АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Posted in Статтi роздiлу "Методична робота"

 

Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен

спинятися на досягнутому,

бо якщо нема руху вперед,

то неминуче починається відставання.

В.О. Сухомлинський

АНАЛІЗ

МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЗА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Сучасна доба ставить нові вимоги до вчителя. Суспільству потрібен вчитель-професіонал з високою науково-теоретичною, методичною, психолого-педагогічною, теоретичною і практичною підготовкою, здатний добезперервного навчання, творчості і постійного самовдосконалення.

Тому, в сучасних умовах реформаційних змін в освітньому просторі всіх рівнів важливого значення набуває підвищення ефективності методичної роботи, яка має ґрунтуватися на досягненнях психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду і спрямована на підвищення фахової майстерності педагогічних працівників, на розвиток творчого потенціалу кожного вчителя.

У комплексі завдань методичної роботи пріоритетними були:

«Від творчого працюючого вчителя - до творчого колективу» - це домінанта в діяльності  нашого навчального закладу.

Щоб зробити науково-методичну роботу цікавою і корисною, велику увагу приділяємо діагностуванню вчителів. Діагностування проводиться на початку і наприкінці навчального року, завдяки чому адміністрація має можливість порівняти успіхи і невдачі кожного  вчителя протягом навчального року,  виділити питання, на які слід звернути увагу, плануючи методичну роботу на наступний рік.

Головними принципами науково-методичної роботи в школі є її оперативність, мобільність, випереджаючий характер, оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм, практична спрямованість культурних знань і моральних цінностей.

Вся робота педагогічного колективу навчального закладу спрямована на розв’язання науково-методичної проблеми закладу Формування та реалізація компетентнісного підходу у навчально-виховній діяльності.

Адміністрація і педагогічний колектив перебувають у постійному творчому пошуку продуктивних шляхів розв’язання проблеми, нестандартних підходів до організації науково-методичної роботи в школі.

Розроблено перспективний план поетапного її впровадження педагогічним колективом. 

Внутрішньошкільна методична робота здійснювалася відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Концепції національного і громадянського виховання, Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом МОН України від 08.12.2008 року №1119, Положення про шкільний методичний кабінет, затвердженого педагогічною радою навчального закладу 30.08.2013 року, Концепції розвитку й Перспективного планування закладу на період з 2016 до 2021 року, річного плану роботи, інших актів законодавства в галузі освіти, в тому числі МОН України, наказу по закладу від 01.09.2017 року № 255/о «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами закладу у 2017/2018 навчальному році».

Здійснюючи реалізацію науково-методичної проблеми закладу, членами педагогічного колективу на засіданнях методичних формувань (МО, ЦМО) вивчалися пам’ятки щодо формування ключових та предметних компетентностей учнів, були вироблені педагогічні правила щодо формування основних компетентностей учнів та створені моделі формування ключових компетентностей.

Найвищою відправною точкою в роботі всіх структурних підрозділів методичної роботи в закладі була і залишається педагогічна рада, яка спрямовувала, координувала та контролювала діяльність всіх ланок методичної служби педколективу над єдиною науково-методичною проблемою. У 2017/2018 навчальному році на засіданнях педагогічної ради розглядалися такі питання:

-       Урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня та як основа формування ключових компетентностей школярів.

-       Атестація педагогічних працівників. Підсумки вивчення роботи вчителів, які атестуються.

-       Про новий Держстандарт початкової школи.

Обговорення визначених питань дало змогу почути думки вчителів різних кафедр щодо вирішення спільних питань, намітити шляхи подолання прогалин, визначити можливості для реалізації поставлених завдань.

Створена в навчальному закладі система навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами позитивно позначається на професійному становленні й розвитку педагогів. Підвищення їх професійного рівня – невід’ємна складова післядипломної освіти. В цьому і є головне призначення методичної роботи нашого навчального закладу.

Одним із важливих напрямків удосконалення педагогічної майстерності є атестація вчителів, яка здійснюється у відповідності з чинним законодавством, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, змінами і доповненнями до нього. Головним завданням атестаційного періоду є комплексна оцінка рівня кваліфікації педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності вчителів різних фахів.

З метою використання права вчителя на атестацію адміністрація закладу щороку знайомить педагогів із законодавчою і нормативною базою щодо даного питання (протокол № 1 засідання педагогічної ради закладу від 31.08.2017 року).

Наказом по закладу від 22.09.2017 р. №352/о «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2017/2018 навчальному році» було затверджено склад АК І рівня, до якої увійшли компетентні, висококваліфіковані, методично грамотні педагоги, що мають вищу кваліфікаційну категорію і педагогічні звання. Вся робота АК проводилася згідно складеного і затвердженого плану роботи.

У графік атестації 2018 року були включені 1 соціальний педагог (Орєшкова І.В.) та 8 педагогів різних фахів. Серед них учителі: початкових класів – 2, української мови та літератури – 2, біології – 1, фізики – 1, вихователі ГПД – 2, культорганізатор – 1. Виданий відповідний наказ по закладу (наказ від 25.10.2017 року № 404/о «Про атестацію педагогічних працівників у 2017/2018 навчальному році»). Всі вони попередньо пройшли курси підвищення кваліфікації вчителів відповідного фаху, про що свідчать копії свідоцтв, виданих комунальним закладом «КОІППО імені Василя Сухомлинського».

У період атестації вчителів здійснювався психологічний супровід, який забезпечувала практичний психолог закладу – Мезенцева О.В..

Кожен учитель, який атестувався, у міжатестаційний період працював за власним планом самоосвітнього розвитку. Заключний етап роботи над реалізацією поставлених у ньому завдань відбувався саме під час атестаційного року.   Кожен учитель мав змогу звітувати перед колегами про проведену роботу, ділитися набутим досвідом, презентувати кращі доробки, друковану продукцію, електронні презентації, буклети та інше.

АК в рамках своїх повноважень вивчала систему роботи вчителів, узагальнювала методичні матеріали, відвідувала уроки й позакласні заходи, проводила співбесіди з учнями та їх батьками щодо здатності вчителів знаходити спільну мову з учасниками навчально-виховного процесу, зацікавлювати предметом, проводилися тренінгові заняття, вивчалася вчительська шкільна документація.

