Аналіз методичної роботи за 2016/2017 н.р.

Posted in Статтi роздiлу "Методична робота"

    Учитель, який хоче мати

високі результати навчання,

повинен знати стилі пізнання своїх учнів,

покладати це в основу організації спільної

діяльності педагога і школярів на уроці

 

В. Сухомлинський

 

АНАЛІЗ

МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЗА 2016/2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТА ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ

НА НОВИЙ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ

ХХІ століття в усіх сферах життєдіяльності людини і суспільства в цілому висуває нові, раніше невідомі завдання. Це ставить перед людиною, а отже, і перед освітою – сферою, що готує молоде покоління до життя, – небачені раніше невідомі завдання.

Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. ЇЇ стрижень – розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

Загальна середня освіта є цілеспрямованим процесом оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво засобами пізнавальної і практичної діяльності. Її результатом є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості як основа для подальшої освіти і трудової діяльності. Вона є обов'язковою основною складовою безперервної освіти. Саме тому навчальний заклад повинен стати суб’єктом суспільної трансформації, що покликаний змінювати світогляд, вселяти впевненість і бажання творити власне майбутнє, ставати співучасником побудови успішної держави. Реалізація такої задачі лягає на плечі батьківської громадськості, власне дитячого колективу, але основними керманичами цієї справи є вчителі, педагогічні колективи, адміністрації, які цілеспрямовано і компетентно ведуть у перспективне майбутнє молоду людину, що є уже повноправним членом суспільства.

Підвищення статусу національної освіти в ХХІ столітті потребує нових підходів і методів роботи з педагогічними кадрами. Методична робота стала життєвою потребою кожного окремого педагога й водночас обов’язковою вимогою суспільства, найважливішою умовою забезпечення ефективного функціонування школи. Виявляти, розвивати й плекати творчі паростки особистості вчителя – основна мета методичної роботи нашого навчального закладу. Прагнення досягнути поставленої мети зосередило увагу адміністрації, педагогічного колективу протягом 2016/2017 навчального року на основних напрямках діяльності:

ü  І рік роботи над новообраною науково-методичною проблемою «Формування та реалізація компетентнісного підходу у навчально-виховній діяльності»;

ü  удосконалення системи внутрішньошкільної методичної роботи на діагностичній основі.

Внутрішньошкільна методична робота здійснювалася відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Концепції національного і громадянського виховання, Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом МОН України від 08.12.2008 року №1119, Положення про шкільний методичний кабінет, затвердженого педагогічною радою навчального закладу 30.08.2013 року, Концепції розвитку й Перспективного планування закладу на період з 2016 до 2021 року, річного плану роботи, інших актів законодавства в галузі освіти, в тому числі МОН України, наказу по закладу від 30.08.2016 року

№ 275/о «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами закладу у 2016/2017 навчальному році».

Здійснюючи теоретичне дослідження теми в рамках впровадження нової науково-методичної проблеми закладу, членами педагогічного колективу на засіданнях методичних формувань (МО, ЦМО) вивчалися питання, пов’язані з теорією і практикою щодо формування і розвитку ключових, предметних компетентностей школярів, визначення самих понять: компетентність, компетентнісний підхід, компетентна особистість, конкурентно-спроможний заклад, ключові компетентності випускника, методи і технології компетентнісного підходу на уроці.

Найвищою відправною точкою в роботі всіх структурних підрозділів методичної роботи в закладі була і залишається педагогічна рада, яка спрямовувала, координувала та контролювала діяльність всіх ланок методичної служби педколективу над єдиною науково-методичною проблемою. В 2016/2017 навчальному році на засіданнях педагогічної ради розглядалися такі питання:

     Системний підхід до реалізації науково-методичної проблеми закладу: науково-теоретичний аспект;

     Атестація – комплексна оцінка кваліфікації, педагогічного професіоналізму й продуктивної діяльності педагогів закладу;

     Про можливості навчальних предметів щодо формування основних груп компетентностей школярів (в ході вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з базових дисциплін);

     Готовність педагогів навчального закладу ефективно здійснювати здоров’язбережувальну діяльність, формувати культуру здорового способу життя школярів.

Обговорення визначених питань дало змогу почути думки вчителів різних кафедр щодо вирішення спільних питань, намітити шляхи подолання прогалин, визначити можливості для реалізації поставлених завдань.

Створена в навчальному закладі система навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами позитивно позначається на професійному становленні й розвитку педагогів. Підвищення їх професійного рівня – невід’ємна складова післядипломної освіти. В цьому і є головне призначення методичної роботи нашого навчального закладу.

Одним із важливих напрямків удосконалення педагогічної майстерності є атестація вчителів, яка здійснюється у відповідності з чинним законодавством, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, змінами і доповненнями до нього. Головним завданням атестаційного періоду є комплексна оцінка рівня кваліфікації педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності вчителів різних фахів.

З метою використання права вчителя на атестацію адміністрація закладу щороку  знайомить педагогів із законодавчою і нормативною базою щодо даного питання (протокол № 1 засідання педагогічної ради закладу від 30.08.2016 року).

Наказом по закладу від 16.09.2016 р. № 366/о «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2016/2017 навчальному році» було затверджено склад АК І рівня, до якої ввійшли компетентні, висококваліфіковані, методично грамотні педагоги, що мають вищу кваліфікаційну категорію і педагогічні звання. Вся робота АК проводилася згідно складеного і затвердженого плану роботи.

У графік атестації 2017 року були включені 1 бібліотекар і 12 педагогів різних фахів. Серед них учителі: початкових класів – 2, російської мови та зарубіжної літератури – 2, історії – 2, математики – 2, фізкультури – 2, вихователь ГПД – 1, культорганізатор – 1. Виданий відповідний наказ по закладу (наказ від 19.10.2016 року № 429/о «Про атестацію педагогічних працівників у 2016/2017 навчальному році»). Всі вони попередньо пройшли курси підвищення кваліфікації вчителів відповідного фаху, про що свідчать копії свідоцтв, виданих комунальним закладом «КОІППО імені Василя Сухомлинського».

У період атестації вчителів здійснювався психологічний супровід, який забезпечувала практичний психолог закладу – Мезенцева О.В..

Кожен учитель, який атестувався, у міжатестаційний період працював за власним планом самоосвітнього розвитку. Заключний етап роботи над реалізацією поставлених у ньому завдань відбувався саме під час атестаційного року.   Кожен учитель мав змогу звітувати перед колегами про проведену роботу, ділитися набутим досвідом, презентувати кращі доробки, друковану продукцію, електронні презентації, буклети та інше.

АК в рамках своїх повноважень вивчала систему роботи вчителів, узагальнювала методичні матеріали, відвідувала уроки й позакласні заходи, проводила співбесіди з учнями та їх батьками щодо здатності вчителів знаходити спільну мову з учасниками навчально-виховного процесу, зацікавлювати предметом, проводилися тренінгові заняття, вивчалася вчительська шкільна документація.

У навчальному закладі став традиційним Місячник «Я атестуюсь!», який цього року проводився відповідно до наказу від 02.02.2017 року № 46/о «Про організацію та проведення Місячника «Я атестуюсь!»» у період з 13.02 до 13.03.2017 року. Метою Місячника було завершення атестаційного періоду педагогічних працівників закладу, узагальнення матеріалів, спрямованих на всебічне, комплексне вивчення та оцінювання педагогічної діяльності вчителів, які атестуються, визначення рівня їх професійної компетентності, результатів роботи, фахової діяльності.

Проведенню Місячника передувала серйозна підготовка щодо організації та активної участі вчителів у запланованих заходах. Членами атестаційної комісії, керівниками МО, ЦМО, заступниками директора з ними проводилися: інструктивно-методична нарада, індивідуальні консультації, співбесіди; надавалися методичні рекомендації; переглядалася науково-методична література, документація.

