний наказ по закладу (наказ №306/о від 05.10.2020 року “Про проведення атестації педагогічних працівників у 2020/2021 навчальному році» ).

У період атестації здійснювався психологічний супровід, який забезпечувала Мезенцева О.В., практичний психолог закладу.

   Кожен учитель, який атестувався, у міжатестаційний період працював за власним планом самоосвітньої діяльності. Заключний етап роботи над реалізацією поставлених у ньому завдань відбувався саме під час атестаційного року. Кожен учитель мав змогу звітувати перед колегами про проведену роботу, ділитися набутим досвідом, презентувати кращі доробки, друковану продукцію, електронні презентації, буклети та інше.

АК в рамках своїх повноважень вивчала систему роботи вчителів, узагальнювала методичні матеріали, відвідувала уроки й позакласні заходи, проводила співбесіди

та діагностування учнів та їх батьків щодо здатності вчителів знаходити спільну мову з учасниками навчально-виховного процесу, зацікавлювати предметом, проводилися тренінгові заняття, вивчалася учительська шкільна документація.

У навчальному закладі став традиційним Місячник «Я атестуюсь!», який цього року проводився згідно наказу по закладу від 01.02.2021 року №39/о «Про організацію та проведення Місячника «Я атестуюсь!», у період з 15.02 по 15.03.2021 року. Метою Місячника було завершення атестаційного періоду педагогічних працівників закладу, узагальнення матеріалів, спрямованих на всебічне, комплексне вивчення та оцінювання педагогічної діяльності вчителів, які атестуються, визначення рівня їх професійної компетентності, результатів роботи, фахової діяльності.

Проведенню Місячника передувала серйозна підготовка щодо організації та активної участі вчителів у запланованих заходах. Членами атестаційної комісії, керівниками МО, ЦМО, заступниками директора з ними проводилися: інструктивно-методична нарада, індивідуальні консультації, співбесіди; надавалися методичні рекомендації; переглядалася науково-методична література, документація.

У цей період активізувалася робота щодо заключного етапу вивчення системи роботи вчителів, які атестувалися, членами атестаційної комісії, адміністрацією закладу, соціально-психологічною службою. Відкриті уроки, позакласні заходи з предметів, виховні заходи в класах, де вчителі є класними керівниками, психолого-педагогічні консультації стали основною рушійною силою щодо встановлення рівня професійної майстерності педагогів у міжатестаційний період.

У ході Місячника вчителями-предметниками було проведені відкриті уроки з різних дисциплін, позакласні заходи розвивального та виховного характеру з учнями різних вікових категорій, тренінгові заняття з тими, хто атестувався.

Значимою у період Місячника була робота голів МО, ЦМО. Саме від них подавалася повна інформація про діяльність членів та їх підструктур методичної роботи в міжатестаційний період. Заключним етапом Місячника «Я атестуюсь!» стала підготовка вчителями, які атестуються, для членів атестаційної комісії матеріалів «З досвіду роботи», які були розміщені на сайті школи. Вони мали змогу ознайомити членів атестаційної комісії із досвідом роботи та надбаннями вчителів, розповісти про результати роботи у міжатестаційний період, висвітленими в електронних портфоліо.

   Атестація 2020-2021 року пройшла згідно плану. Педагогічні працівники, які атестувалися в 2020/2021 н.р, своєчасно підвищили свій кваліфікаційний рівень відповідно фаху та посади, на яку вони атестувалися. Навчання за програмою вихователів ГПД Горбенко В.В. заплановано на червень 2021 року.

Результати атестації 2020/2021 року такі:

 • Присвоєно 11 тарифікаційний розряд – 1 педагогу (керівник гуртка);
 • Встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «вчитель-методист» - 4 педагогам;
 • Встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель» - 5 педагогам;
 • Встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший учитель» - 1 педагогу;
 • Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 3 педагогам;
 • Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» - 2 педагогам,
 • Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» - 7 педагогам (включаючи керівника гуртка);
 • Встановлено 11 тарифний розряд – 1 педагогу;
 • Підтверджено відповідність 10 тарифному розряду- 2 педагогам.