У навчальному закладі став традиційним Місячник «Я атестуюсь!», який цього року проводився відповідно до наказу від 31.01.2018 року № 36/о «Про організацію та проведення Місячника «Я атестуюсь!»» у період з 15.02 до 15.03.2018 року. Метою Місячника було завершення атестаційного періоду педагогічних працівників закладу, узагальнення матеріалів, спрямованих на всебічне, комплексне вивчення та оцінювання педагогічної діяльності вчителів, які атестуються, визначення рівня їх професійної компетентності, результатів роботи, фахової діяльності.

Проведенню Місячника передувала серйозна підготовка щодо організації та активної участі вчителів у запланованих заходах. Членами атестаційної комісії, керівниками МО, ЦМО, заступниками директора з ними проводилися: інструктивно-методична нарада, індивідуальні консультації, співбесіди; надавалися методичні рекомендації; переглядалася науково-методична література, документація.

У цей період активізувалася робота щодо заключного етапу вивчення системи роботи вчителів, які атестувалися, членами атестаційної комісії, адміністрацією закладу, соціально-психологічною службою. Відкриті уроки, позакласні заходи з предметів, виховні заходи в класах, де вчителі є класними керівниками, психолого-педагогічні консультації стали основною рушійною силою щодо встановлення рівня професійної майстерності педагогів у міжатестаційний період.

У ході Місячника вчителями-предметниками було проведено 6 відкритих уроків з різних дисциплін та 6 позакласних заходів розвивального та виховного характеру з учнями різних вікових категорій, тренінгові заняття з тими, хто атестувався. Було встановлено, що вчителі з усією відповідальністю ставляться до дорученої їм справи. Під час підготовки до уроків, занять і заходів визначають такі форми й методи роботи з учнями, які сприяють глибокому засвоєнню ними навчального матеріалу, підвищенню рівня їх навченості, впливають на ефективність і результативність навчально-виховного процесу. Уроки були цікавими й методично грамотно побудованими, їх структура відповідала типу. Вчителі продемонстрували майстерність щодо впровадження елементів новітніх педагогічних технологій, використання інтерактивних методів навчання, вміння оригінально поєднувати теорію з практикою, що значно впливає на підвищення рівня знань учнів.

Керівниками МО, ЦМО, адміністрацією навчального закладу, членами атестаційної комісії були ініційовані й проведені «круглий стіл» з проблеми: «Атестація – крок до вершини успіху», в ході якого відбулася конструктивна розмова щодо аналізу проведених відкритих уроків, занять, виховних заходів, кращі педагоги ділилися своїми педагогічними здобутками, враженнями від заключного етапу атестації 2018 року, підводили підсумки самоосвітньої роботи над методичними проблемами.

Соціально-психологічною службою закладу в рамках Місячника проводився тренінг з учителями щодо виявлення їх професійного рівня, оцінки результатів роботи, співпраці з учнями та їх батьками.

Заключним етапом Місячника «Я атестуюсь!» стала підготовка членами атестаційної комісії матеріалів з досвіду роботи вчителів для методичного бюлетеня.

На засіданні педагогічної ради закладу 29 березня 2018 року представлені творчі звіти педагогів, які атестувалися. Вони мали змогу ознайомити присутніх з власними надбаннями, розповісти про результати своєї роботи в міжатестаційний період, висвітленими в електронних презентаціях, буклетах та інших матеріалах. Інформація про даний захід висвітлена на сайті навчального закладу.

Атестація 2018 року пройшла згідно плану. Всі педпрацівники, які включені в графік атестації, атестовані в черговому порядку. Позачергово атестувалася Орєшкова І.В. на основі диплому про фахову вищу освіту. Засідання шкільної атестаційної комісії пройшли у визначені планом строки.

Педагогічні працівники, які атестувалися в 2017/2018 н. р., своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації відповідно фаху на посади, на якій вони атестуються.

Результати атестації 2018 року такі:

  • встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 2 учителям,
  • встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель» – 2 учителям,
  • встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» – 1 педагогу,
  • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» – 4 педагогам.

За результатами атестації 2018 року видані відповідні накази по закладу: від 29 березня 2018 р. №106/о «Про результати атестації педагогічних працівників у 2018 році», від 12 квітня 2018 р. № 139/о «Про результати атестації педагогічних працівників у 2017/2018 навчальному році».

В організації роботи АК закладу з педагогами, які атестувалися, ми керувалися принципами перспективності, дієвості, особистісної орієнтації, демократії та взаємоповаги.

Якісний склад педагогічного колективу

у 2017/2018 навчальному році

 

Загальна кількість учителів у 2017/2018 навчальному році (станом на 01.10.2017 року) складала 67 осіб, з яких усі 67 мають вищу педагогічну освіту. Відповідно до дипломів про вищу освіту та за результатами атестації педагоги закладу мають такі кваліфікаційні категорії:

Молодший спеціаліст Спеціаліст

Спеціаліст

ІІ категорії

Спеціаліст

І категорії

Спеціаліст

вищої категорії

1 (1%) 9 (13%) 10 (15%) 9 (13%) 39(58%)

ЯКІСНИЙ СКЛАД

Із загальної кількості педагогів мають педагогічні звання:

       «учитель-методист» 8 (12%) ,

       «старший учитель» 17 (25%).

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Рік Загальна кількість педагогів Виділено місць за планом (%) Фактично пройшли курси
2013 63 12 (19%) 12 (100%)
2014 62 11 (18%)

10 (91%)

(1 звільнився)

2015 70 16 (23%)

14 (88%)

(1 звільнився,

1 перенесено на 2016 р.)

2016 73 13 (18%) 13 (100%)
2017 77 13 (17%)

6 (46% із заявлених)

(станом на 01.07.2017 року:

1 немає курсів у попередніх пропозиціях, останні замовлені на ІІ півріччя)

2018 77 19(25%) 12 (16%)

Адміністрація навчального закладу належну увагу приділяє підготовці педагогічних кадрів на курсах підвищення кваліфікації. З цією метою створена дієва система перспективного та щорічного планування проходження курсів підвищення кваліфікації педагогів.