У цей період активізувалася робота щодо заключного етапу вивчення системи роботи вчителів, які атестувалися, членами атестаційної комісії, адміністрацією закладу, соціально-психологічною службою. Відкриті уроки, позакласні заходи з предметів, виховні заходи в класах, де вчителі є класними керівниками, психолого-педагогічні консультації стали основною рушійною силою щодо встановлення рівня професійної майстерності педагогів у міжатестаційний період. Проведені заходи показали високий рівень професіоналізму досвідчених учителів і прагнення набути професійні навички молодих малодосвідчених учителів.

Значимою в період Місячника була робота керівників МО, ЦМО. Саме від них подавалася повна інформація про діяльність членів їх підструктур методичної роботи в міжатестаційний період.

Керівниками МО, ЦМО, адміністрацією навчального закладу, членами атестаційної комісії були ініційовані й проведені «круглий стіл» з проблеми: «Атестація – крок до вершини успіху», в ході якого відбулася конструктивна розмова щодо аналізу проведених відкритих уроків, занять, виховних заходів, кращі педагоги ділилися своїми педагогічними здобутками, враженнями від заключного етапу атестації 2017 року, підводили підсумки самоосвітньої роботи над методичними проблемами.

Аукціон педагогічних ідей став традиційним у ході проведення Місячника й дав можливість обмінятися досвідом роботи вчителів, які атестувалися, з молодими вчителями, педагогами, які атестуватимуться у 2018 році.

Соціально-психологічною службою закладу в рамках Місячника проводився тренінг щодо виявлення професійного рівня, оцінки результатів роботи вчителів,  які атестуються, рейтинг предметів, які вони викладають, міжособистісні стосунки між учнями і вчителями, рівень їх співпраці з учнями та батьками.

Заключним етапом Місячника «Я атестуюсь!» стала підготовка членами атестаційної комісії матеріалів з досвіду роботи вчителів для методичного бюлетеня «Атестація – крок до вершини педагогічної майстерності», який був представлений на засіданні педагогічної ради закладу 29 березня 2017 року. Саме тут були представлені творчі звіти педагогів, які атестувалися. Вони мали змогу ознайомити присутніх з власними надбаннями, розповісти про результати своєї роботи в міжатестаційний період, висвітленими в електронних презентаціях, буклетах та інших матеріалах. Інформація про даний захід висвітлена на сайті навчального закладу.

Атестація 2017 року пройшла згідно плану. Всі педпрацівники, які включені в графік атестації, атестовані в черговому порядку. Засідання шкільної атестаційної комісії пройшли у визначені планом строки.

Педагогічні працівники, які атестувалися в 2016/2017 н. р., своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації відповідно фаху та посади, на якій вони атестуються.

Результати атестації 2017 року такі:

 • встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 2 учителям,
 • встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель» – 2 учителям,
 • встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «вчитель-методист» – 1 учителеві,
 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 1 учителеві,
 • встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» – 1 педагогу,
 • встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії» – 1 педагогу,
 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» – 3 педагогам,
 • підвищено тарифний розряд до 11 культорганізатору ДЮЦу «Сузір’я» – 1.

Бібліотекар Боровкова Л.В. атестована як така, що відповідає займаній посаді.

За результатами атестації 2017 року видані відповідні накази по закладу: від 30 березня 2017 р. №131/о «Про результати атестації педагогічних працівників у 2017 році», від 11 квітня 2017 р. № 152/о «Про результати атестації педагогічних працівників у 2016/2017 навчальному році».

В організації роботи АК закладу з педагогами, які атестувалися, ми керувалися принципами перспективності, дієвості, особистісної орієнтації, демократії та взаємоповаги.

 

Якісний склад педагогічного колективу

у 2016/2017 навчальному році

 

Загальна кількість учителів у 2016/2017 навчальному році (станом на 01.10.2016 року) складала 67 осіб, з яких 66 мають вищу педагогічну освіту та один молодший спеціаліст. Відповідно до дипломів про вищу освіту та за результатами атестації педагоги закладу мають такі кваліфікаційні категорії:

Молодший спеціаліст Спеціаліст

Спеціаліст

ІІ категорії

Спеціаліст

І категорії

Спеціаліст

вищої категорії

1 (1%) 13 (19%) 6 (9%) 8 (13%) 39(58%)

Із загальної кількості педагогів мають педагогічні звання:

       «учитель-методист» 8 (12%) ,

       «старший учитель» 17 (25%).

Адміністрація навчального закладу належну увагу приділяє підготовці педагогічних кадрів на курсах підвищення кваліфікації. З цією метою створена дієва система перспективного та щорічного планування проходження курсів підвищення кваліфікації педагогів.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

 

Рік Загальна кількість педагогів Виділено місць за планом (%) Фактично пройшли курси
2013 63 12 (19%) 12 (100%)
2014 62 11 (18%)

10 (91%)

(1 звільнився)

2015 70 16 (23%)

14 (88%)

(1 звільнився,

1 перенесено на 2016 р.)

2016 73 13 (18%) 13 (100%)
2017 77 13 (17%)

6 (46% із заявлених)

(станом на 01.07.2017 року:

1 немає курсів у попередніх пропозиціях, останні замовлені на ІІ півріччя)

Уже у 2017 році своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації на базі КОІППО імені Василя Сухомлинського такі вчителі: Осаулець Л.В., вчитель української мови та літератури, з проблеми «Модернізація та технологізація уроків української мови та літератури», Лісевич Є.С., вчитель початкових класів, з проблеми «Інноваційна діяльність учителя в умовах реформування сучасної системи шкільної освіти», Терпак О.В., вчитель української мови та літератури, з проблеми «Модернізація та технологізація уроків української мови та літератури», Зайцева О.Б., вчитель фізики, з проблеми «Розвиток творчих здібностей учнів. Форми роботи на уроці та в позаурочний час», Зяблікова Н.М., вчитель англійської мови, з проблеми «Сучасні концептуальні принципи навчання англійської мови», Попова Ж.В., вчитель початкових класів, з проблеми «Розвиток предметних і ключових компетентностей учнів шляхом застосування інноваційних технологій в умовах упровадження ДС початкової загальної середньої освіти», Колосова С.О., вчитель образотворчого мистецтва, з проблеми «Творча самореалізація школярів у н-в процесі на різних рівнях навчання: початкова школа, основна школа, гурткова робота».

Звітуючи перед колегами на засіданнях методичних формувань, слухачі курсів презентували інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в школі у період реформування галузі освіти. Це дало змогу сконцентрувати увагу присутніх на особливостях змін на шляху до Нової школи, взяти на замітку нові форми й методи роботи з учнями, удосконалити власні напрацювання, переглянути методичну літературу, визначитися з подальшою роботою. Цьому сприяла самоосвітня робота вчителів. Індивідуальні плани самоосвітньої діяльності були розроблені кожним педагогом і направлялися на підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів. У дію вступала «Я – концепція». Заглиблення в проблему шляхом ознайомлення з методичною періодикою, досвідом роботи досвідчених педагогів школи, міста, області, країни, узагальнення власних напрацювань, співбесіди з колегами в ході участі в міських і обласних методичних заходах розширило пізнання вчителів, підвищило їх професійних рівень, теоретичну підготовку, практичні вміння. Результатом цього стали проведені на високому методичному рівні уроки, виховні заходи, чому сприяло впровадження елементів кращого педагогічного досвіду організації процесу навчання і виховання школярів у систему роботи кожного вчителя. Кожен із них знаходив ті підходи до організації навчально-виховного процесу з предмета, які, на його думку, були найбільш ефективними, результативними.

Питання «Про стан самоосвітньої роботи вчителів школи», «Про науково-дослідницьку діяльність вчителів та учнів як складову розвитку особистості» стали ключовими на засіданнях методичної ради, МО, ЦМО. З метою надання адресної допомоги керівникам методичних об’єднань та інших структурних підрозділів методичної роботи проводилися консультації з питань планування роботи МО, організації самоосвітньої роботи вчителів-предметників, підготовки їх до творчих звітів за результатами атестації, консультації для молодих учителів з різних питань їх діяльності в школі.

