АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ НА НОВИЙ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ

Posted in Статтi роздiлу "Методична робота"

АНАЛІЗ

МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЗА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТА ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ

НА НОВИЙ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ

Методична робота покликана стимулювати підвищення наукового рівня вчителів, їх підготовку до засвоєннязмісту нових програм і технологій реалізації, досягнень психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, перспективного педагогічного досвіду.

Головними принципами науково-методичної роботи в школі є її оперативність, мобільність, випереджаючий характер, оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм, практична спрямованість культурних знань і моральних цінностей.

Вся робота педагогічного колективу навчального закладу спрямована на розв’язання науково-методичної проблеми закладу Формування та реалізація компетентнісного підходу у навчально-виховній діяльності.

Адміністрація і педагогічний колектив перебувають у постійному творчому пошуку продуктивних шляхів розв’язання проблеми, нестандартних підходів до організації науково-методичної роботи в школі.

Розроблено перспективний план поетапного її впровадження педагогічним колективом. 

   Внутрішньошкільна методична робота здійснювалася відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства в галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки, місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, Концепцією «Нової української школи», затвердженої 14.12.2016 року, наказу по закладу від 02.09.2019 року № 305/о «Про організацію методичної роботи у закладі на 2019/2020 н.р.».

   Робота педагогічного колективу спрямована на забезпечення реалізації таких пріоритетних завдань:

- удосконалення системи неперервної освіти і самоосвіти педагогів шляхом реалізації науково-методичної проблеми «Формування та реалізація компетентнісного підходу у навчально-виховній діяльності»;

- модернізація методичної роботи шляхом упровадження інноваційних,

нетрадиційних форм проведення методичних заходів на основі диференційованого підходу;

- якісна підготовка випускників школи до зовнішнього незалежного оцінювання;

- активізація роботи з підготовки обдарованих учнів до участі у предметних олімпіадах і конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН;

- посилення та урізноманітнення форм і методів національно-патріотичного виховання дітей та молоді, активне залучення органів учнівського самоврядування та громадських організацій;

- налагодження міжвідомчої взаємодії щодо проведення профілактичної

роботи з питань запобігання протиправній поведінці, алкогольній та наркотичній залежності дітей та учнівської молоді;

- активізація роботи щодо охоплення дітей якісною позашкільною освітою, удосконалення роботи гуртків та секцій;

- створення умов для навчання, виховання, фізичного розвитку дітей,

збереження та зміцнення їх здоров’я.

Здійснюючи реалізацію науково-методичної проблеми закладу, членами педагогічного колективу на засіданнях методичних формувань (МО, ЦМО) вивчалися питання щодо вироблення навичок спільної діяльності по реалізації та розробці STEM-проєктів, обговорювалися їх теми та шляхи узагальнення.

Найвищою відправною точкою в роботі всіх структурних підрозділів методичної роботи в закладі була і залишається педагогічна рада, яка спрямовувала, координувала та контролювала діяльність всіх ланок методичної служби педколективу над єдиною науково-методичною проблемою. У 2019/2020 навчальному році на засіданнях педагогічної ради розглядалися такі питання:

-       Виховання особистості шляхом формування життєвих компетентностей через реалізацію STEM-проєктів.

-       Удосконалення самоосвіти вчителя – важливе завдання внутрішкільної методичної роботи.

-       Атестація педагогічних працівників. Підсумки вивчення роботи вчителів, які атестуються.

 Обговорення визначених питань дало змогу почути думки вчителів різних кафедр щодо вирішення спільних питань, намітити шляхи подолання прогалин, визначити можливості для реалізації поставлених завдань.

Створена в навчальному закладі система навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами позитивно позначається на професійному становленні й розвитку педагогів. Підвищення їх професійного рівня – невід’ємна складова післядипломної освіти. В цьому і є головне призначення методичної роботи нашого навчального закладу.

Одним із важливих напрямків удосконалення педагогічної майстерності є атестація вчителів, яка здійснюється у відповідності з чинним законодавством, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, змінами і доповненнями до нього. Головним завданням атестаційного періоду є комплексна оцінка рівня кваліфікації педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності вчителів різних фахів.

З метою використання права вчителя на атестацію адміністрація закладу щороку знайомить педагогів із законодавчою і нормативною базою щодо даного питання (протокол № 1 засідання педагогічної ради закладу від 31.08.2019 року).

   Наказом по закладу від 17.09.2020 року №371/о “ Про створення атестаційної комісії» було затверджено склад АК І рівня, до якої увійшли компетентні, висококваліфіковані, методично грамотні педагоги, які мають вищу кваліфікаційну категорію і педагогічні звання. Уся робота АК проводилася згідно складеного і затвердженого плану роботи.

У графік атестації 2019-2020 року були включені 2 керівника гуртка, 1 з яких є також завідуючою ДЮЦ, 1 практичний психолог, 1 вчитель-логопед та 9 вчителів різних фахів. Серед них: учителі початкових класів – 2, учитель російської мови та зарубіжної літератури – 1, учитель географії – 1, учитель інформатики – 1, учитель математики – 1, учитель фізики-1, учитель англійської мови - 1, учитель фізичної культури-1. Виданий відповідний наказ по закладу (наказ №380/о від 23.09.2019 року “Про проведення атестації педагогічних працівників у 2019/2020 навчальному році» ). Всі вони попередньо пройшли курси підвищення кваліфікації вчителів відповідного фаху, про що свідчать копії свідоцтв, виданих комунальним закладом «КОІППО імені В. Сухомлинського».

   У період атестації здійснювався психологічний супровід, який забезпечувала Мезенцева О.В., практичний психолог закладу.

Кожен учитель, який атестувався, у міжатестаційний період працював за власним планом самоосвітньої діяльності. Заключний етап роботи над реалізацією поставлених у ньому завдань відбувався саме під час атестаційного року. Кожен учитель мав змогу звітувати перед колегами про проведену роботу, ділитися набутим досвідом, презентувати кращі доробки, друковану продукцію, електронні презентації, буклети та інше.

АК в рамках своїх повноважень вивчала систему роботи вчителів, узагальнювала методичні матеріали, відвідувала уроки й позакласні заходи, проводила співбесіди з учнями та їх батьками щодо здатності вчителів знаходити спільну мову з учасниками навчально-виховного процесу, зацікавлювати предметом, проводилися тренінгові заняття, вивчалася учительська шкільна документація.

