Звіт І семестр 2018-2019 н.р.

Posted in ДЮЦ "Сузір'я"

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

за результатами вивчення якості навчально-виховного процесу в гуртках ДЮЦ «Сузір'я»

у І семестрі 2018-2019 навчального року

Вся діяльність педагогічного колективу дитячого юнацького центру «Сузір'я»

у І семестрі 2018-2019 навчального року спрямовувалася на забезпечення прав вихованців на позашкільну освіту, організацію їх навчально-пізнавальної діяльності, становлення і розвиток виховної системи у закладі, науково-методичної роботи з педкадрами, співпрацю освітнього закладу із сім’єю, загальноосвітніми навчальними закладами і громадськими організаціями з метою розвитку особистості вихованців.

На початку навчального року відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти року (постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2010 №785), методичних рекомендацій з питань організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах у 2018-2019 навчальному році від 08.08.2017 №1/9-537   на базі ДЮЦ „Сузір’я”   було відкрито 10 гуртків (26 навчальних груп).

Гуртки працюють за такими напрямками: художньо – естетичним (22- груп), військово- патріотичним (1 група) та науково-технічним (3 групи). Всього у І семестрі до   гурткової роботи було залучено 360 учнів НВО № 20, з них :

 

рядка

Кількість вихованців, учнів, слухачів –усього

(сума даних граф 2-14)

У тому числі особи, яким виповнилося
 

6 років

і менше

7

років

8

років

9

років

10 років 11 років 12 років 13 років 14 років 15 років 16 років 17 років 18 років і більше
 
 
 
 
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Вихованці, учні, слухачі у гуртках, групах, творчих об'єднаннях (сума даних рядків 02 – 12) 01 360 67 116 65 52 27 8 9 3 10 3      

Мережа гуртків відповідає типу закладу – комплексний позашкільний навчальний заклад.

Навчальні заняття були організовані за семестровою системою:

І семестр – з 17 вересня до 31 грудня.

У канікулярні, вихідні та святкові дні позашкільний навчальний заклад працює за окремим планом, затвердженим керівником закладу.

Забезпечення права учнів школи на одержання позашкільної освіт, набір дітей до гуртків було здійснено   шляхом опитування батьків молодших школярів, широкої рекламної компанії, яку на протязі вересня проводили керівники гуртків та старші гуртківці, за результатами психодіагностичного обстеження учнів перших класів працівниками соціально-психологічної служби школи та на підставі заяв батьків.

Згідно з планом роботи ДЮЦ «Сузір'я» та за планом адміністративного контролю, з метою визначення рівня ефективності гурткової роботи, її впливу на розвиток творчого потенціалу дітей та підлітків, мною, як завідувачем дитячим-юнацьким центром, протягом І семестру 2018-2019 навчального року вивчалася якість навчально-виховного процесу в гуртках ДЮЦ, залучення учнів НВО № 20 до гуртків, активність дітей під час проведення занять та виховних заходів, результативність роботи гуртків. Протягом жовтня-грудня було відвідано 12 гурткових занять, перевірені на відповідність програмам навчальні плани, вибірково плани-конспекти занять.

Під час відвідування занять виявлено, що керівники гуртків використовують різноманітні ефективні методи і форми роботи, планують свою діяльність відповідно до вікових особливостей учнів, достатньо уваги приділяють індивідуальній роботі з гуртківцями. Керівник фольклорного та вокальних гуртків Кадет Ю.О., спираючись на духовну спадщину українського народу, приділяє багато уваги підвищенню якості патріотичного, морального, естетичного виховання, створює сприятливі умови для навчання й розвитку своїх вихованців, враховує їхні індивідуальні нахили, здібності, інтереси.   Молоді керівники хореографічних гуртків Миценко І.А., Бабенко О.О. намагаються досконало оволодіти методикою викладання предмета, активно використовують   на заняттях технологію створення успіху ( слід відмітити, що всі керівники гуртків стали більше використовувати на заняттях новітні технології). Керівник гуртка «Умілі рученята» Пилипко Л.В. працює над розвитком у дітей творчого, креативного мислення, здобуттям учнями практичних умінь і навичок, зокрема, пов’язаних з дрібною моторикою (тістопластика, ліплення, малювання). Керівник гуртка «Розвиток математичних здібностей»вчить дітей початкової школи швидко рахувати, що сприяє тренування обох півкуль мозку, завдяки чому розвиток дитини стає більш збалансованим: у схильних до логічного мислення проявляються успіхи в гуманітарних і творчих дисциплінах, а гуманітаріям стає простіше опанувати точні науки .