За результатами атестації 2020 року видані відповідні накази по закладу й передані в централізовану бухгалтерію для здійснення оплати праці атестованих учителів.

В організації роботи АК закладу з педагогами, які атестувалися, ми керувалися принципами перспективності, дієвості, особистісної орієнтації, демократії та взаємоповаги.

Якісний склад педагогічного колективу

у 2020/2021 навчальному році

Загальна кількість учителів у 2020/2021 навчальному році (станом на 01.10.2020 року) складала 83 особи (разом із сумісниками), з яких усі 81 має вищу педагогічну освіту. Відповідно до дипломів про вищу освіту та за результатами атестації педагоги закладу мають такі кваліфікаційні категорії:

Молодший спеціаліст Спеціаліст

Спеціаліст

ІІ категорії

Спеціаліст

І категорії

Спеціаліст

вищої категорії

2 (2 %) 13 (16 %) 13 (16 %) 9 (11%) 43 (55 %)

   Із загальної кількості педагогів мають педагогічні звання:

-         «учитель-методист» 7 (9 %) ,

-         «старший учитель» 20 (25 %),

-         «Заслужений вчитель України» - 1 (1%).

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Рік Загальна кількість педагогів Замовлено місць відповідно договорів з КОІППО на 2020 та 2021 роки (%) Фактично пройшли навчання за програмами
2020-2021 81 30 (%) 24

   Адміністрація навчального закладу належну увагу приділяє підготовці педагогічних кадрів на курсах підвищення кваліфікації. З цією метою створена

система перспективного та щорічного планування проходження курсів підвищення кваліфікації педагогів.

       Згідно Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №800 педагоги закладу протягом 2020-2021 навчального року мали змогу підвищувати кваліфікацію за різними формами та видами, поєднуючи їх.

Так, своєчасно пройшли навчання за програмами на базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» такі вчителі: Колосова С.О., директор закладу, Голик О.В., Брайченко Т.І., Соколенко Н.А., Хмелюк С.О., вчителі англійської мови, Завіна В.П., Ковтун А.Д., вчитель математики, Палій Л.С., вчитель фізики, Шнурков В.Ю.,вчитель біології, Зубко С.П., вчитель історії, Ковальова Г.М.,Тоток К.С., Яшан Г.М., асистенти вчителів, Лісничий І.В., Орєшкова І.В., соціальний педагог, Антанесян А.С., Снєгова О.В., Коваленко Ю.М., Кирпа О.М., Росчислав Т.В.,вчителі початкових класів, Демешко К.С., заступник директора з навчально-виховної роботи, Горбенко В.В., вихователь ГПД, Бабенко О.О., керівник гуртка, Княгницька Т.І., бібліотекар закладу.

Окрім того, кожен з вчителів підвищував свій кваліфікаійний рівень шляхом участі у різноманітних заходах, про що свідчать отримані сертифікати.

     Питання «Про курси підвищення кваліфікації», «Про затвердження плану підвищення кваліфікації на 2021 рік», «Про підсумки підвищення кваліфікації педпрацівників шляхом проходження курсів та участі у семінарах при КОІППО у 2020 році та план на 2021 рік» стали ключовими на засіданнях нарад при директорові, педагогічній раді, науково-методичній раді, МО та ЦМО.

   З метою надання адресної допомоги керівникам методичних об’єднань та інших структурних підрозділів методичної роботи проводилися консультації з питань планування роботи МО, організації самоосвітньої роботи вчителів-предметників, підготовки їх до творчих звітів за результатами атестації, консультації для молодих учителів та педагогів-стажистів з різних питань їх діяльності в школі.

   Організація роботи над науково-методичною проблемою – найефективніший шлях трансформації педагогічної ідеї в практику. Завдання, визначені державними освітянськими документами щодо удосконалення управління навчальними закладами, неможливо реалізувати без трансформації ідей науки та упровадження інноваційних технологій навчання та виховання.

Членами МО і ЦМО закладу в рамках роботи над V етапом роботи над науково-

методичною проблемою закладу «Формування та реалізація компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі» підведено підсумки роботи шляхом проведення творчих звітів, включаючи порівняльний аналіз роботи за 5 років, за напрямками:

1. Результативність навчальних досягнень учнів.

