Аналіз методичної роботи за 2018-2019 навчальний рік

Posted in Статтi роздiлу "Методична робота"

Адміністрація і педагогічний колектив перебувають у постійному творчому пошуку продуктивних шляхів розв’язання проблеми, нестандартних підходів до організації науково-методичної роботи в школі.

Розроблено перспективний план поетапного її впровадження педагогічним колективом. 

Внутрішньошкільна методична робота здійснювалася відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Концепції національного і громадянського виховання, Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом МОН України від 08.12.2008 року №1119, Положення про шкільний методичний кабінет, затвердженого педагогічною радою навчального закладу 30.08.2013 року, Концепції розвитку й Перспективного планування закладу на період з 2016 до 2021 року, річного плану роботи, інших актів законодавства в галузі освіти, в тому числі МОН України, наказу по закладу від 01.09.2017 року № 255/о «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами закладу у 2017/2018 навчальному році».

Здійснюючи реалізацію науково-методичної проблеми закладу, членами педагогічного колективу на засіданнях методичних формувань (МО, ЦМО) вивчалися пам’ятки щодо формування ключових та предметних компетентностей учнів, були вироблені педагогічні правила щодо формування основних компетентностей учнів та створені моделі формування ключових компетентностей.

         Відповідно до наказу по закладу № 266 від 31 серпня 2018 року « Про організацію методичної роботи у 2018/2019 н. р.» школа працювала над науково – методичною проблемою «Формування та реалізація компетентісного підходу в навчально – виховній діяльності», ІІІ етап пошуково – дослідницька діяльність практичного спрямування: «Реалізація компетентісного підходу в навчальній діяльності». З метою підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників спрямувати методичну роботу в закладі у 2018/ 2019 н. р., на вирішення таких завдань:

-        упровадження в навчальний процес сучасних навчально-методичних і дидактичних матеріалів і програмного забезпечення автоматизованих систем навчання, систем інформаційного забезпечення занять, інформаційно-бібліотечних систем. Впровадження програмового забезпечення для проведення навчальних занять і упровадження їх в навчальний процес;

-        удосконалення змісту науково-методичної роботи, підвищення якості освіти шляхом оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання;

-        впровадження компетентісного підходу, програм допрофільної підготовки та профільного навчання, забезпечення учням можливості чіткого визначення у виборі профілю та організація їх якісної освітньої підготовки;

-        створення вчителями авторських програм і проектів, які доповнюють зміст профільного навчання, вдосконалюють систему виховної роботи;

-        забезпечення перспективних зв’язків між загальною середньою й професійною освітою, відповідно до вибраного профілю;

-        забезпечення учням закладу високого рівня знань й доступності освіти;

-        підвищення рівня професійної компетентності вчителів та упровадження сучасного ефективного досвіду;

-        проектування навчально-виховного процесу на демократичних засадах.

         Проведено ряд організаційних і методичних заходів:

І.       Для керівництва методичною роботою закладу створено науково – методичну раду. Склад методичної ради працював експертною комісією для внесення змін і доповнень до робочих навчальних планів, курсів за вибором, стратегії вибору профілю тощо. Проведено засідання методичної ради за такою тематикою:

І засідання:

1.      Аналіз методичної роботи з педагогічними кадрами закладу в 2017/2018 н. р. та завдання на новий навчальний рік. Розгляд та погодження річного плану методичної роботи в закладі.

2.      Розподіл обов’язків між членами методичної ради.

3.      Обговорення і затвердження планів різних форм методичної роботи на 2018/2019 н. р.

4.      Про розробку структури діяльності педагогічного колективу щодо вивчення науково – методичної проблеми закладу.

5.      Про науково – методичне забезпечення навчально – виховного процесу у новому навчальному році в умовах впровадження Державних стандартів освіти.

ІІ засідання:

1.      Про особливості підвищення кваліфікації педагогічних кадрів шляхом проходження курсів та участі у між курсових методичних заходах у 2018/2019 н. р.

Про особливості організації шкільних предметних олімпіад.

2.      Про підготовку та участь вчителів закладу у конкурсі «Вчитель року – 2019».

3.      Про результати перевірки календарно – тематичних планів учителів предметників.

ІІІ засідання:

1.      Про виконання рішень та пропозицій попередньої методичної ради.

2.      Про підсумки проведення Місячника молодого вчителя. Презентація досвідів роботи.

3.      Презентації досвідів роботи вчителів – учасників конкурсу «Учитель року – 2019».

4.      Про організацію та проведення предметних Місячників та тижнів.

5.      Про результати проведення шкільних предметних олімпіад та участь команди закладу в міських олімпіадах.

IV засідання.

1.      Про виконання рішень та рекомендацій попередньої методичної ради.

2.      Про підсумки підвищення кваліфікації медпрацівників шляхом проходження курсів та участі у семінарах при КОІППО у 2018 році та план на 2019 рік.

3.      Про ефективність роботи методичних формувань закладу, щодо здійснення ІІІ етапу роботи над науково – методичною проблемою закладу. Про вплив методичної роботи на стан викладання базових дисциплін у навчальному закладі.

4.      Про хід роботи по вивченню педагогічного досвіду вчителів.

V засідання:

1.      Про виконання рішень та рекомендацій попередньої методичної ради.

2.      Про вивчення рівня кваліфікації педагогічної майстерності вчителів різних предметів за результатами атестації.

3.      Про проведення творчих звітів педагогів, які атестуються.

4.      Про порядок закінчення навчального року, організацію та проведення ДПА у закладі.

5.      Про хід роботи щодо організації та проведення ЗНО у 2018/2019 н. р.

VІ засідання:

1.      Про виконання рішень та рекомендацій попередньої методичної ради.

2.      Про вплив методичної роботи на стан викладання базових дисциплін та рівень навчальних досягнень учнів.

3.      Про результати діагностики педпрацівників щодо змісту та структури методичної роботи на 2019/2020 н .р.

4.      Про результати роботи вчителів над виконанням програм:

-        Розвитку освіти міста;

-        Обдарована дитина;

-        Вчитель

5.      Про результати роботи над ІІІ етапом методичної проблеми закладу.

ІІ. Організовано роботу предметних методичних об’єднань .

У закладі організовано роботу 10   МО та ЦМО, які працюють над такими проблемами:

1.      МО вчителів початкових класів. Голова МО - Снєгова О.В., вчитель початкових класів, вища кваліфікаційна категорія, «старший учитель», проблема над якою працює МО «Удосконалення методичної компетентності вчителя шляхом впровадження інноваційних технологій».

2.      ЦМО вчителів суспільно – гуманітарного циклу. Голова ЦМО - Голик О.В., вчитель української мови та літератури, вища кваліфікаційна категорія, «учитель методист», проблема над якою працює ЦМО «Формування ключових предметних компетентностей у процесі вивчення суспільно – гуманітарних дисциплін».

3.      ЦМО вчителів математичного циклу предметів. Голова ЦМО - Жадан В.В., вчитель математики, вища кваліфікаційна категорія, проблема над працює ЦМО «Розвиток ключових компетентностей учнів шляхом впровадження інноваційних освітніх технологій».

4.      МО вчителів англійської мови. Голова МО - Соколенко Н.А., вчитель англійської мови, вища кваліфікаційна категорія, «учитель – методист», проблема над якою працює МО – «Формування, розвиток та удосконалення ключових компетентностей учнів засобами англійської мови».

5.      ЦМО вчителів природничого циклу, голова ЦМО - Зубко О.С., вчитель біології, вища кваліфікаційна категорія, «старший учитель», проблема над якою працює ЦМО - «Удосконалення різних форм і методів роботи з учням в процесі розвитку їх життєвих компетентностей».

6.      МО вчителів фізичної культури. Голова МО - Пузир В.В., вчитель фізичної культури, спеціаліст першої категорії, проблема над якою працює МО «Методичне забезпечення процесу зростання професійної компетентності педагогів, розвитку та саморозвитку їх творчих здібностей».

7.      ЦМО вчителів естетичного циклу та трудового навчання. Голова МО Кураксіна О.І., вчитель музичного мистецтва, вища кваліфікаційна категорія, «учитель – методист», проблема над якою працює ЦМО -«Компетентісний підхід – основа розвитку творчих здібностей учнів».