Всі відвідані заняття мають чітку структуру, методично грамотно побудовані. Тривалість і структура занять відповідає нормативним вимогам. На початку занять керівники гуртків проводять інструктаж з безпеки життєдіяльності, нагадують вихованцям правила поведінки.

Але є і типові недоліки в роботі керівників гуртків : відсутність у деяких дітей форми на заняттях з хореографії, пропуски занять без поважних причин. Не завжди керівники гуртків дотримуються графіку роботи щодо своєчасного початку та тривалості перерв, що приводить до додаткового навантаження на дітей. За результатами контролю занять керівникам гуртків були надані методичні рекомендації щодо організації навчального процесу, ведення документації, внесені зміни та доповнення до плану роботи методичного об'єднання керівників гуртків

Найважливішим завданням залишається охорона життя і здоров’я працівників та вихованців ДЮЦ. Адміністрація закладу постійно звертає увагу на санітарно-технічний стан приміщень, питання дотримання вимог охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, безпеки життєдіяльності в навчально-виховному процесі й побуті. Згідно графіку внутрішкільного контролю перевірялися: дотримання правил безпеки життєдіяльності під час проведення занять та масових заходів, своєчасність проведення інструктажів,   санітарно-гігієнічний стан приміщень ДЮЦ. Результати контролю були узагальнені в аналітичних довідках та доводилися до відому   керівників гуртків, обговорювалися на адміністративних нарадах та засіданнях методичного об’єднання керівників гуртків, враховувалися при організації подальшої роботи центру.

Компетентнісний підхід у роботі з педагогічними кадрами центру впроваджується через реалізацію напрямків, орієнтованих на розвиток ціннісно-смислового аспекту педагогічної творчості, мотивування й формування готовності до педагогічного креативу, реалізацію моделі позашкільного закладу, як закладу життєтворчості та успіху. Педагогічний колектив у складі 11 педагогів (з них 6 основних працівників, 5 сумісників, 10- з вищою освітою. Підвищення рівня професійної компетентності педагогів Центру І семестрі 2018-2019 н.р. відбувалося через забезпечення стимулюючих умов професійного зростання:

  • позитивний духовно-моральний імідж навчального закладу: сприятливі, інноваційно-творчі умови роботи; акцент на інноваційному, творчо-пошуковому компоненті методичної діяльності; особистісно-зорієнтована методична підтримка діяльності педагога з боку адміністрації;
  • робота педагогічного колективу в напрямку генеральної ідеї; довіра, можливість експериментувати, виявляти ініціативу, творчість;
  • забезпечення педагогів навчальними програмами, інструктажами, рекомендаціями, необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики, створення картотеки науково-методичної літератури, банку даних про вітчизняні та зарубіжні педагогічні технології; накопичення, зберігання та розповсюдження власних напрацювань педагогів закладу;
  • створення сприятливих умов для самоосвіти керівників гуртків у межах закладу; навчання на курсах підвищення кваліфікації, систематична самоосвітня діяльність протягом міжкурсового періоду;
  • створення умов для якісного проведення внутрішніх організаційно-методичних заходів та забезпечення участі педагогів у конкурсах, фестивалях, конференціях, семінарах поза закладом;
  • об’єктивна оцінка праці педагогів, об’єктивний контроль, атестація; можливість отримати визнання в колективі; моральне й матеріальне стимулювання.