2. Участь у конкурсах, змаганнях та олімпіадах.

3. Участь у фахових конкурсах.

   Головами МО і ЦМО вироблено рекомендації щодо планування і подальшої роботи над новою науково-методичною проблемою.

   Протягом 2020-2021 навчального року голови МО і ЦМО скеровували роботу методичних структурних підрозділів, надавали консультації з різних питань організації роботи над індивідуальними методичними темами членам МО, ЦМО, самоосвітньої діяльності досвідчених і малодосвідчених педагогів, накопичували матеріал з науково-методичної проблеми.

   Кожного року у достатньому обсязі здійснюється передплата періодичних видань (за рахунок учительських внесків, коштів, виручених за здачу макулатури, спонсорської допомоги). З метою інформаційно-методичного забезпечення організації роботи з педагогічними кадрами та підвищення якості освітнього процесу в методичному кабінеті та бібліотеці навчального закладу систематично оформлювалися виставки нових педагогічних надходжень. Членами МО, ЦМО готувалися інформації за публікаціями фахових газет і журналів, поповнювалася картотека періодичних видань, методичних, позакласних заходів.

   У міжкурсовий період підвищенню професійної компетентності педагогів сприяли такі форми методичної роботи: онлайн-конференції та марафони, круглі столи, тренінги, педагогічні та культурологічні інформації, індивідуальні співбесіди, групові консультації, засідання ЦМО і МО, творчих груп, семінари.          Активними учасниками обласних методичних форм роботи, які проводилися з ініціативи КЗ «КОІППО імені В.О.Сухомлинського», стали: вчитель початкових класів Стукаленко О.П. - учасник творчої групи з проблеми: «Компетентнісна

спрямованість розвивального навчання ДРіМ в сучасній школі», вчителі української мови та літератури Голик О.В.- учасник семінару-практикуму «Особливості підготовки учнів до виконання олімпіадних завдань з української

мови і літератури», Осаулець Л.В.- учасник семінару-практикуму «Сучасний урок: технології, методи, прийоми».

Педагоги закладу були активними учасниками різноманітних майстер-класів, тренінгів, семінарів та практикумів. Серед них: Цибуля Н.О., Проценко О.О., вчителі інформатики «Відео/аудіомонтаж: основи створення навчальних відео», « Онлайн-сервіси для роботи з медіафайлами», Сащенко С.А., вчитель російської мови та зарубіжної літератури « Інструменти створення сучасного уроку зарубіжної літератури», Крупченко М.В., заступник директора з навчально-виховної роботи «Управління розвитком закладу загальної середньої освіти», Ткаченко Т.І., вчитель хімії,біології та основ здоров’я «Розвиток критичного мислення учнів на уроках біології», Резніченко Н.В., вчитель початкових класів «Використання карт знань у практичній діяльності педагога», Бондаренко О.А., Брюховецький О.Ю., вчителі історії «Особливості викладання актуальних проблем історії ХІХ-ХХІ століть у закладах загальної середньої освіти», Зубко О.С., вчитель географії «Дослідження як елемент творчої діяльності учнів у процесі вивчення географії», Височин Н.А., вчитель англійської мови «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність (за проєктом IREX)», Горобець О.В., вчитель трудового навчання «Технологія змішаного навчання у викладанні предметів технологічного профілю».

Вчителі української мови та літератури Голик О.В., Осаулець Л.В., вчитель історії Бондаренко О.А. та вчитель музичного мистецтва Гаврилова Т.В. (сумісник) є учасниками проєкту з медіаграмотності «IREX.Вивчай та розрізняй».

Соціальний педагог Орешкова І.В., вчитель початкових класів Фіалковська Я.П., вчитель української мови та літератури Терпак О.В. були учасницями освітнього заходу на тему: «Профілактика мови ворожнечі серед школярів і школярок міста» ,     Горобець О.В., вчитель трудового навчання, була учасницею науково-методичного семінару з трудового навчання «Забезпечення професійного розвитку вчителя трудового навчання» (за результатами конкурсу «Учитель року 2021») в м. Вінниця.

