Аналіз методичної роботи з педагогічними працівниками закладу за 2021/2022 н.р.

Posted in Статті до розділу методична скарбничка

метод-работа

 

 

Аналіз методичної роботи за 2021-2022 н.р.

та завдання методичної служби на новий період діяльності

 

    Сучасна освіта гнучка, інноваційна, тривалістю в життя. Треба чітко усвідомити, як змінилося поняття освіти в сучасному світі, якими сьогодні є її ролі та функції, та враховувати це у своїй роботі або навчальному процесі.  Відкритість до нового та постійне оновлення – запорука відповідності часу. Як наслідок змін функцій і формату освіти, змінюється також і роль вчителя: він сьогодні не лише передає учням знання, але і дає їм цілу систему soft skills, навичок дослідницької роботи, розвитку власних умінь і навичок тощо. Вчитель сьогодні має бути ментором, фасилітатором, створювати оптимальні умови для прогресу учнів. Ключова функція ментора у тому, аби розкрити когнітивні здібності студентів до навчання.

   Тому, в сучасних умовах в освітньому просторі всіх рівнів важливого значення набуває підвищення ефективності методичної роботи, яка ґрунтується на досягненнях психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду і спрямована на підвищення фахової майстерності педагогічних працівників, на розвиток творчого потенціалу кожного вчителя.

   Головним завданням методичної роботи у закладі було визначено науково-методичне забезпечення  освітнього процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників, забезпечення їх професійною інформацією, виявлення та вивчення педагогічного досвіду, допомога в розробці та впровадженні інноваційних освітніх програм, методик, технологій.

   Уся робота педагогічного колективу навчального закладу спрямована на розв’язання єдиної науково-методичної проблеми: „ Створення інноваційного освітнього простору на основі педагогіки партнерства та принципу дитиноцентризму”. Було розроблено перспективний план поетапного її впровадження педагогічним колективом. 

Адміністрація і педагогічний колектив перебувають у постійному творчому пошуку продуктивних шляхів розв’язання проблеми, нестандартних підходів до організації науково-методичної роботи в гімназії.

   Внутрішньошкільна методична робота здійснювалася відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Стратегії розвитку закладу,  річного плану роботи, інших актів законодавства в галузі освіти, в тому числі МОН України, наказу по закладу від 28.08.2021 року № 227/о «Про організацію методичної роботи у закладі на 2021/2022 навчальний рік».

  Здійснюючи реалізацію єдиної науково-методичної проблеми закладу, кожним МО  і ЦМО вивчалася науково-методична література з проблеми, відбувалося знайомство з досягненнями  психолого-педагогічної науки, існуючим ППД.

Найвищою відправною точкою в роботі всіх структурних підрозділів методичної роботи в закладі була і залишається педагогічна рада, яка спрямовувала, координувала та контролювала діяльність всіх ланок методичної служби педколективу над єдиною науково-методичною проблемою. У 2021/2022 навчальному році на засіданнях педагогічної ради розглядалися питання щодо організації різноманітних форм навчання здобувачів освіти, визнавалися результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників, обговорювалися результати проведення самоаналізу діяльності закладу за напрямками, які вивчалися, теоретичні засади та основні поняття у роботі над єдиною науково-методичною проблемою.   Обговорення визначених питань дало змогу почути думки вчителів різних кафедр щодо вирішення спільних питань, намітити шляхи подолання прогалин, визначити можливості для реалізації поставлених завдань.

   Створена в навчальному закладі система навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами позитивно позначається на професійному становленні й розвитку педагогів. Підвищення їх професійного рівня – невід’ємна складова післядипломної освіти. У цьому і є головне призначення методичної роботи нашого навчального закладу.

Одним із важливих напрямків удосконалення педагогічної майстерності є атестація вчителів, яка здійснюється у відповідності з чинним законодавством, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, змінами і доповненнями до нього. Головним завданням атестаційного періоду є комплексна оцінка рівня кваліфікації педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності вчителів різних фахів.

З метою використання права вчителя на атестацію адміністрація закладу щороку знайомить педагогів із законодавчою і нормативною базою щодо даного питання (протокол №1 педагогічної  ради закладу від 15.09.2021 року).

   Наказом по закладу від 31.08.2021 року №234/о “ Про створення атестаційної комісії»  було затверджено склад АК І рівня, до якої увійшли компетентні, висококваліфіковані, методично грамотні педагоги, які мають вищу кваліфікаційну категорію і педагогічні звання. Уся робота АК проводилася згідно складеного і затвердженого плану роботи.

