АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ НА НОВИЙ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ

Posted in Методична робота - роздiл

завантаження

 

АНАЛІЗ

МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЗА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТА ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ

НА НОВИЙ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ

   Сучасна освіта гнучка, інноваційна, тривалістю в життя. Треба чітко усвідомити, як змінилося поняття освіти в сучасному світі, якими сьогодні є її ролі та функції, та враховувати це у своїй роботі або навчальному процесі.

Відкритість до нового та постійне оновлення – запорука відповідності часу. Як наслідок змін функцій і формату освіти, змінюється також і роль вчителя: він сьогодні не лише передає учням знання, але і дає їм цілу систему soft skills, навичок дослідницької роботи, розвитку власних умінь і навичок тощо.Вчитель сьогодні має бути ментором, фасилітатором, створювати оптимальні умови для прогресу учнів. Ключова функція ментора у тому, аби розкрити когнітивні здібності студентів до навчання.

Тому, в сучасних умовах в освітньому просторі всіх рівнів важливого значення набуває підвищення ефективності методичної роботи, яка ґрунтується на досягненнях психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду і спрямована на підвищення фахової майстерності педагогічних працівників, на розвиток творчого потенціалу кожного вчителя.

Головним завданням методичної роботи у закладі було визначено науково-методичне забезпечення освітнього процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників, забезпечення їх професійною інформацією, виявлення та вивчення педагогічного досвіду, допомога в розробці та впровадженні інноваційних освітніх програм, методик, технологій.

Уся робота педагогічного колективу навчального закладу спрямована на розв’язання єдиної науково-методичної проблеми: Створення інноваційного освітнього простору на основі педагогіки партнерства та принципу дитиноцентризму.Було розроблено перспективний план поетапного її впровадження педагогічним колективом. 

Адміністрація і педагогічний колектив перебувають у постійному творчому пошуку продуктивних шляхів розв’язання проблеми, нестандартних підходів до організації науково-методичної роботи в гімназії.

Внутрішньошкільна методична робота здійснювалася відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Стратегії розвитку закладу,  річного плану роботи, інших актів законодавства в галузі освіти, в тому числі МОН України, наказу по закладу від 28.08.2021 року № 227/о «Про організацію методичної роботи у закладі на 2021/2022 навчальний рік».

Здійснюючи реалізацію єдиної науково-методичної проблеми закладу, кожним МО  і ЦМО вивчаласянауково-методична література з проблеми, відбувалося знайомство з досягненнями  психолого-педагогічної науки, існуючим ППД.

Найвищою відправною точкою в роботі всіх структурних підрозділів методичної роботи в закладі була і залишається педагогічна рада, яка спрямовувала, координувала та контролювала діяльність всіх ланок методичної служби педколективу над єдиною науково-методичною проблемою. У 2021/2022 навчальному році на засіданнях педагогічної ради розглядалися питання щодо організації різноманітних форм навчання здобувачів освіти, визнавалися результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників, обговорювалися результати проведення самоаналізу діяльності закладу за напрямками, які вивчалися, теоретичні засади та основні поняття у роботі над єдиною науково-методичною проблемою.   Обговорення визначених питань дало змогу почути думки вчителів різних кафедр щодо вирішення спільних питань, намітити шляхи подолання прогалин, визначити можливості для реалізації поставлених завдань.

Створена в навчальному закладі система навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами позитивно позначається на професійному становленні й розвитку педагогів. Підвищення їх професійного рівня – невід’ємна складова післядипломної освіти. У цьому і є головне призначення методичної роботи нашого навчального закладу.

Одним із важливих напрямків удосконалення педагогічної майстерності є атестація вчителів, яка здійснюється у відповідності з чинним законодавством, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, змінами і доповненнями до нього. Головним завданням атестаційного періоду є комплексна оцінка рівня кваліфікації педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності вчителів різних фахів.

З метою використання права вчителя на атестацію адміністрація закладу щороку знайомить педагогів із законодавчою і нормативною базою щодо даного питання (протокол №1 педагогічної  ради закладу від 15.09.2021 року).