8.      МО вихователів ГПД, голова МО - Горєлік Т.К. – вихователь ГПД, асистент вчителя інклюзивного класу, спеціаліст І кваліфікаційної категорії, проблема над якою працює МО - «Формування й реалізація компетентісного підходу в діяльності ГПД».

9.      МО класних керівників 1 – 4 класів, голова МО Клюй І.С., вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, проблема над якою працює МО «Оновлення виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій».

10.    МО класних керівників 5 – 11 класів, голова МО Кураксіна О.І., вчитель музичного мистецтва, вища кваліфікаційна категорія, «учитель – методист», «Формування ціннісних орієнтирів у навчально – виховному процесі, як необхідна умова Нової української школи».

ІІІ. Запроваджено роботу постійного психолого-педагогічного семінару з проблеми : «Створення психолого – педагогічних умов для розвитку та соціально – психологічної адаптації учнів ». При відвідуванні засідань МО та ЦМО було встановлено наявність нормативної бази та інших матеріалів які забезпечують їх якісне проведення. Плани методичних об’єднань відповідають плану методичної роботи закладу, робота МО та ЦМО проходить відповідно до планів.

         У змісті засідань та роботи між засіданнями відображається найновіші досягнення науки, техніки, культури. Використовуються наочні та технічні засоби навчання. Усі вчителі ознайомлені з нормативними документами, Державними стандартами, мають спеціальну літературу з методики проведення занять, яка відіграє важливу роль у формуванні цілеспрямованих пізнавальних інтересів і навичок самоосвіти.

     Слід відзначити високу результативність роботи МО початкових класів, ЦМО вчителів суспільно – гуманітарного циклу, ЦМО вчителів естетичного циклу та трудового навчання, МО вчителів фізкультури. Під час перевірки документації вчителів було встановлено, що учителі сумлінно ставляться до її оформлення. Сплановано та виконано роботу голів МО та ЦМО щодо взаємовідвідування занять. Проведено виставку – конкурс на кращий поурочний план. Продовжено роботу Школи вищої педагогічної майстерності з проблеми : «Педагогічні аспекти майстерності вчителя».

         Організовано і проведено майстер – клас для вчителів початкових класів міста та області.

       Активно працювала школа молодого вчителя «Паросток» з проблеми: «Аспекти проведення сучасного уроку».

     Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. В період з 11.02 до 11.03.2019 року в закладі проходив Місячник «Я атестуюсь!» відповідно до наказу від 03 січня 2019 року № 05/о.

       Нова ситуація в суспільстві диктує нові соціальні завдання, зокрема, освітні. Потреба сьогодення – формування таких педагогічних кадрів, які були б не лише компетентними фахівцями, а й прибічниками впровадження інноваційних систем, оволодіння новітніми інноваційними технологіями, професіоналами, готовими до постійного фахового вдосконалення.

        Формування педагогічних умінь – це безперервний процес, який триває від первинного ознайомлення з ними до оволодіння уміннями на рівні педагогічної майстерності. Найчастіше він відбувається в два етапи, перший спрямовується на засвоєння теоретичних знань та практичних умінь, другий – на вдосконалення професійних навиків до набуття рівня майстерності. Перший етап проходить в умовах навчальних закладів, де здійснюється підготовка майбутніх фахівців. Щодо другого етапу, то він проходить упродовж практичної діяльності, навчальні вміння особистості поглиблюються та удосконалюються, накопичується особистісний навчальний та практичний досвід. Протиріччя між реальним рівнем професійної компетентності молодого викладача і сучасним вимогам до навчального процесу загострює необхідність пошуку шляхів її формування і розвитку, уточнення її структури.

   Педагогічний колектив нашого навчального закладу щороку поповнюється молодими спеціалістами, яким потрібно допомогти оволодіти професією педагога. На даний час в закладі працює 2 педагогічних працівника зі стажем до трьох років. Тому, роботі з молодими педагогами приділяється велика увага.

       Для якісного ведення навчально-виховного процесу працює методичний кабінет оснащений наглядними матеріалами, стендами, літературою, комп’ютерною технікою та мережею Інтернет. В кабінеті діє виставка методичних напрацювань наших педагогів з загальноосвітніх та спеціальних дисциплін. Необхідні матеріали можна знайти, як в методичному кабінеті, так і в бібліотеці ліцею, яка являється інформаційно-аналітичним центром навчального закладу. Навчання в школі здійснюється за таким алгоритмом.

           У вересні місяці директором навчального закладу видається наказ про організацію роботи школи молодого педагога. За молодими спеціалістами закріплюються досвідчені педагоги-наставники. Адже, процес адаптації молодих викладачів до навчальної діяльності значною мірою залежить від того, хто буде поруч із молодим спеціалістом, стане його наставником, підтримає його, допоможе знайти правильне рішення в складних ситуаціях, повірити у власні сили.

         Складаючи план роботи, ми адаптуємо його до потреб молодих педагогів, до їх запитів, адже всі ми починали свою діяльність і з власного досвіду знаємо, які питання чи проблеми виникають у новачків.

   Готуючись до занять з молодими спеціалістами, використовуємо елементи кращого педагогічного досвіду та напрацювання наших педагогів, які залучені до проведення занять і беруть участь у роботі школи тому, що кожен досвідчений працівник працює над проблемним питанням і може поділитися здобутками та власним досвідом з іншими.

         План роботи школи молодого педагога розроблено на три роки.

Перше засідання школи молодого педагога традиційно проходить на початку вересня. Ми ознайомлюємо початківців з плануючою документацію викладача, правилами ведення журналів теоретичного та виробничого навчання, загальними вимогами до уроку, типами, структурою уроків, раціональним використанням навчального часу та оцінюванням навчальних досягнень учнів.

   Протягом вересня-жовтня молоді викладачі відвідують заняття у досвідчених   педагогів та наставників, де набираються практичного досвіду роботи з учнями.   Наставники передають учителям-початківцям свої знання, вміння i навички, розвивають їхні професійні здібності, допомагають набути педагогічної майстерності.

     Велику цінність для формування вміння адекватної самооцінки представляє відвідування відкритих уроків та взаємовідвідування. Відкриті заняття молоді спеціалісти відвідують разом з заступником директора чи методистом. На обговоренні яких, мають можливість почути самоаналіз проведеного уроку викладачем, позитивні аспекти, зауваження та пропозиції. Під впливом аналізу відвіданих занять молоді спеціалісти по-новому оцінюють методи, форми, прийоми, які були використані на уроці, зміст уроку та навчального матеріалу. Проводячи відкритий урок присутні можуть відслідкувати розкриття змісту даного питання. Такий урок проводиться напередодні чергового засідання школи молодого педагога де згідно з планом роботи розглядається індивідуальний та диференційований підхід до учнів.

          Одним з пунктів плану роботи школи є розгляд методичних рекомендацій з розробки різнорівневих тестових завдань.

     Невід'ємною ділянкою роботи педагога є організація поза навчальної роботи. Адже він повинен проводити бесіди, анкетування, організовувати екскурсії, спілкуватися з підлітками, знати їх характер, нахили та здібності. Для вивчення таких питань залучається до роботи заступник директора з виховної роботи та психолог ліцею. Вони проводять практичні заняття зі слухачами школи. Заслуговує уваги заняття-практикум під час якого пропонуються варіанти вирішення конфліктних ситуацій «Привіт! Я – конфлікт». Така форма роботи дає позитивні очікувані результати у формуванні професійних компетентностей, а саме:

-         випробувати практичні поради і їх дію у спілкуванні;

-         застосовувати отримані поради у різних життєвих ситуаціях;

-         впроваджувати подібні методи і технології в своїй подальшій роботі;

-         проводити з учнями подібну роботу.

   На третьому році навчання знайомимо молодих педагогів з сучасними педагогічними технологіями, готуємо їх до інноваційної діяльності та фахового росту.

   Однією з форм навчання в школі є практичні заняття з використанням технологій інтерактивного навчання та використання в навчально-виховному процесі сучасних педагогічних технологій, для кращого розуміння їх суті та усвідомлення результатів застосування таких методик у викладанні різних навчальних предметів.