У навчальному закладі став традиційним Місячник «Я атестуюсь!», який цього року проводився згідно наказу по закладу від 18.02.2020 року №73/о «Про організацію та проведення Місячника «Я атестуюсь!», у період з 18.02 по 18.03.2020 року. Метою Місячника було завершення атестаційного періоду педагогічних працівників закладу, узагальнення матеріалів, спрямованих на всебічне, комплексне вивчення та оцінювання педагогічної діяльності вчителів, які атестуються, визначення рівня їх професійної компетентності, результатів роботи, фахової діяльності.

Проведенню Місячника передувала серйозна підготовка щодо організації та активної участі вчителів у запланованих заходах. Членами атестаційної комісії, керівниками МО, ЦМО, заступниками директора з ними проводилися: інструктивно-методична нарада, індивідуальні консультації, співбесіди; надавалися методичні рекомендації; переглядалася науково-методична література, документація.

У цей період активізувалася робота щодо заключного етапу вивчення системи роботи вчителів, які атестувалися, членами атестаційної комісії, адміністрацією закладу, соціально-психологічною службою. Відкриті уроки, позакласні заходи з предметів, виховні заходи в класах, де вчителі є класними керівниками, психолого-педагогічні консультації стали основною рушійною силою щодо встановлення рівня професійної майстерності педагогів у міжатестаційний період.

У ході Місячника вчителями-предметниками було проведені відкриті уроки з різних дисциплін, позакласні заходи розвивального та виховного характеру з учнями різних вікових категорій, тренінгові заняття з тими, хто атестувався.

Значимою у період Місячника була робота керівників МО, ЦМО. Саме від них подавалася повна інформація про діяльність членів та їх підструктур методичної роботи в міжатестаційний період. Заключним етапом Місячника «Я атестуюсь!» стала підготовка вчителями, які атестуються, для членів атестаційної комісії матеріалів «З досвіду роботи», які були розміщені на сайті школи. Вони мали змогу ознайомити членів атестаційної комісії із досвідом роботи та надбаннями вчителів, розповісти про результати роботи у міжатестаційний період, висвітленими в електронних презентаціях, буклетах та інших матеріалах.

У зв’язку зі змінами в організації діяльності закладу освіти та уведенням карантину голосування за встановлення кваліфікаційних категорій, відповідність раніше присвоєним категоріям і званням відбувалася за допомогою Googleформ.

Атестація 2020 року пройшла згідно плану. Засідання шкільної атестаційної комісії пройшли у визначені строки в онлайн-режимі. Педагогічні працівники, які атестувалися в 2019/2020 н.р, своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації відповідно фаху та посади, на яку вони атестувалися.

Результати атестації 2020 року такі:

  • Присвоєно 12 тарифікаційний розряд – 1 педагогу (керівник гуртка);
  • Встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 1 педагогу;
  • Встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель» - 4 педагогам;
  • Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 1 педагогу;
  • Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» - 3 педагогу,
  • Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» - 2 педагогам;
  • Встановлено 12 тарифікаційний розряд (як керівника гуртка) та 13 тарифікаційний розряд (як завідуючій ДЮЦ) – 1 педагогу.

За результатами атестації 2020 року видані відповідні накази по закладу й передані в централізовану бухгалтерію для здійснення оплати праці атестованих учителів.

За результатами атестації 2020 року видані відповідні накази по закладу: від 02 квітня 2020 р. №113/о «Про результати атестації педагогічних працівників у 2020 році», від 08 квітня 2020 р. № 118/о «Про результати атестації педагогічних працівників у 2019/2020 навчальному році».

В організації роботи АК закладу з педагогами, які атестувалися, ми керувалися принципами перспективності, дієвості, особистісної орієнтації, демократії та взаємоповаги.

Якісний склад педагогічного колективу

у 2019/2020 навчальному році

 

Загальна кількість учителів у 2019/2020 навчальному році (станом на 01.10.2019 року) складала 76 осіб (разом із сумісниками), з яких усі 76 мають вищу педагогічну освіту. Відповідно до дипломів про вищу освіту та за результатами атестації педагоги закладу мають такі кваліфікаційні категорії:

Молодший спеціаліст Спеціаліст

Спеціаліст

ІІ категорії

Спеціаліст

І категорії

Спеціаліст

вищої категорії

1 (1 %) 14 (18 %) 10 ( 13%) 8 (11%) 43 ( 57%)

 

ЯКІСНИЙ СКЛАД

 

   Із загальної кількості педагогів мають педагогічні звання:

-         «учитель-методист» 8 (12%) ,

-         «старший учитель» 17 (25%).

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Навчальний рік Загальна кількість педагогів Виділено місць за планомна основі договору з КОІППО (%) Фактично пройшли курси
2019-2020 76 27 (35%) 28

Адміністрація навчального закладу належну увагу приділяє підготовці педагогічних кадрів на курсах підвищення кваліфікації. З цією метою створена система перспективного та щорічного планування проходження курсів підвищення кваліфікації педагогів.