Результатом роботи стали підготовлені педагогічними працівниками закладу методичні розробки, збірки розробок уроків і виховних заходів на різні теми для дітей різного шкільного віку, які забезпечили успішне представлення кращого досвіду роботи вчителів школи з метою його поширення серед колег закладу, міста та області. Найбільш цікавими серед них є: «Вчимо знаходити істину» та «У творчому пошуку» (ЦМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу), «Педагогічні родзинки» та «Особистісне зростання вчителя» (МО вчителів початкових класів), «Компетентнісний підхід в іншомовній освіті» (МО вчителів англійської мови), «Сучасний урок – творча співпраця вчителя та учнів» (ЦМО вчителів художньо-естетичного циклу предметів і трудового навчання), «Ідеї Василя Сухомлинського в системі виховної роботи з молодшими школярами» (МО класних керівників початкових класів), «Перлини педагогічного досвіду» та «На крилах педагогічної ідеї» (ЦМО вчителів фізики, математики, інформатики), «Навчаємо дітей цікаво та ефективно» (ЦМО вчителів природничого циклу предметів). Ці методичні матеріали стали своєрідним підсумком п’ятирічної роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою закладу «Розвиток життєвих компетентностей школярів шляхом впровадження інтерактивних методів навчання» та початком нового етапу в його діяльності над новою – «Формування та реалізація компетентнісного підходу у навчально-виховній діяльності» в період з 2016 по 2021 роки. Виходячи зі змісту новообраної проблеми, педагогічний колектив поставив перед собою найважливіше завдання – активізація методичної роботи з педкадрами на основі концептуально нових підходів щодо їх професійного росту, що сприятиме підвищенню ефективності уроку як способу формування, розвитку й реалізації ключових компетентностей учнів. Співзвучною з визначеним завданням є і мета реалізації проблеми. Розроблена поетапна система реалізації науково-методичної проблеми:

vІ етап (2016-2017 навчальний рік) – теоретичне дослідження теми в рамках впровадження нової науково-методичної проблеми закладу.

vІІ етап – (2017-2018 навчальний рік) – частково-пошукове дослідження співпраці вчителя і учня в процесі формування ключових компетенцій.

vІІІ етап (2018 – 2019 навчальний рік) – пошуково-дослідницька діяльність практичного спрямування. Реалізація компетентнісного підходу в навчальній діяльності.

vІV етап (2019-2020 навчальний рік) – пошуково-дослідницька діяльність практичного спрямування. Виховання особистості шляхом формування життєвої компетентності.

vV етап (2020-2021 навчальний рік) – підсумково-аналітичний. Результативність навчально-виховної діяльності як наслідок реалізації компетентністного підходу.

         Перший етап, націлений на збір і накопичення інформації з визначеної проблеми, а це: вивчення праць вітчизняних і зарубіжних науковців і вчителів-практиків завершився. На засіданні педагогічної ради 30.05.2017 року керівники методичних формувань звітували про проведену роботу на першому етапі вивчення нової проблеми. Електронні презентації, буклети та й самі виступи довели актуальність обраного напрямку, його практичну значущість для кожного педагога, налаштованого працювати по-новому, нестандартно мислити, вміти адаптуватися до швидких змін умов життя і праці, нововведень.

         Результатом роботи на цьому етапі МО, ЦМО стали створені інформаційні каталоги наукової літератури, розроблений пакет діагностичних матеріалів «Готовність педагогів до роботи над науково-методичною проблемою», проведене відповідне діагностування; визначена необхідність залучення інших учасників навчально-виховного процесу до роботи над проблемним питанням.

Життя вимагає від школи змін. Проте досвідченим учителям не так легко змінити свою роками відпрацьовану методику викладання, власне бачення вирішення освітянських питань. І навіть молоді вчителі, які нещодавно закінчили вуз, не ознайомлені з новими підходами до організації навчально-виховного процесу. Вони обізнані з традиційними підходами, а секрети нових мають засвоїти в педагогічному колективі. Велика роль відводиться на даному етапі керівництву навчальним закладом, суть якого, за словами В.Сухомлинського, заключається в тому, «щоб у найважчій справі на очах у педагогів створювався, дозрівав і утверджувався кращий досвід, який втілював би в собі передові педагогічні ідеї». Наш колектив намагається слідувати цим рекомендаціям, які сприятимуть забезпеченню системного підходу до роботи над науково-методичною проблемою, бо як зазначав Ю.А. Конаржевський: «Системний підхід – це методологічна організація в науковому пізнанні об’єктивної дійсності й практика управління складними системами». Школа – це складна система, у яку входить багато структурних елементів і підсистем: учень – клас – учнівський колектив; учитель – педагогічний колектив… Тому управління школою треба здійснювати на основі системного підходу. Адже система вимагає обов’язкового управління, а її відсутність – втрата управління, яка веде до хаосу, руйнування. Тому організацію роботи над науково-методичною проблемою ми розглядаємо під кутом саме системного підходу і сподіваємося на позитивний результат.

Робота педагогічного колективу над науково-методичною проблемою вимагає не лише певних науково-методичних знань, але й вияву ініціативи, творчості. З цією метою у закладі наказом «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками в 2016/2017 навчальному році» визначено таку форму методичної роботи як творча група щодо реалізації науково-методичної проблеми закладу, до складу якої ввійшли члени адміністрації, представники колективу, а саме: Кураксіна О.І., Горобець О.В., Бачинська В.В., Ратушна О.М., Проценко О.О., Хмелюк С.О., Богданова С.В., Мезенцева О.В.. Протягом навчального року члени творчої групи скеровували роботу методичних структурних підрозділів, надавали консультації з різних питань організації роботи над темами МО, ЦМО, самоосвітньої діяльності досвідчених і малодосвідчених педагогів, накопичували матеріал з науково-методичної проблеми.

З метою впорядкування обліку, обробки та використання наявних матеріалів у методичному кабінеті оновлена номенклатура справ.

Кожного року у достатньому обсязі здійснюється передплата періодичних видань (за рахунок учительських внесків, коштів, виручених за здачу макулатури, спонсорської допомоги). З метою інформаційно-методичного забезпечення організації роботи з педагогічними кадрами та підвищення якості навчально-виховного процесу в методичному кабінеті та бібліотеці навчального закладу систематично оформлювалися виставки нових педагогічних надходжень. Членами МО, ЦМО готувалися експрес-інформації за публікаціями фахових газет і журналів, поповнювалася картотека періодичних видань, методичних, позакласних заходів, поновлювався Банк педагогічних технологій.

У міжкурсовий період підвищенню професійної компетентності педагогів сприяли такі форми методичної роботи: педагогічні та культурологічні інформації, індивідуальні співбесіди, групові консультації, засідання МО, творчих груп, психолого-педагогічний семінар. Активними учасниками обласних методичних форм роботи, які проводилися з ініціативи КОІППО імені В.О.Сухомлинського, стали: вчитель української мови та літератури Голик О.В. – член творчої групи з проблеми «Компаративний аналіз художнього твору», вчитель української мови та літератури Осаулець Л.В. – член творчої групи з проблеми «Шляхи аналізу літературного твору в шкільній практиці».

Учитель історії Бачинська В.В. стала учасником Всеукраїнського науково-практичного семінару з проблем голокосту в історії України, який відбувся у грудні 2016 року в місті Вінниця.

Горобець О.В., вчитель трудового навчання, протягом навчального року була учасником ряду Всеукраїнських семінарів-практикумів: 05 – 08.10.2016 року у місті Івано-Франківськ з проблеми «Технологічна освіта в сучасних умовах. Перспективи розвитку», з 25 березня по 01 квітня 2017 року в місті Полтава , з 26, 27 квітня 2017 року у місті Житомир, 06.06.2017 року у місті Полтава, 13-14 червня 2017 року у місті Київ. Крім цього Олена Валеріївна є співавтором творчої групи по створенню підручників нового покоління за новим ДС для учнів уже 9-их класів.

Деякі вчителі закладу стали учасниками різноманітних вебінарів. Серед них: Ботвінова Л.М., вчитель математики, з питань підготовки учнів-випускників до ЗНО з математики; Сащенко С.А., вчитель російської мови та зарубіжної літератури, з проблеми «Інфографіка на уроках зарубіжної літератури» (автор Коновалова М.В.). Ратушна О.М., вчитель російської мови та зарубіжної літератури, пройшла інструктаж з питань експертизи проектів підручників для 9 класу ЗНЗ (грудень 2016 року) на базі КОІППО імені В. Сухомлинського.