   Наказом по закладу від 31.08.2021 року №234/о “ Про створення атестаційної комісії»  було затверджено склад АК І рівня, до якої увійшли компетентні, висококваліфіковані, методично грамотні педагоги, які мають вищу кваліфікаційну категорію і педагогічні звання. Уся робота АК проводилася згідно складеного і затвердженого плану роботи.

 У графік атестації 2021-2022 року були включені 1 керівник гуртка та 6 вчителів різних фахів. Серед них: учитель початкових класів – 1, учителі російської мови та зарубіжної літератури – 2, учитель історії – 1, учитель математики– 1, учитель фізичної культури-1, асистент вчителя та одночасно вчитель корекції інклюзивного класу -1. Виданий відповідний наказ по закладу  (наказ №361/о  від 06.10.2021 року “Про проведення атестації педагогічних працівників у 2021/2022 навчальному році» ).

У період атестації вчителів здійснювався психологічний супровід, який забезпечувала практичний психолог закладу – Мезенцева О.В..

Кожен учитель, який атестувався, у міжатестаційний період працював за власним планом самоосвітньої діяльності. Заключний етап роботи над реалізацією поставлених у ньому завдань відбувався саме під час обміну досвідом на підсумковому засіданні атестаційної комісії в онлайн-режимі.

  АК в рамках своїх повноважень вивчала систему роботи вчителів, узагальнювала методичні матеріали, відвідувала уроки й виховні заходи, проводила співбесіди

та діагностування учнів та їх батьків щодо здатності вчителів знаходити спільну мову з учасниками освітнього процесу, зацікавлювати предметом, вивчалася учительська шкільна документація.

 У навчальному закладі став традиційним Місячник «Я атестуюсь!», який цього року проводився згідно наказу по закладу від 03.02.2022 року №46/о «Про організацію та проведення Місячника «Я атестуюсь!», у період з 15.02 по 15.03.2022 року. Метою Місячника було завершення атестаційного періоду педагогічних працівників закладу, узагальнення матеріалів, спрямованих на всебічне, комплексне вивчення та оцінювання педагогічної  діяльності вчителів, які атестуються, визначення рівня їх професійної компетентності, результатів роботи, фахової діяльності.

Проведенню Місячника передувала серйозна підготовка щодо організації та активної участі вчителів у запланованих заходах. Членами атестаційної комісії, керівниками МО, ЦМО, заступниками директора з ними проводилися: інструктивно-методична нарада, індивідуальні консультації, співбесіди; надавалися методичні рекомендації; переглядалася науково-методична література, документація.

  У цей період активізувалася робота щодо заключного етапу вивчення системи роботи вчителів, які атестувалися, членами атестаційної комісії, адміністрацією закладу, соціально-психологічною службою. Відкриті уроки, позакласні заходи з предметів, виховні заходи в класах, де вчителі є класними керівниками, психолого-педагогічні консультації стали основною рушійною силою щодо встановлення рівня професійної майстерності педагогів у міжатестаційний період.

  У ході Місячника вчителями-предметниками було проведені  відкриті уроки з різних дисциплін, позакласні заходи  розвивального та виховного характеру з учнями різних вікових категорій, тренінгові заняття з тими, хто атестувався.

  Значимою у період Місячника була робота голів МО, ЦМО. Саме від них подавалася повна інформація про діяльність членів та їх підструктур методичної роботи в міжатестаційний період. Заключним етапом Місячника «Я атестуюсь!» стала підготовка вчителями, які атестуються, для членів атестаційної комісії матеріалів «З досвіду роботи», які вони презентували на підсумковому засіданні атестаційної комісії в онлайн-режимі.

   Атестація 2021-2022 року пройшла згідно плану. Педагогічні працівники, які атестувалися в 2021/2022 н.р, своєчасно здійснили підвищення кваліфікації відповідно фаху та посади, на яку вони атестувалися з чітко встановленою кількістю годин.