Вчитель української мови та літератури Голик О.В. є учасником обласної творчої групи (майстерні) з проблеми «Шляхи аналізу літературного твору. Сучасні технології роботи з текстом», а вчитель російської мови та зарубіжної літератури Ратушна О.М. працювала у міській творчій групі, досліджуючи проблему: «Організація роботи з обдарованими дітьми на уроках російської мови та зарубіжної літератури шляхом впровадження інноваційних методик навчання».

   Не менш важливого значення адміністрація навчального закладу віддає участі вчителів у інших формах методичної роботи (міських, обласних, Всеукраїнських).

     Значним досягненням методичної роботи МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу та художньо-естетичного циклу є участь вчителя української мови та літератури Демешко К.С.та вчителя трудового навчання Бардакова А.О., у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року-2021» та здобути ними відповідно ІІ і ІІІ місця в міському етапі конкурсу.

   Активну участь у інтерактивному вернісажі педагогічних знахідок для педагогів міста у 2021 році з проблеми: «Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє» брали заступник директора з навчально-виховної роботи Крупченко М.В., вчителі початкових класів Кирпа О.М., Коваленко Ю.М., Фіалковська Я.П., Федарка Т.П., Шумак Н.Г., вчитель російської мови та зарубіжної літератури Дума Н.В., вчитель української мови та літератури Голик О.В. Вони представили свої

статті, поділившись досвідом роботи з учнями в умовах провадження освітньої діяльності із використанням технологій дистанційного навчання.

Вчителі початкових класів Росчислав Т.В. та Фіалковська Я.П, вчитель української мови та літератури Демешко К.С.стали учасниками відеофестивалю педагогічних ідей «Педагогічний креатив», організований КЗ «КОІППО імені В.Сухомлинського».

   Колосова С.О., директор школи, брала участь у освітньому івенті «Кращі практики закладів загальної середньої освіти Кропивницького», представивши у тренінзі практичний досвід щодо розробки сучасної Стратегії розвитку закладу освіти.

   На виконання листа управління освіти Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2020 року №3318/2-01-09 «Про організацію дистанційного навчання на сайті управління освіти», з метою організації дистанційного навчання учнів 1-11 класів та долучення педагогів закладу до створення «Методичного кейсу» управління освіти Кропивницької міської ради Антанесян А.С.,Клюй І.С., Попова Ж.В., Протасова О.Ю., Снєгова О.В., Кравцова О.А., Резніченко Н.В.,

Шумак Н.Г., Фіалковська Я.П., Федарка Т.П, вчителі початкових класів, МО вчителів англійської мови, Ратушна О.М., Дума Н.В., Сащенко С.А., вчителі російської мови та літератури, Брюховецький О.Ю., вчитель історії, Щербина Ю.С, вчитель хімії та Ткаченко Т.І., вчитель біології, Зубко О.С., вчитель географії, розробляли дистанційні уроки, що охоплюють навчальний матеріал, який планувалось вивчати у період з лютого по травень 2021 року. Готували конспекти уроків за допомогою сервісу Padlet з таким орієнтовним наповненням: інструкція, презентація, відео, тестові завдання, інтерактивні ігри. Створені вчителями уроки розміщені на сайті нашого НВО.

   Одним із видів презентації набутого власного досвіду роботи є друк матеріалів у фахових виданнях. Так, вчитель української мови та літератури Голик О.В. систематично друкується на шпальтах періодичних видань, зокрема:

«Українська мова і література в школах України» (видавництво «Педагогічна преса»)

 1. Голик О.В. Микола Хвильовий «Я (Романтика)». Символічність образу матері. Характеристика образів. Ідейно-художні засоби. Мова твору.(Початок) / «Українська мова і література в школах України», №6, 2020. – С.48-53.
 2. Голик О.В., Яровенко Т.С. Душа болить за рідну Україну./ «Українська мова і література в школах України», №7-8, 2020. – С.28-34.
 3. Голик О.В., Яровенко Т.С. Компаративний «навігатор» творчості Євгена Маланюка. / «Українська мова і література в школах України», №7-8, 2020. – С.35-36.
 4. Голик О.В. Микола Хвильовий «Я (Романтика)». Символічність образу матері. Характеристика образів. Ідейно-художні засоби. Мова твору. (Закінчення) / «Українська мова і література в школах України», №7-8, 2020. – С.75-78.
 5. Голик О.В. Павло Тичина «Похорон друга» - величний реквієм воїнам, загиблим у боях за Батьківщину. / «Українська мова і література в школах України», №10, 2020. – С.31-34.
 6. Голик О.В. Почуття, навіяні музикою. М.Рильський «Шопен». Безсмертя великих художніх витворів людського генія / Українська мова і література в школах України. - №1-2, 2020. – С.57-60.