В кінці третього року навчання знайомимо слухачів із положенням про атестацію педагогічних працівників.

   Молоді викладачі не пасивні слухачі школи, а активні її учасники і вже мають певні позитивні результати. Разом з наставниками працюють над методичними розробками.

 Позитивні здобутки мають молоді педагоги у напрямку виховної роботи. Під керівництвом заступника директора з ВР, психологічною службою проводять з учнями анкетування, дослідження на різну тематику.

   У закладі працює два молодих спеціалісти випускники Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, а саме перший рік – Бабенко О.О., вчитель хореографії, третій рік Палій Л.С., вчитель фізики та інформатики. В школі організовано роботу школи Молодого вчителя «Паросток» під керівництвом Хмелюк С.О., вчителя англійської мови. З 25.09.2018 по 25.10.2018 у було проведено Місячник молодого педагога відповідно до розроблених заходів. Молоді педагоги прийняли участь у роботі міської «Педагогічної вітальні», зустрілися із творчими педагогами, переможцями фахових конкурсів та прослухали творчі звіти молодих педагогів 1 – 3 року роботи. 27.09.2018 року у закладі соціально – психологічною службою та вчителями - наставниками було проведено семінар для молодих педагогів «Привіт – я Конфлікт». 08.10.2018, Зайцева О.Б., вчитель фізики та Дрезналь І.Г. провели індивідуальні консультації на тему: «Ведення шкільної документації » з Бабенко О.О., Палій Л.С.. 05.10.2018 Хмелюк С.О., вчитель англійської мови провела індивідуальні консультації на тему: «Ведення шкільної документації класним керівником». Протягом місяця молоді спеціалісти закладу взяли участь у групових консультаціях для педагогів – стажистів за фахом з проблеми: «В.О. Сухомлинський про підготовку вчителя до уроку та шляхи його удосконалення». Також протягом визначених термінів вчителями наставниками були проведенні відкриті уроки для молодих, малодосвідчених педагогів та вчителів школи.   Молоді педагоги взяли участь у міських заходах. Вчителі - наставниками провели творчі звіти «Від мудрого наставника до творчого вчителя». Мезенцева О.В., психолог закладу, провела круглий стіл «Психологічні труднощі у адаптації вчителя – стажиста». 04.10.2018 року Завіною В.П., заступником директора з навчально – виховної роботи, проведено методичний діалог, щодо роботи молодих вчителів з шкільною документацією. 17.10.2018 на засіданні Школи молодого вчителя молоді педагоги презентували свою роботу. 24.10.2018року проведено виставку творчих доробок молодих вчителів «Вернісаж ідей молодих», а також конкурс на кращий конспект уроку.

       З 12 по 28 березня 2019 року, відповідно до наказу управління освіти Міської ради міста Кропивницького від 05.02. 2019 № 65/о «Про проведення декади «Ініціатива і творчість молодих» та наказу по школі № 59/о від 05.02.2019 року «Про проведення декади «Ініціатива і творчість молодих», у закладі проведено декаду «Ініціатива та творчість молодих». В рамках декади відповідно до міської програми проведення декади було розроблено і проведено такі заходи:

1.      Відвідування(взаємовідвідування) уроків, занять і позакласних заходів у молодих педагогів: 14.03.2019 року 1- А, клас, хореографія, вчитель Бабенко О.О., тема уроку : «Напівколовий рух ногою за точками з зупинками вперед, вбік, назад»;

19.03.2019 року, 8 – В клас, фізика, Палій Л.С., вчитель фізики та інформатики, Тема уроку: «Паралельне з’єднання провідників».

2.      Творчі звіти молодих педагогів «Мої перші успіхи і досягнення», Палій Л.О., вчитель фізики та інформатики, Бабенко О.О., вчитель хореографії, керівник гуртка.

3.      Круглий стіл з вчителями наставниками.

4.      Засідання школи молодого вчителя. На засіданні молоді спеціалісти ознайомилися з методиками включення освітніх компонентів з академічної доброчесності в освітній процес.

5.      Протягом декади посилено працював консультпункт, були проведення бесіди психологом закладу Мезенцевою О.В., щодо умов адаптації у закладі.

6.      Молоді педагоги відвідали міські методичні заходи:

1.      Відкриття декади «Ініціатива та творчість молодих». Творчі звіти молодих вчителів.

2.      Галерея творчих доробок (виставка методичних і дидактичних матеріалів, розроблених молодими вчителями).

3.      Методичний діалог «Перші роки роботи в школі: проблеми і успіхи» з молодими вчителями фізики, математики та інформатики.

7.      Вчителі закладу Цибуля Н.О., Завіна В.П., Жадан В.В., Ботвінова Л.М., та методист ЦМСПС Безкоровайна О.М., провели майстер клас для молодих педагогів міста 20.02.2019 року.

8.      26.03.2019 року, відповідно до листа управління освіти Міської ради міста Кропивницького, від 22.03.2019 року № 206 «Про проведення Тижня молодого вчителя, присвяченого 80 – річчю утворення Кіровоградської області та 100 – річчю від дня народження І.Г. Ткаченка» проведено зустріч з лауреатом педагогічної премії ім. Василя Сухомлинського, Горобець О.В., вчителем трудового навчання та технологій, з обговоренням проблеми: «80 – річний розвиток Кіровоградщини – благодатна основа патріотичного виховання підростаючого покоління», та з Поповою Ж.В., вчителем початкових класів, учасником конкурсу «Учитель року» з обговоренням проблеми: «Роль і місце вчителя у запровадженні спадщини І.Г. Ткаченка в ході реформування освіти в умовах фінансової та адміністративної децентралізації».

   Також, організовано роботу з проведення інструктивно – методичних нарад: - для заступників директора з навчально – виховної роботи (керівник – директор школи Колосова С.О. ); - для керівників МО та ЦМО, педагогів закладу (керівники – заступники директора з навчально – виховної роботи: Завіна В.П., Цибуля Н.О., Бондаренко О.А., Рубльова – Загранична З.М.).

         Проведено шкільну педагогічну конференцію з проблеми: «Самоосвіта вчителя як шлях підвищення якості – методичного забезпечення педагогічного процесу». Протягом навчального року проводилися методичні оперативки та

семінари – практикуми з проблеми:   «Проведення нестандартних уроків з використанням інноваційних технологій».

 

Найвищою відправною точкою в роботі всіх структурних підрозділів методичної роботи в закладі була і залишається педагогічна рада, яка спрямовувала, координувала та контролювала діяльність всіх ланок методичної служби педколективу над єдиною науково-методичною проблемою. У 2018/2019 навчальному році на засіданнях педагогічної ради розглядалися такі питання:

І засідання(серпень 2018 року, протокол № 1):

 1. Аналіз роботи за 2017-2018 навчальний рік.
  1. Погодження плану роботи на 2019 – 2020 навчальний рік пріоритетні цілі ізавдання.
 2. Дотримання єдиного орфографічного режиму у закладі
 3. Організація індівідуального та інклюзивного навчання.
  1. Забезпечення чіткої організації НВП. Затвердження структури року та режиму роботи.
 4. Аналіз результативності ЗНО випускників 2018 року.
 5. Організація проведення курсів за вибором, факультативів
 6. Оцінювання учнів 2 – го класу.

ІІ засідання (вересень 2018 року, протокол № 2):

 1. Організація індивідуальної форми навчання.

ІІІ засідання (жовтень 2018, протокол № 3):

 1. Організація роботи щодо адаптації учнів 1, 5 класів до навчального процесу.
 2. Компетентісний підхід в навчальній діяльності.
 3. Про організацію інклюзивного навчагння з учнями.
 4. Про додаткове замовлення підручників 5,10 класів.

ІV засідання ( жовтень 2018 року, протокол № 4):

 1. Вивчення стану викладання основ здоров¢я в 1 – 4 класах.
 2. Про підсумки педагогічної практики студентів ЦДПУ ім. В. Винниченка.

V засідання ( листопад 2018 року, протокол № 5):

1.Про організацію індивідуальної форми навчання.

VІ засідання ( грудень 2018 року, протокол №6,VІІІ засідання протокол № 8 від 10.01.2019року):

 1. Про відзначення державною нагородою Голик О.В.