  Результати атестації 2021/2022 року такі:

 • Присвоєно 12 тарифікаційний розряд – 1 педагогу (керівник гуртка);
 • Присвоєно 11 тарифікаційний розряд – 1 педагогу (як асистенту вчителя);
 • Встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «вчитель-методист» - 1 педагогу;
 • Встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель» - 2 педагогам;
 • Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 2 педагогам;
 • Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» - 1 педагогу,
 • Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» - 1 педагогу (яка є вчителем корекції інклюзивного класу і асистентом вчителя).

За результатами атестації 2022 року видані відповідні накази по закладу й передані в централізовану бухгалтерію для здійснення оплати праці атестованих учителів.

  В організації роботи АК закладу з педагогами, які атестувалися, ми керувалися принципами перспективності, дієвості, особистісної орієнтації, демократії та взаємоповаги.

Якісний склад педагогічного колективу

у 2021/2022 навчальному році

 

Загальна кількість учителів у 2021/2022 навчальному році (станом на 01.10.2021 року) складала 76 осіб, з яких 74 мають вищу педагогічну освіту. Відповідно до дипломів про вищу освіту та за результатами атестації педагоги закладу мають такі кваліфікаційні категорії:

Молодший спеціаліст (бакалавр) Спеціаліст

Спеціаліст

ІІ категорії

Спеціаліст

І категорії

Спеціаліст

вищої категорії

1 ( 1%) 15 (20 %) 12 (16 %) 9 (12 %) 36 (47 %)

ЯКІСНИЙ СКЛАД

 

Із загальної кількості педагогів мають педагогічні звання:

        «учитель-методист» 5 (7 %) ,

        «старший учитель» 18 (24 %).

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Рік Загальна кількість педагогів Виділено місць за планом (%) Фактично пройшли навчання за програмами(станом на червень 2022 року)
2021-2022 76 35 (46 %)  4 (5 %)

Адміністрація гімназії на підставі перспективних планів підвищення кваліфікації та попереднього опитування педагогів укладає договори із суб’єктами, які надають освітні послуги, з підвищення кваліфікації. Кожен із педагогів розробляє пропозицію на кожен навчальний рік, у якому визначає пріоритетні напрямки з підвищення кваліфікації та самостійним визначенням суб’єктів, які надають освітні послуги на підставі ліцензії.

Протягом  2021-2022 н.р. навчання за програмами підвищення кваліфікації на базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» пройшли такі вчителі та керівники гуртків: Колосова С.О., вчитель образотворчого мистецтва, Сень С.М., вихователь ГПД, Городецька О.Л, Філатова І.В., асистент вчителя, Сулима А.В., вихователь ГПД, Бирловська Н.В., Кадет Ю. О., керівники гуртків. Усі асистенти вчителів закладу підвищували кваліфікацію (за рекомендацією УО міської ради м. Кропивницького)  на платформі Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ) для інклюзивної освіти» .

Процеси розвитку, виховання і соціалізації в Новій українській школі покликані зробити випускника конкурентноздатним у ХХІ столітті, а поряд з цим із метою задоволення потреб педагогічних працівників в особистісному та професійному зростанні, здатними компетентно впроваджувати освітні технології протягом жовтня-грудня 2021 року та у червні 2022 року 34 педагоги закладу здійснили навчання за 30-годинною програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників за освітніми галузями «Нова українська школа: адаптаційний цикл базової середньої освіти (5 клас)», отримавши відповідні свідоцтва для провадження освітньої діяльності у 2022-2023 н.р.

Окрім того, 8 педагогів гімназії дистанційно пройшли навчання в інституті педагогіки НАПН України за ліцензованою програмою підвищення кваліфікації з методики викладання навчальних предметів у 5-6 класах закладів загальної середньої освіти.

Поряд з цим, кожен з вчителів підвищував свій кваліфікаційний рівень шляхом участі у різноманітних заходах, про що свідчать отримані сертифікати.