Не менш важливого значення адміністрація навчального закладу віддає участі вчителів у міських формах методичної роботи. Саме тому в 2016/2017 навчальному році педагоги закладу стали учасниками системи заходів, що дали змогу розширити пізнавальне коло знань, збагатитися практичним досвідом роботи колег, оцінити свої здобутки. Практично значимими були: семінари-практикуми, майстер-класи, творчі групи, семінари-тренінги, практикуми, авторські школи, січнева інтернет-конференція. До участі в цих формах методроботи були залучені практично всі педагоги навчального закладу. Кожне відвідування таких форм методичної роботи супроводжувалося подальшою передачею набутої інформації своїм колегам на засіданнях МО, ЦМО. Це давало можливість не лише знайомитися з надбаннями педагогів міста, а й самим оцінити власну педагогічну діяльність, впроваджувати елементи досвіду кращих колег у навчально-виховний процес. Найбільш активними учасниками постійно діючих міських методичних форм роботи були: Ратушна О.М., вчитель російської мови та зарубіжної літератури, – творча група вчителів російської мови; Брайченко Т.І., вчитель російської мови та зарубіжної літератури, – майстер-клас вчителя зарубіжної літератури гімназії № 9 Тіхоненко С.О., різні форми проведення заходів для вчителів англійської мови, учасниками яких були вчителі англійської мови Соколенко Н.А., Хмелюк С.О., Васільєва О.В., Зяблікова Н.М., Височин Н.А..

        Досвід роботи вчителів нашої школи презентувався в ході проведення на базі закладу міських і обласних методичних заходів. Так, наприклад, 7 грудня 2016 року на базі нашої школи проводився семінар для слухачів курсів ОІППО ім. В. Сухомлинського. Свій досвід, професійну майстерність показали вчителі: Снєгова О.В., Шумак Н.Г., Попова Ж.В., Клюй І.С., Стукаленко О.П., Щорба Ю.В. шляхом проведення відкритих уроків. В цей же день учитель вищої категорії Стукаленко О.П. прочитала лекцію для слухачів курсів КОІППО імені В. Сухомлинського, з питань організації розвивального навчання в початковій школі. Сама педагог є членом обласної та міської творчих груп, де презентує свою роботу з розвивального навчання та проводить майстер-класи з проблеми «Робота над задачею. Складання допоміжної моделі задач». Ольга Петрівна отримала сертифікат учасника авторського семінару С.О. Скворцової «Проблеми сучасного підручника. Реалізація оновленого змісту навчання математики (з використанням НМК «Математика 1-4 кл.» Скворцової С.О., Онопрієнко О.В.)», який відбувся на базі КЗ «КОІППО ім. В. Сухомлинського». Це створило умови для підвищення професійного та методичного рівня педагогів, формування педагога-новатора, який проводить нетрадиційні уроки.

         Учителі англійської мови брали участь у фахових семінарах, проведених ЦМСПС: міський семінар для вчителів англійської мови у серпні, міські семінари для вчителів англійської мови, проводені видавництвом «Лінгвіст» у вересні й жовтні, семінар для вчителів англійської мови, які працюють в початковій школі, семінар вчителів англійської мови щодо використання GOOGLEAPPS, січнева інтернет-конференція, вебінари, які проводили видавництва Macmillan, «Лінгвіст» та інше.

         Учителі англійської мови є членами та керівниками творчих груп міста й школи. Вчитель Васільєва О.В вже третій рік є членом міської творчої групи з проблеми «Удосконалення науково-методичного супроводу педагогічних працівників в умовах реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. Аналіз програм та підручників з іноземної мови»; вчитель Хмелюк С.О. очолює Школу молодого вчителя «Паросток» у навчальному закладі; вчитель Височин Н.А. очолює шкільну творчу групу «Школа по запровадженню Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», членом якої є вчитель Соколенко Н.А.. Одним із видів роботи МО вчителів даного фаху є вивчення досвіду роботи колеги СЗОШ № 14 Депутатової Л.Л. з проблеми «Особистісно-орієнтований підхід у навчанні граматики на уроках англійської мови».

Члени ЦМО вчителів математики, фізики, інформатики протягом навчального року відвідали такі міські методичні заходи – семінари: у вересні з проблеми «Спрямованість викладання математики на розвиток обдарування учнів: науково-методичне забезпечення», у жовтні з проблеми «Робота з обдарованими учнями», семінари-практикуми: у листопаді – «Особливості викладання фізики в умовах впровадження Державного стандарту  базової і повної загальної середньої освіти», у січні – «Використання планшетів та мультимедійної дошки в навчально-виховному процесі», у лютому – «Шляхи підвищення ефективності навчання математики в школі», у березні для молодих вчителів в рамках декади «Ініціатива і творчість молодих», Міжнародний освітній проект «Година коду» у листопаді, дистанційний курс Бази даних у грудні, навчально-методичний семінар у квітні – «Навчання та сертифікація з питань перевірки завдань відкритої форми робіт учасників ЗНО з математики», протягом року семінар з проблеми «Впровадження сервісів «Google»», вчитель фізики Зайцева О.Б. є  членом оргкомітету міського етапу олімпіади з фізики.

Найвищим досягненням у роботі цього ЦМО є участь Алєксєєвої Ю.Л., вчителя інформатики, у міському етапі конкурсу педагогічної майстерності «Учитель року – 2017» в номінації «Інформатика», де вона посіла ІІ місце.

Учителі ЦМО вчителів природничого циклу предметів теж брали участь в різних формах методроботи міста, які організовував і проводив ЦМСПС управління освіти, а саме: Рихлицька М. І. в грудні 2016 року стала учасницею семінару-практикуму «Використання можливостей «Google Apps for Education» для здійснення моніторингу якості навчальних досягнень учнів»,                              Михайленко Т.С. в лютому брала участь в семінарі-практикумі для вчителів хімії та біології «Використання сучасних інноваційних технологій навчання як засіб формування життєвих компетентностей на уроках хімії та біології», Константінова Ю.С. підготувала виступ для січневої інтерактивної конференції «Реалізація вимог формування ключових і предметних компетентностей школярів в умовах використання Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти вчителями хімії» та була учасником семінарів-практикумів з проблем: «Робота з обдарованими учнями», «Використання можливостей «Google Apps for Education» як запорука підвищення якості навчально-виховного процесу». Вчителі Зубко О.С. і Константінова Ю.С. брали участь у конкурсі «Розробка та застосування інформаційних, телекомунікаційних, інноваційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес, науково-пошукову роботу для забезпечення входження в сучасний європейський освітній простір та реалізацію основних програмних заходів по підвищенню рівня викладання предметів природничо-математичного циклу». Крім того, Зубко О.С. брала участь у роботі творчої групи по створенню енциклопедії Кіровоградської області з географічної тематики.

Члени МО вчителів початкових класів брали активну участь у міських семінарах, а саме: майстер-клас вчителя НВО № 31 Табальчук Л.М. для педагогів 1-х класів з проблеми «Формування пізнавальної активності молодших школярів через інтеграцію краєзнавчих знань»; для вчителів 2-х класів – семінар-практикум з проблеми «Використання хмарних технологій у навчанні учнів молодших класів»; для вчителів 3-х класів – семінар-практикум з проблеми «Інноваційні підходи для здійснення викладання предмета «Основи здоров’я» та семінар «Проектна діяльність в початковій школі»; для вчителів   4-х класів – семінар-практикум з проблеми «Впровадження ІКТ в навчально-виховний процес початкової школи та підготовки учнів до ДПА».

Снєгова О.В., вчитель 4-Б класу, пройшла дистанційний курс «Інноваційна освітня діяльність: зміст і форми».

         Активну участь брали вчителі початкових класів у січневій науково-практичній інтернет-конференції – 2017 з проблеми: «Реалізація вимог формування ключових і предметних компетентностей школярів в умовах впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової повної загальної середньої освіти». Вони ознайомилися та вислови свої судження більше, ніж до двадцяти статей своїх колег з інших навчальних закладів міста.