7. Голик О.В. О.Кобилянська «Impromtufhantasie» («Фантазія-експромт»). Становлення особистості, цілеспрямованої й цілісної натури. Образ ліричної героїні новели-роздуму / Українська мова і література в школах України

- №1-2, 2020. – С.74-77.

8. Голик О.В. Юрій Яновський. «Майстер корабля»: роман-містифікація, динамічний, модерний сюжет, умовність фабули, зміщення часопростору / Українська мова і література в школах України - №3, 2020. – С.50-53.

 1. Голик О.В. «Життя, укладене в музику». О.Кобилянська «Фантазія-експромт». Становлення особистості, цілеспрямованої й цілісної натури. Образ ліричної героїні новели-роздуму / Українська мова і література в школах України - №4, 2020. – С.46-48.

За багаторічну плідну творчу працю вчитель української мови та літератури Олена Валеріївна Голик відзначена державною нагородою-їй присвоєно почесне звання «Заслужений вчитель України» ( Указ Президента України від 21 серпня 2020 року).

Одним із пріоритетних напрямків методичної роботи є робота з молодими спеціалістами. З метою надання адресної допомоги 7 молодим учителям (асистенти вчителя Дабич А.В., Тоток К.Д., Демченко А.Г., Мамченко Г.С., Кулаковська В.Ю., вчитель історії Брюховецький О.Ю., вихователь ГПД Візіренко Н.М.) в закладі діє Школа молодого вчителя «Паросток» (кер. Хмелюк С. О.), яка працює над методичною проблемою «Професійна адаптація молодих вчителів, формування їх

професійної компетентності, підготовка до педагогічної діяльності, методична допомога з питань теорії та практики викладання».

У 2020/2021 навчальному році було проведено 7 засідань Школи молодого вчителя, сплановано і організовано роботу між засіданнями. Саме тут обговорювалися найбільш цікаві методичні новинки. В планах на поточний навчальний рік було визначено проблеми самоосвіти, над розв'язанням яких працювали молоді вчителі.

За кожним з педагогів було закріплено вчителя-наставника та розроблено план стажування. Адміністрацією закладу спільно з наставниками проведені індивідуальні консультації на тему: «Ведення шкільної документації», «Робота в умовах дистанційного навчання», «Оформлення класного журналу», «Складання календарних планів», «Робота асистента вчителя».

Протягом жовтня-листопада 2020 року молоді спеціалісти закладу вивчали документацію, відвідували уроки та позакласні заходи вчителів-предметників, класних керівників. Мезенцева О.В., психолог закладу, провела круглий стіл «Психологічні труднощі у адаптації вчителя – стажиста». Крупченко М.В., заступником директора з навчально – виховної роботи, проведено методичний діалог щодо роботи вчителів над методичною проблемою, визначено шляхи роботи з самоосвітніх питань. Практично розроблений методичний аспект діяльності вчителя та учнів, проведено аналіз відвіданих уроків молодих вчителів, надана пам’ятка самоаналізу уроків, опрацьовано нормативно-правові документи, які регулюють освітню діяльність учнів з ООП .

Окрім того, здійснювалася робота між засіданнями: опрацьовувалася методична література, вирішувалися проблемні питання та обговорювалися переваги і недоліки в освітній діяльності.

   На виконання наказу управління освіти Кіровоградської міської ради від 23.02.2021 року №05-од «Про проведення Освітнього Хабу для педагогічних працівників, які перший рік працюють в закладах освіти», молоді педагоги готували презентаційні матеріали з теми «Перші кроки до вершин майстерності» .   В onlineрежимі педагоги долучалися до мотиваційних зустрічей, організованих консультантами КУ МЦПРПП. Підсумки роботи Школи молодого вчителя підведено у формі круглого столу, під час якого визначено пріоритетні цілі та завдання на новий навчальний рік.