Протягом 2017-2018 н.р. своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації на базі КОІППО імені Василя Сухомлинського такі вчителі: Хмелюк С.О., вчитель англійської мови, з проблеми: «Формування ключових компетентностей на уроках англійської мови», Михайленко Т.С. , вчитель біології, з проблеми: «Реалізація компетентнісного підходу до організації навчання природничих наук», Соколенко Н.А., вчитель англійської мови, з проблеми: «Комунікативність як пріоритетний напрям у системі діяльності вчителя іноземної мови», Височин Н.А., вчитель англійської мови, з проблеми: «Шляхи та засоби підвищення ефективності уроку з англійської мови», Кравцова О.А., вчитель початкових класів, з проблеми «Реалізація державного стандарту в контексті особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів під час засвоєння змісту початкової загальної освіти», Куценко Н.О., вчитель початкових класів, з проблеми «Інноваційна діяльність учителя початкових класів в умовах реформування сучасної системи шкільної освіти», Домаранська З.П., учитель-логопед, з проблеми «Проблеми соціалізації учнів у контексті компетентнісно орієнтованого підходу до освіти», Заватій С.І., вчитель інформатики, з проблеми: «Активізація творчого та інноваційного потенціалу школярів засобами STEMосвіти», Горобець О.В., вчитель трудового навчання, з проблеми «Інформаційно-технологічний супровід сучасного уроку трудового навчання», Рихлицька М.І., вчитель основ здоров’я, з проблеми «Інноваційні підходи до формування базових компетентностей учнів під час викладання предмета та впровадження превентивних здоров’язбережувальних проектів», Бардаков А.О., вчитель трудового навчання, з проблеми «Інформаційно-технологічний супровід сучасного уроку трудового навчання», Левицька А.С., вихователь ГПД, з проблеми «Організація виховного процесу з орієнтацією на потреби учня з особливими освітніми потребами».

Звітуючи перед колегами на засіданнях методичних формувань, слухачі курсів презентували інноваційні форми роботи з учнями, методи розвитку критичного мислення, навички формування ключових компетентностей учнів при вивченні іноземних мов. Це дало змогу сконцентрувати увагу присутніх на особливостях змін на шляху до Нової української школи, вводити у практику діяльності нові форми й методи роботи з учнями, удосконалити власні напрацювання, переглянути методичну літературу, визначитися з подальшою роботою. Цьому сприяла самоосвітня робота вчителів, яка включала постійну участь у вебінарах та майстер-класах. Індивідуальні плани самоосвітньої діяльності були розроблені кожним педагогом і забезпечували підвищення рівня педагогічної майстерності кожного з вчителів. Заглиблення в проблему шляхом ознайомлення з методичною періодикою, досвідом роботи досвідчених педагогів школи, міста, області, країни, узагальнення власних напрацювань, співбесіди з колегами в ході участі в міських і обласних методичних заходах розширило педагогічний кругозір вчителів, підвищило їх професійних рівень, теоретичну підготовку, практичні вміння. Результатом цього стали проведені на високому методичному рівні уроки, виховні заходи, чому сприяло впровадження елементів кращого педагогічного досвіду організації процесу навчання і виховання школярів у систему роботи кожного вчителя. Кожен із них знаходив ті підходи до організації навчально-виховного процесу з предмета, які, на його думку, були найбільш ефективними, результативними.

Питання «Про підсумки підвищення кваліфікації педпрацівників шляхом проходження курсів та участі у семінарах при КОІППО», «Про науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу у новому навчальному році в умовах впровадження Державних стандартів освіти» стали ключовими на засіданнях методичної ради, МО, ЦМО. З метою надання адресної допомоги керівникам методичних об’єднань та інших структурних підрозділів методичної роботи проводилися консультації з питань планування роботи МО, організації самоосвітньої роботи вчителів-предметників, підготовки їх до творчих звітів за результатами атестації, консультації для молодих учителів та педагогів-стажистів з різних питань їх діяльності в школі.

Робота педагогічного колективу над науково-методичною проблемою вимагає не лише певних науково-методичних знань, але й вияву ініціативи, творчості. Головами МО і ЦМО закладу в рамках роботи над ІІ етапом роботи над науково-методичною проблемою закладу «Формування та реалізація компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі» («Співпраця вчителя і учня в процесі формування ключових компетенцій») були розроблені пам’ятки щодо формування ключових та предметних компетентностей учнів, вироблені педагогічні правила щодо формування основних життєвих компетентностей учнів та створені моделі формування ключових компетентностей, які аналізувалися під час засідань МО і ЦМО.

Протягом навчального року голови МО і ЦМО скеровували роботу методичних структурних підрозділів, надавали консультації з різних питань організації роботи над темами членам МО, ЦМО, самоосвітньої діяльності досвідчених і малодосвідчених педагогів, накопичували матеріал з науково-методичної проблеми.

Кожного року у достатньому обсязі здійснюється передплата періодичних видань (за рахунок учительських внесків, коштів, виручених за здачу макулатури, спонсорської допомоги). З метою інформаційно-методичного забезпечення організації роботи з педагогічними кадрами та підвищення якості навчально-виховного процесу в методичному кабінеті та бібліотеці навчального закладу систематично оформлювалися виставки нових педагогічних надходжень. Членами МО, ЦМО готувалися експрес-інформації за публікаціями фахових газет і журналів, поповнювалася картотека періодичних видань, методичних, позакласних заходів.

У міжкурсовий період підвищенню професійної компетентності педагогів сприяли такі форми методичної роботи: педагогічні та культурологічні інформації, індивідуальні співбесіди, групові консультації, засідання МО, творчих груп, психолого-педагогічний семінар. Активними учасниками обласних методичних форм роботи, які проводилися з ініціативи КОІППО імені В.О.Сухомлинського, стали: вчитель української мови та літератури Осаулець Л.В. – учасник семінару з проблеми «Практичне використання інструментів Microsoft та Google в роботі вчителя української мови та літератури» та Хмурівських читань, Кураксіна О.І.- член творчої групи з проблеми «Компетентнісний підхід до викладання предметів освітньої галузі «Мистецтво» на концептуальних засадах Нової української школи» та з проблеми «Творче самовираження учня у навчально-виховному процесі з предметів освітньої галузі «Мистецтво», Зубко О.С. – член творчої групи з проблеми «Використання географічного потенціалу засобами краєзнавства у формуванні фахової компетентності вчителя», Васільєва О.В.- член творчої групи з проблеми «Удосконалення науково-методичного супроводу педагогічних працівників умовах реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. Аналіз програм та підручників з іноземної мови для 7-х класів ».

Горобець О.В., вчитель трудового навчання, була членом журі Всеукраїнського етапу олімпіади з трудового навчання (місто Хмельницький).