 У графік атестації 2021-2022 року були включені 1 керівник гуртка та 6 вчителів різних фахів. Серед них: учитель початкових класів – 1, учителі російської мови та зарубіжної літератури – 2, учитель історії – 1, учитель математики– 1, учитель фізичної культури-1, асистент вчителя та одночасно вчитель корекції інклюзивного класу -1. Виданий відповідний наказ по закладу  (наказ №361/о  від 06.10.2021 року “Про проведення атестації педагогічних працівників у 2021/2022 навчальному році» ).

У період атестації вчителів здійснювався психологічний супровід, який забезпечувала практичний психолог закладу – Мезенцева О.В..

Кожен учитель, який атестувався, у міжатестаційний період працював за власним планом самоосвітньої діяльності. Заключний етап роботи над реалізацією поставлених у ньому завдань відбувався саме під час обміну досвідом на підсумковому засіданні атестаційної комісії в онлайн-режимі.

  АК в рамках своїх повноважень вивчала систему роботи вчителів, узагальнювала методичні матеріали, відвідувала уроки й виховні заходи, проводила співбесіди

та діагностування учнів та їх батьків щодо здатності вчителів знаходити спільну мову з учасниками освітнього процесу, зацікавлювати предметом, вивчалася учительська шкільна документація.

 У навчальному закладі став традиційним Місячник «Я атестуюсь!», який цього року проводився згідно наказу по закладу від 03.02.2022 року №46/о «Про організацію та проведення Місячника «Я атестуюсь!», у період з 15.02 по 15.03.2022 року. Метою Місячника було завершення атестаційного періоду педагогічних працівників закладу, узагальнення матеріалів, спрямованих на всебічне, комплексне вивчення та оцінювання педагогічної  діяльності вчителів, які атестуються, визначення рівня їх професійної компетентності, результатів роботи, фахової діяльності.

Проведенню Місячника передувала серйозна підготовка щодо організації та активної участі вчителів у запланованих заходах. Членами атестаційної комісії, керівниками МО, ЦМО, заступниками директора з ними проводилися: інструктивно-методична нарада, індивідуальні консультації, співбесіди; надавалися методичні рекомендації; переглядалася науково-методична література, документація.

  У цей період активізувалася робота щодо заключного етапу вивчення системи роботи вчителів, які атестувалися, членами атестаційної комісії, адміністрацією закладу, соціально-психологічною службою. Відкриті уроки, позакласні заходи з предметів, виховні заходи в класах, де вчителі є класними керівниками, психолого-педагогічні консультації стали основною рушійною силою щодо встановлення рівня професійної майстерності педагогів у міжатестаційний період.

  У ході Місячника вчителями-предметниками було проведені  відкриті уроки з різних дисциплін, позакласні заходи  розвивального та виховного характеру з учнями різних вікових категорій, тренінгові заняття з тими, хто атестувався.

  Значимою у період Місячника була робота голів МО, ЦМО. Саме від них подавалася повна інформація про діяльність членів та їх підструктур методичної роботи в міжатестаційний період. Заключним етапом Місячника «Я атестуюсь!» стала підготовка вчителями, які атестуються, для членів атестаційної комісії матеріалів «З досвіду роботи», які вони презентували на підсумковому засіданні атестаційної комісії в онлайн-режимі.

   Атестація 2021-2022 року пройшла згідно плану. Педагогічні працівники, які атестувалися в 2021/2022 н.р, своєчасно здійснили підвищення кваліфікації відповідно фаху та посади, на яку вони атестувалися з чітко встановленою кількістю годин.

  Результати атестації 2021/2022 року такі:

  • Присвоєно 12 тарифікаційний розряд – 1 педагогу (керівник гуртка);
  • Присвоєно 11 тарифікаційний розряд – 1 педагогу (як асистенту вчителя);
  • Встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «вчитель-методист» - 1 педагогу;
  • Встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель» - 2 педагогам;
  • Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 2 педагогам;
  • Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» - 1 педагогу,
  • Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» - 1 педагогу (яка є вчителем корекції інклюзивного класу і асистентом вчителя).

За результатами атестації 2022 року видані відповідні накази по закладу й передані в централізовану бухгалтерію для здійснення оплати праці атестованих учителів.

В організації роботи АК закладу з педагогами, які атестувалися, ми керувалися принципами перспективності, дієвості, особистісної орієнтації, демократії та взаємоповаги.