   Звітуючи перед колегами на засіданнях методичних формувань, педагогічні працівники презентували сформовані загальні (реалізація компетентнісної парадигми навчання; критичне та системне мислення; знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку освіти; здатність діяти відповідально та свідомо; здатність ефективно комунікувати та працювати в команді; здатність ефективно взаємодіяти з представниками інших професійних груп; здатність до усвідомлення, цінування й поваги багатоманітності в суспільстві) та фахові (професійно-педагогічна; інноваційно-дослідницька; методична; компетентності, визначеніПрофілем інклюзивних вчителів) компетентності.

     Робота педагогічного колективу над єдиною науково-методичною темою (проблемою) — колективна форма пошукової роботи щодо вирішення актуальної психолого-педагогічної проблеми з метою вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення професійно-кваліфікаційного рівня вчителів.

   Робочою групою закладу (включно з головами МО і ЦМО закладу)  розпочато роботу над І діагностичним етапом діяльності над єдиною науково-методичною проблемою: «Створення інноваційного освітнього простору на основі педагогіки партнерства та принципу дитиноцентризму». Відбулося вивчення науково-методичної літератури з проблеми, ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічної науки, існуючим ППД, складена програма дослідження визначеної проблеми, продовжено впровадження в практику роботи закладу технологій  дистанційного навчання.

  У міжкурсовий період підвищенню професійної компетентності педагогів сприяли такі форми методичної роботи: онлайн-конференції та марафони, круглі столи, тренінги, педагогічні та культурологічні інформації, індивідуальні співбесіди, групові консультації, засідання ЦМО  і МО, творчих груп, семінари. Активними учасниками обласних методичних форм роботи, які проводилися з ініціативи КЗ «КОІППО імені В.О.Сухомлинського», стали: Стукаленко О.П., вчитель початкових класів, Височин Н.А., учитель англійської мови, Осаулець Л.В., української мови та літератури.

Педагоги закладу були активними учасниками різноманітних майстер-класів, тренінгів, семінарів  та практикумів (онлайн-форма). Серед них: Кураксіна О.І. -  практикум «Нові підходи до викладання предметів мистецької освітньої галузі на засадах Концепції «Нова українська школа», семінар-практикум «Особливості викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в 5 класі за модельними програмами»;   Демешко К.С. - семінар «Не травмуємо травмуючими темами: геноциди (Голодомор, Голокост, депортації) та тематика військової історії (Крути, АТО/ООС) у виховній роботі закладу освіти»; Дрезналь І.Г., Кадет Ю.О., Бабенко О.О., Ігнатенко Н.С., Бирловська Н.В. - вебінар «Використання цифрових інструментів педагогами закладів позашкільної освіти: особливості організації дистанційного освітнього процесу», «Використання цифрових інструментів педагогами закладів позашкільної освіти: цифрова творчість учнів», практикум «Формування цифрових компетентностей педагога в умовах реформування системи освіти»; Осаулець Л.В.- семінар-практикум «Вивчення української мови у закладах загальної середньої освіти, де є класи (групи) з навчанням мовами національних меншин», Височин Н.А. - семінар «Розвиток критичного та креативного мислення на уроках англійської мови», Стукаленко О.П., Дабич А.В. -  семінар-практикум «Система розвивального навчання в сучасній початковій школі: досвід та перспективи», Княгницька Т.І., Грицюк Н.Г. - практикум «Бібліотек@ - територія креативних ідей та інновацій».

Дистанційно підвищували кваліфікацію на базі КЗ «КОІППО імені В.Сухомлинського»: Цибуля Н.О. - тренінг «Основи інклюзивного навчання» «Створення, налаштування та подальша оптимізація персонального Ютуб-каналу», семінар-практикум «Особливості розвитку, навчання та виховання учнів із порушеннями інтелекту»,  Цибуля Н.О.,  Сащенко С.А. - тренінг «Використання карт знань у практичній діяльності педагога», Княгницька Т.І. - семінар-практикум «Інформаційний простір бібліотеки: нові можливості, нові підходи».

Серед домінуючих суб’єктів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками були обрані ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, ТОВ УОВЦ «Оріон», видавництво «Генеза», ТОВ  «Освіта для майбутнього», ГО «Рух Освіта», платформи Prometeus, ED-ERA, ВУМ, IREX, методпортал для вчителів «Світ філолога».