Педагоги закладу були активними учасниками різноманітних вебінарів. Серед них: Голик О.В., вчитель української мови та літератури, «Інструменти для розвитку критичного і креативного мислення дітей»; Соколенко Н.А., вчитель англійської мови, «Світові освітні практики. Досвід Канади»; Крупченко М.В., заступник директора з навчально-виховної роботи, «Складові успішного професійного розвитку сучасного вчителя», «STEAM – драйвер розвитку в учнів ключових компетентностей і навичок майбутнього”; Шумак Н.Г., вчитель початкових класів, «Кейс-технологія як форма інтерактивного навчання молодших школярів в умовах НУШ»; Височин Н.А., вчитель англійської мови, «Звичайні форми роботи-новий підхід: розвиваємо ключові компетентності», Васільєва О.В., вчитель англійської мови, «Нова українська школа».

Не менш важливого значення адміністрація навчального закладу віддає участі вчителів у міських формах методичної роботи. Саме тому в 2017/2018 навчальному році педагоги закладу стали учасниками системи заходів, що дали змогу розширити пізнавальне коло знань, збагатитися практичним досвідом роботи колег, оцінити свої здобутки. Практично значимими були: семінари-практикуми, майстер-класи, творчі групи, семінари-тренінги, практикуми, авторські школи, січнева інтернет-конференція. До участі в цих формах методроботи були залучені практично всі педагоги навчального закладу. Кожне відвідування таких форм методичної роботи супроводжувалося подальшою передачею набутої інформації своїм колегам на засіданнях МО, ЦМО. Це давало можливість не лише знайомитися з надбаннями педагогів міста, а й самим оцінити власну педагогічну діяльність, впроваджувати елементи досвіду кращих колег у навчально-виховний процес. Найбільш активними учасниками постійно діючих міських методичних форм роботи були: Кураксіна О.І., вчитель музичного мистецтва– творча група вчителів музичного мистецтва; Осаулець Л.в. – творча група вчителів української мови та літератури; Брайченко Т.І., вчитель російської мови та зарубіжної літератури, – майстер-класи вчителя зарубіжної літератури гімназії № 9 Тіхоненко С.О., творчі майстерні, семінари, круглі столи для вчителів англійської мови, учасниками яких були вчителі англійської мови Соколенко Н.А., Хмелюк С.О., Васільєва О.В., Гулка Д.В., Височин Н.А..

Досвід роботи вчителів нашої школи презентувався в ході проведення на базі закладу міських і обласних методичних заходів. Так, 07 грудня 2017 року на базі нашої школи проводився семінар для слухачів курсів (початкова школа) Кіровоградського ОІППО імені В. Сухомлинського. Свій досвід, професійну майстерність показали вчителі: Росчислав Т.В., Резніченко Н.В., Гуд В.Я., Клюй І.С., Деморацька Г.І., шляхом проведення відкритих уроків. З презентацією власного досвіду роботи щодо організації навчально-виховного процесу в умовах реалізації освітніх галузей початкової загальної середньої освіти виступили вчителі початкових класів Попова Ж.В. та Фіалковська Я.П.

Учителі англійської мови брали участь у фахових семінарах, проведених ЦМСПС: міський семінар для вчителів англійської мови у травні, які будуть працювати в умовах НУШ, міські семінари для вчителів англійської мови, проведені видавництвом «Лінгвіст», вебінари, які проводило видавництво Macmillan, «Лінгвіст» та інше.

Учителі англійської мови є членами та керівниками творчих груп міста й школи. Вчитель Васільєва О.В вже четвертий рік є членом міської творчої групи з проблеми «Удосконалення науково-методичного супроводу педагогічних працівників в умовах реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. Аналіз програм та підручників з іноземної мови»; вчитель Хмелюк С.О. очолює Школу молодого вчителя «Паросток» у навчальному закладі; вчитель Височин Н.А. очолює шкільну творчу групу «Школа по запровадженню Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», членом якої є вчитель Соколенко Н.А..

Члени ЦМО вчителів математики, фізики, інформатики протягом навчального року відвідали такі міські методичні заходи – семінари: Ботвінова Л.М. у жовтні 2017 року обласний семінар з теми «Робота з обдарованими учнями»; Жадан В.В., Заватій С.І. у лютому 2018 року міський семінар-практикум з теми «Використання Інтернет-сервісів для підвищення ефективності уроку»; Палій Л.С., Зайцева О.Б. міський методичний діалог (майстер-клас) з теми «Сучасний урок: компетентнісний підхід» та інші.

Учителі ЦМО вчителів природничого циклу предметів теж брали участь в різних формах методичної роботи міста, які організовував і проводив ЦМСПС управління освіти, а саме: Фірульова Т.А. у грудні 2017 року брала участь у семінарі – практикумі для вчителів хімії та біології з проблеми: «Використання можливостей мультимедійного комплексу при проведенні лабораторних і практичних робіт з хімії та біології»; Рихлицька М.І., у березні 2018 року була учасницею круглого столу для вчителів біології та основ здоров’я з проблеми: «Виховання у школярів свідомого ставлення до здоров’я у педагогічній спадщині В.Сухомлинського»; Левицька А.С., вчитель географії, брала участь у семінарі – практикумі для вчителів географії та економіки з проблеми: «Формування ключових та предметних компетентностей учнів на основі діяльнісного підходу на уроках географії та економіки».

   Активну участь у січневій науково-практичній інтернет-конференції педагогів міста у 2018 з проблеми: «Реалізація профільного навчання в основній та старшій школі» брали директор школи Колосова С.О., вчитель української мови та літератури Демешко К.С., вчитель фізичної культури Пузир В.В., вчитель трудового навчання Горобець О.В. Вони представили свої статті, вказавши на практичний бік впровадження профільного навчання у закладі.

Не менш активними були члени й інших МО, ЦМО. За пропозиціями ЦМСПС вони відвідували методичні заходи, які сприяли підвищенню їх фахового рівня, методичної підготовки в умовах запровадження ДС освіти.

Одним із видів презентації набутого власного досвіду роботи є друк матеріалів у фахових виданнях. У цьому навчальному році роботи вчителя музичного мистецтва Кураксіної О.І. друкувалися у журналі «Мистецтво в школі» (№№ 6, 8, 9, 10). Стаття Думи Н.В. «Имя прилагательное. 6 класс» вийшла друком у журналі «Зарубіжна література в школі».-2018.- №5-6.

Голик О.В. представила свої наробки на сторінках часопису «Хроніки задзеркалля» (вересень-листопад 2017 року). Це своєрідна можливість набути нового досвіду, поділитися власним.