VІІ засідання ( грудень 2018 року, протокол №7):

 1. Організація харчування учнів.
 2. Про стан організації медико – педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів.
 3. Профілактика та попередження дитячого травматизму під час навчально – виховного процесу.
 4. Дотримання Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»
 5. Про підсумки роботи щодо адаптації учнів 1 – 5 х класів до навчально – виховного процесу.
 6. Про вивчення стану викладання предмету «Літературне читання в 3 – 4 класах».
 7. Про визначення дати вручення документів про базову загальну середню освіту учням 9 класів.

ІХ засідання (лютий 2019 року, протокол № 9):

 1. Про запровадження Типової освітньої програми початкової школи під керівництвом О.Я. Савченко для організації навчання 1 – 2 класів в умовах НУШ.
 2. Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 2 – го класу.

Х засідання ( березень 2019 року, протокол №10):

 1. Про підсумки педпрактики студентів ЦДПУ ім. В. Винниченка.
 2. Про організацію індивідуальної форми навчання.
 3. Замовлення підручників 6, 11 класів.

ХІ засідання ( березень 2019 року, протокол № 1!):

 1. Про вибір третього предмета у ДПА 9,11 класи.
 2. Про звільнення від ДПА
 3. Атестація педагогічних працівників. Підсумки вивчення роботи вчителів, які атестуються.

ХІІ засідання (травень 2019 року, протокол № 12):

1.Про затвердження списку педагогічних працівників, які здійснюватимуть підвищення кваліфікації у 2020 році.

2.Погодження матеріалів ДПА.

ХІІІ засідання(травень 2019 року, протокол № 13):

 1. Про закінчення навчального року 1-4, 5-8, 10 класів. Переведення учнів до наступного класу.
  1. Нагородження учнів 3 – 8 та 10 класів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та Похвальними грамотами «За високі досягнення у вивчення окремих предметів.
  2. Виконання програми»Обдарована дитина», аналіз результативності участі учнів в олімпіадах, турнірах, конкурсах.
  3. Про підсумки організації харчування за рік.
  4. Результати ДПА учнів 4 – х класів.

Х ІVзасідання( червень 2019 року, протокол № 14):

 1. Про охоплення позашкільною освітою. Підсумки за рік.
 2. Рівень навчальних досягнень учнів 3 – 11 класів за результатами виконання навчальних програм.
 3. Аналіз роботи з дитячого травматизму за 2018 – 2019 навчальний рік.
 4. Про виконання навчальних програм у 2018 – 2019 навчальномк році.
 5. Про підсумки державної підсумкової атестації в 9 – х класах та переведення до 10 класу.
 6. Про підсумки організації медико – педагогічного контролю за 2018 – 2019 н.р.

   Обговорення визначених питань дало змогу почути думки вчителів різних кафедр щодо вирішення спільних питань, намітити шляхи подолання прогалин, визначити можливості для реалізації поставлених завдань.

Створена в навчальному закладі система навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами позитивно позначається на професійному становленні й розвитку педагогів. Підвищення їх професійного рівня – невід’ємна складова післядипломної освіти. В цьому і є головне призначення методичної роботи нашого навчального закладу.

Одним із важливих напрямків удосконалення педагогічної майстерності є атестація вчителів, яка здійснюється у відповідності з чинним законодавством, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, змінами і доповненнями до нього. Головним завданням атестаційного періоду є комплексна оцінка рівня кваліфікації педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності вчителів різних фахів.

Наказом по закладу від 03.09.18 р.. №316/о «Простворення атестаційної комісії в закладі» було затверджено склад АК І рівня, до якої увійшли компетентні, висококваліфіковані, методично грамотні педагоги, що мають вищу кваліфікаційну категорію і педагогічні звання. Вся робота АК проводилася згідно складеного і затвердженого плану роботи.

У графік атестації 2019 року були включені 17 педагогів. рокуВиданий відповідний наказ по закладу (наказ від11.10.18 р.. №401/о№ «Про атестацію педагогічних працівників у 2018/2019 навчальному році»). Всі вони попередньо пройшли курси підвищення кваліфікації вчителів відповідного фаху, про що свідчать копії свідоцтв, виданих комунальним закладом «КОІППО імені Василя Сухомлинського».

У період атестації вчителів здійснювався психологічний супровід, який забезпечувала практичний психолог закладу – Мезенцева О.В..

Кожен учитель, який атестувався, у міжатестаційний період працював за власним планом самоосвітнього розвитку. Заключний етап роботи над реалізацією поставлених у ньому завдань відбувався саме під час атестаційного року.   Кожен учитель мав змогу звітувати перед колегами про проведену роботу, ділитися набутим досвідом, презентувати кращі доробки, друковану продукцію, електронні презентації, буклети та інше.

АК в рамках своїх повноважень вивчала систему роботи вчителів, узагальнювала методичні матеріали, відвідувала уроки й позакласні заходи, проводила співбесіди з учнями та їх батьками щодо здатності вчителів знаходити спільну мову з учасниками навчально-виховного процесу, зацікавлювати предметом, проводилися тренінгові заняття, вивчалася вчительська шкільна документація.

У навчальному закладі став традиційним Місячник «Я атестуюсь!», який цього року проводився відповідно до наказу від 03.01.19 р. №05/о «Про організацію та проведення Місячника «Я атестуюсь!». Метою Місячника було завершення атестаційного періоду педагогічних працівників закладу, узагальнення матеріалів, спрямованих на всебічне, комплексне вивчення та оцінювання педагогічної діяльності вчителів, які атестуються, визначення рівня їх професійної компетентності, результатів роботи, фахової діяльності.

Проведенню Місячника передувала серйозна підготовка щодо організації та активної участі вчителів у запланованих заходах. Членами атестаційної комісії, керівниками МО, ЦМО, заступниками директора з ними проводилися: інструктивно-методична нарада, індивідуальні консультації, співбесіди; надавалися методичні рекомендації; переглядалася науково-методична література, документація.

У цей період активізувалася робота щодо заключного етапу вивчення системи роботи вчителів, які атестувалися, членами атестаційної комісії, адміністрацією закладу, соціально-психологічною службою. Відкриті уроки, позакласні заходи з предметів, виховні заходи в класах, де вчителі є класними керівниками, психолого-педагогічні консультації стали основною рушійною силою щодо встановлення рівня професійної майстерності педагогів у міжатестаційний період.

У ході Місячника вчителями-предметниками було проведено 24відкритих уроків з різних дисциплін та 22 позакласних заходів розвивального та виховного характеру з учнями різних вікових категорій, тренінгові заняття з тими, хто атестувався. Було встановлено, що вчителі з усією відповідальністю ставляться до дорученої їм справи. Під час підготовки до уроків, занять і заходів визначають такі форми й методи роботи з учнями, які сприяють глибокому засвоєнню ними навчального матеріалу, підвищенню рівня їх навченості, впливають на ефективність і результативність навчально-виховного процесу. Уроки були цікавими й методично грамотно побудованими, їх структура відповідала типу. Вчителі продемонстрували майстерність щодо впровадження елементів новітніх педагогічних технологій, використання інтерактивних методів навчання, вміння оригінально поєднувати теорію з практикою, що значно впливає на підвищення рівня знань учнів.

Керівниками МО, ЦМО, адміністрацією навчального закладу, членами атестаційної комісії були ініційовані й проведені «круглий стіл» з проблеми: «Атестація – крок до вершини успіху», в ході якого відбулася конструктивна розмова щодо аналізу проведених відкритих уроків, занять, виховних заходів, кращі педагоги ділилися своїми педагогічними здобутками, враженнями від

заключного етапу атестації 2019 року, підводили підсумки самоосвітньої роботи над методичними проблемами.

Соціально-психологічною службою закладу в рамках Місячника проводився тренінг з учителями щодо виявлення їх професійного рівня, оцінки результатів роботи, співпраці з учнями та їх батьками.

Заключним етапом Місячника «Я атестуюсь!» стала підготовка членами атестаційної комісії матеріалів з досвіду роботи вчителів для методичного бюлетеня.