Питанням підвищення педагогічної компетентності були присвячені засідання художньої ради, організаційно-методична нарада педагогів закладу «Нормативно-правова база освітньо-виховної діяльності ПНЗ, психолого-педагогічні та гігієнічні вимоги до сучасного заняття», інструктаж молодих фахівців «Організаційний період в гуртку. Перше заняття. Вимоги до оформлення документації керівника гуртка ПНЗ», ознайомлення педагогів та гуртківців з інформаційним вісником «Календар знаменних подій», методичний практикум для молодих фахівців «Методика розробки, вимоги до сучасного заняття та його аналіз», засідання методичного об’єднання «Основні положення компетентнісного підходу в організації навчально-виховного процесу», огляди статей та методичної літератури з питань педагогічної майстерності. У роботі з кадрами широко використовуються інформаційно-комунікаційні технології, інтернет-ресурси.

Сучасність вимагає від педагога-позашкільника здатності гнучко перебудовувати напрям і зміст своєї професійної діяльності, самостійної праці над власним розвитком, підвищення освітнього й культурного рівнів, уміння самостійно набувати необхідних для професійної діяльності знань, умінь і навичок, критично мислити, володіти стійкою системою мотивів і потреб соціалізації, здатності активно й творчо діяти.

Керівник гуртка «Умілі рученята» Пилипко Л.В. взяла взяли участь у міському семінарі керівників гуртків декоративно-ужиткового напрямку з проблеми: «Використання інноваційних технологій для розвитку творчої особистості дитини на заняттях», у майстер-класах керівників гуртків міста присвячених Дню Міста. Керівники хореографічних гуртків Миценко І.А,, Бабенко О.О. взяли участь у міському семінарі- практикумі для керівників хореографічних гуртків. Вихованці хореографічних гуртків стали активними учасниками таких заходів, як: «Посвята у першокласники,   новорічні розваги для молодших школярів.

Тісні зв’язки з класними колективами підтримуються за рахунок налагодженої системи роботи з класними керівниками, педагогом-огранізатором.

Потужним засобом педагогічного впливу на становлення особистості, формування її громадянської позиції, стимулом для подальшого інтелектуального, духовного, творчого й фізичного розвитку вихованців, своєрідним пред’явленням результативності, якості й ефективності позашкільної освітньої діяльності як дитини, так і педагога є організація дозвілля дітей, підлітків та молоді, масово-виховна робота. Протягом І семестру навчального року силами педагогів та вихованців Центру було проведено: концерт до Дня вчителя, свято «Святий Миколай у гості завітав», новорічні розваги для учнів 1-4 класів. Наші діти стали учасниками міських заходів: концертної програми до Дня міста, бібліотечного фестивалю. Кожен захід підлягав обов’язковому оцінювально-рефлексивному аналізу, в якому брали участь адміністрація і педагоги закладу, вивчалася думка вихованців та їх батьків, інших учасників заходу.

Адміністрацією ведеться постійний контроль за здійсненням систематичного моніторингу рівня вихованості й розвитку дітей, професійної компетентності педагогічних працівників закладу, контроль за забезпеченням дотримання техніки безпечної праці й санітарно-гігієнічних норм, за веденням документації закладу та складанням звітності. Саме адміністрація консультує та коригує діяльність педагогічного колективу відповідає й за іміджеву оцінку громадськості й батьків якості наданих послуг, ураховуючи, що ефективність роботи закладу значною мірою залежить і від педагогічної підготовки адміністрації, і від того, як вона удосконалює свою педагогічну майстерність, чи може вона бути прикладом для колег.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність позашкільного  навчального закладу. З підключенням ДЮЦу до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти, сайтами обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, позашкільних закладів, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією педагогам  і адміністрації, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Позашкільна освіта сьогодні розглядається як одна з головних ланок безперервної освіти в системі виховання всебічно розвиненої особистості, найповнішого розкриття її задатків і нахилів, створення умов для розвитку й підтримання талантів та обдарувань у галузі науки, техніки, мистецтва тощо. Тому в центр уваги педагогічних працівників Центру поставлена проблема розвитку творчої особистості, своєчасного виявлення обдарованих дітей шляхом ранньої і поетапної діагностики, використання засобів, які стимулюють розвиток їхніх творчих потенційних можливостей та базових життєвих компетентностей.