  Не менш важливого значення адміністрація навчального закладу надає участі вчителів у інших формах методичної роботи (міських, обласних, Всеукраїнських).

     Значним досягненням методичної роботи МО вчителів фізики, математики та інформатики є  участь вчителя інформатики Палій Л.С. у  Всеукраїнському конкурсі «Учитель року-2022» та  здобуте нею ІІІ місце в обласному етапі конкурсу. Шнурков В.Ю., вчитель географії та біології, нагороджений дипломом за участь у конкурсі в номінації «Біологія».

  В інтерактивному вернісажі педагогічних знахідок для педагогів міста у 2022 році  з проблеми «Цифрова компетентність як вагома складова траєкторії професійного розвитку педагога» взяла участь асистент вчителя Тоток К.Д. за тематичним напрямком «Особливості створення цифрового контенту для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, спеціальної та інклюзивної освіти» зі статтею «Доцільність використання комп’ютерних ігор,  як складової цифрового контенту для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами».

  Вона представила свій практичний досвід роботи з учнями із використанням сучасних дидактичних засобів навчання, які допомагають  створити якісний цифровий контент.

      Голик О.В., голова ЦМО суспільно-гуманітарного напрямку брала участь у Всеукраїнському конкурсі журналу «Українська мова й література в сучасній школі» на кращий конспект , але у зв'язку з війною підсумки конкурсу не були оголошені.

Вчителі математики Бережна О.О. та Ковтун А.Д. брали участь у онлайн-інтенсиві по підготовці 11-класників міста Кропивницького до мультипредметного тесту.

Одним із пріоритетних напрямків методичної роботи є робота з молодими спеціалістами. З метою надання адресної допомоги було організовано роботу з молодими та новопризначеними спеціалістами у Школі молодого вчителя «Паросток», яка досліджувала проблему «Удосконалення самоосвітньої роботи вчителя в умовах впровадження Концепції НУШ» . Протягом 2021-2022 н.р. у гімназії працювало 9 новопризначених педагогів: вчитель англійської мови Сербулова Д.В., вчителі трудового навчання Матійко О.О. та Фещенко І.С., вихователі ГПД Жибуль А.А., Сулима А.В., асистенти вчителя Візіренко Н.М., Городецька О.Л., Філатова І.В., та перший  рік як вчитель початкових класів працювала Дабич А.В.

    У 2021/2022 навчальному році було проведено 5 засідань Школи молодого вчителя, сплановано і організовано роботу між засіданнями. Саме тут обговорювалися найбільш цікаві методичні новинки. В планах на поточний навчальний рік було визначено проблеми самоосвіти, над розв'язанням яких працювали молоді вчителі.

Молоді спеціалісти закладу вивчали документацію, відвідували  уроки та виховні заходи вчителів-предметників, класних керівників. Крупченко М.В., заступник директора з навчально-виховної роботи закладу, провела у вересні круглий стіл «Творча активність педагога-запорука якісного рівня роботи закладу», у жовтні  проведено методичний діалог щодо роботи над особистою методичною проблемою, визначено шляхи роботи з самоосвітніх питань. Практично розроблений методичний аспект діяльності вчителя та учнів, проведено аналіз відвіданих уроків молодих вчителів,  надана пам’ятка самоаналізу уроків, опрацьовано нормативно-правові документи, які регулюють освітню діяльність учнів з ООП .  Протягом ІІ семестру педагоги брали участь у онлайн-заняттях, на яких розглядали  питання щодо особливостей змішаного та дистанційного форматів навчання, здійснення аналізу та самоаналізу уроку, відбувся обмін набутками з досвіду роботи, опрацьовані рекомендації щодо проведення онлайн-уроків з врахуванням особливостей роботи в умовах  воєнного стану. Вчителі-наставники консультували та пояснювали, рекомендували професійні спільноти та платформи для підвищення кваліфікації.