Згідно Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №800 педагоги закладу протягом 2019-2020 навчального року мали змогу підвищувати кваліфікацію за різними формами та видами, поєднуючи їх. Так своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації на базі КОІППО імені Василя Сухомлинського такі вчителі: Бережна О.О., Ботвінова Л.М., вчителі математики, за освітньою програмою вчителів математики, Бондаренко О.А, учитель історії, за освітньою програмою учителів історії та суспільствознавства, Демешко К.С, вчитель української мови та літератури, за освітньою програмою вчителів української мови і літератури, Дабич А.В., асистент вчителя, за освітньою програмою учителів закладів загальної середньої освіти, які навчають дітей з особливими освітніми потребами, асистентів учителів, Ігнатенко Н.С., керівника гуртка, за освітньою програмою керівників музичних гуртків, Дрезналь І.Г., керівника гуртка, за освітньою програмою керівників музичних гуртків, педпрацівників закладів позашкільної освіти, Проценко О.О., вчитель інформатики, за освітньою програмою вчителів математики та інформатики, Капець М.М., вчитель фізичної культури, за освітньою програмою учителів фізичної культури, Гулка Д.В., вчитель англійської мови, за напрямом «Розвиток професійних компетентностей вчителів англійської мови», Ткаченко Т.І. , вчитель біології, за напрямом «Розвиток професійних компетентностей вчителів біології і екології», Чепурний С.П., вчитель фізичної культури, за напрямом «Розвиток професійних компетентностей вчителів фізичної культури»,  Жадан В.В., вчитель математики, за напрямом «Розвиток професійних компетентностей вчителів математики. Піднапрям: знання фахових методик і технологій», Кураксіна О.І., вчитель музичного мистецтва, за напрямом «Розвиток професійних компетентностей вчителів музичного мистецтва, інтегрованого курсу «Мистецтво». Піднапрям: зміст мистецької освіти у вимірі сьогодення», Дума Н.В., Колосова С.О.,   вчителі російської мови та зарубіжної літератури, за напрямом «Розвиток професійних компетентностей вчителів зарубіжної літератури, інтегрованого курсу «Література» та російської мови», Стьопул В.І., вчитель англійської мови, за напрямом «Розвиток професійних компетентностей вчителів англійської мови, які викладають у початковій школі», Крупченко М.В., вчитель української мови та літератури, за напрямом «Розвиток професійних компетентностей вчителів української мови і літератури. Піднапрям: знання і використання фахових методик викладання української мови», Гаркуша С.І., вчитель інформатики, за напрямом: «Розвиток професійних компетентностей вчителів інформатики», Ковальова Г.А., Яшан А.М., вихователі ГПД, за напрямом «Розвиток професійних компетентностей вихователів груп подовженого дня», Осаулець Л.В., вчитель української мови та літератури,   за напрямом «Розвиток професійних компетентностей вчителів української мови і літератури. Піднапрям: знання і використання освітніх технологій викладання української мови і літератури», Зайцева О.Б., вчитель фізики, за напрямом «Розвиток професійних компетентностей вчителів фізики і астрономії. Піднапрям: новітні тенденції методики навчання фізики», Резніченко Н.В., Федарка Т.В, Фіалковська Я.П., вчителі початкових класів,  за напрямом «Розвиток професійних компетентностей вчителів початкових класів», Щербина Ю.С., вчитель хімії, за напрямом «Розвиток професійних компетентностей вчителів природничо-математичних дисциплін (фізика, математика, хімія, біологія, географія). Піднапрям: технології STEM-навчання», Ратушна О.М., вчитель російської мови та зарубіжної літератури, за напрямом «Розвиток професійних компетентностей вчителів зарубіжної літератури, інтегрованого курсу «Література» та російської мови».

   Питання «Про особливості підвищення кваліфікації педагогічних кадрів шляхом проходження курсів та участі у міжкурсових методичних заходах у 2019/2020 н. р.», «Про підсумки підвищення кваліфікації педпрацівників шляхом проходження курсів та участі у семінарах при КОІППО у 2019 році та план на 2020 рік», «Про вивчення рівня кваліфікації педагогічної майстерності вчителів різних предметів за результатами атестації» стали ключовими на засіданнях методичної ради, МО, ЦМО. З метою надання адресної допомоги керівникам методичних об’єднань та інших структурних підрозділів методичної роботи проводилися консультації з питань планування роботи МО, організації самоосвітньої роботи вчителів-предметників, підготовки їх до творчих звітів за результатами атестації, консультації для молодих учителів та педагогів-стажистів з різних питань їх діяльності в школі.

Робота педагогічного колективу над науково-методичною проблемою вимагає не лише певних науково-методичних знань, але й вияву ініціативи, творчості. Членами МО і ЦМО закладу в рамках роботи над ІV етапом роботи над науково-методичною проблемою закладу «Формування та реалізація компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі» ( пошуково-дослідницька діяльність практичного спрямування: «Виховання особистості шляхом формування життєвої компетентності») спільно з учнями школи були створені STEM-проєкти, які сприяли формуванню інтересу до здійснення наукових досліджень, де функція вчителя — організація та підтримання цілеспрямованої пізнавальної діяльності учнів.

   Одночасно з цим, метою проєкту стало поєднання міждисциплінарного та проєктного підходу в методичній роботі для підвищення результативності навчально-виховного процесу та фахового рівня педагогів.

Серед завдань, яке постало на підготовчому етапі створення STEM-проєкту, це— формування інтересу в учнів до здійснення наукових досліджень, функція вчителя — організація та підтримання цілеспрямованої пізнавальної діяльності учнів. Тому було організовано творчу групу вчителів (голів МО і ЦМО) разом із учнями.У процесі дискусії в тематичному колі вчителі та учні обрали тему «Об’єднаємо Землю любов’ю». Було визначено мету та завдання проєкту, а вчителі-предметники спільно з учнями розробляли підтеми проєктів та узагальнювали підсумки своєї діяльності, які представлені на віртуальній дошці Рadlet за адресою https://padlet.com/marinakrupchenko/stem2020 .

   Протягом навчального року голови МО і ЦМО скеровували роботу методичних структурних підрозділів, надавали консультації з різних питань організації роботи над індивідуальними методичними темами членам МО, ЦМО, самоосвітньої діяльності досвідчених і малодосвідчених педагогів, накопичували матеріал з науково-методичної проблеми.

Кожного року у достатньому обсязі здійснюється передплата періодичних видань (за рахунок учительських внесків, коштів, виручених за здачу макулатури, спонсорської допомоги). З метою інформаційно-методичного забезпечення організації роботи з педагогічними кадрами та підвищення якості навчально-виховного процесу в методичному кабінеті та бібліотеці навчального закладу систематично оформлювалися виставки нових педагогічних надходжень. Членами МО, ЦМО готувалися інформації за публікаціями фахових газет і журналів, поповнювалася картотека періодичних видань, методичних, позакласних заходів.

У міжкурсовий період підвищенню професійної компетентності педагогів сприяли такі форми методичної роботи: онлайн-конференції та марафони, круглі столи, тренінги, педагогічні та культурологічні інформації, індивідуальні співбесіди, групові консультації, засідання ЦМО і МО, творчих груп, семінари. Активними учасниками обласних методичних форм роботи, які проводилися з ініціативи КЗ «КОІППО імені В.О.Сухомлинського», стали: вчитель початкових класів Стукаленко О.П. - учасник творчої групи з проблеми: «Компетентнісний підхід до викладання освітньої галузі «Математика» у початковій школі» та творчої лабораторії з проблеми: «Компетентнісна спрямованість розвивального навчання в початковій школі в умовах сучасних освітніх тенденцій», Зубко О.С. – член творчої групи з проблеми «Використання географічного потенціалу щодо вдосконалення фахової компетентності вчителя», Щербина Ю.С., вчитель хімії, - учасник обласного семінару «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з хімії», Резніченко Н.В., вчитель початкових класів - учасник міської творчої групи вчителів початкових класів з проблеми:«Використання хмарних технологій у навчанні молодших школярів».