Не менш активними були члени й інших МО, ЦМО. За пропозиціями ЦМСПС вони відвідували методичні заходи, які сприяли підвищенню їх фахового рівня, методичної підготовки в умовах запровадження ДС освіти.

На базі навчального закладу проводилися міські та обласні методичні заходи: 15.12.2016 року відбулося засідання творчої групи з проблеми «Підвищення рівня навчально-методичної підготовки і фахової майстерності педагогічних працівників шляхом удосконалення внутрішньошкільної методичної роботи», 01.02.2017 року семінар-практикум для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів історії та права, 12.04.2017 року для вчителів трудового навчання (обслуговуюча праця).

Одним із видів презентації набутого власного досвіду роботи є друк матеріалів у фахових виданнях. У цьому навчальному році роботи вчителя трудового навчання Бардакова А.О. друкувалися у журналі «Трудове навчання» (№№ 7, 8, 9, 10, 11, 12). Це своєрідна можливість набути нового досвіду, поділитися власним.

Аналізуючи рівень проведеної МО, ЦМО роботи з реалізації науково-методичних проблем, випливає, що системний підхід до організації методичної роботи позитивно впливає на підвищення рівня викладання та навчальних досягнень учнів, професійної майстерності педагогів, удосконалення навчально-виховного процесу взагалі. Поєднання традиційних і нетрадиційних форм методичної роботи сприяло підвищенню ефективності й результативності процесу навчання і виховання школярів.

Впровадження інноваційних технологій у систему методичної роботи позитивно позначилось на формуванні професійної майстерності педагогів, створило сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу педагогів, їх саморозвитку та самовдосконалення. Для цього забезпечувалося співвідношення колективних, групових та індивідуальних форм роботи, традиційних та інноваційних підходів до організації методичної роботи, активних та інтерактивних форм навчання педкадрів. Увійшло в широку практику проведення ділових ігор, педагогічних дискусій, панорам методичних ідей, аукціонів педагогічних ідей та ін..

Одним із пріоритетних напрямків методичної роботи є робота з молодими спеціалістами. З метою надання адресної допомоги молодим учителям в закладі діє Школа молодого вчителя «Паросток» (кер. Хмелюк С. О.), яка працює над методичною проблемою «Шляхи формування професійних компетентностей молодого вчителя».

У 2016/2017 навчальному році було проведено 5 засідань Школи молодого вчителя, сплановано і організовано роботу між засіданнями. Саме тут обговорювалися найбільш цікаві методичні новинки. В планах на поточний навчальний рік було визначено проблеми самоосвіти, над розв'язанням яких працювали молоді вчителі.

Найбільш значимими були Місячник молодого вчителя-стажиста та декада «Ініціатива і творчість молодих», які проводилися відповідно до річного плану роботи та плану внутрішньошкільної методичної роботи навчального закладу з метою надання допомоги молодим учителям у розв’язанні проблем щодо організації навчально-виховного процесу, методик викладання предметів, ознайомлення з сучасними методами й технологіями навчання школярів, їх виховання, творчим використанням педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського з нагоди його 98-ої річниці від дня народження, впровадження ефективного й результативного педагогічного досвіду вчителів у своїй практичній діяльності.

Так, у період з 26 вересня по 26 жовтня 2016 року традиційно проводився Місячник молодого педагога-стажиста з проблеми «В.О. Сухомлинський – діалог із сучасністю» (наказ № 378/о від20.09.2016 року «Про організацію та проведення Місячника молодого вчителя у 2016/2017 навчальному році»).

У цьому навчальному році колектив закладу продовжив трудові відносини з молодими вчителями, які успішно пройшли стажування (стаж роботи 1 рік), та педагогами, стаж роботи яких до 3-х років. Серед них: вчитель української мови та літератури Демешко К.С., вихователі ГПД Коваленко Ю. М., Левицька А. С., вчитель початкових класів Ткаченко Л.А., вчитель інформатики Скуйбіда О.О., вчитель математики Армашова В.О., вчитель фізики Палій Л.С.. Когорту молодих педагогів поповнили вчитель фізкультури Лісничий І.В., вчитель інформатики Петріченко О.А., вчитель початкових класів Протасова О.Ю., вихователь ГПД Нежданова І.С..

Початку Місячника передувала серйозна підготовча робота, яка розпочалася ще 08.09.2016 року. В ході її проводилася співбесіда з молодими вчителями «Як Вам працюється в школі?», під час якої з’ясовувалися проблеми, що турбують молодих учителів, їх готовність до впровадження передових педагогічних ідей, рівень їх самоосвітньої діяльності, напрацювання власної системи роботи.

Особливої уваги було надано питанням вивчення законодавчо-нормативної бази, спрямованої на забезпечення ефективності та результативності навчально-виховного процесу, а саме: інструкції з ведення ділової документації в ЗНЗ, методичні рекомендації з базових дисциплін, Типового положення про атестацію педагогічних працівників, Законів, Постанов та інше.

У закладі постійно діє консультпункт. За потреби проводяться індивідуальні консультації для молодих колег з питань планування навчальної, методичної та самоосвітньої діяльності, проходження першої атестації, складання плану самоосвітньої діяльності, індивідуального плану стажування, ведення шкільної документації, написання календарних планів, планів виховної роботи та інші. Така робота стала своєрідною гарячою лінією для термінового з’ясування і вирішення будь-яких проблем.

Вже традиційно склалося, що перші кроки на педагогічній ниві вчителі-початківці роблять разом зі своїми наставниками, які визначені наказом по закладу. Вся робота з цією категорією вчителів починається зі знайомства, яке відбувається під час співбесіди молодих колег з адміністрацією школи, кращими педагогами закладу.

З метою встановлення рівня підготовленості випускників вузів до роботи з учнями та виявлення запитів молодих педагогів для поліпшення їх умов праці було проведене анкетування. Зібравшись у тісному колі молоді вчителі та їх наставники провели перші консультації,  які передбачали виявлення знань навчальних програм з предметів, пояснювальних записок до них, методичних рекомендацій щодо викладання предметів у 2016/17 навчальному році, методів і прийомів навчання та виховання школярів, яких вимагає сучасна школа на основі Державних стандартів освіти.

Не залишилися молоді й малодосвідчені педагоги й без психологічної підтримки. Саме цим переймалася протягом Місячника практичний психолог Мезенцева О.В.. Проведений нею тренінг дав змогу швидше адаптуватися до нових умов праці, режиму роботи. Гра «Комплімент» дала змогу встановити тісний контакт між молодими і досвідченими вчителями, наставниками,  спілкування з учнями різних вікових категорій.

В рамках Місячника проведена декада учителя-наставника, в ході якої кращі вчителі-наставники провели майстер-клас, ознайомили молодь зі своїми напрацюваннями. На належному рівні пройшла дискусія-зустріч кращих учителів школи з проблеми: «Сучасний урок – це твір мистецтва». Під час цього заходу молоді вчителі висловлювали власні думки з приводу особливостей сучасного уроку, підходів до його розробки, підбору форм і методів роботи з учнями. Це сприяло налагодженню стосунків двох поколінь учителів, обміну їх досвідом (взаємовідвідування уроків за принципом: наставник – молодому, молодий – наставнику). Як підсумок співпраці наставників з молодими вчителями став тренінг «Партнерське спілкування наставника і молодого фахівця».

Практичне заняття з проблеми «Творча реалізація педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в практиці роботи», яке проводилося керівником ШМВ «Паросток» С.О. Хмелюк, сприяло усвідомленню своєї діяльності в системі освіти, як шлях професійного і особистісного зростання. Успішно проведена ділова гра «Інтерактивні методи навчання» реалізувала поставлену мету – допомогти молодим педагогам повірити у свої сили, проявити свою творчість у ході впровадження новітніх технологій навчання і виховання.