Аналізуючи рівень проведеної МО, ЦМО роботи з реалізації науково-методичних проблем, випливає, що системний підхід до організації методичної роботи позитивно впливає на підвищення рівня викладання та навчальних досягнень учнів, професійної майстерності педагогів, удосконалення навчально-виховного процесу взагалі. Поєднання традиційних і нетрадиційних форм методичної роботи сприяло підвищенню ефективності й результативності процесу навчання і виховання школярів.

Впровадження інноваційних технологій у систему методичної роботи позитивно позначилось на формуванні професійної майстерності педагогів, створило сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу педагогів, їх саморозвитку та самовдосконалення. Для цього забезпечувалося співвідношення колективних, групових та індивідуальних форм роботи, традиційних та інноваційних підходів до організації методичної роботи, активних та інтерактивних форм навчання педкадрів. Увійшло в широку практику проведення ділових ігор, педагогічних дискусій, панорам методичних ідей, аукціонів педагогічних ідей та ін..

Одним із пріоритетних напрямків методичної роботи є робота з молодими спеціалістами. З метою надання адресної допомоги молодим учителям в закладі діє Школа молодого вчителя «Паросток» (кер. Хмелюк С. О.), яка працює над методичною проблемою «Шляхи формування професійних компетентностей молодого вчителя».

У 2017/2018 навчальному році було проведено 5 засідань Школи молодого вчителя, сплановано і організовано роботу між засіданнями. Саме тут обговорювалися найбільш цікаві методичні новинки. В планах на поточний навчальний рік було визначено проблеми самоосвіти, над розв'язанням яких працювали молоді вчителі.

Найбільш значимими були Місячник молодого вчителя-стажиста та декада «Ініціатива і творчість молодих», які проводилися відповідно до річного плану роботи та плану внутрішньошкільної методичної роботи навчального закладу з метою надання допомоги молодим учителям у розв’язанні проблем щодо організації навчально-виховного процесу, методик викладання предметів, ознайомлення з сучасними методами й технологіями навчання школярів, їх виховання, творчим використанням педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського з нагоди його 99-ої річниці від дня народження, впровадження ефективного й результативного педагогічного досвіду вчителів у своїй практичній діяльності.

Так, у період з 25 вересня по 25 жовтня 2017 року традиційно проводився Місячник молодого педагога-стажиста з проблеми «В.О. Сухомлинський – діалог із сучасністю» (наказ № 331/о від 12.09.2017 року «Про організацію та проведення Місячника молодого педагога-стажиста»).

У цьому навчальному році колектив закладу продовжив трудові відносини з педагогами, стаж роботи яких до 3-х років. Серед них: вчитель хімії Константінова Ю.С., вихователі ГПД Коваленко Ю. М., Левицька А.С., вчитель початкових класів Протасова О.Ю., вчитель фізкультури Лісничий І.В., вчитель фізики Палій Л.С. Когорту молодих педагогів поповнили вчитель англійської мови Гулка Д.В., вихователь ГПД Федарка Т.П. Початку Місячника передувала серйозна підготовча робота. В ході її проводилася співбесіда з молодими вчителями, під час якої з’ясовувалися проблеми, що турбують молодих учителів, їх готовність до впровадження передових педагогічних ідей, рівень їх самоосвітньої діяльності, напрацювання власної системи роботи.

Особливої уваги було надано питанням вивчення законодавчо-нормативної бази, спрямованої на забезпечення ефективності та результативності навчально-виховного процесу, а саме: інструкції з ведення ділової документації в ЗНЗ, методичні рекомендації з базових дисциплін, Типового положення про атестацію педагогічних працівників, Законів, Постанов та інше.

У закладі постійно діє консультпункт. За потреби проводилися наставниками індивідуальні консультації для молодих колег з питань планування навчальної, методичної та самоосвітньої діяльності, проходження першої атестації, складання плану самоосвітньої діяльності, індивідуального плану стажування, ведення шкільної документації, написання календарних планів, планів виховної роботи та інші. Така робота стала своєрідною гарячою лінією для термінового з’ясування і вирішення будь-яких проблем.

Вже традиційно склалося, що перші кроки на педагогічній ниві вчителі-початківці роблять разом зі своїми наставниками, які визначені наказом по закладу (наказ від 01.09.2017 року №277 /о «Про організацію наставництва і стажування молодих спеціалістів у 2017/2018 навчальному році»). Уся робота з цією категорією вчителів починається зі знайомства, яке відбувається під час співбесіди молодих колег з адміністрацією школи, кращими педагогами закладу.

З метою встановлення рівня підготовленості випускників вузів до роботи з учнями та виявлення запитів молодих педагогів для поліпшення їх умов праці було проведене анкетування. У тісному колі молоді вчителі та їх наставники провели перші консультації, які передбачали виявлення знань навчальних програм з предметів, пояснювальних записок до них, методичних рекомендацій щодо викладання предметів у 2017/2018 навчальному році, методів і прийомів навчання та виховання школярів, яких вимагає сучасна школа в ході впровадження Державних стандартів освіти.

Не залишилися малодосвідчені педагоги й без психологічної підтримки. Саме цим переймалася протягом Місячника практичний психолог Мезенцева О.В.. Проведений нею тренінг дав змогу швидше адаптуватися до нових умов праці, режиму роботи. Гра «Комплімент» дала змогу встановити тісний контакт між молодими і досвідченими вчителями, наставниками, налагодити спілкування з учнями різних вікових категорій.

В рамках Місячника проведена декада учителя-наставника, в ході якої кращі вчителі-наставники провели майстер-клас, ознайомили молодь зі своїми напрацюваннями. На належному рівні пройшла дискусія-зустріч кращих учителів школи з проблеми: «Сучасний урок – спільна творчість учителя та учнів». Під час цього заходу молоді вчителі висловлювали власні думки з приводу особливостей сучасного уроку, підходів до його розробки, підбору форм і методів роботи з учнями. Це сприяло налагодженню стосунків двох поколінь учителів, обміну їх досвідом. Як підсумок співпраці наставників з молодими вчителями став тренінг «Я крокую до майстерності».

Практичне заняття з проблеми «В.О. Сухомлинський: діалог із сучасністю», яке проводилося керівником ШМВ «Паросток» С.О. Хмелюк, сприяло усвідомленню своєї діяльності в системі освіти, як шляху професійного і особистісного зростання. Успішно проведена консультація «Принципи і технологія побудови уроків» реалізувала поставлену мету – допомогти педагогам пригадати ключові складові сучасного уроку, виявити свою творчість у ході впровадження новітніх технологій навчання і виховання.