Педагоги закладу були активними учасниками різноманітних тренінгів та вебінарів. Серед них: Стукаленко О.П., вчитель початкових класів, практикум «Компетентнісна спрямованість навчання в початковій школі в умовах реформування сучасної освіти»; усі вчителі початкових класів тренінги з тем: «Створення та тестування прототипів інтегрованих уроків в початковій школі», «Кейс-технологія. Інтегровані уроки. Методи, прийоми кейс-уроку», Сащенко С.А., вчитель російської мови та зарубіжної літератури, тренінг «Стратегії роботи з текстом»; Цибуля Н.О., Проценко О.О., вчителі інформатики, тренінг «Обґрунтований вибір візуального середовища програмування», Колосова С.О., директор школи, Цибуля Н.О., заступник директора з НВР, навчально-методичний семінар у режимі онлайн «Основні напрями методичної роботи щодо підготовки до ЗНО-2020»; вебінари: Голик О.В., Крупченко М.В , вчителі української мови і літератури, Ткаченко Т.І., вчитель біології, Антанесян А.С., вчитель початкових класів, «Єдина школа», Ратушна О.М. «Дистанційне навчання: інструменти для отримання миттєвого зворотного зв’язку», Бережна О.О, вчитель математики, "Використання сервісу ZOOM для проведення дистанційних занять", "Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики", Височин Н.А., вчитель англійської мови, «Діагностичне тестування та оцінювання досягнень учнів початкової школи», Шнурков В.Ю., вчитель біології, «Використання онлайн-тестів для організації дистанційного навчання в умовах карантину», Гаркуша С.І., вчитель інформатики, «Методичний супровід ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з інформатики, інформаційних технологій та трудового навчання», Крупченко М.В., вчитель української мови і літератури, “Навчання дітей в особливих умовах”, «Як розробити систему забезпечення якості освіти у школі», вчителі початкових класів «НУШ: Як навчати ефективно».

Педагоги закладу на рівні міста знані як висококваліфіковані спеціалісти у своїй галузі знань, тому Голик О.В., Осаулець Л.В., вчителі української мови та літератури, Бачинська В.В., вчитель історії, були учасниками експертних груп, які здійснювали вивчення стану викладання предметів у інших навчальних закладах міста. Окрім того, Голик О.В., голова ЦМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу предметів, була членом апеляційної комісії за структурою предметних екзаменаційних комісій та комісій для проведення співбесід з української мови ЦДПУ імені В.Винниченка.

Не менш важливого значення адміністрація навчального закладу віддає участі вчителів у інших формах методичної роботи (міських, обласних, Всеукраїнських).

     Значним досягненням методичної роботи МО вчителів початкової школи є участь вчителя Росчислав Т.В., вчителя початкових класів, у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року-2020» та здобуте нею ІІІ місце в обласному етапі конкурсу.

   Директор закладу Колосова С.О. та команда директорів ЗОШ 10, «Навчально-виховного об’єднання№ 3 „Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок», Завадівської гімназії, НВК "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів№ 34 економіко-правовий ліцей "Сучасник" дитячий юнацький центр" посіли ІІІ місце в міському конкурсі серед команд керівників закладів загальної середньої освіти "Сreative success formula" (креативна формула успіху) "Сніданок з директором".

   У 2019/2020 навчальному році педагоги закладу стали учасниками системи заходів, що дали змогу розширити пізнавальне коло знань, збагатитися практичним досвідом роботи колег, оцінити свої здобутки. Практично значимими були: семінари-практикуми, майстер-класи, освітні хаби та фестивалі, рух «EdСamp», творчі групи, тренінги, практикуми, авторські курси, січнева інтернет-конференція та інші, які відбувалися дистанційно або в онлайн-режимі. До участі в цих формах методроботи були залучені практично всі педагоги навчального закладу. Кожне відвідування таких форм методичної роботи супроводжувалося подальшою передачею набутої інформації своїм колегам на засіданнях МО, ЦМО. Це давало можливість не лише знайомитися з надбаннями педагогів міста, а й самим оцінити власну педагогічну діяльність, впроваджувати елементи досвіду кращих колег у навчально-виховний процес. Найбільш активними учасниками постійно діючих міських методичних форм роботи були: Бачинська В.В., Бондаренко О.А., вчителі історії, які відвідали освітній фестиваль «KhmelnytskyiEdFest-2020.Next» на тему «Досягайте більшого з кращими!», Орєшкова І.В., соціальний педагог та Мезенцева О.В., практичний психолог, які стали учасниками тренінгу «Школа толерантності з питань СОГі» (м. Запоріжжя), Голик О.В., вчитель української мови і літератури, Дума Н.В., вчитель російської мови та зарубіжної літератури, Деморацька Г.І., Кравцова О.А., Снєгова О.В., Шумак Н.Г., Федарка Т.П., Фіалковська Я.П., вчителі початкових класів, Горбенко В.С., вихователь ГПД, Мезенцева О.В., практичний психолог, Шнурков В.Ю., вчитель біології, які пройшли курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти», Височин Н.А., вчитель англійської мови, яка стала учасником конференції «Впровадження медійної грамотності у практику навчання англійської мови у 21 столітті» (м.Суми), Крупченко М.В., вчитель української мови і літератури, учасниця MINI_EDCAMP- Pervozvanivka за темою: «Проєктна діяльність. Електронні ресурси в організації навчання. Інклюзивне навчання», Демешко К.С., вчитель української мови і літератури, учасник «Школи виховника»" Всеукраїнського виховного консорціуму (м.Київ), Голик О.В., вчитель української мови і літератури, член Школи творчого менторства, Завіна В.П., заступник директора, член творчої групи при КОІППО імені В.Сухомлинського з питання внутрішнього забезпечення якості освіти, вчителі-предметники та голови ЦМО брали участь у навчально-методичному семінарі у режимі онлайн «Основні напрями методичної роботи щодо підготовки до ЗНО-2020» та ін.