Методичний калейдоскоп «Творчість вчителя – це необхідність чи данина моді?» (обмін думками) показав рівень фахової підготовки молодих учителів, дав змогу висловити власні думки з приводу значимості професії вчителя в сучасному суспільстві, розповісти про перші враження, очікування, акцентувати увагу на особливостях організації роботи з дітьми різних вікових категорій. В рамках заходу було проведене тренінгове заняття з проблеми «Стратегія особистісного і професійного самовдосконалення». Метою даного заходу було: сприяння усвідомленню учасниками необхідності самовдосконалення і прагнення до особистісного і професійного зростання як умови життєвого благополуччя. Акценти робилися на активізації особистісного потенціалу учасників для саморозвитку, самоудосконалення, визначення шляхів вирішення питань підвищення їх мотивації до навчального процесу, удосконалення міжособистісної взаємодії.

Заключним етапом проведення Місячника стали творчі звіти молодих учителів у педагогічній кав’ярні, де присутні ділилися своїми враженнями від проведених в рамках Місячника заходів, напрацюваннями з використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі, значенні педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського для сучасного вчителя. За підсумками проведення Місячника видано наказ по закладу від 31.10.2016 року № 440/о.

На виконання наказу управління освіти Кіровоградської міської ради від 07 лютого 2017 року № 92/0 «Про проведення декади «Ініціатива і творчість молодих», наказу по закладу від 08.02.2017 року № 54/о «Про проведення декади «Ініціатива і творчість молодих», плану внутрішньошкільної методичної роботи на 2016/2017 навчальний рік, плану роботи Школи молодого вчителя «Паросток» та з метою розвитку ініціативи й творчості молодих учителів, формування їх педагогічного досвіду в період з 27 лютого по 10 березня 2017 року проходила декада «Ініціатива і творчість молодих».

Цьогорічна декада проходила під гаслом «Професія учителя – найблагородніша серед усіх інших…», весь період якої був поділений на рубрики, яким передували загальношкільні організаційні, методичні та психолого-педагогічні заходи. Рубрики були такими: Рубрика І – У творчій лабораторії майстра; Рубрика ІІ – У пошуку педагогічного стилю; Рубрика ІІІ – На шляху до майстерності. На завершення були підведені підсумки проведеної роботи.

До цього виду методичної роботи з вчителями-початківцями були залучені слухачі Школи молодого вчителя «Паросток» (керівник Хмелюк С.О.), вчителі зі стажем роботи до трьох років, педагоги-наставники, кращі вчителі школи, практичний психолог, адміністрація навчального закладу.

Заходи декади були націлені на надання допомоги молодим учителям у розв’язанні першочергових завдань в організації навчально-виховного процесу, подолання труднощів щодо методик викладання базових дисциплін, проведення занять групи продовженого дня, виховних заходів та інше. В цей період значно активізувалася робота консультаційного пункту «Надія», діяльність якого сприяє встановленню рівня сформованості дидактичних умінь, посиленню творчої активності, бажання плідно і творчо працювати в школі.

Кожна Рубрика відзначалася проведенням ряду методичних заходів.

Декада розпочалася зустріччю адміністрації, вчителів-наставників, кращих вчителів школи з малодосвідченими вчителями. З метою вивчення запитів молодих учителів та визначення їх самоосвітнього рівня у кінці цього зібрання серед молодих учителів було проведене анкетування, яке дало змогу виявити деякі проблеми, недоречності в роботі початківців, моменти, на з’ясування яких необхідно звернути увагу.

У методичному кабінеті була організована виставка робіт молодих учителів – конспекти кращих уроків, виховних заходів, учнівських робіт, а також методичної, довідкової літератури, методичних доробок наставників та інше на допомогу молодим колегам. Даний етап роботи завершився створенням Галереї творчих доробок молодих учителів за рубриками: «Чому навчився у своїх колег?», «Увага! Цікавий досвід», «У творчому пошуку».

З цікавістю молоді вчителі готувалися й брали участь у заочній педагогічній раді з проблеми «Креативна особистість – це… Шляхи формування креативної особистості». Підготовлені матеріали свідчать про обізнаність вчителів з даної проблеми.

Упродовж декади з проблем налагодження стосунків між учителем, учнями та їх батьками проводилися психолого-педагогічні консультації для молодих учителів, які надавала практичний психолог Мезенцева О.В.. Проведені психолого-педагогічні тренінги «Конфлікти, їх причини і наслідки. Методи подолання конфліктів», «Стилі і методи педагогічного спілкування», сприяли подоланню труднощів у спілкуванні з учнями, батьками, колегами, налагодженню стосунків з усіма учасниками навчально-виховного процесу.

Протягом декади проводилася значна практична робота молодими вчителями та їх наставниками. Серед найбільш продуктивних форм роботи – відвідування (взаємовідвідування) й проведення відкритих уроків за принципом: молодий учитель-наставнику, наставник–молодому. Для старших колег – це можливість поділитися досвідом з підопічними, а молодим набути досвіду.

У рубриці «У творчій лабораторії майстра» проводилися: зустріч у Педагогічній вітальні в контексті «Молодість і досвід. Оптимальне середовище», лабораторія вчителя-майстра (відвідування уроків учителів-наставників), обмін враженнями, творча майстерня вчителя з проблеми «Творчість учителя – запорука росту фахового рівня та педагогічної майстерності» (обмін досвідом). Такі заходи дали змогу молодим учителям зануритися в систему роботи досвідчених вчителів, виявити перлини їх педагогічного досвіду, запозичити кращі елементи з метою подальшого їх використання у своїй роботі.

Молоді вчителі теж долучилися до низки методичних заходів, а саме: проведення відкритих уроків за участі наставників та малодосвідчених колег (Рубрика «Запрошую на урок»), брали участь у «круглому столі» з проблеми «Усвідомлення своєї діяльності в системі освіти, як шлях професійного і особистісного зростання», провели методичний аукціон «Сучасний урок. Який він?» (презентації педагогічних знахідок молодих учителів в рамках «круглого столу»), творчі звіти з самоосвітніх проблем, «десятихвилинне есе» «Які з побачених на уроці вчителя-наставника методів і прийомів роботи буду використовувати в особистій практиці?», практичне заняття «Я зіткнувся з проблемою. Як її вирішити?» (розбір педагогічних ситуацій), методичний діалог «Мої перші успіхи і досягнення» та творча дискусія «Чи може любов учителя до дітей виявити себе в конспекту уроку?».

У Рубриці «На шляху до майстерності» вчитель-стажист Петріченко О.А., вчитель інформатики відвідав міські методичні заходи, підготував виставковий матеріал «Мої перші успіхи і досягнення».

29 березня 2017 року на засіданні педагогічної ради розглядалося питання про стажування молодих спеціалістів та роботу Школи молодого вчителя. Петріченка О.А. визнано таким, що пройшов стажування.

За результатами проведеної в період декади роботи видано наказ по закладу від 17 березня 2017 року № 109/о «Про підсумки проведення декади «Ініціатива і творчість молодих»».

Матеріали проведення Місячника молодого вчителя-стажиста і декади «Ініціатива і творчість молодих» узагальнені, оформлені окремим зібранням. Найцікавіші заходи висвітлені на сайті навчального закладу.

Молодим учителям завжди є у кого повчитися. Протягом 2016/2017 навчального року вивчено досвід роботи таких учителів навчального закладу: Ратушної О.М., вчителя російської мови та зарубіжної літератури, з проблеми «Інтерактивні форми і методи навчання на уроках російської мови», виданий методичний посібник (протокол засідання МР № 5 від 05.04.2017 року),     Цибулі Н.О., вчителя інформатики, з проблеми «Хмарні технології у навчально-виховному процесі», Сащенко С.А., вчителя зарубіжної літератури, з проблеми «Компетентнісний підхід до вивчення зарубіжної літератури в школі», Стукаленко О.П., вчителя початкових класів, з проблеми «Навчання і виховання молодших школярів за системою розвивального навчання Ельконіна-Давидова» (посібник готується до друку), Осаулець Л.В., вчителя української мови та літератури, з проблеми «Використання інтерактивних технологій під час шкільного аналізу художнього тексту». Досвід роботи цих учителів презентований на засіданні методичної ради закладу (протокол засідання МР   № 6 від 25 травня 2017 року).