На засіданні педагогічної ради закладу 28 березня 2019 року представлені творчі звіти педагогів, які атестувалися. Вони мали змогу ознайомити присутніх з власними надбаннями, розповісти про результати своєї роботи в міжатестаційний період, висвітленими в електронних презентаціях, буклетах та інших матеріалах. Інформація про даний захід висвітлена на сайті навчального закладу.

Атестація 2019 року пройшла згідно плану. Всі педпрацівники, які включені в графік атестації, атестовані в черговому порядку. Засідання шкільної атестаційної комісії пройшли у визначені планом строки.

Педагогічні працівники, які атестувалися в 2018/2019 н. р., своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації відповідно фаху на посади, на якій вони атестуються.

За результатами атестації 2019 року видані відповідні накази по закладу: від 28 березня 2019 р. №137/о «Про результати атестації педагогічних працівників у 2019 році». В організації роботи АК закладу з педагогами, які атестувалися, керувалися принципами перспективності, дієвості, особистісної орієнтації, демократії та взаємоповаги.

Результати атестації 2019 року

ПІП Посада Рішення атестаційної комісії І рівня

Брайченко Т.І.

Вчитель світової літератури та російської мови Присвоїти кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії»

Константінова Ю.С.

Вчитель хімії Присвоїти кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії»
Протасова О.Ю. Вчитель початкових класів
Рішення атестаційної комісії ІІ рівня
Горобець О.В.

Вчитель трудового навчання

 

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист»
Граждан С.С. Вчитель фізичної культури

Терпак О.В.

Вчитель української мови та літератури

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель»

Фадєєва Н.В. Вчитель української мови та літератури
Гуд В.Я. Вчитель початкових класів
Васільєва О.В.

Вчитель англійської мови

Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»
Бєлова Н.М.

Вчитель фізичної культури

Богданова С.В.

Педагог-організатор

Клюй І.С.

Вчитель початкових класів

Стукаленко О.П. Вчитель початкових класів
Резніченко Н.В. Вчитель початкових класів Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Присвоїти педагогічне звання «старший учитель» (позачергово) відповідно до п.5.3 «Положення про атестацію педагогічних працівників».
Височин Н.А. Вчитель англійської мови

Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

та     педагогічне звання «старший учитель».

Бардаков А.О.

Вчитель трудового навчання

Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «Старший учитель» позачергово, відповідно до п.4.7та5.3.«Положення про атестацію педагогічних працівників».
Рубльова-Загранична З. М. Вчитель української мови та літератури присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

 

 

 

 

 

 

 

 

Якісний склад педагогічного колективу

у 2018/2019 навчальному році

 

Загальна кількість учителів у 2018/2019 навчальному році (станом на 01.10.2018 року) складала 76 осіб, з яких усі мають вищу педагогічну освіту. Відповідно до дипломів про вищу освіту та за результатами атестації педагоги закладу мають такі кваліфікаційні категорії:

Молодший спеціаліст Спеціаліст

Спеціаліст

ІІ категорії

Спеціаліст

І категорії

Спеціаліст

вищої категорії

- 13 11 10 41

 

 

Із загальної кількості педагогів мають педагогічні звання:

       «учитель-методист» – 9 ,

       «старший учитель» – 18 .

   Адміністрація навчального закладу належну увагу приділяє підготовці педагогічних кадрів на курсах підвищення кваліфікації. З цією метою створена дієва система перспективного та щорічного планування проходженнякурсів підвищення кваліфікації педагогів.

Протягом 2018-2019 н.р. своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації на базі КОІППО імені Василя Сухомлинського всі вчителі відповідно до графіку проходження курсів підвищення кваліфікації та відповідних наказів по закладу.

   Звітуючи перед колегами на засіданнях методичних формувань, слухачі курсів презентували інноваційні форми роботи з учнями, методи розвитку критичного мислення, навички формування ключових компетентностей учнів при вивченні іноземних мов. Це дало змогу сконцентрувати увагу присутніх на особливостях змін на шляху до Нової української школи, вводити у практику діяльності нові форми й методи роботи з учнями, удосконалити власні напрацювання, переглянути методичну літературу, визначитися з подальшою роботою. Цьому сприяла самоосвітня робота вчителів, яка включала постійну участь у вебінарах та майстер-класах. Індивідуальні плани самоосвітньої діяльності були розроблені кожним педагогом і забезпечували підвищення рівня педагогічної майстерності кожного з вчителів. Заглиблення в проблему шляхом ознайомлення з методичною періодикою, досвідом роботи досвідчених педагогів школи, міста, області, країни, узагальнення власних напрацювань, співбесіди з колегами в ході участі в міських і обласних методичних заходах розширило педагогічний кругозір вчителів, підвищило їх професійних рівень, теоретичну підготовку, практичні вміння. Результатом цього стали проведені на високому методичному рівні уроки, виховні заходи, чому сприяло впровадження елементів кращого педагогічного досвіду організації процесу навчання і виховання школярів у систему роботи кожного вчителя. Кожен із них знаходив ті підходи до організації навчально-виховного процесу з предмета, які, на його думку, були найбільш ефективними, результативними.

Питання «Про підсумки підвищення кваліфікації педпрацівників шляхом проходження курсів та участі у семінарах при КОІППО», «Про науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу у новому навчальному році в умовах впровадження Державних стандартів освіти» стали ключовими на засіданнях методичної ради, МО, ЦМО. З метою надання адресної допомоги керівникам методичних об’єднань та інших структурних підрозділів методичної роботи проводилися консультації з питань планування роботи МО, ЦМО організації самоосвітньої роботи вчителів-предметників, підготовки їх до творчих звітів за результатами атестації, консультації для молодих учителів та педагогів-стажистів з різних питань їх діяльності в школі.

   Кожного року у достатньому обсязі здійснюється передплата періодичних видань (за рахунок учительських внесків, коштів, виручених за здачу макулатури, спонсорської допомоги). З метою інформаційно-методичного забезпечення організації роботи з педагогічними кадрами та підвищення якості навчально-виховного процесу в методичному кабінеті та бібліотеці навчального закладу систематично оформлювалися виставки нових педагогічних надходжень. Членами МО, ЦМО готувалися експрес-інформації за публікаціями фахових газет і журналів, поповнювалася картотека періодичних видань, методичних, позакласних заходів.

У міжкурсовий період підвищенню професійної компетентності педагогів сприяли такі форми методичної роботи: педагогічні та культурологічні інформації, індивідуальні співбесіди, групові консультації, засідання МО, творчих груп, психолого-педагогічний семінар. Активними учасниками обласних методичних форм роботи, які проводилися з ініціативи КОІППО імені В.О.Сухомлинського, стали:

Педагоги закладу були активними учасниками різноманітних вебінарів.