   Осаулець Л.В., Демешко К.С., вчителі української мови і літератури, Колосова С.О., директор школи, Цибуля Н.О., заступник директора з НВР, 20 листопада 2019 року брали участь у Форумі Сучасних Викладачів «Освіта 3.0» на базі НВО №6, який проводився управлінням освіти Міської ради Кропивницького та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти в рамках соціального проекту «Освітній Хаб: територія нових можливостей для кожного» за участю експертів сфери освіти для керівників, вчителів ЗЗСО та викладачів ЗВО.

Метою проєкту –підготовка вчителів, викладачів до трансформації системи освіти України та формулювання нової парадигми процесу викладання згідно із сучасними вимогами суспільства та Нової Української Школи.

   На рівні міста вчителі закладу представляли свій досвід роботи шляхом участі у радіопередачах (Голик О.В., вчитель української мови і літератури, «Кропивницький як бренд. Марко Лукич у Бобринецькому краї»), публічних виступах (Голик О.В., вчитель української мови і літератури, «Чому потрібен новий український правопис?» книгарня «Є»), телеуроках регіональної дирекції UA: Кропивницький «Національна радіокомпанія України» в рамках дистанційного навчання в умовах карантину (програма «Ранкова кава»: вчителі початкових класів Фіалковська Я.П. урок з предмета «Я досліджую світ» тема «Первоцвіти» https://www.youtube.com/watch?v=Gi2Nqfq04AE, Стукаленко О.П. урок за програмою розвивального навчання, https://www.youtube.com/watch?v=6ISUNglueoQ), круглих столах (Голик О.В., вчитель української мови і літератури, «Інноваційні технології у вивченні творчості Тараса Шевченка в школі» на базі ЦДПУ імені В.Винниченка).

   Вчителі трудового навчання Горобець О.В. та Бардаков А.О. продовжили

роботу в міській творчій групі та працювали над темою: «Методичні        

рекомендації щодо використання основних та додаткових технологій щодо

створення проєктів у 5-8-их класах за новою програмою»; брали участь в

семінарах-практикумах для вчителів міста та слухачів курсів при КОІППО імені

В. Сухомлинського. Вчитель трудового навчання Горобець О.В.- співавтор

підручника «Трудове навчання для дівчат» для 5-6, 7, 8, 9, 10-11 класів.

             Досвід роботи вчителів нашої школи презентувався в ході проведення на базі закладу міських і обласних методичних заходів. 25 вересня 2019 року на базі закладу проведений семінар для слухачів курсів для вчителів англійської мови при КЗ«КОІППО імені Василя Сухомлинського». Відкриті уроки провели вчителі Соколенко Н.А. (4-Б клас), Хмелюк С.О. (2-А клас) та Височин Н.А.(9-В клас) .

У жовтні 2019 року в рамках педагогічних зустрічей та співпраці з КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» на базі навчального закладу відбулось засідання творчої групи з розвивального навчання та майстер-клас по наступності між початковою і середньою ланками школи з теми: «Формування теоретичного мислення за методикою розвивального навчання. Моделювання на уроках математики», в яких взяли участь вчитель початкових класів Стукаленко О.П. та заступник директора з НВР, вчитель математики Завіна В.П..

23 жовтня 2019 року на базі нашого навчального закладу відбулася практика здобувачів освіти курсів підвищення кваліфікації педагогів-організаторів та культорганізаторів закладів освіти. Директором закладу Колосовою С.О. та Демешко К.С., заступником директора з НВР, представлено наробки закладу з національно-патріотичного напрямку роботи.

07 листопада 2019 року на базі нашої школи проводився обласний семінар ( кер. Тіхонова Н.Г.) з теми «Розвивальне навчання» для слухачів курсів (початкова школа) КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». Свій досвід, професійну майстерність на відкритих уроках показали вчителі: Стукаленко О.П., Снєгова О.В. та Попова Ж.В.

     Майстер-класи з теми «Навчально-пошукова діяльність, інтеграція в НУШ» провели вчителі: Резніченко Н.В., Стукаленко О.П., Гуд В.Я., Росчислав Т.В.

   Аналізуючи діяльність МО вчителів англійської мови варто відзначити їх участь у фахових семінарах, проведених ЦМСПС: міський семінар для вчителів англійської мови відвідала Соколенко Н.А., проблема «Інтеграція англійської мови у всі сфери шкільного життя в умовах реалізації концепції НУШ» (листопад 2019 року), а голова МО Васільєва О.В. відвідала майстер-клас для вчителів з проблеми «Моделювання сучасного уроку іноземної мови шляхом використання інноваційних технологій в початковій школі», брала участь у вебінарах «Викладання іноземної мови в умовах дистанційного та онлайн-навчання», «Організація позашкільних та онлайн-проєктів з іноземної мови в умовах дистанційного та офлайн-навчання», «Мотивація до навчання під час карантину», Гулка Д.В. відвідав семінар на тему «Навчання граматики в ХХІ сторіччі». Вчитель Височин Н.А. брала участь у конкурсі відеоробіт від DinternalEducationCertifyYourFuture”, де посіла ІІ місце.

Члени ЦМО вчителів-предметників протягом навчального року відвідали такі міські методичні заходи – семінари: Щербина Ю.С., вчитель хімії, відвідала семінар-практикум для вчителів хімії та біології з проблеми: «Використання елементів педагогічних інновацій на уроках освітньої галузі «Природознавство» (НВО № 19), Битюцька А.О., вчитель основ здоров’я, участь у семінарі – практикумі для вчителів основ здоров’я з проблеми «Формування здоров’ясприятливого освітнього середовища у сучасному закладі загальної середньої освіти в процесі викладання основ здоров’я» («Новомиколаївська гімназія»), Палій Л.С., вчитель фізики та інформатики, семінар – практикум «Сучасний інструментарій вчителя математики» (НВК №34), Зубко О.С., вчитель географії, семінар-практикум з проблеми: «Шляхи удосконалення професійної діяльності вчителя в умовах модернізації освіти» (НВО № 25 ), Фадєєва Н.В., вчитель української мови і літератури, семінар-практикум для вчителів української мови з проблеми «Впровадження інноваційних форм роботи в системі викладання української мови та літератури в аспекті впровадження концепції Нової української школи» (СЗШ № 14).