     Важливою складовою методичної роботи в закладі є вивчення стану викладання базових дисциплін, організації методичної роботи з педагогами різних фахів, проведення ними системи заходів щодо удосконалення процесу викладання навчальних дисциплін, підвищення рівня навченості учнів. Даний вид контролю за станом освітнього процесу здійснювався згідно з річним планом роботи закладу, відповідно до наказів, а саме: від 14.09.2021 року №317/о «Про вивчення стану викладання фізичної культури у 5-11 класах»,  від 28.10.2021 року №386/о  «Про вивчення стану викладання  правознавства у 9 класах», від 22.11.2012 року №423 «Про вивчення стану викладання  історії України та Всесвітньої історії у 5-11 класах».  

   Питання про результати вивчення стану викладання та рівень навчальних досягнень учнів із зазначених вище предметів розглядалися на засіданнях наради при директорові  (протоколи: №3 від 28.10.2021 року, №4 від 30.11.2021 року, №5 від 30.12.2021року), обговорювалися на МО, ЦМО й розроблялися заходи по ліквідації виявлених недоліків.

  Узагальнені матеріали висвітлені в матеріалах, зібраних експертними групами. За результатами проведеної роботи видані накази по закладу:

 • від 22.11.2021 року №422/о «Про підсумки вивчення стану викладання

правознавства у 9 класах»;

 •  від 28.12.2021 року №469 «Про підсумки вивчення стану викладання  історії України та Всесвітньої історії у 5-11 класах».

Заплановане вивчення стану викладання інформатики через воєнні дії перенесено на 2022-2023 н.р.

 Відповідно до наказу по закладу №29/о від 26.01.2022 року «Про запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти на основі комплексного вивчення та самооцінювання якості освітньої діяльності» було проведене комплексне вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльності за напрямами:

üОсвітнє середовище в школі.

üСистема оцінювання результатів навчання здобувачів освіти.

üПедагогічна діяльність.

üУправлінські процеси.

  Робочими групами відповідно до планів заходів  із запровадження  внутрішньої системи забезпечення якості освіти за визначеними напрямками  узагальнювалися результати самооцінювання з подальшим висвітленням на сайті закладу. Серед методів збору інформації були визначені: вивчення документації, спостереження за навчальним заняттям, опитування та анкетування всіх учасників освітнього процесу.  Відповідно до цього сформований звіт за результатами самооцінювання з пропозиціями про удосконалення освітньої діяльності закладу та визначенням рівня освітньої діяльності.

    Відповідно до листа комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» від 18.10.2021 року № 611/01-11 щодо впровадження проєкту SELFIE у закладах освіти області наша гімназія була обрана серед інших закладів освіти, які готові впроваджувати онлайн-інструмент SELFIE та провела самооцінку ефективності упровадження інноваційних цифрових технологій серед усіх учасників освітнього процесу. Досліджуваний рівень освіти - Повна загальна середня освіта. Брали участь у опитуванні 33 вчителі та 146 учнів 9-11 класів.

Пройшовши SELFIE, заклад освіти отримав свій власний інтерактивний звіт зі змістовними даними та аналітикою сильних і слабких сторін, які обговорювалися на засіданні наради при директорові.

Робота зі здібними та обдарованими учнями проводилася у відповідності до шкільної програми «Обдарована дитина».

З метою забезпечення належної організації роботи постійно поповнювався банк даних обдарованих учнів, здійснювався психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини за різними видами діяльності; діагностика учнів, яка мала на меті виявляти обдарованих дітей за віковими категоріями, поповнювалися анотовані каталоги літератури з питань роботи з обдарованою молоддю.