Не менш важливого значення адміністрація навчального закладу віддає участі вчителів у міських формах методичної роботи. Саме тому в 2018/2019 навчальному році педагоги закладу стали учасниками системи заходів, що дали змогу розширити пізнавальне коло знань, збагатитися практичним досвідом роботи колег, оцінити свої здобутки. Практично значимими були: семінари-практикуми, майстер-класи, творчі групи, семінари-тренінги, практикуми, авторські школи, січнева інтернет-конференція. До участі в цих формах методроботи були залучені практично всі педагоги навчального закладу. Кожне відвідування таких форм методичної роботи супроводжувалося подальшою передачею набутої інформації своїм колегам на засіданнях МО, ЦМО. Це давало можливість не лише знайомитися з надбаннями педагогів міста, а й самим оцінити власну педагогічну діяльність, впроваджувати елементи досвіду кращих колег у навчально-виховний процес. Члени ЦМО суспільно – гуманітарного циклуактивно працювали протягом 2018-2019 н. р.: брали участь у міських семінарах-практикумах: «Впровадження інноваційних форм роботи в системі викладання української мови і літератури в аспекті впровадження концепції Нової української школи» (вчитель Фадєєва Н.В., ГНТН), «Освітні вимоги до сучасної школи» (вчитель Бачинська В.В., НВО №10), «Формування громадянської та соціальної компетентностей на уроках історії та правознавства в умовах реалізації концепції Нової української школи» (вчитель Бондаренко О.А., ГНТН), «Формування компетентностей на уроках української мови і літератури в умовах переходу до Нової української школи» (Голик О.В., Осаулець Л.В., СЗОШ №6), науково-методичному семінарі: «Громадянська освіта: особливості методики навчання» за участю науково-дослідної лабораторії «Теорія та методика навчання історії, правознавства та інших суспільнознавчих дисциплін» (учитель Бондаренко О.А., ЦДПУ ім. В.Винниченка) та майстер-класах: з Олександром Авраменком (учителі Голик О.В., Осаулець Л.В., м.Олександрія),   «Творча майстерня Тіхоненко С.О» (вчитель Брайченко Т.І., гімназія №9), «Літературне краєзнавство» (Голик, О.В., Осаулець Л.В., м.Новоукраїнка), відеомості: «Всесвітка» збирає друзів» (учитель Голик О.В.), Усеукраїнських онлайн-конференціях: «Учені НАПН України – українським учителям» (учитель Голик О.В.), «Сучасні освітні тенденції: медіаграмотність та критичне мислення» (вчитель Сащенко С.А.), «Сучасні освітні тенденції: технології та інструменти розвитку креативного мислення» (Голик О.В., Сащенко С.А.), Усеукраїнських онлайн-марафонах: «Нова українська школа: перші підсумки та прогнози» (Голик О.В.), «Навчальна діяльність старшокласників за сучасних умов: організація, мотивація, результат» (Голик О.В.), семінарі-тренінгу «Фестиваль науки» з використанням лабораторно-експериментальної STEM-дошки» (Голик О.В.), «Профілактика та подолання синдрому «професійного вигорання» ( Брайченко Т.І., Осаулець Л.В., Рубльова-Загранична З.М., Фадєєва Н.В., Ратушна О.М., Демешко К.С., Голик О.В..), «Популярна педагогіка. Про ключові предметні компетентності» (Колосова С.О., Терпак О.В., Брайченко Т.І., Дума Н.В., Сащенко С.А., Зубко С.П., Бондаренко О.Ф.), усі члени ЦМО – учасники міської серпневої онлайн-інструктивно-методичної наради, активно співпрацюють в учительських спільнотах: «Робота з вчителями-філологами», «Філологічний форум», «Дивослово» тощо.

Давали показові уроки в школі, публікували матеріали в міській та всеукраїнській пресі з порадами, рекомендаціями та з питань обміну досвідом, готували до друку навчально-методичні посібники, були лекторами обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені В.О.Сухомлинського, активно брали участь у роботі міської та обласної творчих груп (майстерень та лабораторій):

1. Літературне краєзнавство на уроках української словесності у 5-11 класах (учитель Голик О.В.).

2. Шляхи аналізу літературного твору. Сучасні технології роботи з текстом (Голик О.В.).

3. Організація роботи з обдарованими дітьми на уроках російської мови та зарубіжної літератури шляхом впровадження інноваційних методик навчання (вчитель Ратушна О.М.).

4. Інформаційні технології в роботі вчителя української мови і літератури (вчитель Осаулець Л.В.).

        Є активними учасниками під час проведення міських та обласних олімпіад та конкурсів різних рівнів: голови журі, члени журі та оргкомітету (вчителі Осаулець Л.В., Голик О.В., Бачинська В.В., Ратушна О.М., Дума Н.В., Зубко С.П.).

Працюють члени ЦМО також і на регіональному рівні: участь у засіданні регіональної робочої експертної групи з питань ЗНО-2019 (вчитель Голик О.В.).

         З членами ЦМО було проведено самотест «Шляхи розвитку», який показав, що в методичну роботу можуть бути внесені корективи щодо стимулювання потреб пізнати себе і самовдосконалюватися як фахівець.

         Члени ЦМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу постійно займаються самоосвітою.

Участь у вебінарах:

Голик О.В.

 1. Методика створення та проведення навчальних квестів.
 2. STEMу школі: методичні рекомендації щодо впровадження на уроках.
 3. Актуальні напрями в освіті. STEM в умовах сучасної школи.
 4. Методологія та цифрові інструменти для планування командної роботи в старшій школі.
 5. Соціальна інклюзія в Новій українській школі.
 6. Тайм-менеджмент та ресурси для підвищення ефективності роботи педагога.
 7. ЗНО. Українська мова.
 8. Діти ХХІ століття: особливості їх навчання.
 9. Інтегроване навчання: можливості і проблеми.
 10. Навчатися вчитися: застосування принципів розуміння роботи мозку для підвищення ефективності роботи учнів.
 11. Передноворічна зустріч друзів, або Шляхи взаємодії з улюбленим фаховим виданням.
 12. Міжнародний вебінар «Україна – Гоголь – Японія».
 13. Вчимося навчатися на засадах компетентнісного підходу.
 14. Створення команди психолого-педагогічного супроводу в школі.

Осаулець Л.В.

1.      ЗНО. Українська мова.

2.      Діти ХХІ століття: особливості їх навчання.

Дума Н.В.

 1. Особливості викладання літератури в 10 класі.

Терпак О.В.

 1. Тайм-менеджмент та ресурси для підвищення ефективності роботи педагога.
 2. Реалізація компетентнісно-інтегративного підходу на уроках основної та старшої школи у фокусі НУШ.

 

 

 

Сащенко С.А.

1.Неуспішність учнів. Чому їм важко вчитися?

2. Профілактика та подолання емоційного вигорання.

3. Мотивація в освітньому процесі: механізми та способи.

4. 10 секретів створення кспішної презентації для вчителів.

5. Виховна робота та класне керівництво: не планами єдиними.

6. Практичний інтенсив: інтернет-ресурси в роботі вчителя.

7. Інтерактивні інструменти, технології та методи в освіті.

8. НУШ: досвід і перспективи.

9. Тайм- менеджмент та ресурси для підвищення ефективності роботи педагога.

10. Кейс-технології у навчальному процесі.

11. Навчаймося та вчимося по-новому.

Рубльова-Загранична З.М.

 1. Мотивація в освітньому процесі.
 2. Використання лінгвістичних ігор на уроках української мови.
 3. STEM-інструменти: ментальні карти у навчанні.

 

 

Он-лайн курси (освітні платформи «Прометеус», «ЕdEra», «ВУМ», дистанційні курси КОІППО ім. В.Сухомлинського):

Голик О.В.

 1. Критичне мислення для освітян.
 2. Осмислені й переосмислені.
 3. Медіаграмотність: практичні навички.
 4. Фактчек: довіряй-перевіряй.
 5. Домедична допомога.
 6. Недискримінаційний підхід у навчанні.
 7. Лайфхаки з української літератури.
 8. Українська мова. Від фонетики до морфології.
 9. Креативне мислення.
 10. Цифрова безпека та комунікація в онлайні.
 11. Медіаграмотність для освітян.
 12. Освітні інструменти критичного мислення.
 13. Навчаймося вчитися: потужні розумові інструменти для опанування складних предметів.
 14. Протидія та попередження булінгу (цькування) в закладах освіти.

Рубльова-Загранична З.М.

 1. Формування освітнього середовища.
 2. Лайфхаки з української літератури.

Терпак О.В.

1.Освітній WEEKEND.

Сащенко С.А.

 1. Очно-дистанційні курси на базі КОІППО.

 

 

Дума Н.В.

 1. Освітні інструменти критичного мислення.
 2. Медіаграмотність: практичні навички.
 3. Протидія та попередження булінгу (цькування) в закладах освіти.

Бачинська В.В.

 1. Освітні інструменти критичного мислення.

Фадєєва Н.В.

 1. Організація дистанційного навчання за допомогою сервісу GoogleClassroom».
 2. Як спланувати навчальний проект.
 3. Створення онлайнових інтерактивних вправ.

     Члени методичного об’єднання беруть активну участь і у загальноміських заходах: творчий вечір української письменниці Ірен Роздобудько, де відбулася презентація художньо-біографічного роману про видатного українського композитора Миколу Леонтовича "Прилетіла ластівочка" (Осаулець Л.В., Голик О.В., Терпак О.В.), «ЛітФонтан» (зустріч із сучасними українськими дитячими письменниками Іваном Андрусяком, Олегом Чаклуном, Оленою Горобець, Оленою Колінько, Сергієм Куцаном і Сергієм Товстенком),   зустріч учителів-словесників із Дмитром Дроздовським (Голик О.В., Фадєєва Н.В., Осаулець Л.В.), Літературний салон О.Жовни

(Брайченко Т.І., Осаулець Л.В.), прес-конференція О.Жовни ( Демешко К.С.),   презентація книги «Байгород» Ю.Митрофаненка (вчитель Осаулець Л.В.).