   З метою обміну досвідом вчителів закладів загальної середньої освіти міста з використання мультимедіа-технології в освіті вчителі-предметники закладу брали участь у Фестивалі з використання мультимедійних засобів навчання «Розумна дошка». Так, Осаулець Л.В., вчитель української мови і літератури, Щербина Ю.С., вчитель хімії, Височин Н.А., вчитель англійської мови, Палій Л.С., Зайцева О.Б., вчителі фізики, Кураксіна О.І., вчитель музичного мистецтва, представляли презентації фрагменту уроку (5 хвилин) з обов’язковим використанням освітніх програмних засобів для інтерактивної дошки MozaBook.

   Активну участь у січневій науково-практичній онлайн інтернет-конференції педагогів міста у 2020 році з проблеми: «Технологія фахової майстерності: сучасний інструментарій керівника і педагога» брали вчитель англійської мови Стьопул В.І., вчитель російської мови та зарубіжної літератури Сащенко С.А., вчитель-логопед Домаранська З.П. Вони представили свої статті, поділившись досвідом роботи з учнями із використанням сучасних освітніх технологій під час навчально-виховного процесу.

Не менш активними були члени й інших МО, ЦМО. За пропозиціями ЦМСПС вони відвідували методичні заходи, які сприяли підвищенню їх фахового рівня, методичної підготовки в умовах запровадження ДС освіти.

Одним із видів презентації набутого власного досвіду роботи є друк матеріалів у фахових виданнях. Так, вчитель української мови та літератури Голик О.В. представила свої наробки на сторінках журналу «Українська мова і література в школах України». Педагог поділилася інтерпретаціями щодо особливостей вивчення програмових творів з української літератури, зокрема:

1. Голик О.В. «Коли б усі одурені прозріли…». В Симоненко «Казка проДурила» - оригінальний твір про долю українського народу в умовахтоталітарного режиму / Українська мова і література в школах України. - №9,2019. – С.33-36.

2. Голик О.В. Фрески про любов, або Велика драма війни / Українська мова ілітература в школах України. - №10, 2019. – С.31-35.

3. Голик О.В. Світле вітання життю. Творчість Є. Плужника / Українська моваі література в школах України. - №11, 2019. – С.38-41.

4.Голик О.В. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими («Різдво»,«Коляда»). Особливості фольклоризму у літературі минулих часів та творчості Б.-І.Антонича / Українська мова і література в школах України. - №12, 2019. – С.37-41.

5.Голик О.В. Почуття, навіяні музикою / Українська мова і література вшколах України. - №1-2, 2020. – С.57-60.

6. Голик О.В. О.Кобилянська «Impromtu fhantasie» («Фантазія-експромт»).Становлення особистості, цілеспрямованої й цілісної натури. Образ ліричноїгероїні новели-роздуму / Українська мова і література в школах України - №1-2,2020. – С.74-77.

7. Голик О.В. Юрій Яновський. «Майстер корабля»: роман-містифікація, динамічний, модерний сюжет, умовність фабули, зміщення часопростору / Українська мова і література в школах України - №3, 2020. – С.50-53.

8. Голик О.В. «Життя, укладене в музику». О.Кобилянська «Фантазія-експромт». Становлення особистості, цілеспрямованої й цілісної натури. Образ ліричної героїні новели-роздуму / Українська мова і література в школах України - №4, 2020. – С.46-48.

До того ж, Голик О.В. стала переможцем Усеукраїнського конкурсу журналу «Українська мова й література в сучасній школі» на кращий конспект у номінації «Методична майстерня словесника» за методичну розробку уроку української літератури «Поєднання язичницьких мотивів із християнськими («Різдво», «Коляда»). Особливості фольклоризму в літературі минулих часів та творчості Б.-І.Антонича» - І місце.

На виконання листа управління освіти Міської ради міста Кропивницького від 25 березня 2020 року № 208 «Про організацію дистанційного навчання на сайті управління освіти», з метою організації дистанційного навчання учнів 1-11 класів та долучення педагогів школи до створення «Методичного кейсу» управління освіти Міської ради міста Кропивницького Жадан В.В, вчитель математики, Гуд В.Я., Резніченко Н.В, Росчислав Т.В., Стукаленко О.П., вчителі початкових класів, МО вчителів англійської мови, Ткаченко Т.І., Шнурков В.Ю., Щербина Ю.С., вчителі біології, розробляли дистанційні уроки, що охоплюють навчальний матеріал, який планувалось вивчати у період з березня по травень 2020 року. Готували конспекти уроків за допомогою сервісу Padlet з таким орієнтовним наповненням: інструкція, презентація, відео, тестові завдання, інтерактивні ігри. Створені вчителями уроки розміщені на сайті нашого НВО.

Аналізуючи рівень проведеної МО, ЦМО роботи з реалізації науково-методичних проблем, випливає, що системний підхід до організації методичної роботи позитивно впливає на підвищення рівня викладання та навчальних досягнень учнів, професійної майстерності педагогів, удосконалення навчально-виховного процесу взагалі. Поєднання традиційних і нетрадиційних форм методичної роботи сприяло підвищенню ефективності й результативності процесу навчання і виховання школярів.

Впровадження інноваційних технологій у систему методичної роботи позитивно позначилось на формуванні професійної майстерності педагогів, створило сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу педагогів, їх саморозвитку та самовдосконалення. Для цього забезпечувалося співвідношення колективних, групових та індивідуальних форм роботи, традиційних та інноваційних підходів до організації методичної роботи, активних та інтерактивних форм навчання педкадрів. Увійшло в широку практику проведення ділових ігор, педагогічних дискусій, панорам методичних ідей, аукціонів педагогічних ідей та ін..

Одним із пріоритетних напрямків методичної роботи є робота з молодими спеціалістами. З метою надання адресної допомоги молодим учителям в закладі діє Школа молодого вчителя «Паросток» (кер. Хмелюк С. О.), яка працює над методичною проблемою ««Аспекти проведення сучасного уроку».

У 2019/2020 навчальному році було проведено 5 засідань Школи молодого вчителя, сплановано і організовано роботу між засіданнями. Саме тут обговорювалися найбільш цікаві методичні новинки. В планах на поточний навчальний рік було визначено проблеми самоосвіти, над розв'язанням яких працювали молоді вчителі.