   В рамках Місячника був проведений тренінг з адаптації молодих педагогів до роботи. Метою даного заходу було: стимулювання бажання підвищувати свій професійний рівень, активізувати творчий потенціал, виробити і розвивати навички та комунікативні уміння педагогів.

Усі заходи Місячника були направлені на ознайомлення молодих учителів із педагогічною спадщиною В.О. Сухомлинського через вивчення елементів його педагогічного досвіду.

На виконання наказу управління освіти Кіровоградської міської ради від 27 лютого 2018 року № 128/0 «Про проведення декади «Ініціатива і творчість молодих», з метою розкриття творчого потенціалу молодих педагогів, підвищення значимості й престижу педагогічної професії у період з 21 по 31 березня 2018 року в закладі було проведено декаду «Ініціатива і творчість молодих». Цього року вона проходила під гаслом: «Учитель повинен свідомо йти в ногу з сучасністю, пройматися і надихатися силами, що пробудилися в ній.…». До цього виду методичної роботи з вчителями-стажистами, молодими вчителями були залучені слухачі Школи молодого вчителя «Паросток» (керівник Хмелюк С.О.): молоді вчителі, вчителі зі стажем роботи до трьох років, а також педагоги-наставники, кращі вчителі школи, практичний психолог, адміністрація навчального закладу.

Заходи декади були націлені на надання допомоги молодим учителям у розв’язанні проблем, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу, подолання труднощів у процесі викладання базових дисциплін, проведенні занять групи продовженого дня, виховних заходів та інше. В цей період значно активізувалася робота консультаційного пункту, діяльність якого сприяла встановленню рівня сформованості дидактичних умінь, посиленню творчої активності, бажання плідно і творчо працювати в школі.

Кожен день декади «Ініціатива й творчість молодих» відзначався проведенням методичного заходу.

Декада розпочалася анкетуванням «Чому я обрав(-ла) професію вчителя?» з метою з’ясування рівня мотиваційної сторони роботи молодих педагогів та подальшого корегування їх педагогічної діяльності. Під час проведення педагогічного тренінгу «Сучасний учитель», метою якого було допомогти вчителям усвідомити наявність проблемних зон в особистісній і професійній сферах, сприяти підвищенню мотивації вчителів до саморозвитку і самореалізації, формувати навички групового співробітництва учасники вчилися працювати у команді, моделювати ситуацію «Яким повинен бути справжній учитель».

«Урок серцеведення» дав змогу усвідомити молодим вчителям необхідність обов’язкового поєднання усіх аспектів діяльності вчителя, можливості керування не емоціями, а «створення ситуації успіху» впливом через слово.

З 21 по 30 березня 2018 року молоді вчителі проводили відкриті уроки й позакласні заходи для вчителів-наставників, голів МО і ЦМО,представляючи роботу із використанням сучасних освітніх технологій навчання. Якісно підготувалися до уроків Федарка Т.П. Протасова О.Ю.,Палій Л.С.

Зустріч-дискусія між молодими педагогами та вчителями-наставниками, присвячена питанню «Інноваційні технології: пошуки, проблеми», дала змогу обговорити пріоритети, які намітилися у сучасній освіті та розкрила можливості ефективного впровадження їх у навчально-виховний процес.

Керівником Школи молодого вчителя «Паросток» Хмелюк С.О. була проведена творча дискусія з теми:„Чи може любов вчителя до дітей виявити себе в конспекті уроку?”, на якій присутні обговорювали написання робочого конспекту уроку, який би містив не основні етапи уроку, а був би творчістю, яка стала наслідком спільної діяльності вчителя та учнів у ході уроку.

Мезенцева О.В., практичний психолог, обговорила з молодими вчителями питання «Психолого-педагогічний аспект впровадження інноваційних технологій у навчально-виховному процесі», вказавши на ключові аспекти впровадження інновацій у педагогічну практику.

Протягом декади вчителі-стажисти мали змогу працювати над розв’язанням педагогічних ситуацій, змодельованих за типовими випадками з навчально-виховного процесу. Таким чином, удосконалювалися навички роботи з учнями різних типів темпераменту.

Молоді вчителі шляхом участі у методичному діалозі «Мої перші досягнення і успіхи» представили свої наробки та проаналізували педагогічну діяльність. Спільно з вчителями-наставниками накреслили подальші шляхи особистісного розвитку.

Засідання Школи молодого вчителя з питання: «Перспективний педагогічний досвід та інноваційні технології у освітньому просторі», проведене із досвідченими педагогами школи, вчителями-стажистами та вчителями-наставниками молодих спеціалістів дозволило вказати на необхідність обов’язкового впровадження у практику роботи вчителів педагогічного досвіду справжніх майстрів та сучасних творців освіти.

А тренінгове заняття «Справжній учитель. Хто він?» під керівництвом Хмелюк С.О. дало можливість заглибитися в проблему впровадження Нової української школи з подальшим виробленням критеріїв сучасного учителя в рамках нового бачення сучасної освіти.

   Упродовж декади з проблем налагодження стосунків між учителем, учнями та їх батьками психолого-педагогічні консультації молодим учителям надавала практичний психолог Мезенцева О.В.. Цей вид роботи особливо корисний для тих учителів, які виконують обов’язки класного керівника, вихователя ГПД.

Найбільш активними в ході декади були такі вчителі: Федарка Т.П., Протасова О.Ю., вчителі початкових класів, Коваленко Ю.М. та Левицька А.С., вихователі ГПД. На жаль, Лісничий І.В. та Гулка Д.В. не завжди належним чином проводили уроки та враховували індивідуальні особливості дітей.

Підсумком роботи з рамках декади стали творчі звіти педагогів – стажистів з проблеми: «Компетентністний підхід у розвитку фахової майстерності педагога на засадах гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського. Творча лабораторія молодого спеціаліста».

Основну організуючу функцію під час проведення декади взяла на себе Школа молодого вчителя «Паросток» під керівництвом Хмелюк С.О., яка ось уже декілька років поспіль опікується молодими вчителями. Матеріали, зібрані в період декади, є продовженням нової форми методичної роботи – збагачення електронної картотеки доробок слухачів Школи молодого вчителя, їх педагогічних здобутків. Питання роботи з молодими вчителями завжди на контролі адміністрації навчального закладу. В травні 2018 року планується розгляд даного питання на засіданні науково-методичної ради. Матеріали про хід декади «Ініціатива й творчість молодих» висвітлені на шкільному сайті.