Найпоширенішими формами залучення обдарованої учнівської молоді до інтелектуальної та творчої праці стали олімпіади, різноманітні конкурси, турніри, інтелектуальні та спортивні змагання. Маємо такі результати:

Міський етап Всеукраїнських учнівських олімпіад

(наказ управління освіти МР м.Кропивницького від 23.12.2021 року №756/о)

 

Прізвище, ім’я учня Клас Місце Предмет П.І.Б. учителя
Панченко Єлизавета 8-В ІІІ Українська мова Осаулець Л.В.  
Матвієнко Вадим 9-А І Хімія Щербина Ю.С.  
Пономаренко Вікторія 11-А ІІІ Хімія Щербина Ю.С.  
Пономаренко Вікторія 11-А ІІІ Біологія Шнурков В.Ю.  
Коваленко Тетяна 11-А ІІІ Географія Зубко О.С.  
Кітрар Назар 11-А ІІІ Трудове навчання Матійко О.О.  
Зорєва Юлія 9-А ІІІ Історія Бондаренко О.А.  
Луганов Кирил 6-В ІІІ Математика Бережна О.О.  
Матвієнко Вадим 9-А ІІІ Математика Ботвінова Л.М.  
Леткий Олександр 7-Б ІІІ Фізика Зайцева О.Б.  

 

Обласний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад

(наказ Департаменту освіти і науки  Кіровоградської обласної військової адміністрації від 18.03.2022 року №75-од)

 

Прізвище, ім’я учня Клас Місце Предмет П.І.Б. учителя
Матвієнко Вадим 9-А Переможець Хімія Щербина Ю.С.  

 

Міжнародний мовно-літературний  конкурс учнівської молоді  імені Тараса Шевченка (наказ управління освіти МР м. Кропивницького від 25.11.2021 року №675/о)

 

Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. учителя
1 Лупенко Марія 6-А І Крупченко М.В.
2 Шпильова Ельвіра 5-Б ІІІ Голик О.В.

 

Міжнародний конкурс знавців української мови  імені П.Яцика

(наказ УО МР м.Кропивницького від 22.11.2021 року №667/о)

Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. учителя
1 Калько Вікторія 5-А ІІІ Терпак О.В.
2 Зорєва Юлія 9-А ІІІ Фадєєва Н.В

    

Зима 2022. Олімпіада з української мови та літератури серед учнів 5-11-х класів від освітнього проєкту «На Урок»

Клас Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с.
5-Б 0 1 0
10 0 1 0
Всього: 0 2 0

 

Конкурс до Дня української писемності та мови «Слово до Слова» середучнів 8-10-х класів від освітнього проєкту «На Урок»

Клас Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с.
5-Б 0 1 3
10 2 6 0
11 1 5 4
Всього: 3 12 7

«Всеукраїнська олімпіада з української мови і літератури» Лайфхаки зукраїнської мови». Осінь 2021 серед учнів 5-11-х класів від освітньогопроєкту «На Урок»

Клас Диплом ІІІ с. Учасники
11-Б

3

Гаваза Денис

Павленко Софія

Ланцов Володимир

Всього: 3

 

Всеукраїнський конкурс «Безпечний Інтернет» 2.0

 

Клас Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с.
3-А 4 3 1
3-Б 2 2 4
3-В 1 4 3
3-Г 2 4 1
4-А 5 7 1
4-Б 4 1 3
4-В 5 2 1
4-Г 2 1 2
5-А 5 0 0
5-Б 1 2 1
5-В 1 1 0
6-А 5 2 0
6-Б 4 2 0
6-В 1 0 0
7-А 1 1 0
7-Б 2 2 1
7-В 1 1 0
10 2 3 2
Всього: 48 38 20

 

Осінь 2021. «Всеукраїнська Інтернет-олімпіада з інформатики від освітньогопроєкту «На Урок»

 

Класи Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с.
3 0 0 0
4 0 0 1
5 0 3 5
6 0 0 3
7 0 1 6
10 0 1 1
Всього: 0 5 16

 

Весна 2022. «XIIIВсеукраїнська  Інтернет-олімпіада з інформатики від освітньогопроєкту «На Урок»

 

Класи Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с.
5 2 2 0
6 2 3 0
7 0 0 0
10 1 0 1
Всього: 5 5 1

 

Олімпіада «Всеосвіта Весна -2022» з хімії

Клас Диплом I ступеня Диплом II ступеня Диплом III ступеня
7     1
9     1
11 1 1 1
Всього 1 1 3

 

Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок осінній 2021»

Кількість учасників «Золотий Колосок» «Срібний Колосок» «Колосок»
104 73 22 9

 

Протягом року 393  учні брали участь в різних інтерактивних конкурсах:

 • 21 учень-учасник VIІI Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» з інформатики листопад 2021 року: 5 дипломів ІІ ступеня, 16 дипломів ІІІ ступеня;
 • Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер»:  8 сертифікатів - з відмінним результатом, 15 сертифікатів -  з добрим результатом.