Найбільш значимими були Місячник молодого вчителя-стажиста, який проводився відповідно до річного плану роботи та плану внутрішньошкільної методичної роботи навчального закладу з метою надання допомоги молодим учителям у розв’язанні проблем щодо організації навчально-виховного процесу, методик викладання предметів, ознайомлення з сучасними методами й технологіями навчання школярів, їх виховання, творчим використанням педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського, впровадження ефективного й результативного педагогічного досвіду вчителів у своїй практичній діяльності.

Так, у період з 20 вересня по 20 жовтня 2019 року традиційно проводився Місячник молодого педагога-стажиста з проблеми «Вінок Василю Сухомлинському» (наказ № 366/о від 16.09.2019 року «Про проведення Місячника молодого педагога-стажиста у 2019/2020 навчальному році»).

У цьому навчальному році колектив закладу поповнився молодими спеціалістами: вчителями біології Письменною М.А., вчителем-стажистом Шнурковим В.Ю. та керівником гуртка Мамченко Г.С. Початку Місячника передувала серйозна підготовча робота. В ході її проводилася співбесіда з молодими вчителями, під час якої з’ясовувалися проблеми, що турбують молодих учителів, їх готовність до впровадження передових педагогічних ідей, рівень їх самоосвітньої діяльності.

Особливої уваги було надано питанням вивчення законодавчо-нормативної бази, спрямованої на забезпечення ефективності та результативності навчально-виховного процесу, а саме: інструкції з ведення ділової документації в ЗНЗ, методичні рекомендації з базових дисциплін, Типового положення про атестацію педагогічних працівників, Законів, Постанов та інше.

На підставі Програми Місячника проводилися круглі столи «Соціальний захист педагога», «Подолання конфліктних ситуацій», майстер-клас «Формування особистості-основа розвитку освіти», «Креативний підхід керівника-вокаліста для розвитку творчого потенціалу вихованців шляхом упровадження інноваційної діяльності», індивідуальні консультації, засідання міської творчої групи вчителів географії з теми «Використання елементів сучасних освітніх технологій на уроках», молоді спеціалісти відвідували уроки закріплених за ними вчителів-наставників.

З метою встановлення рівня підготовленості випускників ВНЗ до роботи з учнями та виявлення запитів молодих педагогів для поліпшення їх умов праці було проведене анкетування. Разом з адміністрацією та вчителями-наставники опрацьовані навчальні програми з предметів, пояснювальні записки до них, методичні рекомендації щодо викладання предметів у 2019/2020 навчальному році, визначені ключові методи і прийоми навчання та виховання школярів, яких вимагає сучасна школа в ході впровадження Державних стандартів освіти.

Не залишилися малодосвідчені педагоги й без психологічної підтримки. Саме цим переймалася протягом Місячника практичний психолог Мезенцева О.В.. Проведений нею тренінг дав змогу швидше адаптуватися до нових умов праці, режиму роботи.

Усі заходи Місячника були направлені на ознайомлення молодих учителів із педагогічною спадщиною В.О. Сухомлинського через вивчення елементів його педагогічного досвіду.

   На виконання наказу управління освіти Міської ради міста Кропивницького від 04 березня 2020 року №127/0 «Про проведення декади «Ініціатива і творчість молодих» у закладі було видано наказ №96/о від 06.03.2020 року «Про проведення декади «Ініціатива і творчість молодих» та розроблена Програма декади, але у зв’язку із уведенням карантину вчителями-наставниками спільно з адміністрацією в онлайн-режимі відбувалися зустрічі зі Шнурковим В.Ю. та Мамченко Г.С. з метою вироблення рекомендацій по роботі в умовах дистанційного навчання, знайомством з нестандартними формами проведення уроків та інноваційними освітніми технологіями.

Молодим учителям завжди є у кого повчитися. Протягом 2019/2020 навчального року адміністрацією закладу спільно з членами експертної групи вивчено досвід роботи вчителя російської мови та зарубіжної літератури Думи Н.В. з проблеми: «Метод проєктів як засіб формування життєвої компетентності учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури» (наказ №455/о від 04.11.2019 року), оформлено електронний варіант занять, видано збірку « З досвіду роботи», внесено методичні матеріали до картотеки педагогічного досвіду вчителів закладу.

   Важливою складовою методичної роботи в закладі є вивчення стану викладання базових дисциплін, організації методичної роботи з педагогами різних фахів, проведення ними системи заходів щодо удосконалення процесу викладання навчальних дисциплін, підвищення рівня навченості учнів. Даний вид контролю за станом навчально-виховного процесу здійснювався згідно з річним планом роботи закладу, відповідно до наказів, а саме: від 23.10.2019 року №424/о «Про організацію вивчення стану викладання образотворчого мистецтва в 1-4 класах» , від 04.11.2019 року № 450/о «Про організацію вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 5-9 класів з російської мови», від 22.11.2019 року №504/о «Про вивчення стану викладання хімії у 7-11 класах», від 30.01.2020 року 48/о «Про вивчення стану викладання природознавства у 5-х класах», від 14.02.2020 року №70/о «Про вивчення стану викладання української мови у 1-4 класах».

   Питання про результати вивчення стану викладання та рівень навчальних досягнень учнів із зазначених вище предметів розглядалися на засіданні наради при директорові (протоколи: №4 від 28.11.2019 року, №5 від 28.12.2019 року, №7 від 27.02.2020 року), обговорювалися на МО, ЦМО й розроблялися ними заходи по ліквідації виявлених недоліків.

            Узагальнені матеріали висвітлені в матеріалах, зібраних експертними групами. За результатами проведеної роботи видані накази по закладу:

  • від 29.11.2019 року №512/о «Про підсумки вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 5-9 класів з російської мови» ;
  • від 02.12.2019 року №516/о «Про стан викладання образотворчого мистецтва в 1-4 класах»;
  • від 26.12.2019 року №565/о «Про підсумки вивчення стану викладання хімії у 7-11 класах»;

Методична робота позитивно впливає на результати участі школярів в олімпіадах, турнірах, конкурсах різних рівнів.

Робота зі здібними та обдарованими учнями проводилася у відповідності до шкільної програми «Обдарована дитина».