Маючи таких наставників, молоді педагоги теж включаються в процес активного творчого пошуку. Про це свідчать такі результати їхньої праці. Вихователі ГПД Коваленко Ю.М. та Левицька А.С. стали цього року учасниками міського конкурсу «Кращий вихователь ГПД – 2017». Надавши цікаві матеріали вони ввійшли до півфіналу цього конкурсного змагання. Левицька А.С. гідно представила свій напрацьований стиль роботи у фіналі конкурсу. Перемогти не вдалося, але досвід роботи старших колег дасть змогу проаналізувати свою роботу, налаштуватися на впровадження більш ефективних і результативних форм і методів роботи з дітьми в ГПД.

Важливою складовою методичної роботи в закладі є вивчення стану викладання базових дисциплін, організації методичної роботи з педагогами різних фахів, проведення ними системи заходів щодо удосконалення процесу викладання навчальних дисциплін, підвищення рівня навченості учнів. Даний вид контролю за станом навчально-виховного процесу здійснювався згідно з річним планом роботи закладу, відповідно до наказів, а саме: від 13.10.2016 року № 424/о «Про організацію вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 1-4 класів з англійської мови», від 19.10.2016 року № 430/о «Про порядок вивчення стану викладання суспільно-гуманітарних дисциплін (історія України, всесвітня історія, курс «Людина і світ») у 5-11 класах і рівень навчальних досягнень учнів 9-11 класів», від 30.01.2017 року № 39/о «Про організацію вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 2-11 класів з інформатики», від 18.02.2017 року № 43/о «Про порядок вивчення стану викладання та рівень навчальних досягнень з правознавства учнів 9, 10 класів», від 29.11.2016 року № 491/о «Про організацію вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 1-4 класів з математики», від 31.03.2017 року № 137/о «Про порядок вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 5-7 класів з музичного мистецтва».

Питання про результатами вивчення стану викладання та рівень навчальних досягнень учнів із зазначених вище предметів розглядалися на засіданні педагогічної ради закладу (протоколи: № 5 від 08.12.2016 року (англійська мова 1-4 класи та історія України, всесвітня історія, Людина і світ 5-11 класи), № 6 від 29.12.2016 року (математика 1-4 класи), № 10 від 29.03.2017 року (правознавство 9, 10 класи, інформатика 2-11 класи), № 13 від 30.05.2017 року музичне мистецтво 5-7 класи), обговорювалися на МО, ЦМО й розроблялися ними заходи по ліквідації виявлених недоліків.

Результати вивчення стану викладання, дотримання державних вимог до змісту та обсягу навчальних програм, рівня навчальних досягнень з базових дисциплін свідчать про те, що вчителі мають достатню науково-теоретичну підготовку, володіють методикою викладання предметів, обізнані з навчальними програмами, інструктивно-методичними листами Міністерства освіти і науки України, ведуть необхідну документацію. На уроках педагоги використовують сучасні форми і методи навчання, що активізують розумову діяльність учнів, розвивають їх творчі здібності та практичні вміння, сприяють підвищенню у школярів інтересу до вивчення того чи іншого предмета.

         Узагальнені матеріали висвітлені в матеріалах, зібраних експертними групами. За результатами проведеної роботи видані накази по закладу:

 • від 08.12.2016 року № 506/о «Про введення в дію рішення педради протокол № 5 від 08.12.2016 року»,
 • від 08.12.2016 року № 507/о «Про введення в дію рішення педради протокол № 5 від 08.12.2016 року»,
 • від 29.12.2016 року № 541/о «Про введення в дію рішення педради від29.12.2016 року протокол № 6»,
 • від 31.03.2017 року № 138/о «Про введення в дію рішення педради протокол № 10 від 29.03.2017 року»,
 • від 31.03.2017 року № 144/о «Про введення в дію рішення педради протокол № 10 від 29.03.2017 року»,
 • від 31.05.2017 року № 219/о «Про введення в дію рішення педради протокол № 13 від 30.05.2017 року».

У січні 2017 року ЦМСПС управління освіти Кіровоградської міської ради проводилося вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 5-9 класів з російської мови. За результатами роботи членів комісії не надано жодних зауважень.

Методична робота позитивно впливає на результати участі школярів в олімпіадах, турнірах, конкурсах різних рівнів.

Робота зі здібними та обдарованими учнями проводилася у відповідності до шкільної програми «Обдарована дитина».

З метою забезпечення належної організації роботи постійно поповнювався банк даних обдарованих учнів, здійснювався психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини за різними видами діяльності; діагностика учнів, яка мала на меті виявляти обдарованих дітей за віковими категоріями, поповнювалися анотовані каталоги літератури з питань роботи з обдарованою молоддю.

Найпоширенішими формами залучення обдарованої учнівської молоді до інтелектуальної та творчої праці стали олімпіади, різноманітні конкурси, турніри, інтелектуальні та спортивні змагання. Маємо такі результати:

Призери міського етапу Всеукраїнських олімпіад

(наказ УО від 29.12.2016 року №1043/о)

№ з/п

Прізвище,

ім’я учня

Клас Предмет Місце П.І.Б. учителя
1. Сідаш Олександр трудове навчання І Бардаков А.О.
2. Левченко Ірина трудове навчання І Горобець О.В.
3. Горяєва Анна 10А трудове навчання І Горобець О.В.
4. Кісенко Олексій 10А географія І Зубко О.С.
5. Солонченко Наталя англійська мова ІІІ Хмелюк С.О.
6. Улічева Юлія українська мова і література ІІІ Голик О.В.
7. Кісенко Олексій 10А російської мови і літератури ІІІ Ратушна О.М.
8. Коршун Павло 11А інформатика ІІІ Цибуля Н.О.

Призери обласного етапу Всеукраїнських олімпіад

(накази УО Кіровоградської обласної державної адміністрації від 16.02.2017 року № 93, від 02.03.2017 року № 139, від 17.03.2017 року № 206)

№ з/п

Прізвище,

ім’я учня

Клас Предмет Місце П.І.Б. учителя
1 Сідаш Олександр трудове навчання І Бардаков А.О.
2 Левченко Ірина трудове навчання І Горобець О.В.
3 Горяєва Анна 10А трудове навчання ІІ Горобець О.В.
4 Кісенко Олексій 10А географія ІІІ Зубко О.С.
5 Кісенко Олексій 10А російської мови і літератури ІІІ Ратушна О.М.

ІІ (міський) етап XVІІ Міжнародного конкурсу

знавців української мови імені Петра Яцика

(наказ УО від 24.11.2016 року № 897/о)

Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. учителя
1 Клєщова Ірина 11А ІІ Фадєєва Н.В.

Міський етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської  молоді імені Тараса Шевченка(наказ УО від 16.11.2016 року № 877/о)

Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. учителя
1 Улічева Юлія ІІ Голик О.В.

Міський етап ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням, «Об’єднаймося ж, брати мої» у номінації «Література» (наказ УО від 21.12.2016 року № 1015/о):

Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. учителя
1 Улічева Юлія І Голик О.В.

Обласний етап ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості,

у номінації «Література»

(наказ УО Кіровоградської обласної державної адміністрації від 10.02.2017 року № 82):

Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. учителя
1 Улічева Юлія І Голик О.В.

Міський етап ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням, «Об’єднаймося ж, брати мої» у номінації «Історія України: державотворення» (наказ УО від 21.12.2016 року № 1015/о):

Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. учителя
1

Клєщова Ірина,

Міхневич Анастасія

11А І Бачинська В.В.

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у секції «Правознавство»(накази УО Кіровоградської обласної державної адміністрації від 01.03.2017 року № 130)

Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. учителя
1 Трофименко Сергій ІІІ Зубко С.П.

Міський та обласний етап огляду-конкурсу на краще знання положень Конституції України

Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. учителя
1 Кісенко Олексій 10А І Зубко С.П.

Міський етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»

(наказ УО від 13.04.2016 року № 286/о):

Прізвище, ім’я учня Клас Місце
1 Касько Аліна ІІ
2 Півненко Олександр ІІІ

 

Міський конкурс малюнків «Моє рідне місто»

(наказ УО від 20.10.2016 року №776/о):

Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. учителя
1 Правосудова Маргарита І Мандрик Л.І.