Молодим учителям завжди є у кого повчитися. Протягом 2017/2018 навчального року вивчено досвід роботи вчителя української мови та літератури Осаулець Л.В. з проблеми: «Формування предметних і життєвих компетентностей на уроках української літератури шляхом аналізу художнього тексту» (наказ №395/о від 12.10.2017 року), оформлено електронний варіант занять з української мови та літератури, внесено методичні матеріали до картотеки педагогічного досвіду вчителів закладу.

   Важливою складовою методичної роботи в закладі є вивчення стану викладання базових дисциплін, організації методичної роботи з педагогами різних фахів, проведення ними системи заходів щодо удосконалення процесу викладання навчальних дисциплін, підвищення рівня навченості учнів. Даний вид контролю за станом навчально-виховного процесу здійснювався згідно з річним планом роботи закладу, відповідно до наказів, а саме: від 22.09.2017 року №354/о «Про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 1-4 класів з природознавства у 2017-2018 н.р.» , від 25.10.2017 року № 405/о «Про організацію вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 6-10 класів з географії», від 31.10.2017 року 419/о «Про порядок вивчення викладання трудового навчання та дослідження якості знань і практичних навичок з даного навчального предмета учнів 5-11 класів», від 17.01.2018 року 18/о «Вивчення стану викладання трудового навчання в 1-4 класах у 2017-2018 н.р.», від 29.01.2018 року №89/о «Про організацію вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 11 класів з економіки».

Питання про результатами вивчення стану викладання та рівень навчальних досягнень учнів із зазначених вище предметів розглядалися на засіданні педагогічної ради закладу (протоколи: №3 від 19.10.2017 року, №4 від 28.12.2017 року,№ 8 від 29.03.2018 року),обговорювалися на МО, ЦМО й розроблялися ними заходи по ліквідації виявлених недоліків.

Результати вивчення стану викладання, дотримання державних вимог до змісту та обсягу навчальних програм, рівня навчальних досягнень з базових дисциплін свідчать про те, що вчителі мають достатню науково-теоретичну підготовку, володіють методикою викладання предметів, обізнані з навчальними програмами, інструктивно-методичними листами Міністерства освіти і науки України, ведуть необхідну документацію. На уроках педагоги використовують сучасні форми і методи навчання, що активізують розумову діяльність учнів, розвивають їх творчі здібності та практичні вміння, сприяють підвищенню у школярів інтересу до вивчення того чи іншого предмета.

         Узагальнені матеріали висвітлені в матеріалах, зібраних експертними групами. За результатами проведеної роботи видані накази по закладу:

  • від 29 грудня 2017 року №523/о «Про введення в дію рішення педради «Про стан викладання географії в 6-10 класах»;
  • від 30 березня 2018 року №120/о «Про введення в дію рішення педради

«Про стан викладання економіки в 11 класах» ;

  • від 06.04.2018 року 132/о «Про введення в дію рішення педради».

У квітні 2018 року ЦМСПС управління освіти міської ради міста Кропивницького проводилося вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 9 класів з біології та географії. За результатами роботи членів комісії не надано жодних зауважень.

Методична робота позитивно впливає на результати участі школярів в олімпіадах, турнірах, конкурсах різних рівнів.

Робота зі здібними та обдарованими учнями проводилася у відповідності до шкільної програми «Обдарована дитина».

З метою забезпечення належної організації роботи постійно поповнювався банк даних обдарованих учнів, здійснювався психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини за різними видами діяльності; діагностика учнів, яка мала на меті виявляти обдарованих дітей за віковими категоріями, поповнювалися анотовані каталоги літератури з питань роботи з обдарованою молоддю.

Найпоширенішими формами залучення обдарованої учнівської молоді до інтелектуальної та творчої праці стали олімпіади, різноманітні конкурси, турніри, інтелектуальні та спортивні змагання. Маємо такі результати:

Призери міського етапу Всеукраїнських олімпіад

(наказ УО від 26.12.2017 року № 1041/о) -5 учнів з предметів "Трудовне навчання","Історія," "Українська мова і література"

Призери обласного етапу Всеукраїнських олімпіад

(наказ УО Кіровоградської обласної державної адміністрації від 07.03.2018 року №158-од) - 2 учні з предмету "Трудове навчання"

Міський етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка (наказ УО від 02.10.2017 року № 786/о): учень 11-А  класу, вчитель Осаулець Л.В.

 

Міський етап ХVІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням, «Об’єднаймося ж, брати мої» у номінації «Література» (наказ УО від 26.12.2017 року № 1042/о): 2 учениць 6-А та 9-А класів Голик О.В. 

 

Обласний етап ХVІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням, «Об’єднаймося ж, брати мої» у номінації «Література

(наказ УО Кіровоградської обласної державної адміністрації від 10.02.2017 року № 82): учениця 9-А класу, вчитель Голик О.В.

 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у секції «Макро- і мікроекономіка» (наказ УО Кіровоградської обласної державної адміністрації від 28.02.2018 року № 134-од): ІІ місце учениця 9-А класу

 

Міський етап Всеукраїнського конкурсу Українського молодіжного аерокосмічного об’єднання «Сузір’я»-«Космічні фантазії»

(наказ УО від 09.02. 2018 року № 90/0): І місце учениця 6-Б класу та ІІІ місце учениця 9-А класу, вчитель Голик О.В.

 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу Українського молодіжного аерокосмічного об’єднання «Сузір’я»-«Космічні фантазії»

(наказ УО від 28.02.2018 року № 140/0): І місце учениця 6-Б класу, вчитель Голик О.В. 

 

Міський етап Всеукраїнського конкурсу юних економістів

(лист ЦМСПС управління совіти міської ради м.Кропивницького від 19.04.2018 року) №261) - ІІІ місце учень 11-А класу, вчитель  Рихлицька М.І.

Всеукраїнський конкурс дитячих малюнків «Щаслива дитина-квітуча Україна»: учениця 9-Б класу нагороджена дипломом.

Міський конкурс екологічних агітбригад«Земля –наш спільний дім»

(лист ЦМСПС управління совіти міської ради м.Кропивницького від 26.02.2018 року №125)

 

Прізвище, ім’я учня Клас Місце
1 Команда закладу 7-В ІІІ

 

Всеукраїнський спецпроект «Я можу врятувати життя»: ІІ місце посіла учениця 10-А класу.