З метою забезпечення належної організації роботи постійно поповнювався банк даних обдарованих учнів, здійснювався психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини за різними видами діяльності; діагностика учнів, яка мала на меті виявляти обдарованих дітей за віковими категоріями, поповнювалися анотовані каталоги літератури з питань роботи з обдарованою молоддю.

Найпоширенішими формами залучення обдарованої учнівської молоді до інтелектуальної та творчої праці стали олімпіади, різноманітні конкурси, турніри, інтелектуальні та спортивні змагання. Маємо такі результати:

Призери міського етапу Всеукраїнських олімпіад

(наказ УО від 23.12.2019 року № 882/о) - 20 учнів закладу


ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2019-2020 н.р
Призери

(наказ КОДА від 03.02.2020 року №73-од) - 4 учні закладу 

  

Міський етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка (наказ УО від 26.11.2019 року № 752/о)- учениця 9-В класу ІІ місце (Демешко К.С.) 

Міський етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням, «Об’єднаймося ж, брати мої» у номінації «Література»(наказ УО від 26.11.2019 року № 752/о)- учениця 8-Б класу ІІІ місце (Голик О.В.)

 

Міський конкурс акторської майстерності «Театральна молодь Кропивницького- 2020" Номінація «Художнє слово»

(наказ УО від 13.02.2020 року № 79/0 «Про організацію та проведення відбіркового

етапу міського конкурсу акторської майстерності «Театральна молодь Кропивницького-2020»)- Усього 4 учні (2-А,4-Б, 9-В, 11 класів) вчителі Шумак Н.Г., Попова Ж.В., Голик О.В., Демешко К.С


Всеукраїнський конкурс «Зимові свята в традиціях нашого народу»

(дистанційна платформа «На Урок») 4 учні 8-Б та 9-Б класів (Голик О.В., Терпак О.В.)

IV Всеукраїнська інтернет-олімпіада з української мови і літератури серед учнів 5-11-х класів від освітнього проекту «На Урок»

Клас Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с. Сертифікати
8-А - - - 7
8-Б - - - 21
5-В - 1 1 23
10 - - - 4

 

Бізнес-турнір «Стратегія фірми Кропивницький -2019» (категорія «Ліга закладів освіти»)

(наказ УО від від 12.11.2019 року №721/о) ІІІ місце 3 учнів 8-Б та 10 класів, вчитель Шнурков В.Ю. 

Квест «Шляхи подолання булінгу в закладах освіти»

Прізвище, ім’я учня Клас Місце
1

Фіалковська Я.П.

Мезенцева О.В.

Орєшкова І.В.

Команда закладу ІІІ

Протягом року 502 учні брали участь в різних інтерактивних конкурсах:

99 учнів-учасників Міжнародного природничого інтерактивного учнівського конкурсу «Колосок-осінній», який відбувся у листопаді 2019 року;

126 учнів-учасників - Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бебрас» проходив з 10-12 листопада 2019 року;

165 учнів-учасників інтернет-олімпіади «На Урок» з інформатики листопад 2019 року;

112 учнів-учасників Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» проводився з 22 по 24 травня 2020 року;

РЕЗУЛЬТАТИ

інтерактивних конкурсів

Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бебрас»

Класи 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 8 кл 9 кл всього
учнів 18 5 18 7 2 2 2 54
Добре 8 13 23 4 7 4 1 60
відмінно 0 1 4 1 3 3 0 12
                 
                126

Юні спортсмени брали активну участь у змаганнях, які проводилися на рівні навчального закладу, міста та області й здобули такі перемоги:

%  з гандболу (дівчата) – ІІІ місце в міських змаганнях,

%  у змаганнях «Козацький гарт»(команда закладу) - Vмісце.

Діяльність навчального закладу була спрямована на реалізацію заходів ряду Програм, а саме: Програма дій щодо розвитку освіти міста Кіровограда, шкільної програми «Вчитель», програми «Обдарована дитина», програми «В.О.Сухомлинський: діалог із сучасністю», державних та регіональних програм соціально-психологічної служби, програми впровадження у н-в процес інформаційно-комунікаційних технологій, Заходів щодо забезпечення реалізації Концепції державної мовної політики. Кожна з програм виконується відповідно до запланованих заходів. Є позитивні результати.

Будь-які види діяльності педагогів на рівні навчального закладу супроводжувалися психологічною підтримкою, яку здійснює практичний психолог Мезенцева О.В.. Крім того, протягом навчального року нею підготовлено та проведено з учителями два засідання психолого-педагогічного семінару з проблеми «Психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу в ході реалізації компетентнісного підходу». Це дало можливість кожному визначити пріоритети в організації пізнавального процесу з дітьми, мотивації їх до активної співпраці з вчителями, удосконалення своєї діяльності на шляху впровадження ДС освіти.

Важливим компонентом у роботі ЦМО вчителів суспільно-гуманітарного і МО початкової школи стали :

vМісячник української писемності та мови (від 23.10.2019 № 420/о «Про проведення Місячника української писемності та мови» та від 29.1.2019 року № 511/о «Про підсумки проведення Місячника української писемності та мови у 2019/2020 навчальному році»);

vШевченківський тиждень (від 06.03.2020 року № 95/о «Про проведення

Шевченківського тижня в закладі», від 16.03.2020 року № 105/о «Про підсумки проведення Шевченківського тижня в закладі»).

Система внутрішньошкільної методичної роботи дає можливість кожному вчителеві нашого закладу реально брати участь не тільки в реалізації готових курсових проектів підвищення кваліфікації, а й залучає їх до участі у різноманітних методичних заходах, які сприяють підвищенню фахової майстерності та творчого потенціалу вчителів. У всіх цих починаннях провідна роль відводиться методичному кабінету закладу та методичній раді. Саме методична рада є координатором діяльності різних форм методичної роботи, головне завдання якої – координація діяльності різних структурних підрозділів методичної роботи, робота яких направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення фахового рівня педагогів.

Отже, аналіз і узагальнення наявних наукових позицій, а також власний досвід кожного вчителя і педагогічного колективу в цілому дають можливість розглядати методичну службу, самоосвітню діяльність педагогів як активну, саморегульовану, особистісно та професійно значущу пізнавальну діяльність спрямовану на самовдосконалення, саморозвиток і самореалізацію.