Міський конкурс дитячих проектів «Кропивницький – місто мого майбутнього»

Прізвище, ім’я учня Клас Місце
1 Улічева Юлія І

       Протягом року учні брали участь в різних інтерактивних конкурсах:

-         Міжнародний природничий інтерактивний учнівський конкурс «Колосок-осінній», який відбувся 25 листопада 2016 року;

-         Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер» проходив з 6 по 8 листопада 2016 року;

-         Міжнародний українсько-естонський проект «Міксіке в Україні» з усного математичного рахунку Прангліміне-2017 та правознавства «Права людини починаються з прав дитини»;

-         Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» проводився 16.03.2017;

-         Всеукраїнський учнівський фізичний конкурс «Левеня»;

-         Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч»;

-         Всеукраїнська гра з англійської мови «Puzzle»;

-         Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот»;

-         Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник».

 

РЕЗУЛЬТАТИ інтерактивних конкурсів

Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер»

Кількість учасників Класи Результати
Високий Добрий Учасник
67 3-11 32 21 14

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»

Кількість учасників Класи Результати
Високий Добрий Учасник
157 2-11 13 71 73

Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок»

Кількість учасників Класи Сертифікати
Золотий колосок Срібний колосок Учасник
213 1-11 126 45 42

Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч»

Кількість учасників Класи Сертифікати
Золотий Срібний Бронзовий Учасник
61 4-11 0 1 2 58

Всеукраїнська гра з англійської мови «Puzzle»

Кількість учасників Класи Переможці на рівні:
всеукраїнський регіональний (обласний) учасники
І місце ІІ місце ІІІ місце І місце ІІ місце ІІІ місце
51 4-11 0 1 1 0 0 1 48

Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот»

Кількість учасників Класи Сертифікати
Золотий Срібний Бронзовий Учасник
50 2-10 2 4 2 42

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

Кількість учасників Класи Диплом перемож-ців в початко-вій школі Переможці на рівні:
всеукраїнський регіональний (обласний) учасники
І місце ІІ місце ІІІ місце І місце ІІ місце ІІІ місце
63 2-11 21 0 1 1 0 0 7 33

Юні спортсмени брали активну участь у змаганнях, які проводилися на рівні навчального закладу, міста та області й здобули такі перемоги:

%з гандболу (дівчата) – ІІ місце в міських змаганнях,

        ІІІ місце в обласних;

%з гандболу (хлопці) – ІІІ місце в міських змаганнях,

        І місце в обласних,

%у змаганнях «Олімпійське лелеченя» – ІІІ місце в міських змаганнях.

Діяльність навчального закладу була спрямована на реалізацію заходів ряду Програм, а саме: Програма дій щодо розвитку освіти міста Кіровограда, шкільної програми «Вчитель», програми «Обдарована дитина», програми «В.О.Сухомлинський: діалог із сучасністю», державних та регіональних програм соціально-психологічної служби, програми впровадження у н-в процес інформаційно-комунікаційних технологій, Заходів щодо забезпечення реалізації Концепції державної мовної політики. Кожна з програм виконується відповідно до запланованих заходів. Є позитивні результати.

Будь-які види діяльності педагогів на рівні навчального закладу супроводжувалися психологічною підтримкою, яку здійснює практичний психолог Мезенцева О.В.. Крім того, протягом навчального року нею підготовлено та проведено з учителями два засідання психолого-педагогічного семінару з проблеми «Психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу в ході реалізації компетентнісного підходу». Це дало можливість кожному визначити пріоритети в організації пізнавального процесу з дітьми, мотивації їх до активної співпраці з вчителями, удосконалення своєї діяльності на шляху впровадження ДС освіти.

Важливим компонентом у роботі ЦМО, МО були предметні тижні, Місячники, декади, які проводилися з метою розширення знань учнів з предметів, розвитку їх творчих та інтелектуальних здібностей, залучення до різноманітної діяльності за інтересами, підвищення професійної майстерності вчителів, впровадження інноваційних технологій в систему навчально-виховної роботи з вихованцями та забезпечення якісних освітніх послуг.

Так, протягом навчального року відповідно до плану внутрішньошкільної методичної роботи, планів МО, ЦМО були проведені уже традиційні в школі:

v  Тиждень початкової школи (№ 452/о від 07.11.2016 року «Про організацію та проведення Тижня початкової школи у 2016/2017 навчальному році» та від 09.12.2016 року № 508/о «Про підсумки проведення Тижня початкової школи у 2016/2017 навчальному році»;

v  Історії і права (наказ від 11.11.2016 року № 466/о «Про проведення тижня історії та права», 19.12.2016 року № 528/о «Про підсумки проведення тижня історії та права»»);

v  Англійської мови (від 29.11.2016 року № 490/о «Про організацію та проведення Тижня англійської мови у 2016/2017 навчальному році»);

v  Предметів естетичного циклу;

v  Природничих дисциплін;

v  Математики, інформатики, фізики;

v  Місячник української писемності та мови (від 25.10. 2016 № 434/о «Про проведення Місячника української писемності та мови в закладі у 2016/2017 навчальному році» та від 12.12.2016 року № 518/о «Про підсумки проведення

Місячника української писемності та мови у 2016/2017 навчальному році»;

vШевченківська декада (від 01.03.2017 року № 91/о «Про проведення

Шевченківського тижня в закладі».

Система внутрішньошкільної методичної роботи дає можливість кожному вчителеві нашого закладу реально брати участь не тільки в реалізації готових курсових проектів підвищення кваліфікації, а й залучає їх до участі у різноманітних методичних заходах, які сприяють підвищенню фахової майстерності та творчого потенціалу вчителів. У всіх цих починаннях провідна роль відводиться методичному кабінету закладу та методичній раді. Саме методична рада є координатором діяльності різних форм методичної роботи, головне завдання якої – координація діяльності різних структурних підрозділів методичної роботи, робота яких направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення фахового рівня педагогів.

Отже, аналіз і узагальнення наявних наукових позицій, а також власний досвід кожного вчителя і педагогічного колективу в цілому дають можливість розглядати методичну службу, самоосвітню діяльність педагогів як активну, саморегульовану, особистісно та професійно значущу пізнавальну діяльність спрямовану на самовдосконалення, саморозвиток і самореалізацію.

Для реалізації науково-методичної проблеми

у 2017/2018 навчальному році

педагогічному колективу необхідно розв’язати такі завдання:

 

 • продовжити роботу щодо вивчення та впровадження елементів кращого педагогічного досвіду з проблеми закладу «Формування та реалізація компетентнісного підходу у навчально-виховній діяльності» (ІІ рік вивчення);
 • забезпечувати системний підхід до роботи над науково-методичною проблемою;
 • залучати учнів і вчителів до дослідницької роботи як вагомого чинника у ході формування компетенцій;
 • застосовувати диференційований підхід при підвищенні фахового рівня педагогів закладу,
 • забезпечити ефективну та результативну діяльність усіх методичних формувань;
 • висвітлювати методичну роботу в закладі на шкільному сайті;
 • поповнювати банк педагогічного досвіду та новітніх педагогічних технологій;
 • активізувати роботу кожного педагога щодо ефективності та результативності досягнень учнів;
 • впроваджувати сучасний зміст роботи у шкільну практику;
 • створювати умови для саморозвитку та самоосвіти педагогів;
 • удосконалювати підготовку педагогічних кадрів у контексті реалізації завдань, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти та Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти;
 • здійснювати комплексну оцінку професійної діяльності педагогів, які атестуються, та визначати вплив атестації на формування їх творчої особистості;
 • удосконалювати структуру, зміст і форми організації методичної роботи з педагогічними кадрами на основі моніторингу, діагностування та диференціації;
 • забезпечити глибокий аналіз ефективності навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами, результативності роботи методичних формувань, психолого-педагогічних семінарів, різних форм методичної роботи;
 • посилити увагу до питання обізнаності педагогічних працівників з принципами, методами й формами здійснення інноваційної освітньої та дослідницько-пошукової діяльності.