 

Всеукраїнський конкурс малюнків «Податківець майбутнього»: переможцем стала учениця 4-В класу, вчитель Бондаренко О.А.

 

Всеукраїнський конкурс юних фотоаматорів «Моя, Україно!»: ІІ місце учениця 9-А класу.

Протягом року 670 учнів брали участь в різних інтерактивних конкурсах:

Міжнародний природничий інтерактивний учнівський конкурс «Колосок-осінній», який відбувся 25 листопада 2017 року;

Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бебрас» проходив з 6 по 8 листопада 2017 року;

Міжнародний українсько-естонський проект «Міксіке в Україні» з усного математичного рахунку Прангміліне-2017 та правознавства «Права людини починаються з прав дитини»;

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» проводився 16 березня 2018 року;

Всеукраїнський учнівський фізичний конкурс «Левеня»;

Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч»;

Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот»;

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник». 

РЕЗУЛЬТАТИ

інтерактивних конкурсів

Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бебрас»

Кількість учасників Класи Результати
Високий Добрий Учасник
172 2-11 81 60 31

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»

Кількість учасників Класи Результати
Високий Добрий Учасник
226 2-11 21 89 116

Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок»

Кількість учасників Класи Сертифікати
Золотий колосок Срібний колосок Учасник
148 1-11 77 71 -

Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч»

Кількість учасників Класи Сертифікати
Золотий Срібний Бронзовий Учасник
87 4-11 0 1 2 85

Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот»

Кількість учасників Класи Сертифікати
Золотий Срібний Бронзовий Учасник
54 5-11 - - - 54

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

Кількість учасників Класи Переможці на рівні:
всеукраїнський регіональний (обласний) учасники
І місце ІІ місце ІІІ місце І місце ІІ місце ІІІ місце
41 5-11 0 0 0 0 0 1 33

Юні спортсмени брали активну участь у змаганнях, які проводилися на рівні навчального закладу, міста та області й здобули такі перемоги:

%з гандболу (дівчата) – ІІ місце в міських змаганнях,

       ІІІ місце в обласних;

%з гандболу (хлопці) – ІІІ місце в міських змаганнях,

       І місце в обласних,

%у змаганнях «Олімпійське лелеченя» – ІІІ місце в міських змаганнях.

Діяльність навчального закладу була спрямована на реалізацію заходів ряду Програм, а саме: Програма дій щодо розвитку освіти міста Кіровограда, шкільної програми «Вчитель», програми «Обдарована дитина», програми «В.О.Сухомлинський: діалог із сучасністю», державних та регіональних програм соціально-психологічної служби, програми впровадження у н-в процес інформаційно-комунікаційних технологій, Заходів щодо забезпечення реалізації Концепції державної мовної політики. Кожна з програм виконується відповідно до запланованих заходів. Є позитивні результати.

Будь-які види діяльності педагогів на рівні навчального закладу супроводжувалися психологічною підтримкою, яку здійснює практичний психолог Мезенцева О.В.. Крім того, протягом навчального року нею підготовлено та проведено з учителями два засідання психолого-педагогічного семінару з проблеми «Психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу в ході реалізації компетентнісного підходу». Це дало можливість кожному визначити пріоритети в організації пізнавального процесу з дітьми, мотивації їх до активної співпраці з вчителями, удосконалення своєї діяльності на шляху впровадження ДС освіти.

Важливим компонентом у роботі ЦМО, МО були предметні тижні, Місячники, декади, які проводилися з метою розширення знань учнів з предметів, розвитку їх творчих та інтелектуальних здібностей, залучення до різноманітної діяльності за інтересами, підвищення професійної майстерності вчителів, впровадження інноваційних технологій в систему навчально-виховної роботи з вихованцями та забезпечення якісних освітніх послуг.

Так, протягом навчального року відповідно до плану внутрішньошкільної методичної роботи, планів МО, ЦМО були проведені уже традиційні в школі:

v  День фізичної культури і спорту, Олімпійський урок та Олімпійський тиждень в закладі (320/о від 05.09.2017 року);

v  Тиждень початкової школи (№ 450/о від 17.11.2017 року «Про організацію та проведення Тижня початкової школи у 2017/2018 навчальному році» та від 06.12.2017 року № 480/о «Про підсумки проведення Тижня початкової школи у 2017/2018 навчальному році»);

v  Тиждень художньо-естетичного виховання (наказ від 31.01.2018 року № 37/о «Про проведення тижня художньо-естетичного виховання», 12.12.2018 року № 51/о «Про підсумки проведення тижня художньо-естетичного виховання»»);

v  Англійської мови (від 01.02.2018 року № 38/о «Про організацію та проведення Тижня англійської мови у 2017/2018 навчальному році», 16.02.2018 року №54/о «Про підсумки проведення Тижня англійської мови у 2017/2018 навчальному році»);

v  Предметів естетичного циклу;

v  Природничих дисциплін;

v  Математики, інформатики, фізики;

v  Місячник української писемності та мови (від 03.10.2017 № 380/о «Про проведення Місячника української писемності та мови в закладі у 2017/2018 навчальному році» та від 01.12.2017 року № 472/о «Про підсумки проведення

Місячника української писемності та мови у 2017/2018 навчальному році»);

vШевченківська декада (від 01.02.2018 року № 87/о «Про проведення

Шевченківського тижня в закладі», від 16.03.2018 року 87/о «Про підсумки проведення Шевченківської декади в закладі»).

Система внутрішньошкільної методичної роботи дає можливість кожному вчителеві нашого закладу реально брати участь не тільки в реалізації готових курсових проектів підвищення кваліфікації, а й залучає їх до участі у різноманітних методичних заходах, які сприяють підвищенню фахової майстерності та творчого потенціалу вчителів. У всіх цих починаннях провідна роль відводиться методичному кабінету закладу та методичній раді. Саме методична рада є координатором діяльності різних форм методичної роботи, головне завдання якої – координація діяльності різних структурних підрозділів методичної роботи, робота яких направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення фахового рівня педагогів.

Отже, аналіз і узагальнення наявних наукових позицій, а також власний досвід кожного вчителя і педагогічного колективу в цілому дають можливість розглядати методичну службу, самоосвітню діяльність педагогів як активну, саморегульовану, особистісно та професійно значущу пізнавальну діяльність спрямовану на самовдосконалення, саморозвиток і самореалізацію.