Заходи обласного рівня: освітяни мали чудову можливість підвищити свій професіоналізм під час зустрічі з сучасним мовознацем, автором навчальних посібників для підготовки до ЗНО, популяризатором української мови Олександром Авраменком (учителі Голик О.В., Осаулець Л.В., м.Олександрія).

       Осаулець Л.В була учасником Афілійованого mini-EdCampу Svitlovodsk «Як змінити свідомість шкільного педагога?».

         Методична скарбничка шкільного циклового методичного обєднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарного циклу у 2018-2019 навчальному році поповнилася новим методичним посібником:

«Тарасова світлиця» (збірник диктантів для учнів 5-11 класів). Автор – Голик О.В.

   Протягом 2018-2019 н.р. у фахових журналах були опубліковані методичні наробки вчителів:

Голик О.В.

«Українська мова і література в школах України»:

1.Голик О.В. Дитинство, обпалене війною. Юрій Яновський «Дівчинка у вінку». Складний світ дитинства. / Українська мова і література в школах України. - №№7-8, 2018. – С.71-75.

2. Голик О.В. Конфлікт душі, або «І бачив я звіра і бачив я людину…». М.Хвильовий. «Я (Романтика)» - новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком. / Українська мова і література в школах України. - №10, 2018. – С.32-38.

3. Голик О.В. «Загадкова сила музики». Образи нових жінок-інтелектуалок у творі О.Кобилянської «Меланхолійний вальс» / Українська мова і література в школах України. - №11, 2018. – С.25-28.

4. Голик О.В. Повість Ольги Кобилянської «В неділю рано зілля копала». Гімн високим людським почуттям. / Українська мова і література в школах України. - №1-2, 2019. – С.28-33.

5. Голик О.В. Образ Івана Котляревського у творчості Тараса Шевченка: поетичній, прозовій, малярській / Українська мова і література в школах України. - №3, 2019. – С.39-43.

   Освітній проект «На Урок»:

6.Голик О.В. «Вільний серед неволі і святий серед пекла». Г.Сковорода. Життя і творчість, його філософські погляди.

https://naurok.com.ua/urok-vilniy-sered-nevoli-i-svyatiy-sered-pekla-g-skovoroda-zhittya-i-tvorchist-yogo-filosofski-poglyadi-33217.html

7.Голик О.В. Художній документ часу. М.Хвильовий «Я (Романтика)». Символічність образу матері. Характеристика образів. Ідейно-художні засоби. Мова твору.

https://naurok.com.ua/urok-hudozhniy-dokument-chasu-m-hviloviy-ya-romantika-simvolichnist-obrazu-materi-harakteristika-obraziv-ideyno-hudozhni-zasobi-mova-tvoru-33215.html

8.Голик О.В. Життєва правда і художня її реалізація в новелі В.Стефаника «Новина».

https://naurok.com.ua/urok-zhitteva-pravda-i-hudozhnya-realizaciya-v-noveli-v-stefanika-novina-10-klas-33189.html

9.Голик О.В. «Не дай спати ходячому…». Т.Шевченко. «Минають дні, минають ночі..». Духовно-психологічний стан суспільної свідомості тогочасної України.

https://naurok.com.ua/urok-ne-day-spati-hodyachomu-t-shevchenko-minayut-dni-minayut-nochi-duhovno-psihologichniy-stan-suspilno-svidomosti-togochasno-ukra-ni-33198.html

10.Голик О.В. «Твій хрест страшний». В.Стефаник. «Камінний хрест» - художнє відтворення трагедії переселення галицьких селян до Канади.

https://naurok.com.ua/urok-tviy-hrest-strashniy-v-stefanik-kaminniy-hrest---hudozhne-vidtvorennya-tragedi-pereselennya-galickih-selyan-do-kanadi-33202.html

11.Голик О.В. «Під тягарем камінного хреста». В.Стефаник «Камінний хрест». Драматизм конфлікту, емоційна загостреність.

       Досвід роботи вчителів нашої школи презентувався в ході проведення на базі закладу міських і обласних методичних заходів. Цікаво проходили засідання семінарів-практикумів для вчителів початкових класів усіх паралелей завдяки розгляду таких актуальних питань:

üнаступність в роботі педагогів ДНЗ та ЗНЗ (для вчителів 1-х класів);

üподолання фонематичних помилок під час оволодіння навичками письма (для

   вчителів 2-х класів);

üформування комунікативної компетентності молодших школярів на уроках

   літературного читання (для вчителів 2-х класів);

üрозвиток системного мислення в учнів початкових класів на уроках

   природознавства та української мови методом функціонально-системного  

     підходу технології ТРВЗ (для вчителів 3-х класів);

üрозвиток критичного мислення молодших школярів в умовах особистісно-орієнтованого навчання (для вчителів 3-х класів);

üвикористання у навчально-виховному процесі комп’ютерних технологій (для

  вчителів 4-х класів).

   Снєгова О.В. була учасником засідань міської творчої групи вчителів початкових класів з проблеми: «Використання хмарних технологій у навчанні молодших школярів», де члени творчої групи поділилися досвідом з питання запровадження принципів STEM-освіти у навчальний процес; познайомили із інтерактивним ресурсом Plickers - сучасний засіб оцінювання освітніх результатів та GOOGLE CLASSROOM – як ефективний інструмент сучасного вчителя.

Тема наступного засідання творчої групи: «Професійне зростання вчителя у сучасному освітньому просторі: ефективне застосування закритої соціальної мережі в проекті «На крилах успіху».

Члени МО вчителів початкових класів приймають активну участь в онлайн-конференціях, інтернет-марафонах, вебінарах, тренінгах, де розглядаються важливі питання реформування освіти, розбудови Нової української школи.

         20 листопада 2018 року на базі закладу проведений семінар-практикум вчителів початкової школи для слухачів курсів ОІППО ім. В. Сухомлинського з проблеми «Формування і розвиток ключових компетентностей учнів шляхом організації навчально-ігрової, дослідницької діяльності в початковій школі».

         Свій досвід, професійну майстерність на відкритих уроках показали вчителі: Стукаленко О.П., Протасова О.Ю., Резніченко Н.В. Майстер-клас з теми «Навчально-пошукова діяльність, інтеграція в НУШ. Перші тижні роботи» провели вчителі: Гуд В.Я., Деморацька Г.І., Фіалковська Я.П., Коваленко Ю.М.

         25 жовтня 2018 року в закладі успішно проведено засідання семінару - практикуму для заступників керівників, які відповідають за початкові класи з проблеми «Нова українська школа: інтеграційний підхід у початковій школі», в якому активну участь прийняли члени методичного об’єднання вчителів початкових класів, представивши свої презентації напрацювань з даного питання.

Свою статтю «Основні положення Нової української школи через призму ідей Василя Олександровича Сухомлинського для інтернет-конференції з проблеми: «Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського – невичерпне джерело духовного розвитку» представили вчителі Стукаленко О.П. та Резніченко Н.А. Усі члени методичного об’єднання прийняли активну участь в обговоренні статей, про що свідчать залишені відгуки.

         Учителі англійської мови брали участь у фахових семінарах, проведених ЦМСПС: міський семінар для вчителів англійської мови у травні, які будуть працювати в умовах НУШ, міські семінари для вчителів англійської мови, проведені видавництвом «Лінгвіст», вебінари, які проводило видавництво Macmillan, «Лінгвіст» та інше.

Не менш активними були члени й інших МО, ЦМО. За пропозиціями ЦМСПС вони відвідували методичні заходи, які сприяли підвищенню їх фахового рівня, методичної підготовки в умовах запровадження ДС освіти.