   Важливою складовою методичної роботи в закладі є вивчення стану викладання базових дисциплін, організації методичної роботи з педагогами різних фахів,

проведення ними системи заходів щодо удосконалення процесу викладання навчальних дисциплін, підвищення рівня навченості учнів. Даний вид контролю за станом освітнього процесу здійснювався згідно з річним планом роботи закладу, відповідно до наказів, а саме: від 21.09.2020 року №281/о «Про організацію вивчення стану викладання математики в 5-11 класах», 04.10.2020 року № /о «Про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 6-9 класів з біології», від 22.10.2020 року №/о «Про вивчення стану викладання математики у 1-11 класах», від 04.12.2020 року №382/о «Про вивчення стану викладання музичного мистецтва у 1-7 класах», від 06.01.2021 року 4/о «Про вивчення стану викладання англійської мови у 1-11-х класах», від 01.03.2021 року №№80/о «Про вивчення стану викладання мистецтва у 8-9 класах», від 25.02.2021 року №80/о «Про вивчення стану викладання української мови та літератури у 5-11 класах».

   Питання про результати вивчення стану викладання та рівень навчальних досягнень учнів із зазначених вище предметів розглядалися на засіданні наради при директорові (протоколи: №3 від 29.10.2020 року, №4 від 30.11.2020 року, №5 від 29.12.2020, №7 від 26.02.2021 року, №8 від 31.03.2021року, №9 від 29.04.2021 року), обговорювалися на МО, ЦМО й розроблялися заходи по ліквідації виявлених недоліків.

Узагальнені матеріали висвітлені в матеріалах, зібраних експертними групами. За результатами проведеної роботи видані накази по закладу:

 • від 24.12.2020 року №410/о «Про підсумки вивчення стану викладання музики в 1-7 класах»;
 • від 02.11.2020 року №339/о «Про підсумки вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 6-9 класів з біології»;
 • від 06.01.2021 року №9/о «Про підсумки вивчення стану викладання математики у 1-4 класах в 2020/2021 н.р.»;
 • від 06.01.2021 року №12/о «Про підсумки вивчення стану викладання математики у 5-11 класах»;
 • від 02.04.2021 року №118/о «Про підсумки вивчення стану викладання мистецтва у 8-9 класах»;
 • від 22.04.2021 року №127/о «Про підсумки вивчення стану викладання української мови та літератури у 5-11 класах».

   Для забезпечення безперервного дослідження стану освітнього процесу, наступної його корекції та прогнозування розвитку педагогічної освітньої системи в школі здійснювався педагогічний моніторинг, зокрема з питання ефективності використання технологій дистанційного навчання. За наслідками проведеного моніторингу встановлено, що дистанційне навчання було організовано ефективно завдяки Google-Classroom та провесійним навичкам педагогів,які уміло поєднали дистанційне навчання з традиційними формами роботи.

   Методична робота позитивно впливає на результати участі школярів в олімпіадах, турнірах, конкурсах різних рівнів.

Робота зі здібними та обдарованими учнями проводилася у відповідності до шкільної програми «Обдарована дитина».

З метою забезпечення належної організації роботи постійно поповнювався банк даних обдарованих учнів, здійснювався психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини за різними видами діяльності; діагностика учнів, яка мала на меті виявляти обдарованих дітей за віковими категоріями, поповнювалися анотовані каталоги літератури з питань роботи з обдарованою молоддю.

   Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.09.2020 року №1175 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2020/2021 навчальному році», з метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді», наказу по закладу від 07.10.2020 року № 308/о «Про організацію та проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2020-2021 навчальному році» в період з 12 по 20 жовтня 2020 року у закладі проводився І (шкільний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, а саме: українська та російська мова і література, англійська мова, математика, історія, біологія, географія, фізика, хімія, інформаційні технології, трудове навчання, правознавство. Однак у звязку із посиленням карантинних вимог міський етап олімпіад не проводився.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 18.11.2020 року №6/1385-20 «Щодо проведення «Інженерного тижня-2021»в закладах загальної середньої та позашкільної освіти» у період з 01 по 15 лютого 2021 року в закладі проводився Інженерний тиждень. Учителі-предметники та класні керівники самостійно обирали досліди і завдання згідно наданих організаторами матеріалів для роботи з учнями. Тому кожен день тижня був цікавим і насиченим. Учні початкової школи та середніх класів були активними учасниками пропонованих заходів.

   З метою підвищення інтересу до вивчення предметів здобувачами освіти у період з 15 по 26 березня 2021 року було проведено Тиждень наук та предметних дисциплін: 15.03-День української мови і літератури, 16.03-День англійської мови, 17.03 – День зарубіжної літератури, 18.03-День історії та правознавства, 19.03-День математики, 22.03-День інформатики, 23.03-День фізики та астрономії, 24.03- День географії, 25.03-День хімії, 26.03-День біології.

Відповідно до Положення про проведення Тижнів наук і предметних дисциплін та на основі поданих головами МО і ЦМО чек-листів було укладено план запланованих заходів.

Здобувачі освіти активно долучалися до участі у пропонованих вчителями заходах, інтегруючи відомості з інших предметів відповідно до теми дня. Поряд з цим, вони узагальнювали навчальний матеріал з різних навчальних дисциплін, знаходили нові зв'язки між фактами, розв’язували компетентнісні задачі, досліджували Сонячну планету на уроках англійської мови, обговорювали поезії, пояснювали народні мудрості, розв’язували кросворди, задачі, досліджували та створювали колекції малюнків.

   Найпоширенішими формами залучення обдарованої учнівської молоді до інтелектуальної та творчої праці стали різноманітні конкурси, турніри, інтелектуальні та спортивні змагання.

Маємо такі результати:

Обласний конкурс наукових проєктів «Інсайти сьогодення від юних дослідників Кіровоградщини» секція «Фольклористика»

(наказ директора департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації від 22.12.2020 року № 409-од).

Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. учителя
1 Учениця 8-А переможець Фадєєва Н.В.

 

Конкурс парламенту дітей міста Кропивницького «Лідер року - 2020»

(наказ управління освіти від 17.12.2020 року №653/о)

Прізвище, ім’я учня Клас Номінація П.І.Б. учителя
1 Учениця 10-А «Винахідливий лідер»

Демешко К.С.

Богданова С.В.

 

Конкурс-імпреза «Професія майбутнього» серед учнів 1-6 класів в рамках VI міського бізнес-турніру «Стратегія фірми. Корпоратив 2020»

(наказ управління освіти від 28.10.2020 року №565)

Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. учителя
1 Учениця 5-А Сертифікат учасника Шнурков В.Ю.
2 Учениця 5-А

 

Міський етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка

(наказ УО від 23.02.2021 року № 79/о):

Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. учителя
1 Учениця 10-Б ІІ Голик О.В.

Міжнародний конкурс відеоробіт від компанії ІLAC "Certify Your Future"!

Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. учителя
1 Учениця 10-А ІІ Височин Н.А.

 

Обласний фотоконкурс "Туризм нас єднає"

(наказ директора департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації від 26.02 2021 року № 49-од).

Прізвище, ім’я учня Клас Номінація Місце П.І.Б. учителя
1 Учениця 9-А "Туристичний портрет" І

Демешко К.С.

Богданова С.В.

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу фотоаматорів "Моя країна - Україна"

Прізвище, ім’я учня Клас Номінація Місце П.І.Б. учителя
1 Учениця 9-А " Пам'ятки архітектури " І Демешко К.С.

 

Міський конкурс акторської майстерності «Театральна молодь Кропивницького- 2021»Номінація «Художнє слово»

(наказ УО від 05.03.2021 року № 95/о)

Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. учителя
1 Учень 5-Б І Осаулець Л.В.
2 Учениця 3-А І Шумак Н.Г.

Міський конкурс «Дитина року»

(лист УО КМР №343 від 07.05.2021 року)

Прізвище, ім’я учня Клас Місце Номінація П.І.Б. учителя
1 Учениця 10-А переможець «За досягнення у навчанні» Демешко К.С.