Юні спортсмени брали участь у змаганняхз гандболу та посіли І місце в обласній Гімназіаді.

    Співпраця закладу з МАН дає змогу здобувачам освіти з високим рівнем навчальних досягнень розвивати здібності до науково-дослідницької діяльності.

Зорєва Юлія, учениця 9-А класу, успішно захистила творчу роботу з секції «Журналістика». А серед майбутніх слухачів 2022-2023 н.р. до МАН  на секцію «Економіка» зарахована Федяй Людмила, учениця 8-Б класу.

Діяльність навчального закладу була спрямована на реалізацію заходів ряду Програм, а саме: Програма дій щодо розвитку освіти міста Кропивницького, програми «Обдарована дитина», державних та регіональних програм соціально-психологічної служби, програми впровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій, Заходів щодо забезпечення реалізації Концепції державної мовної політики. Кожна з програм виконується відповідно до запланованих заходів. Є позитивні результати.

      Освітня діяльність педагогічних працівників на рівні закладу в умовах воєнних дій була підтримана арттерапевтичним тренінгом, проведеним Кіровоградським обласним центром арттерапевтичної допомоги «Ресурс» (Наталія Цумарєва) та Мариною Сосновською, консультантом КУ «МЦПРПП КМР», з метою розвантаження та ресурсування психоемоційного стану учасників.

На офіційній сторінці групи гімназії у соціальній мережі Facebook систематично надавалися рекомендації психологів та фахівців учасникам освітнього процесу щодо психологічного стану та його корегування в умовах воєнний дій.

    Важливим компонентом у роботі закладу були Дні науки і предметних дисциплін, які проводилися з метою розширення знань учнів з предметів, розвитку їх творчих та інтелектуальних здібностей, залучення до різноманітної діяльності за інтересами, підвищення професійної майстерності вчителів, впровадження інноваційних технологій в систему навчально-виховної роботи з вихованцями та забезпечення якісних освітніх послуг.

   Відповідно до наказу по закладу  від 23.10.2021 року №377/о «Про проведення днів наук і предметних дисциплін» у період з  31.01 по 04.02.2022 р. були проведені Дні початкової школи, з 07 по 09.02.2022 р. - Дні інформатики, з 14 по 16.02.2022 р. - Дні англійської мови, з 21 по 23.02.2022 р. - Дні зарубіжної літератури.

  Головами МО подавалися чек-листи заходів предметних днів та наук і за наслідками проведених заходів оформлювалися теки з матеріалами. На офіційній сторінці закладу в соціальній мережі Facebook висвітлювалися найцікавіші моменти.

За підсумками навчального року та наслідками атестації 2021–2022 н.р. були подані клопотання щодо нагородження Подякою та Грамотами управління освіти Міської ради м. Кропивницького адміністрації КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради».

                Система внутрішньошкільної методичної роботи дає можливість кожному вчителеві гімназії реально брати участь не тільки в реалізації готових курсових проектів підвищення кваліфікації, а й залучає їх до участі у різноманітних методичних заходах, які сприяють підвищенню фахової майстерності та творчого потенціалу вчителів. У всіх цих починаннях провідна роль відводиться методичному кабінету закладу та науково-методичній раді. Саме методична рада є координатором діяльності різних форм методичної роботи, головне завдання якої – координація діяльності різних структурних підрозділів методичної роботи, робота яких направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення фахового рівня педагогів.

Отже, аналіз і узагальнення наявних наукових позицій, а також власний досвід кожного вчителя і педагогічного колективу в цілому дають можливість розглядати методичну службу, самоосвітню діяльність педагогів як активну, саморегульовану, особистісно та професійно значущу пізнавальну діяльність спрямовану на самовдосконалення, саморозвиток і самореалізацію.