На початку вересня був проведений Олімпійський тиждень. В рамках цього заходу для учнів 1-4 класів було проведено класні години з темою «Історія виникнення і проведення Олімпійських ігор» також проведено конкурс малюнків і «веселі старти» для учнів 3-4 класів. Так, для учнів 5-11 класів проведено лекції у кімнаті спортивно-патріотичного виховання «Олімпійські ігри сучасності» і змагання з оздоровчого бігу для учнів 8-11 класів.

Згідно з календарем команда навчального закладу з настільного тенісу взяла активну участь у міських змаганнях.

Також в рамках міського етапу фестивалю «Козацький гарт», що проходив на базі нашого навчального закладу команда у складі 12 спортсменів здобула І місце.

У міському етапі змагань з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» наша збірна у кількості 12 учнів 6-7 класів здобула І місце і ІІІ місце на обласному етапі даних змагань в м. Знам’янка.

У міських змаганнях з гандболу збірні команди нашого навчального закладу серед хлопців та дівчат здобули ІІІ і ІІІ місце відповідно. До складу команд увійшли 24 учні 7-11 класів.

Збірна команда 6-7 класів у кількості 14 осіб посіла ІІ місце у міських змаганнях з легкої атлетики «Старти надій».

У складі збірної команди нашого навчального закладу серед дітей батьків і вчителів взяли участь у міських змаганнях «Спортивне місто - здорова нація» за підтримки народного депутата О. Горбунова.

Одним із видів презентації набутого власного досвіду роботи є друк матеріалів у фахових виданнях. Педагогічні надбання Кураксіної О.І. продовжують поширюватися через друковану продукцію. Так, на сторінках науково-методичного журналу «Мистецтво в школі» була розміщені розробки уроків: «Історія вокальної музики» (6 кл., червень 2018 р.), «Пісенний жанр. Народна пісня» (6 кл., червень 2018 р.) «Історія пісні» (6 кл., липень 2018 р.).

Вчителі трудового навчання Горобець О.В. та Бардаков А.О. продовжили роботу в творчій групі міста та працювали над темою: «Методичні рекомендації щодо використання основних та додаткових технологій щодо створення проектів у 5-8-их класах за новою програмою»; приймали участь в семінарах-практикумах для вчителів міста.

     Вчитель трудового навчання Горобець О.В. співавтор підручника «Трудове навчання для дівчат» для 5-6, 10 класів; співавтор нової програми для учнів 10-11 класів за предметом «Технології» (рівень стандарту, профільний рівень).

Результатом системи роботи з обдарованими учнями стали досягнення вихованців вчителів трудового навчання.

Аналізуючи рівень проведеної МО, ЦМО роботи з реалізації науково-методичних проблем, випливає, що системний підхід до організації методичної роботи позитивно впливає на підвищення рівня викладання та навчальних досягнень учнів, професійної майстерності педагогів, удосконалення навчально-виховного процесу взагалі. Поєднання традиційних і нетрадиційних форм методичної роботи сприяло підвищенню ефективності й результативності процесу навчання і виховання школярів.

Впровадження інноваційних технологій у систему методичної роботи позитивно позначилось на формуванні професійної майстерності педагогів, створило сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу педагогів, їх саморозвитку та самовдосконалення. Для цього забезпечувалося співвідношення колективних, групових та індивідуальних форм роботи, традиційних та інноваційних підходів до організації методичної роботи, активних та інтерактивних форм навчання педкадрів. Увійшло в широку практику проведення ділових ігор, педагогічних дискусій, панорам методичних ідей, аукціонів педагогічних ідей та ін..

Особливої уваги було надано питанням вивчення законодавчо-нормативної бази, спрямованої на забезпечення ефективності та результативності навчально-виховного процесу, а саме: інструкції з ведення ділової документації в ЗНЗ, методичні рекомендації з базових дисциплін, Типового положення про атестацію педагогічних працівників, Законів, Постанов та інше.

        Важливою складовою методичної роботи в закладі є вивчення стану викладання базових дисциплін, організації методичної роботи з педагогами різних фахів, проведення ними системи заходів щодо удосконалення процесу викладання навчальних дисциплін, підвищення рівня навченості учнів. Даний вид контролю за станом навчально-виховного процесу здійснювався згідно з річним планом роботи закладу, відповідно до наказів, а саме: № 448/о від 08.11.2018 року «Про організацію вивчення стану літературного читання в 2 – 4 класах», № 85/о від 25.02.2019 року «Про стан викладання предмета «Я у світі» в 3 – 4 класах», ( з 22.02.2019 по 21.03.2019 року);№ 86/о від 25.02.2019 року « Про організацію вивчення стану викладання фізичної культури в початковій школі»( з 03.03.2019 по 22.03.1019 року); наказ від 20.03.19 р. № 125/о « Про стан викладання фізики»; наказ від 28.0219 р. № 93/о « Про стан викладання зарубіжної літератури»; наказ від 03.12.18 р. № 487/о « Про стан викладання основ здоров»я в 5 – 9 класах»; наказ від 08.11.18 р. №448 /о « Про стан викладання образотворчого мистецтва в 5-7 класах» ; наказ від 04.02.19 р. № 57/о «Про стан викладання етики в 5-6 класах».

Результати вивчення стану викладання, дотримання державних вимог до змісту та обсягу навчальних програм, рівня навчальних досягнень з базових дисциплін свідчать про те, що вчителі мають достатню науково-теоретичну підготовку, володіють методикою викладання предметів, обізнані з навчальними програмами, інструктивно-методичними листами Міністерства освіти і науки України, ведуть необхідну документацію. На уроках педагоги використовують сучасні форми і методи навчання, що активізують розумову діяльність учнів, розвивають їх творчі здібності та практичні вміння, сприяють підвищенню у школярів інтересу до вивчення того чи іншого предмета.

         Узагальнені матеріали висвітлені в матеріалах, зібраних експертними групами. За результатами проведеної роботи видані накази по закладу.

 

Діяльність навчального закладу була спрямована на реалізацію заходів ряду Програм, а саме: Програма дій щодо розвитку освіти міста Кіровограда, шкільної програми «Вчитель», програми «Обдарована дитина», програми «В.О.Сухомлинський: діалог із сучасністю», державних та регіональних програм соціально-психологічної служби, програми впровадження у н-в процес інформаційно-комунікаційних технологій, Заходів щодо забезпечення реалізації Концепції державної мовної політики. Кожна з програм виконується відповідно до запланованих заходів. Є позитивні результати.

Будь-які види діяльності педагогів на рівні навчального закладу супроводжувалися психологічною підтримкою, яку здійснює практичний психолог Мезенцева О.В.. Крім того, протягом навчального року нею підготовлено та проведено з учителями два засідання психолого-педагогічного семінару з проблеми «Психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу в ході реалізації компетентнісного підходу». Це дало можливість кожному визначити пріоритети в організації пізнавального процесу з дітьми, мотивації їх до активної співпраці з вчителями, удосконалення своєї діяльності на шляху впровадження ДС освіти.

Важливим компонентом у роботі ЦМО, МО були предметні тижні, Місячники, декади, які проводилися з метою розширення знань учнів з предметів, розвитку їх творчих та інтелектуальних здібностей, залучення до різноманітної діяльності за інтересами, підвищення професійної майстерності вчителів, впровадження інноваційних технологій в систему навчально-виховної роботи з вихованцями та забезпечення якісних освітніх послуг.

Система внутрішньошкільної методичної роботи дає можливість кожному вчителеві нашого закладу реально брати участь не тільки в реалізації готових курсових проектів підвищення кваліфікації, а й залучає їх до участі у різноманітних методичних заходах, які сприяють підвищенню фахової майстерності та творчого потенціалу вчителів. У всіх цих починаннях провідна роль відводиться методичному кабінету закладу та методичній раді. Саме методична рада є координатором діяльності різних форм методичної роботи, головне завдання якої – координація діяльності різних структурних підрозділів методичної роботи, робота яких направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення фахового рівня педагогів.

Отже, аналіз і узагальнення наявних наукових позицій, а також власний досвід кожного вчителя і педагогічного колективу в цілому дають можливість розглядати методичну службу, самоосвітню діяльність педагогів як активну, саморегульовану, особистісно та професійно значущу пізнавальну діяльність спрямовану на самовдосконалення, саморозвиток і самореалізацію.