 

Всеукраїнський конкурс есе «Українське волонтерство-унікальне явище сьогодення»

Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. учителя
1 Учениця 10-А сертифікат Демешко К.С.
2 Учениця 10-А сертифікат Демешко К.С.

 

VIIВсеукраїнський конкурс учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя!», присвячений Лесі Українці

Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. учителя
1 Учениця 10-А Сертифікат за участь Демешко К.С.

 

Обласний конкурс «Вчимося досліджувати та охороняти природу»

Прізвище, ім’я учня Клас Номінація П.І.Б. учителя
1 Учениця 10-А «Екологія та проблеми довкілля» Шнурков В.Ю.

«Лайфхаки з української мови» серед учнів 8-11-х класів від освітнього проекту «На Урок»

Клас Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с. Сертифікати
9-А 0 2 1 7
9-Б 0 5 6 2
9-В 0 0 1 8
8-А 4 4 3 1
11 2 4 4 3
10-Б 1 5 1 10
Всього: 7 30 16 32

«150 імен Лесі Українки» серед учнів 8-10-х класів від освітнього проекту «На Урок»

Клас Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с. Сертифікати
9-А 0 3 0 7
9-Б 3 5 0 2
8-А 0 3 1 8
10-Б 0 2 2 8
Всього: 3 13 3 25

 

«#ТГШ207: Таємниця генія Шевченка» серед учнів 8-9-х класів від освітнього проекту «На Урок»

Клас Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с. Сертифікати
9-А 0 0 3 11
9-Б 10 2 0 0
8-А 2 2 1 0
Всього: 12 4 4 11

Протягом року 324 учні брали участь в різних інтерактивних конкурсах:

84 учні-учасники Міжнародного природничого інтерактивного учнівського конкурсу «Колосок-весняний», який відбувся у квітні 2021 року;

140 учнів-учасників VII Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» з інформатики листопад 2020 року;

100 учнів-учасників Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» проводився з 16 березня 2021 року;

   Юні спортсмени брали активну участь у змаганнях, які проводилися на рівні навчального закладу, міста та області й здобули такі перемоги:

%  з гандболу (дівчата) та юнаки – ІІ місце в міських змаганнях.

Діяльність навчального закладу була спрямована на реалізацію заходів ряду Програм, а саме: Програма дій щодо розвитку освіти міста Кіровограда, програми«Обдарована дитина», державних та регіональних програм соціально-психологічної служби, програми впровадження у освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій, Заходів щодо забезпечення реалізації Концепції державної мовної політики. Кожна з програм виконується відповідно до запланованих заходів. Є позитивні результати.

   Будь-які види діяльності педагогів на рівні навчального закладу супроводжувалися психологічною підтримкою, яку здійснює практичний психолог Мезенцева О.В.. Крім того, протягом навчального року нею підготовлено та проведено для учителів бесіду з теми «Кібербулінг», для класних керівників "Профілактика суїцидальної поведінки у дітей та підлітків", для батьків бесіду «Неслухняність дітей-наслідок неправильного виховання» та майстер-клас «Арт-об’єкт «Людина», розроблено пам’ятку для учнів «Як швидко виконати домашні завдання». Це дало можливість визначити швидко реагувати на пріоритети в організації пізнавального процесу з дітьми, мотивації їх до активної співпраці з вчителями, удосконалення своєї діяльності на шляху впровадження ДС освіти.

Важливим компонентом у роботі ЦМО вчителів суспільно-гуманітарного і МО початкової школи стали :

 • Декада української писемності та мови (від 02.11.2020 № 336/о «Про проведення Декади української писемності та мови в закладах освіти міста» та від 20.11.2020 року № 366/о «Про підсумки проведення Декади   української писемності та мови в закладі»);
 • Шевченківський тиждень (від 25.02.2021 року № 79/о «Про проведення

Шевченківського тижня», від 16.03.2021 року № 97/о «Про підсумки проведення Шевченківського тижня»).

     План заходів щодо організації методичної роботи в закладі протягом 2020-2021 навчального року був виконаний.